Rīgā, 2003

Rīgā, 2005.gada 23.februārī     

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā” (reģ. Nr.1105), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                         M.Segliņš

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 36.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Personai ir tiesības vēlēt tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā tā ir reģistrēta."

 

2. Papildināt 4.pantu aiz vārdiem "vecāks par 21 gadu" ar vārdiem "un ir reģistrēts vēlētāju reģistrā".

 

3. 11.panta 4.punktā:

izslēgt "h" apakšpunktā vārdus "ir vai";

izslēgt "i" apakšpunktu.

 

4.  13.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu aiz vārda "ja" ar vārdiem "konstatē, ka";

izteikt otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"a) personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās,";

 

aizstāt trešās daļas 8.punktā vārdus "dzimtsarakstu nodaļa" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde".

 

5. Izslēgt 14.panta otrajā daļā vārdus "rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto".

 

6.  15.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu;";

 

izslēgt 3.punktu.

 

7. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Vismaz desmit dienas pirms vēlēšanu dienas katrā vēlēšanu iecirknī:

1) vēlētājiem redzamā vietā izliekami paziņojumi par pieteikto kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmas;

2) jābūt pieejamām šajā likumā minētajām ziņām par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu."

 

8. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "7".

 

9. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

 

"20.pants. Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu aplieci­nošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts."

 

10. Izteikt 22.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā."

 

11. Izslēgt 24.pantu.

 

12. Aizstāt 27.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "10".

 

13. Izteikt 35.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) atkārtoti saskaita derīgās vēlēšanu zīmes;".

 

14. Papildināt likumu ar 35.pantu šādā redakcijā:

 

"35.1 pants. (1) Vēlēšanu iecirknī, kurā organizē balsošanu pa pastu, kā arī vēlēšanu iecirkņos, kuri organizē balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas nosakāms saņemto reģistrācijas aplokšņu derīgums.

(2) Par derīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes, kuras saņemtas no vēlētāju sarakstā reģistrētajiem vēlētājiem, kas nav nobalsojuši personiski savā vēlēšanu iecirknī. Par nederīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes:

1) kuras balsošanā pa pastu atsūtījušas personas, kas nav reģistrētas vēlētāju sarakstā;

2) kuras balsošanā pa pastu atsūtījuši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā vai pirms vēlēšanu dienas ieradušies savā vēlēšanu iecirknī un nolieguši, ka balsojuši pa pastu;

3) uz kurām nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs sarakstā balsošanai pa pastu;

4) kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas uzsākšanas attiecīgajā vēlēšanu iecirknī;

5) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā vai pirms vēlēšanu dienas nobalsojuši savā vēlēšanu iecirknī.

(3) Ja viens un tas pats vēlētājs pa pastu atsūtījis vai balsošanā vēlētāja atrašanās vietā iesniedzis vairākas reģistrācijas aploksnes, vēlēšanu iecirkņa komisija neatver nevienu aploksni.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētās reģistrācijas aploksnes tiek reģistrētas un uzglabātas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

 

15. Izteikt 36.panta ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komi­sija nosūta vēlēšanu materiālus rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai."

 

16. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

 

"V nodaļa. Izņēmumi vispārējā balsošanas kārtībā

 

43.pants. (1) Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, vēlēšanu iecirkņa komisija, pamatojoties uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, organizē balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību.

(2) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi laikus iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu savā atrašanās vietā.

(3) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.

(4) Vēlēšanu iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus vēlēšanu iecirkņa komisija apmierina, ja vēlētāja atrašanās vietā ir iespējams ierasties līdz pulksten 10 vakarā.

(5) Ziņas par vēlētājiem, kuri saskaņā ar šo pantu balso savā atrašanās vietā, tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā, un aizlīmētās vēlēšanu aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(6) Balsošanu vēlētāju atrašanās vietā ir tiesīgi uzraudzīt pilnvaroti novērotāji.

 

44.pants. (1) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts, tiek organizēta balsošana šā vēlētāja atrašanās vietā.

(2) Attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanu attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par vēlētājiem tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā.

(3) Vēlētājs izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā. Reģistrācijas aploksni aizlīmē un nodod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

(4) Reģistrācijas aploksnes Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā vēlēšanu iecirkņa komisija reģistrē un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

(5) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, balsošana šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā tiek organizēta viņu atrašanās vietā.

 

45.pants. (1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot savā vēlēšanu iecirknī, viņš var nobalsot iepriekš, triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas, ierodoties vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņu darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras stundas dienā un vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

(2) Vēlētāji, kuri balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanu komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par to, ka vēlētājs balsojis iepriekš.

 

46.pants. (1) Vēlētāji, kas uzturas ārvalstīs, vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu.

(2) Pieteikumu balsošanai pa pastu vēlētājs iesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajās Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanu dienas, ierodoties personiski vai nosūtot to pa pastu. Pieteikumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli.

(3) Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība laikus nosūta vēlēšanu iecirknim vēlētāju pieteikumus balsošanai pa pastu.

(4) Pieteikumu balsošanai pa pastu var nodot tieši vēlēšanu iecirknī vai nosūtīt pa pastu.

(5) Iecirkņa komisija balsošanai pa pastu izskata pieteikumus, ko tā saņēmusi ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām.

(6) Saņēmusi pieteikumu balsošanai pa pastu, iecirkņa komisija:

1) pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs nav saņēmis vēlēšanu dokumen­tus balsošanai pa pastu;

2) izdara vēlētāju reģistrā atzīmi par personas pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsojot pa pastu;

3) ne vēlāk kā 24 dienas pirms vēlēšanu dienas ierakstītā vēstulē nosūta vēlētājam uz pieteikumā norādīto adresi visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni, reģistrācijas aploksni un informāciju par balsošanas kārtību, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu, un vēlēšanu iecirkņa adresi, uz kuru nosūtāma vēlēšanu aploksne.

(7) Ja pieteikuma iesniedzējs nokavējis šā panta piektajā daļā minēto termiņu vai nav reģistrēts vēlētāju sarakstā, vēlēšanu iecirkņa komisija atsaka nosūtīt vēlēšanu dokumentus, pamatojot pieņemto lēmumu. Lēmumu ierakstītā vēstulē nosūta iesniedzējam uz viņa norādīto adresi.

 

47.pants. (1) Vēlētājs, kurš saņēmis dokumentus balsošanai pa pastu, izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē.

(2) Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs, ar kādu viņš reģistrēts vēlētāju sarakstā, un vēlēšanu iecirkņa adrese, un aploksni nosūta, ņemot vērā, ka iecirkņa komisija atvērs tikai tās aploksnes, kuras būs saņemtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

(3) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs ierodas vēlēšanu iecirknī un noliedz, ka ir balsojis pa pastu, viņš var nobalsot parastajā kārtībā, un attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā informē par to iecirkņa komisiju, kura organizē balsošanu pa pastu.

 

48.pants. Vēlētāji, kas balso ārvalstīs, saņem Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, un viņu balsis pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalā nodotajām balsīm."

 

17. Aizstāt 51.pantā vārdus "pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas" ar vārdiem "Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā".