Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (reģ.nr.1112)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr., Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr., Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

 

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) patstāvīga mazā alus darītava - alus darītava, kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus darītavu telpām un kuras saražotā alus apjoms nepārsniedz 10 tūkstošus hektolitru gadā

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izdarīt izmaiņas 1.panta otrās daļas 15.punktā:

aizstāt tekstā skaitli “10 tūkstošus hektolitru gadā” ar “50 tūkstošus hektolitru gadā”.

 

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izdarīt izmaiņas 1.panta otrās daļas 15.punktā:

aizstāt tekstā skaitli “10 tūkstošus hektolitru gadā” ar “50 tūkstošus hektolitru gadā”.

 

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt likuma 1.panta otrās daļas 15.punktā skaitli “10” ar skaitli “50”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) patstāvīga mazā alus darītava - alus darītava, kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus darītavu telpām un kuras saražotā alus apjoms nepārsniedz 50 tūkstošus hektolitru gadā.”

12.pants. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem

Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) — 1,22 latu par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus;

2) vīnam (par 100 litriem) — 30 latu;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) — 30 latu;

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 42 lati,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 70 latu;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 550 latu.

2. Papildināt 12.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina pēc likmes 0,61 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama šā panta otrajā daļā noteiktā akcīzes nodokļa likme alum.”.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izdarīt izmaiņas 12.panta otrajā daļā:

aizstāt tekstā skaitli “aprēķina pēc likmes 0,61 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu” ar “aprēķina pēc likmes 0,73 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu”.

 

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izdarīt izmaiņas 12.panta otrajā daļā:

aizstāt tekstā skaitli “aprēķina pēc likmes 0,61 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu” ar “aprēķina pēc likmes 0,73 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt 12.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina pēc likmes 0,73 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama šā panta otrajā daļā noteiktā akcīzes nodokļa likme alum.”.

 


 

14.pants. Nodokļu likmes naftas produktiem

 (3) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 182 lati par 1000 litriem, ja attiecīgajiem naftas produktiem ir pievienots viens no šādiem produktiem:

1) etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido no 4,5 līdz 5,0 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu), ar nosacījumu, ka ETBE atsevišķi vai ETBE un absolūtā spirta saturs kopā veido no 10 līdz 12 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma.

 

6

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

14.pantā:

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “ja attiecīgajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”.

 

Atbalstīts

3. 14.pantā:

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “ja attiecīgajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”;

 

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 155 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 114 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

 

7

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “minētajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”.

 

Atbalstīts

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “minētajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”.

21.pants. Citi atbrīvojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas nepārvaramas varas dēļ, ja ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtajiem dokumentiem par to, ka konkrētais iztrūkums nav radies nodokļa maksātāja vainas dēļ.

(2) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas laikā, kad piemērota atliktā nodokļa maksāšana saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajām normām.

 

 

8

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt 21.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) No nodokļa Latvijas Republikā ir atbrīvotas akcīzes preces, kas ir zudušas citās dalībvalstīs (pārvietojot akcīzes preces uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šā likuma 25.pantu), ņemot vērā informāciju par zudumiem, kas ir uzrādīta šā likuma 25.panta astotajā daļā minētajos dokumentos un ko ir apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas ir nosūtījis akcīzes preces, maksā akcīzes nodokli par zudumiem, ņemot vērā zudumu apjomu un citus nosacījumus, kas noteikti atbilstoši saņēmēja dalībvalsts nosacījumiem. Akcīzes nodokli maksā pēc tās dalībvalsts akcīzes nodokļa likmēm un citiem nosacījumiem tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šī akcīzes nodokļa iekasēšanu un pārskaitīšanu tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti.”

Atbalstīts

4. Papildināt 21.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) No nodokļa Latvijas Republikā ir atbrīvotas akcīzes preces, kas ir zudušas citās dalībvalstīs (pārvietojot akcīzes preces uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šā likuma 25.pantu), ņemot vērā informāciju par zudumiem, kas ir uzrādīta šā likuma 25.panta astotajā daļā minētajos dokumentos un ko ir apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas ir nosūtījis akcīzes preces, maksā akcīzes nodokli par zudumiem, ņemot vērā zudumu apjomu un citus nosacījumus, kas noteikti atbilstoši saņēmēja dalībvalsts nosacījumiem. Akcīzes nodokli maksā pēc tās dalībvalsts akcīzes nodokļa likmēm un citiem nosacījumiem tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šī akcīzes nodokļa iekasēšanu un pārskaitīšanu tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti.”

23.pants. Nodokļa maksāšana

(9) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu), kas radies akcīzes preču noliktavā vai pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu (izņemot šā likuma 21.panta pirmajā un otrajā daļā minēto iztrūkumu), samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

 

9

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

23.pantā:

aizstāt devītajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “pirmajā, otrajā un 2.1 daļā”.

 

Atbalstīts

5. 23.pantā:

aizstāt devītajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “pirmajā, otrajā un 2.1 daļā”;

 

(10) Importētājs nodokli par konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā un otrajā daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā iztrūkuma konstatēšanas.

 

 

10

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

“(101) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas Latvijas Republikā ieved akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai, samaksā 90 dienu laikā pēc taksācijas perioda, kurā konstatēts attiecīgais iztrūkums, beigām. Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nodrošina, ka akcīzes nodokļa maksājums tiek ieskaitīts Latvijas valsts budžetā.”.

Atbalstīts

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

“(101) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas Latvijas Republikā ieved akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai, samaksā 90 dienu laikā pēc taksācijas perioda, kurā konstatēts attiecīgais iztrūkums, beigām. Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nodrošina, ka akcīzes nodokļa maksājums tiek ieskaitīts Latvijas valsts budžetā.”.

24.pants. Nodokļa deklarēšana

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā vienu darbdienu pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa.

(2) Noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi.

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

 

11

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt 24.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas maksā akcīzes nodokli saskaņā ar šā likuma 23.panta 10.1 daļu, akcīzes nodokļa deklarāciju neiesniedz.”

 

Atbalstīts

6. Papildināt 24.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas maksā akcīzes nodokli saskaņā ar šā likuma 23.panta 10.1 daļu, akcīzes nodokļa deklarāciju neiesniedz.”

 


 

32.pants. Nodrošinājuma piemērošana

(6) Ministru kabinets:

1) paredz nosacījumus, kuru izpildes gadījumā nodokļa maksātājam var samazināt nodrošinājuma lielumu;

2) nosaka kārtību, kādā iesniedz, dzēš un atdod nodrošinājumus.

 

 

12

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt 32.panta sestās daļas otro punktu pirms vārda “dzēš” ar vārdu “administrē,”.

 

Atbalstīts

7. Papildināt 32.panta sestās daļas otro punktu pirms vārda “dzēš” ar vārdu “administrē,”.

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.