Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Likumprojektā iekļauti likumprojekts ar reģ.Nr.1197 un likumprojekts ar reģ.Nr.1403

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

(reģ.Nr.1105)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (88)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Tiesību vēlēt nav:

1) personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) (atzīts par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 6. un 8.pantam un par spēkā neesošu no 06.03.2003. ar 05.03.2003. Satversmes tiesas spriedumu);

3) personām, kuras likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām.

 

1.

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt likuma 2.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) personām, kurām ir dubultpilsonība;”.

Neatbalstīts

 

3.pants. Personai ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu apgabalā.

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Personai ir tiesības vēlēt tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā tā ir reģistrēta."

2.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

Atbalstīts

 

4.pants. Saeimā var ievēlēt katru Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja vien uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 5.pantā minētajiem ierobežojumiem.

2. Papildināt 4.pantu aiz vārdiem "vecāks par 21 gadu" ar vārdiem "un ir reģistrēts vēlētāju reģistrā".

3.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Atbalstīts

 

5.pants. Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

3) ir bijušas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast vai vadīt savu rīcību, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) (izslēgts ar 09.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.05.2002.).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

3. Papildināt likuma 5. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 “8) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās.”

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 5.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot gadījumu, kad persona ir reabilitēta;”.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 5.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;”.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 5.panta 5. punktu.

 

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 5.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ir vai ir bijuši ārvalstu izlūkdienestu darbinieki;”

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 5.panta 6. punktu.

 

Deputāts A.Golubovs

Izslēgt 5.panta 6.punktu.

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 5.panta 5. un 6.punktu.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts 

1. 5.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;”;

 

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 “8) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās.”


 

6.pants. (1) Ja par deputāta kandidātu ir pieteikts Valsts prezidents, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes vai revīzijas departamenta kolēģijas loceklis, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, tiesnesis, prokurors, policijas darbinieks vai profesionālā dienesta karavīrs, viņiem pēc deputātu kandidātu saraksta (turpmāk — kandidātu saraksts) reģistrēšanas ir jāatstāj ieņemamais amats (dienests) un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinoši dokumenti Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(2) Pilsētas domes, rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes deputātu var pieteikt par Saeimas deputāta kandidātu, taču ievēlēšanas gadījumā viņš zaudē domes (padomes) deputāta mandātu. Obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru vai alternatīvā dienesta veicēju var pieteikt par Saeimas deputāta kandidātu; ievēlēšanas gadījumā karavīri tiek atvaļināti no aktīvā dienesta, bet alternatīvā dienesta veicēji — no alternatīvā dienesta.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts prezidentu, domes (padomes) deputātus, valdības locekļus, prokurorus, tiesnešus, valsts kontrolieri, Valsts kontroles padomes locekļus, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļus un karavīrus var pieteikt par Saeimas deputātu kandidātiem, taču ievēlēšanas gadījumā viņi zaudē domes (padomes) deputāta mandātu un ieņemamo amatu, bet karavīri tiek atvaļināti no militārā dienesta.”

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja par Saeimas deputāta kandidātu ir pieteikts Eiropas Parlamenta deputāts, viņam mēneša laikā pēc deputātu kandidātu saraksta reģistrēšanas jānoliek Eiropas Parlamenta deputāta mandāts un jāiesniedz attiecīgajai vēlēšanu komisijai šo faktu apstiprinoši dokumenti. Ja šādi dokumenti netiek iesniegti, vēlēšanu komisija svītro pieteikto kandidātu no deputātu kandidātu saraksta.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

9.pants. (1) Kandidātu sarakstu var iesniegt:

1) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība.

(2) Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā laikā un kārtībā. Kandidātu sarakstu iesniedz persona, kuru tam pilnvarojusi attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcija.

(3) Kandidātu sarakstus var iesniegt, sākot ar astoņdesmito dienu pirms vēlēšanu dienas. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir sešdesmitā diena pirms vēlēšanu dienas.

(4) Ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā, kandidātu sarakstus var iesniegt, sākot ar piecdesmito dienu pirms vēlēšanu dienas, un pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir trīsdesmitā diena pirms vēlēšanu dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

13.

Deputāti A.Kampars, A.Kalniņa, G.Bērziņš

Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kandidātu sarakstus var iesniegt, sākot ar simtu piecdesmito dienu pirms vēlēšanu dienas. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir simtu divdesmitā diena pirms vēlēšanu dienas.”

Neatbalstīts

 

10.pants. (1) Kandidātu sarakstā norādāms katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir, dzīvesvieta (rajons vai republikas pilsēta), izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats.

(2) Sarakstā pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

(3) Vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai viena nosaukuma kandidātu sarakstā vienā vai vairākos vēlēšanu apgabalos. Ja kāds kandidāts pieteikts dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos, viņa kandidatūra svītrojama visos kandidātu sarakstos.

(4) Kandidātu saraksta nosaukumam jāatbilst:

1) attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā organizācija (partija);

2) attiecīgās politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) apvienība;

3) (izslēgts ar 26.03.98. likumu).

(5) Kandidātu sarakstiem jābūt skaidri salasāmiem, bez svītrojumiem un labojumiem. Tos paraksta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarota persona.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

14.

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai viena nosaukuma kandidātu sarakstā, vienā vēlēšanu apgabalā. Ja kāds kandidāts pieteikts dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos, viņa kandidatūra svītrojama visos kandidātu sarakstos.”

Neatbalstīts

 

11.pants. Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

1) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām;

2) visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes;

3) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 4.panta prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 5.panta 1.- 6. punktā minētie ierobežojumi;

4) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, ja vēlas, — arī tautība,

b) personas kods,

c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

d) dzīvesvieta (republikas pilsēta vai rajons),

e) darbavietas un ieņemamie amati (arī amati sabiedriskajās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās),

f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),

g) pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,

h) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

i) pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un adreses), kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads), nekustamie īpašumi (to veids un adreses), kurus kandidāts iznomā citām personām vai nomā no citām personām, kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu, kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 500 latus, bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 latus (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu), kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru eminenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu],

j) ģimenes stāvoklis;

5) (izslēgts ar 09.05.2002. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu, 09.05.2002. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

4. 11.panta 4.punktā:

izslēgt "h" apakšpunktā vārdus "ir vai";

izslēgt "i" apakšpunktu.

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 11.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 4.panta prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 5.pantā minētie ierobežojumi;”.

