Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2005.gada 16.februārī                  Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi Autortiesību likumā”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts (uz vienas lapas).

2. Anotācija (uz trīs lapām).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījumi Autortiesību likumā

 

Izdarīt Autortiesību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2003, 8.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Darba reproducēšana bez atlīdzības

(1) Bez autora piekrišanas un bez atlīdzības ir atļauts personiskām vajadzībām bez tieša vai netieša komerciāla nolūka reproducēt vienā kopijā darbus, kas iekļauti likumīgi iegūtā filmā vai fonogrammā, kā arī vizuālos darbus. Šis noteikums neattiecas uz datorprogrammām un datu bāzēm, kā arī uz darbu reprogrāfisku reproducēšanu.

(2) Bez autora piekrišanas un bez atlīdzības ir atļauts īslaicīgi reproducēt darbu, ja darba reproducēšana ir tehnoloģiska procesa būtiska sastāvdaļa un reproducēšanas mērķis ir nodrošināt starpnieka veiktu darba pārsūtīšanu datortīklā starp trešajām personām vai likumīgu izmantošanu un ja šai reproducēšanai nav pastāvīgas ekonomiskas nozīmes.”

 

2. Izslēgt 34.pantu.

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi Autortiesību likumā”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Autortiesību likuma 34.pantu, bez autora piekrišanas, bet maksājot autoram taisnīgu atlīdzību (nesēja atlīdzība), drīkst personiskām vajadzībām bez tieša vai netieša komerciāla nolūka reproducēt vienā kopijā darbus, kas iekļauti likumīgi iegūtā filmā vai fonogrammā, kā arī vizuālos darbus.  

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka nesēja atlīdzība vairs netiks iekasēta. Personiskām vajadzībām ir atļauts reproducēt darbus, kas iekļauti likumīgi iegūtā darbā. Ja darbs ir iegūts likumīgi, autors jau ir saņēmis atlīdzību par darba izmantošanu. Līdz ar to ir jāatļauj reproducēt darbu tā izmantošanai ar dažādu tehnisko iekārtu palīdzību. Turklāt ļoti bieži tukšie nesēji tiek izmantoti nevis darbu reproducēšanai, bet darbu fiksācijai.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Pēc normatīvā akta projekta pieņemšanas samazināsies cenas tukšajiem materiālajiem nesējiem un reproducēšanai paredzētajām iekārtām.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts samazinās autortiesību un blakustiesību subjektu ienākumus.

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Jāatzīst par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.443 “Noteikumi par nesēja atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, sadales un izmaksas kārtību”

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts atbilst Eiropas Savienības Direktīvai 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts atbilst šādiem līgumiem:

1886.gada Bernes konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību;

1961.gada Romas konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību;

1971.gada Ženēvas konvencija par fonogrammu producentu aizsardzību pret viņu fonogrammu neatļautu pavairošanu.

1996.gada WIPO Autortiesību līgums (WCT);

1996.gada WIPO izpildījumu un fonogrammu līgums (WPPT).

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Kultūras ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-