Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus

 

 

1. pants. 1994.gada 21.jūnijā Luksemburgā parakstītā Konvencija, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus (turpmāk - Konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 32.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _______________________.