 

 

Deputāts J.Sokolovskis

Aizstāt 11.panta 3.punktā skaitļus un vārdus  “5.panta 1.- 6. punktā” ar skaitli un vārdu “5.pantā”.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt 11.panta pirmās daļas 4.punkta f) apakšpunktu šādā redakcijā:

“f) iegūtā izglītība, norādot izglītības ieguves gadu, izglītības iestādi, izglītības programmu (vai specialitāti) un iegūto grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju.”

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 11.panta 4.punkta h) apakšpunktu.

 

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 11.panta 4.punkta h) apakšpunktu šādā redakcijā:

“h) ir vai nav sadarbojies ar ārvalstu izlūkdienestiem,”.

 

 

 

Deputāts M.Grīnblats

Likumprojekta 4.pantā izslēgt vārdus “izslēgt "h" apakšpunktā vārdus "ir vai"”.

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 11.panta 4.punktu ar jaunu “i” apakšpunktu (attiecīgi mainot nākamo apakšpunktu nosaukumus) šādā redakcijā:

“i) vai pirms 1991.gada 13.janvāra viņš ir bijis vai nav bijis PSKP (LKP) biedrs, norādot visus vēlētos vai apmaksātos amatus.”

 

Deputāts A.Golubovs

Izslēgt 11.panta 4.punkta i) apakšpunktu.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts 

(Iekļauts komisijas pr. Nr.23)

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

13.pants. (1) Kandidātu sa raksti, kas iesniegti, ievērojot šā likuma prasības, tiek reģistrēti Centrālajā vēlēšanu komisijā.

(2) Reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami, un grozījumus tajos var izdarīt tikai Centrālā vēlēšanu komisija kādā no šādiem veidiem:

1) izsvītrojot pieteikto kandidātu, ja:

a) kandidāts nav pilntiesīgs Latvijas pilsonis (4. un 5.pants),

b) kandidāts ir persona, kura šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā nav atstājusi ieņemamo amatu (dienestu),

c) viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos (10.panta trešā daļa),

d) kandidāts miris;

2) izdarot tehniska rakstura labojumus.

(3) Šā panta otrās daļas 1.punkta "a" un "d" apakšpunktā noteiktajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgās iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis vai ir Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā nav vecāks par 21 gadu, — apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

3) ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, — apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast vai vadīt savu rīcību, — apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

5) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

7) (izslēgts ar 09.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.05.2002.);

8) ir miris, - apliecina dzimtsarakstu nodaļa.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajām iestādēm attiecīgās ziņas rakstveidā jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai pēc tās pieprasījuma bez maksas piecu dienu laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

5.  13.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu aiz vārda "ja" ar vārdiem "konstatē, ka";

izteikt otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"a) personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās,";

 

aizstāt trešās daļas 8.punktā vārdus "dzimtsarakstu nodaļa" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde".

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt 13.panta otrās daļas 1.punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) kandidāts ir persona, kura šā likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā nav nolikusi Eiropas Parlamenta deputāta mandātu,”.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Papildināt 13.panta trešās daļas 1.punktu pēc vārdiem “nav vecāks par 21 gadu” ar vārdiem “vai nav reģistrēts vēlētāju reģistrā”.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 13.panta trešās daļas 3.punktā vārdus “ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu” ar vārdiem “ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu”.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 13.panta trešās daļas 4.punktā vārdus “Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast vai vadīt savu rīcību” ar vārdiem “Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihisku slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas”.

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 13.panta trešās daļas 5.punktu.

 

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 13.panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ir vai ir bijis ārvalstu izlūkdienestu darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;”

 

Deputāts A.Golubovs

Izslēgt 13.panta trešās daļas 6.punktu.

 

 

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 13.panta trešās daļas 6.punktu.

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 13.panta trešās daļas 5. un 6.punktu.

 

Deputāts I.Solovjovs

Papildināt likuma 13.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ne vēlāk kā mēnesi no kandidātu saraksta reģistrācijas, svītrojot pieteikto kandidātu, Centrālā vēlēšanu komisija rakstveidā paziņo pieņemto lēmumu iesniedzējam, norādot šā panta attiecīgo daļu.”

 

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Papildināt 13.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja Centrālā vēlēšanu komisija informāciju par to, ka noteiktajam kandidātam nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās, saņem vēlāk nekā 20 dienā pirms vēlēšanām un nav iespējams izgatavot jaunas attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes, vēlētājiem izsniedzamas sagatavotās attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes ar šā kandidāta vārdu un uzvārdu. Balsu skaitīšanā un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanā par attiecīgo personu nodotās balsis netiek skaitītas.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 13.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja Centrālā vēlēšanu komisija informāciju par to, ka noteiktajam kandidātam nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās, saņem vēlāk nekā 50.dienā pirms vēlēšanām un nav iespējams izgatavot jaunas attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes, vēlētājiem izsniedzamas sagatavotās attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes ar šā kandidāta vārdu un uzvārdu. Balsu skaitīšanā un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanā par attiecīgo personu nodotās balsis netiek ņemtas vērā.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts (Iekļauts komisijas pr.Nr.35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2.  13.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda "ja" ar vārdiem "konstatē, ka";

izteikt otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"a) personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās,";

 

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus “Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast vai vadīt savu rīcību” ar vārdiem “Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihisku slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un viņam sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas”;

 

aizstāt trešās daļas 8.punktā vārdus "dzimtsarakstu nodaļa" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja Centrālā vēlēšanu komisija informāciju par to, ka noteiktajam kandidātam nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās, saņem vēlāk nekā 50. dienā pirms vēlēšanām un nav iespējams izgatavot jaunas attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes, vēlētājiem izsniedzamas sagatavotās attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes ar šā kandidāta vārdu un uzvārdu. Balsu skaitīšanā un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanā par attiecīgo personu nodotās balsis netiek ņemtas vērā.”


 

 

6. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt kandidātu sarakstu, kā arī par pieteiktā kandidāta svītrošanu no reģistrētā kandidātu saraksta var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā triju darbdienu laikā no minētā lēmuma pieņemšanas.

(2) Pieteicējs norāda pieteikuma pamatojumu.

(3) Tiesa izskata lietu un septiņu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem nolēmumu, ko nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(4) Tiesas nolēmums nav pārsūdzams.

(5) Ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru atceļ Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, Centrālā vēlēšanu komisija reģistrē vai svītro attiecīgo kandidātu sarakstu vai arī pieteikto kandidātu atjauno reģistrētajā kandidātu sarakstā vai svītro no tā."

36.

 

 

 

 

37.

 

 

38.

 

 

39.

 

 

40.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 13.1 panta pirmajā daļā vārdus “Administratīvajā apgabaltiesā” ar vārdu “tiesā”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 13.1 panta otro daļu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 13.1 panta trešo daļu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 13.1 panta ceturto daļu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 13.1 panta piektajā daļā vārdus „ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru atceļ Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu” ar vārdiem „lai izpildītu tiesas spriedumu, ar kuru atcelts šā panta pirmajā daļā minētais lēmums”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

3. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt kandidātu sarakstu, kā arī par pieteiktā kandidāta svītrošanu no reģistrētā kandidātu saraksta var pārsūdzēt tiesā triju darbdienu laikā no minētā lēmuma pieņemšanas.

(2) Lai izpildītu tiesas spriedumu, ar kuru atcelts šā panta pirmajā daļā minētais lēmums, Centrālā vēlēšanu komisija reģistrē vai svītro attiecīgo kandidātu sarakstu vai arī pieteikto kandidātu atjauno reģistrētajā kandidātu sarakstā vai svītro no tā."

14.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija numurē kandidātu sarakstus, vispirms izlozes kārtībā nosakot numurus tiem kandidātu sarakstiem, kuri reģistrēti visos piecos vēlēšanu apgabalos, pēc tam tiem, kuri reģistrēti četros vēlēšanu apgabalos, un tā tālāk. Katrā no iepriekšminētajām grupām izloze notiek sarakstu reģistrēšanas secībā. Viena nosaukuma kandidātu sarakstiem visos vēlēšanu apgabalos ir vienāds numurs.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina kandidātu sarakstu nodrukāšanu uz atsevišķām veidlapām - vēlēšanu zīmēm - un to nogādāšanu rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisijām.

(3) Vēlēšanu zīmē norāda:

1) vēlēšanu apgabalu;

2) kandidātu saraksta numuru;

3) kandidātu saraksta nosaukumu;

4) pieteikto kandidātu vārdu un uzvārdu.

(4) Vēlēšanu zīmē pretī katra kandidāta uzvārdam ir vieta vēlētāja atzīmes izdarīšanai.

7. Izslēgt 14.panta otrajā daļā vārdus "rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto".

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Deputāts G.Bērziņš

Papildināt 14.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina vēlēšanu aplokšņu nodrukāšanu un to nogādāšanu rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisijām.

(6) Uz vēlēšanu aploksnes norāda:

1) ievēlamās Saeimas kārtas numuru;

2) vēlēšanu apgabalu.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 14.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina vēlēšanu aplokšņu nodrukāšanu un nogādāšanu vēlēšanu iecirkņu komisijām.

(6) Uz vēlēšanu aploksnes norāda:

1) ievēlamās Saeimas kārtas numuru;

2) vēlēšanu apgabalu.”

 

Daļēji atbalstīts (Iekļauts komisijas pr.Nr.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4.  14.pantā:
 izslēgt otrajā daļā vārdus "rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto";

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina vēlēšanu aplokšņu nodrukāšanu un nogādāšanu vēlēšanu iecirkņu komisijām.

(6) Uz vēlēšanu aploksnes norāda:

1) ievēlamās Saeimas kārtas numuru;

2) vēlēšanu apgabalu.”

15.pants. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina, lai ne vēlāk kā divdesmit dienas, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā,- ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanu dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tiktu publicētas:

1) priekšvēlēšanu programmas;

2) visi kandidātu saraksti [norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, ārvalsts pilsonību (pavalstniecību), ja tāda ir, dzīvesvietu (rajonu vai republikas pilsētu), izglītību, pamatdarba vietu un ieņemamo amatu];

3) šā likuma 11.panta 4.punkta "a" un "c" - "j" apakšpunktā minētās ziņas par katru kandidātu;

4) to kandidātu vārdi un uzvārdi, attiecībā uz kuriem Totalitārisma seku dokumentēšanas centram ir ziņas, ka tā rīcībā, Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka šie kandidāti varētu būt sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu, 09.05.2002. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

8.  15.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu;";

 

izslēgt 3.punktu.

43.

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izslēgt 15.panta 4.punktu.

 

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 15.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) to kandidātu vārdi un uzvārdi, attiecībā uz kuriem Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka šie kandidāti sadarbojušies ar ārvalstu izlūkdienestiem.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 8.panta otro daļu.

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5.  Izteikt 15.panta 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu;".

16.pants. (1) Vismaz desmit dienas pirms vēlēšanu dienas katrā vēlēšanu iecirknī:

1) redzamā vietā izliekamas priekšvēlēšanu programmas (11.panta 2. punkts) un paziņojumi ar visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstiem norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, ārvalsts pilsonību (pavalstniecību), ja tāda ir, dzīvesvietu (rajonu vai pilsētu), izglītību, pamatdarba vietu un ieņemamo amatu;

2) jābūt pieejamām:

a) šā likuma 11.panta 4.punkta "a" un "c" - "j" apakšpunktā minētajām ziņām par katru kandidātu,

b) šā likuma 15.panta 4. punktā minētajām ziņām.

(2) Ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms vēlēšanu dienas rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijas izziņo vēlēšanu iecirkņu adreses un laiku, kad tie ir atvērti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu,09.05.2002. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

9. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Vismaz desmit dienas pirms vēlēšanu dienas katrā vēlēšanu iecirknī:

1) vēlētājiem redzamā vietā izliekami paziņojumi par pieteikto kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmas;

2) jābūt pieejamām šajā likumā minētajām ziņām par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu."

 

 

 

6. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Vismaz desmit dienas pirms vēlēšanu dienas katrā vēlēšanu iecirknī:

1) vēlētājiem redzamā vietā izliekami paziņojumi par pieteikto kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmas;

2) jābūt pieejamām šajā likumā minētajām ziņām par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu."

18.pants. (1) Pulksten 8 no rīta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.

(2) Netraucējot komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgajā vēlēšanu apgabalā ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

10. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "7".

46.

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Deputāts A.Naglis

18.panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “Pulksten 8 no rīta” ar vārdiem “Pulksten 7 no rīta”.

 

Deputāts A.Naglis

Papildināt 18.panta pirmo daļu pēc pirmā teikuma šādā redakcijā:

“Pēc tam iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs uz vēlēšanu kastes un tās atveramās daļas uzlīmē papīra lapu, uzspiež komisijas zīmogu un parakstās visi komisijas locekļi. Uz šīs lapas var parakstīties arī novērotāji. Iepriekš nobalsošanas vēlēšanu kastei, katru dienu pēc balsošanas pārtraukšanas, atvere tiek aizlīmēta ar papīra lapu, pēc komisijas zīmoga uzspiešanas parakstās visi komisijas locekļi un novērotāji.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 18.panta pirmo daļu pēc pirmā teikuma ar tekstu šādā redakcijā:

“Pēc tam iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs uz vēlēšanu kastes atveramās daļas uzlīmē papīra lapu, uz kuras uzspiež komisijas zīmogu. Uz šīs lapas parakstās visi komisijas locekļi un var parakstīties arī novērotāji.”

Atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts (Iekļauts komisijas pr.Nr.48)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7.  18.pantā:

aizstāt vārdus “Pulksten 8 no rīta” ar vārdiem “Pulksten 7 no rīta”;

 

papildināt pirmo daļu pēc pirmā teikuma ar tekstu šādā redakcijā:

“Pēc tam iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs uz vēlēšanu kastes atveramās daļas uzlīmē papīra lapu, uz kuras uzspiež komisijas zīmogu. Uz šīs lapas parakstās visi komisijas locekļi un var parakstīties arī novērotāji.”

19.pants. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Papildināt 19.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par iesaiņoto vēlēšanu materiālu uzraudzību pārtraukuma laikā, kā arī vēlēšanu atribūtu glabāšanu (zīmogi, spiedogi u.tml.).”

Juridiskā komisija

Papildināt 19.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par vēlēšanu materiālu uzraudzību, kā arī vēlēšanu atribūtu (zīmogi, spiedogi u.tml.) glabāšanu.”

Daļēji atbalstīts (Iekļauts komisijas pr.Nr.50)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

8. Papildināt 19.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par vēlēšanu materiālu uzraudzību, kā arī vēlēšanu atribūtu (zīmogi, spiedogi u.tml.) glabāšanu.”

20.pants. (1) Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase.

(2) (Izslēgta ar 26.03.98. likumu, kas stājas spēkā no 21.04.98.).

11. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

 

"20.pants. Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu aplieci­nošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts."

51.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 11.pantu.

Atbalstīts

 

22.pants. (1) Balsošana vēlēšanās ir aizklāta.

(2) Katrs vēlētājs saņem no iecirkņa komisijas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un īpašu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Šajā aploksnē vēlētājam jāieliek vēlēšanu zīme, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

(3) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk — iecirkņa komisija) loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka persona ir vēlētājs un tās pasē nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu attiecīgajā apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.

(4) Vēlēšanu komisiju locekļiem ir aizliegts aģitēt par vai pret kandidātiem vai kandidātu sarakstiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

12. Izteikt 22.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā."

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Deputāts M.Grīnblats

Likumprojekta 12.pantā:

Izteikt 22.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par visu attiecīgajā apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 12.pantu.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

23.pants. (1) Vēlēšanu telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur vēlētājs vienatnē ieliek aploksnē vienu vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmē.

(2) Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi "+", neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu vai uzvārdu.

(3) Atzīmi "+" pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē esošajiem kandidātiem, viņš svītro šā kandidāta vārdu vai uzvārdu. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.

(4) Aizlīmēto aploksni vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē personiski iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(5) Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un tās aizlīmēšanas šo zīmi vai vēlēšanu aploksni ir sabojājis, to vietā viņam tiek izsniegta jauna vēlēšanu aploksne vai jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Par atkārtotu vēlēšanu zīmju vai aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

54.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 23.panta piektajā daļā vārdu “balsotāju” ar vārdu “vēlētāju”.

 

Neatbalstīts

 

24.pants. (1) Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji.

(2) Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu savā atrašanās vietā.

(3) Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

(4) Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten 8 vakarā.

(5) Vēlētāji, kuri saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā balsošanai vēlētāja atrašanās vietā, un aizlīmētās vēlēšanu aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā kastē.

(6) Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām un pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

13. Izslēgt 24.pantu.

55.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 13.pantu.

Atbalstīts

 

25.pants. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj balsot vai parakstīties balsotāju sarakstā, vēlētāja klātbūtnē pēc viņa mutvārdu norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā tiek izdarīta attiecīga atzīme. Šāda persona nevar būt attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis.

(1998.gada 26.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 21.04.98.)

 

56.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt visā 25.panta tekstā vārdu “balsotāju” ar vārdu “vēlētāju”.

Neatbalstīts

 

27.pants. (1) Vēlēšanu dienā pēc pulksten 8 vakarā vēlēšanu zīmes var nodot tikai tie vēlētāji, kuri bija ieradušies vēlēšanu telpās pirms pulksten 8 vakarā. Pēc tam vēlēšanu telpas slēdz.

(2) (Izslēgta ar 26.03.98. likumu).

(3) (Izslēgta ar 26.03.98. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu, kas stājas spēkā no 21.04.98.)

14. Aizstāt 27.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "10".

 

 

 

9. Aizstāt 27.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "10".


 

28.pants. (1) Sākot ar vēlēšanu iecirkņa atvēršanu, vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretārs vai — viņa prombūtnes laikā — cits vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas protokolu Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji iesniedz vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi jāizskata un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet tās saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

57.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Papildināt 28.panta otro daļu aiz vārda “norisi” ar vārdu “nekavējoties” un tālāk pēc esošā teksta.

Atbalstīts

10. Papildināt 28.panta otro daļu pēc vārda “norisi” ar vārdu “nekavējoties”.

31.pants. (1) Par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņa komisija raksta balsu skaitīšanas protokolu divos eksemplāros. Balsu skaitīšanas protokols sastāv no divām daļām:

1) iepriekšējā balsu skaitīšana (turpmāk — balsu skaitīšanas protokola pirmā daļa);

2) balsu skaitīšanas galīgie rezultāti (turpmāk — balsu skaitīšanas protokola otrā daļa).

(2) Pirms vēlēšanu kastes tiek atvērtas, vēlēšanu iecirkņa komisija balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā ieraksta ziņas par saņemtajām, izlietotajām un pāri palikušajām vēlēšanu aploksnēm, balsotāju skaitu iecirknī un vēlētāju atrašanās vietās. Balsošanā neizmantotās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes dzēš.

(3) Pēc šā panta otrajā daļā minēto ziņu ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā un balsu skaitīšanā neizmantojamo materiālu un vēlēšanu aplokšņu iesaiņošanas atver vēlēšanu kastes. Vēlēšanu kastes atver pa vienai un saskaita vēlēšanu aploksnes.

(4) No katras vēlēšanu kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes, tās neatverot, sašķirojamas derīgajās un nederīgajās vēlēšanu aploksnēs.

(5) Par nederīgām uzskatāmas saplēstas vēlēšanu aploksnes un tās vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu.

(6) Nederīgās vēlēšanu aploksnes saskaita un neatvērtas iesaiņo, norādot, ka sainī atrodas nederīgās vēlēšanu aploksnes, un to skaitu. Nederīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā.

(7) No katras vēlēšanu kastes izņemto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar attiecīgajā balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu vai mazākam par to.

(8) Ja vēlēšanu kastē ir vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēs, tās ir dzēšamas un iesaiņojamas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

58.

Deputāts G.Bērziņš

Izslēgt 31.panta pirmajā daļā vārdus “divos eksemplāros”.

Neatbalstīts
 

34.pants. (1) Pēc iepriekšējās balsu skaitīšanas iecirkņa komisija paraksta balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu un pirms pārtraukuma izsludināšanas vienā sainī iesaiņo:

1) visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, kuras sagrupētas un iesaiņotas pēc kandidātu sarakstu numuriem;

2) visas vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm;

3) vienu balsu skaitīšanas protokola eksemplāru;

4) balsotāju sarakstus.

(2) Saini aizzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas protokolā.

(3) Iesaiņotie vēlēšanu materiāli pārtraukuma laikā atstājami policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Izteikt 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)Iesaiņotie vēlēšanu materiāli pārtraukuma laikā atstājami vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja norīkotu personu uzraudzībā.”

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iesaiņotie vēlēšanu materiāli atstājami vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja norīkotu personu uzraudzībā.”

Daļēji atbalstīts (Iekļauts komisijas pr.Nr. 60)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

11. Izteikt 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iesaiņotie vēlēšanu materiāli atstājami vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja norīkotu personu uzraudzībā.”

35.pants. (1) Atsākot darbu pēc pārtraukuma, iecirkņa komisija atklātā sēdē Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:

1) atkārtoti saskaita derīgās un nederīgās vēlēšanu zīmes. Derīgās vēlēšanu zīmes sadala pēc kandidātu sarakstiem;

2) atkārtoti saskaita katra saraksta vēlēšanu zīmes;

3) katra saraksta vēlēšanu zīmes sadala divās grupās — grozītās un negrozītās vēlēšanu zīmes. Par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kāda kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi “+” vai svītrojis kandidāta vārdu vai uzvārdu. Visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām;

4) attiecībā uz katru kandidātu saskaita grozītās vēlēšanu zīmes, kurās:

a) pretī viņa uzvārdam izdarīta atzīme “+”,

b) viņa vārds vai uzvārds svītrots.

(2) Balsu skaitīšanas galīgos rezultātus iecirkņa komisija atzīmē balsu skaitīšanas protokola otrajā daļā.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

15. Izteikt 35.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) atkārtoti saskaita derīgās vēlēšanu zīmes;".

 

 

 

12. Izteikt 35.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) atkārtoti saskaita derīgās vēlēšanu zīmes;".

 

16. Papildināt likumu ar 35.pantu šādā redakcijā:

 

"35.1 pants. (1) Vēlēšanu iecirknī, kurā organizē balsošanu pa pastu, kā arī vēlēšanu iecirkņos, kuri organizē balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas nosakāms saņemto reģistrācijas aplokšņu derīgums.

(2) Par derīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes, kuras saņemtas no vēlētāju sarakstā reģistrētajiem vēlētājiem, kas nav nobalsojuši personiski savā vēlēšanu iecirknī. Par nederīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes:

1) kuras balsošanā pa pastu atsūtījušas personas, kas nav reģistrētas vēlētāju sarakstā;

2) kuras balsošanā pa pastu atsūtījuši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā vai pirms vēlēšanu dienas ieradušies savā vēlēšanu iecirknī un nolieguši, ka balsojuši pa pastu;

3) uz kurām nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs sarakstā balsošanai pa pastu;

4) kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas uzsākšanas attiecīgajā vēlēšanu iecirknī;

5) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā vai pirms vēlēšanu dienas nobalsojuši savā vēlēšanu iecirknī.

(3) Ja viens un tas pats vēlētājs pa pastu atsūtījis vai balsošanā vēlētāja atrašanās vietā iesniedzis vairākas reģistrācijas aploksnes, vēlēšanu iecirkņa komisija neatver nevienu aploksni.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētās reģistrācijas aploksnes tiek reģistrētas un uzglabātas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

64.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 35.1panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„ (1) Vēlēšanu iecirknī, kurā organizē balsošanu pa pastu, kā arī vēlēšanu iecirkņos, kuri organizē balsošanu vēlētāja atrašanās vietā un iepriekšējo balsošanu, pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas nosakāms saņemto reģistrācijas aplokšņu derīgums.”;

 

 

 

 

 

Deputāts M.Grīnblats

Likumprojekta 14.pantā:

Izslēgt 35.1 panta otrās daļas 2. un 5.punktā vārdus “vai pirms vēlēšanu dienas”.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 35.1panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) kuras, nobalsojot iepriekš, iesnieguši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā nobalsojuši savā vēlēšanu iecirknī.”.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 16.pantu.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

17. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

 "35.pants. (1) Deputātu kandidātiem un saraksta iesniedzējiem ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas protokolu un triju darbdienu laikā no lēmuma par protokola rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas apstrīdēt to Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālā vēlēšanu komisija sūdzību izskata un lēmumu pieņem triju dienu laikā.

(2) Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par apstrīdēto iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokolu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Augstākā tiesā lietu izskata un nolēmumu pieņem septiņu dienu laikā.

(3) Tiesas nolēmums nav pārsūdzams."

65.

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

69.

Juridiskā komisija 

Izslēgt 35.1 panta pirmajā daļā vārdus „deputātu kandidātiem un”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 35.1 panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu “sūdzību” ar vārdu “iesniegumu”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 35.1 panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “augstākajā”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 35.1 panta otrās daļas otro teikumu.

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 35.1 panta trešo daļu.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

13. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

 "35.pants. (1) Saraksta iesniedzējiem ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas protokolu un triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par protokola rezultātu apstiprināšanu, apstrīdēt to Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālā vēl ēšanu komisija iesniegumu izskata un lēmumu pieņem triju dienu laikā.

(2) Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par apstrīdēto iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokolu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas var pārsūdzēt tiesā."

36.pants. Pēc balsu saskaitīšanas un balsu skaitīšanas protokola pabeigšanas visas nodotās derīgās un nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar vēlēšanu aploksnēm, neizlietotās apzīmogotās un nederīgās vēlēšanu aploksnes un viens iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokola eksemplārs iesaiņojams un aizzīmogojams. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas protokolā. Atsevišķi iesaiņojamas neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes. Pēc tam iecirkņa komisija nosūta visus vēlēšanu materiālus rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai, bet ārvalstīs un uz kuģiem izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisijas — Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

18. Izteikt 36.panta ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komi­sija nosūta vēlēšanu materiālus rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai."

70.

Deputāts G.Bērziņš

Papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas novērotājiem ir tiesības saņemt balsu skaitīšanas protokola eksemplāru.”

Neatbalstīts

14. Izteikt 36.panta ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komisija nosūta vēlēšanu materiālus rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai."

39.pants. Katrā kandidātu sarakstā pieteiktie kandidāti sarindojami pēc saņemto balsu skaita. Par kandidātu nodoto balsu skaits ir vienāds ar balsu skaitu, kas nodots par kandidātu sarakstu, kurā minēts šis kandidāts, mīnus to vēlēšanu zīmju skaits, kurās šā kandidāta vārds vai uzvārds ir svītrots, plus to vēlēšanu zīmju skaits, kurās vēlētāji pretī šā kandidāta uzvārdam ir izdarījuši atzīmi "+". Ja par diviem vai vairākiem viena kandidātu saraksta kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, viņi savstarpēji sarindojami kandidātu saraksta iesniedzēju paredzētajā secībā. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi kandidātos tādā secībā, kādā viņi sarindojas atbilstoši balsu skaitam, kas nodots par viņiem.

 

71.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Katrā kandidātu sarakstā pieteiktie kandidāti sarindojami pēc saņemto balsu skaita. Sākotnējais par kandidātu nodoto balsu skaits ir vienāds ar balsu skaitu, kas nodots par kandidātu sarakstu, kurā šis kandidāts ir minēts.

Sākotnējam balsu skaitam ir pievienojama saraksta iesniedzēja drošības rezerve, kas tiek aprēķināta pareizinot vienu procentu no sākotnējā balsu skaita un kandidāta kārtas numuru sarakstā (sākot no saraksta beigām). No galarezultāta tiek atskaitītas tās vēlēšanu zīmes, kurās šis kandidāts ir svītrots un pieskaitītas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētāji šo kandidātu ir atzīmējuši ar “+” zīmi. Ja par diviem vai vairākiem viena kandidātu saraksta kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, viņi savstarpēji sarindojami kandidātu saraksta iesniedzēju paredzētajā secībā. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi kandidātos tādā secībā, kādā viņi sarindojas atbilstoši balsu skaitam, kas nodots par viņiem.”

Neatbalstīts

 

V nodaļa. To Latvijas pilsoņu piedalīšanās Saeimas vēlēšanās,kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs

43.pants. (1) Vēlētāji, kas vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, balso vai nu personiski ierodoties vēlēšanu iecirkņos, kurus pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma Centrālā vēlēšanu komisija izveido Latvijas Republikas konsulārajās iestādēs, vai arī pa pastu. Saskaņojot ar Ārlietu ministriju, Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu iecirkņus arī citās šim nolūkam piemērotās telpās.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņus uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā, ja šajos gadījumos iespējams nodrošināt šā likuma nosacījumu ievērošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu, kas stājas spēkā no 21.04.98.)

 

44.pants. (1) Vēlētāji, kas balso ārvalstīs vai uz kuģiem izveidotajos vēlēšanu iecirkņos, saņem Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, un viņu balsis pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalā nodotajām balsīm.

(2) Balsošana ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos notiek šā likuma III nodaļā (izņemot 24.pantu) noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.98. likumu un 30.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

45.pants. (1) Vēlētājs, kas vēlas balsot pa pastu, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms vēlēšanu dienas (pasta zīmogs) iecirkņa komisijai nosūta attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi. Šim iesniegumam pievienojama Latvijas pilsoņa pase.

(2) Saņēmusi šādu iesniegumu, iecirkņa komisija:

1) pārbauda, vai iesniegums nosūtīts šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā;

2) pārbauda, vai iesniedzējs ir vēlētājs, kas vēl nav saņēmis vēlēšanu dokumentus balsošanai pa pastu;

3) reģistrē vēlētāju īpašā sarakstā balsošanai pa pastu;

4) izdara vēlētāja pasē atzīmi par attiecīgās Saeimas vēlēšanām;

5) ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta vēlētājam uz iesniegumā norādīto adresi pasi, visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ar informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts sarakstā balsošanai pa pastu.

(3) Ja iesniegums par balsošanu pa pastu nosūtīts, neievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu un kārtību, vai iesniedzējs nav vēlētājs, vai arī iesniedzēja pasē jau ir atzīme par attiecīgās Saeimas vēlēšanām, iecirkņa komisija ar motivētu lēmumu atsaka nosūtīt vēlēšanu dokumentus. Šo lēmumu šā panta otrās daļas 5.punktā noteiktajā termiņā kopā ar pasi nosūta iesniedzējam uz viņa norādīto adresi.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

46.pants. (1) Vēlētājs, kurš saņēmis dokumentus balsošanai pa pastu, izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso; ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē.

(2) Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto pasta aploksnē kopā ar reģistrācijas lapu, kurā norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods, un nekavējoties nosūta tai iecirkņa komisijai, kas viņam piesūtījusi vēlēšanu dokumentus balsošanai pa pastu. Uz pasta aploksnes atzīmējams, ka tajā ir vēlēšanu aploksne, un norādāms attiecīgā vēlētāja kārtas numurs sarakstā balsošanai pa pastu.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

47.pants. (1) Iecirkņa komisija balsu skaitīšanu veic šā likuma IV nodaļā noteiktajā kārtībā. Pēc tam, kad saskaitītas iecirknī nodotās balsis, uzsāk pa pastu nodoto balsu skaitīšanu.

(2) Iecirkņa komisija atver tikai tās pasta aploksnes, uz kurām ir atzīme, ka šajā aploksnē ir vēlēšanu aploksne, un kuras tā saņēmusi līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai attiecīgajā iecirknī.

(3) Pasta aploksnes, uz kurām ir atzīme, ka šajā aploksnē ir vēlēšanu aploksne, un kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas uzsākšanas attiecīgajā iecirknī, iecirkņa komisija neatver.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

48.pants. (1) Ja iecirkņa komisija līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai attiecīgajā iecirknī saņem pasta aploksni, uz kuras ir atzīme, ka šajā aploksnē ir vēlēšanu aploksne, tā:

1) pārbauda, vai attiecīgais vēlētājs ir ierakstīts sarakstā balsošanai pa pastu un vai sarakstā nav izdarīta atzīme, ka šis vēlētājs ir atsūtījis vēlēšanu aploksni;

2) pārbauda, vai vēlēšanu aploksne apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;

3) izdara atzīmi sarakstā balsošanai pa pastu.

(2) Par nederīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kuras:

1) nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;

2) atsūtījuši vēlētāji, kas nav ierakstīti sarakstā balsošanai pa pastu;

3) atsūtījuši vēlētāji, par kuriem sarakstā balsošanai pa pastu jau ir izdarīta atzīme, ka šis vēlētājs atsūtījis vēlēšanu aploksni.

(3) Nederīgās vēlēšanu aploksnes neatver un nemet vēlēšanu kastē, tās numurē un par katru protokolā ieraksta, kāpēc aploksne uzskatīta par nederīgu. Nederīgās vēlēšanu aploksnes kopā ar iesniegumiem un pasta aploksnēm tiek uzglabātas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(2002.gada 30.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.06.2002.)

 

19. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

 

"V nodaļa. Izņēmumi vispārējā balsošanas kārtībā

 

43.pants. (1) Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, vēlēšanu iecirkņa komisija, pamatojoties uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, organizē balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību.

(2) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi laikus iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu savā atrašanās vietā.

(3) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.

(4) Vēlēšanu iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus vēlēšanu iecirkņa komisija apmierina, ja vēlētāja atrašanās vietā ir iespējams ierasties līdz pulksten 10 vakarā.

(5) Ziņas par vēlētājiem, kuri saskaņā ar šo pantu balso savā atrašanās vietā, tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā, un aizlīmētās vēlēšanu aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(6) Balsošanu vēlētāju atrašanās vietā ir tiesīgi uzraudzīt pilnvaroti novērotāji.

 

44.pants. (1) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts, tiek organizēta balsošana šā vēlētāja atrašanās vietā.

(2) Attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanu attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par vēlētājiem tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā.

(3) Vēlētājs izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā. Reģistrācijas aploksni aizlīmē un nodod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

(4) Reģistrācijas aploksnes Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā vēlēšanu iecirkņa komisija reģistrē un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

(5) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, balsošana šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā tiek organizēta viņu atrašanās vietā.

 

45.pants. (1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot savā vēlēšanu iecirknī, viņš var nobalsot iepriekš, triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas, ierodoties vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņu darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras stundas dienā un vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

(2) Vēlētāji, kuri balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanu komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par to, ka vēlētājs balsojis iepriekš.

 

46.pants. (1) Vēlētāji, kas uzturas ārvalstīs, vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu.

(2) Pieteikumu balsošanai pa pastu vēlētājs iesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajās Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulā rajās pārstāvniecībās ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanu dienas, ierodoties personiski vai nosūtot to pa pastu. Pieteikumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli.

(3) Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība laikus nosūta vēlēšanu iecirknim vēlētāju pieteikumus balsošanai pa pastu.

(4) Pieteikumu balsošanai pa pastu var nodot tieši vēlēšanu iecirknī vai nosūtīt pa pastu.

(5) Iecirkņa komisija balsošanai pa pastu izskata pieteikumus, ko tā saņēmusi ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām.

(6) Saņēmusi pieteikumu balsošanai pa pastu, iecirkņa komisija:

1) pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs nav saņēmis vēlēšanu dokumen­tus balsošanai pa pastu;

2) izdara vēlētāju reģistrā atzīmi par personas pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsojot pa pastu;

3) ne vēlāk kā 24 dienas pirms vēlēšanu dienas ierakstītā vēstulē nosūta vēlētājam uz pieteikumā norādīto adresi visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni, reģistrācijas aploksni un informāciju par balsošanas kārtību, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu, un vēlēšanu iecirkņa adresi, uz kuru nosūtāma vēlēšanu aploksne.

(7) Ja pieteikuma iesniedzējs nokavējis šā panta piektajā daļā minēto termiņu vai nav reģistrēts vēlētāju sarakstā, vēlēšanu iecirkņa komisija atsaka nosūtīt vēlēšanu dokumentus, pamatojot pieņemto lēmumu. Lēmumu ierakstītā vēstulē nosūta iesniedzējam uz viņa norādīto adresi.

 

47.pants. (1) Vēlētājs, kurš saņēmis dokumentus balsošanai pa pastu, izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē.

(2) Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs, ar kādu viņš reģistrēts vēlētāju sarakstā, un vēlēšanu iecirkņa adrese, un aploksni nosūta, ņemot vērā, ka iecirkņa komisija atvērs tikai tās aploksnes, kuras būs saņemtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

(3) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs ierodas vēlēšanu iecirknī un noliedz, ka ir balsojis pa pastu, viņš var nobalsot parastajā kārtībā, un attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā informē par to iecirkņa komisiju, kura organizē balsošanu pa pastu.

 

48.pants. Vēlētāji, kas balso ārvalstīs, saņem Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, un viņu balsis pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalā nodotajām balsīm."

72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

 

 

 

 

 

75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

Deputāts M.Grīnblats

Papildināt likumprojekta 19.pantā 43.pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā iesniegtajām un pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.”

 

Deputāts M.Grīnblats

Izteikt likumprojekta 19.panta 43.panta sesto daļu kā septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Balsošanu likuma V nodaļā minētajos gadījumos ir tiesīgi uzraudzīt pilnvaroti novērotāji.”

 

 

 

 

Deputāts M.Grīnblats

Izslēgt likumprojekta 19.pantā minēto 45.pantu.
 
 
 
Deputāts G.Bērziņš

Izteikt likumprojektā piedāvātās 45.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šajā laikā vēlēšanu iecirkņa darba laiks ir no pulksten 4 vakarā līdz pulksten 10 vakarā un vēlēšanu komisija strādā ne mazāk kā četru cilvēku sastāvā.”

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt likumprojekta 19.pantā minēto 45.pantu šādā redakcijā:

„45.pants. (1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot savā vēlēšanu iecirknī, viņš var nobalsot iepriekš, triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas, ierodoties vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņu darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras stundas dienā un vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

(2) Vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā, izsniedz vēlētājam visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni un reģistrācijas aploksni.

(3) Vēlētājs izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā. Reģistrācijas aploksni aizlīmē un iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

 (4) Ziņas par vēlētājiem, kuri saskaņā ar šo pantu  balso iepriekš, iekļauj atsevišķā vēlētāju sarakstā.

(5) Reģistrācijas aploksnes Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā vēlēšanu iecirkņa komisija reģistrē un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.”.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 19.pantu.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

(Iekļauts komisijas pr.Nr.77)

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

51.pants. Kandidātu saraksta iesniedzējam, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības septiņu dienu laikā no vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas pārsūdzēt šo lēmumu tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas.

20. Aizstāt 51.pantā vārdus "pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas" ar vārdiem "Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā".

78.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 20.pantu.

Atbalstīts

 


 

51.pants. Kandidātu saraksta iesniedzējam, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības septiņu dienu laikā no vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas pārsūdzēt šo lēmumu tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas.

21. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

 "51.pants. (1) Kandidātu sarakstu iesniedzējiem un pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Augstākā tiesā lietu izskata septiņu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

 (2) Pieteikuma pamatotību pierāda pieteicējs.

(3) Pieteikuma iesniegšana neaptur lēmuma darbību par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.

(4) Tiesas nolēmums nav pārsūdzams."

79.

 

 

 

 

80.

 

 

 

 

81.

 

 

 

82.

 

 

83.

 

 

 

 

 

 

84.

Juridiskā komisija 

Izslēgt 51.panta pirmajā daļā vārdus „un pieteiktajiem kandidātiem”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 51. panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu “augstākajā”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 51. panta pirmās daļas otro teikumu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 51. panta otro daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 51. panta līdzšinējo trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma darbību”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 51. panta ceturto daļu.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

15. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

 "51.pants. (1) Kandidātu sarakstu iesniedzējiem ir tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt tiesā.

 (2) Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma darbību

 


 

 

22. Papildināt likumu ar 52.1 un 52.2 pantu šādā redakcijā:

 "52.pants. (1) Pēc notiesājoša sprieduma krimināllietā saņemšanas par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem Centrālā vēlēšanu komisija piecu dienu laikā izvērtē, vai ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) nepārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;

2) pārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus 10 dienu laikā no to pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Augstākā tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem 30 dienu laikā.

(3) Pēc lēmuma spēkā stāšanās Centrālā vēlēšanu komisija to nosūta Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijai.

 52.2 pants. (1) Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma saņemšanas par mandātu pārdali Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija par to paziņo Saeimas nākamajā sēdē.

(2) Ja Saeima atbalsta Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ar paziņošanas brīdi izbeidzas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumā norādītās personas deputāta pilnvaras un Prezidijs uzaicina iestāties Saeimas sastāvā lēmumā norādīto personu."

85.

 

 

 

86.

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 52.1 panta otrās daļas otro teikumu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 52.1 panta trešajā daļā vārdus „Pēc lēmuma spēkā stāšanās” ar vārdiem „Pēc tam, kad šā panta pirmajā daļā minētais lēmums kļuvis neapstrīdams”.

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

16. Papildināt likumu ar 52.1 un 52.2 pantu šādā redakcijā:

 "52.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi notiesājošu spriedumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtē, vai ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) nepārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;

2) pārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus 10 dienu laikā no to pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

(3) Pēc tam, kad šā panta pirmajā daļā minētais lēmums kļuvis neapstrīdams, Centrālā vēlēšanu komisija to nosūta Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijai.

 52.2 pants. (1) Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija pēc tam, kad ir saņēmusi Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par mandātu pārdali, par to paziņo nākamajā Saeimas sēdē.

(2) Ja Saeima atbalsta Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ar paziņošanas brīdi izbeidzas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumā norādītās personas deputāta pilnvaras un Prezidijs uzaicina iestāties Saeimas sastāvā lēmumā norādīto personu."

 

 

87.

Juridiskais birojs

 Papildināt likumu ar 54.pantu šādā redakcijā:

“54. pants. (1) Šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā minētajā gadījumā pieteikumu iesniedz Administratīvajā apgabaltiesā, bet šā likuma 35.panta otrajā daļā, 51. panta pirmajā daļā un 52.1 panta otrajā daļā minētajā gadījumā – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.

(2) Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lietu izskata trīs tiesnešu sastāvā.

(3) Tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem:

šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā, 35.1 panta otrajā daļā, 51. panta pirmajā daļā minētajā gadījumā – septiņu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas;

šā likuma 52.1 panta otrajā daļā minētajā gadījumā – 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

(4) Pieteicējs norāda pieteikuma pamatojumu. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem.

(5) Tiesas nolēmums, kā arī citi lēmumi, kurus pieņem veicot procesuālās darbības iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami.”

Atbalstīts

17. Papildināt likumu ar 54.pantu šādā redakcijā:

54. pants. (1) Šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā minētajā gadījumā pieteikumu iesniedz Administratīvajai apgabaltiesai, bet šā likuma 35.panta otrajā daļā, 51. panta pirmajā daļā un 52.1 panta otrajā daļā minētajā gadījumā – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

(2) Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā.

(3) Tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem:

1) šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā, 35.1 panta otrajā daļā, 51. panta pirmajā daļā minētajā gadījumā – septiņu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas;

2) šā likuma 52.1 panta otrajā daļā minētajā gadījumā – 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

(4) Pieteicējs norāda pieteikuma pamatojumu. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem.

(5) Tiesas nolēmums, kā arī citi lēmumi, kas tiek pieņemti, veicot procesuālās darbības iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami.”

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

88.

Juridiskā komisija

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīts