Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"

(reģ.nr.1103)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir tiesības vēlēt Saeimu.

 

1.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Izteikt likuma 2.pantu šādā redakcijā:

“Tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā var piedalīties personas, kurām ir izdota Latvijas pase.

Neatbalstīts

 

7.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija nosaka trīsdesmit dienu termiņu, kad parakstu vākšanas lapas, kurās vēlētāji var parakstīties, ir pieejamas katras pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes noteiktajās vietās. Šīs dienas nosakāmas pēc kārtas, neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas, rajona padomes, pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai netiek pieļauta.

(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā pilsētā, novadā vai pagastā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties.

(3) Šajās vietās aģitācija nav pieļaujama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.07.95. likumu un 08.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 06.06.2003.)

1. Izslēgt 7.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "rajona padomes".

 

 

 

1. Izslēgt 7.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "rajona padomes".

8.pants. Parakstu vākšanas lapās saskaņā ar ierakstu Latvijas pilsoņa pasē atzīmējams katra tautas nobalsošanas ierosinājuma parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods un parakstīšanas datums.

(2003.gada 8.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 06.06.2003.) 

 

2.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 8.pantā vārdus “Latvijas pilsoņa pasē” ar vārdiem “personu apliecinošā dokumentā”.

Neatbalstīts

 

16.pants. (1) Katrs balsotājs balso personiski. Ja balsotājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj balsot vai parakstīties balsotāju sarakstā, balsotāja klātbūtnē pēc viņa mutvārdu norādījuma atzīmes balsošanas zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās balsotāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai balsotājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā tiek izdarīta attiecīga atzīme. Šāda persona nevar būt attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

(2) Balsotājs pēc savas izvēles var balsot jebkurā balsošanas iecirknī.

(3) Karavīri balsošanas dienā atbrīvojami no dienesta pienākumiem uz laiku, kas nepieciešams balsošanai.

(1998.gada 3.septembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2003. likumu, kas stājas spēkā no 19.09.2003.)

2. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Balsotājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura balsotāju sarakstā viņš ir reģistrēts."

3.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Atbalstīts

 

17.pants. (1) Balsošanas telpās iecirkņa komisija, iepriekš pārliecinājusies, ka persona ir balsotājs un tās pasē nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā, izsniedz tai balsošanas zīmi, kura apzīmogota ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Pēc balsošanas zīmes izsniegšanas balsotāju sarakstā ieraksta balsotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu un izdara pasē atzīmi, ka balsotājs piedalījies tautas nobalsošanā. Balsotājs parakstās balsotāju sarakstā par balsošanas zīmes saņemšanu.

(2) Balsošanas telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur balsotājs vienatnē var izdarīt nepieciešamās atzīmes, pēc savas izvēles atzīmējot ar atzīmi "+" vēlamo atbildi "par" vai "pret".

(3) Kad balsotājs balsošanas zīmē izdarījis nepieciešamās atzīmes, viņš to saloka un vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet balsošanas kastē.

(4) Balsošanas dienā pēc pulksten 10 vakarā balsošanas zīmes var nodot tikai tie balsotāji, kuri bija ieradušies balsošanas telpās pirms pulksten 10 vakarā. Pēc tam balsošanas telpas slēdz.

(1998.gada 3.septembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.05.2003. likumu un 18.09.2003. likumu, kas stājas spēkā no 19.09.2003.)

3. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Balsošanas telpās iecirkņa komisijas loceklis pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas balsotāju sarakstā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā, balsotāju sarakstā izdara atzīmi par piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā un izsniedz personai balsošanas zīmi, kas apzīmogota ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Balsotājs parakstās balsotāju sarakstā par balsošanas zīmes saņemšanu."

4.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Atbalstīts

 

18.pants. (1) Ja atsevišķi balsotāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, vēlēšanu iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo balsotāju vai viņu pilnvarotu personu rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, organizē balsošanu šo balsotāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji.

(2) Balsošana balsotāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu savā atrašanās vietā.

(3) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, pret kurām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(4) Citu balsotāju balsošana ārpus balsošanas telpām nav pieļaujama.

(5) Vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanas dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu balsotāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus vēlēšanu iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties balsotāju atrašanās vietā līdz pulksten 10 vakarā.

(6) Balsotāji, kuri saskaņā ar šā panta pirmo, otro un trešo daļu balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un balsošanas zīmes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā kastē.

(7) Ziņas par balsošanai balsotāju atrašanās vietā izsniegtajām un pāri palikušajām, to skaitā sabojātajām balsošanas zīmēm ierakstāmas balsošanas gaitas protokolā.

(2003.gada 8.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2003. likumu, kas stājas spēkā no 19.09.2003.)

4.  18.pantā:

izteikt trešo daļu šādā r edakcijā:

 

"(3) Balsošana balsotāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja balsotājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura balsotāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.";

 

izslēgt ceturto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdus "pirmo, otro un trešo daļu" ar vārdiem "pirmo un otro daļu".

5.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Atbalstīts

 


5. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

 

"18.1 pants. (1) Ja balsošanas dienā balsotājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa balsotāju sarakstā viņš reģistrēts, balsošana tiek organizēta balsotāja atrašanās vietā.

(2) Attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanas organizēšanu attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par balsotājiem tiek iekļautas atsevišķā balsotāju sarakstā.

(3) Kad balsotājs balsošanas zīmē izdarījis šā likuma 17.pantā minētās atzīmes, viņš to saloka un iemet atsevišķā aizzīmogotā kastē.

(4) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, balsošana šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā tiek organizēta viņu atrašanās vietā."

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Deputāts M.Grīnblats

Papildināt 18.1 pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Balsošanu likuma 18. un 18.1 pantā minētajos gadījumos ir tiesīgi novērot pilnvaroti novērotāji.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

20.pants. (1) Balsotāji, kuri balsošanas laikā uzturas ārvalstīs, balso vēlēšanu iecirkņos, kurus pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma Centrālā vēlēšanu komisija izveido Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, vai arī pa pastu. Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu iecirkņus arī citās šim nolūkam piemērotās telpās, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju.

(2) Ja tautas nobalsošana notiek vienlaikus ar Saeimas vēlēšanām, tad balsošana ārvalstīs notiek visos vēlēšanu iecirkņos, kuri izveidoti likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Balsotāji, kuri balsošanas laikā uzturas ārvalstīs, var balsot arī pa pastu. Balsošana pa pastu notiek Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā.

(1998.gada 3.septembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 06.06.2003.)

6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

 

"20.pants. (1) Balsotāji, kuri balsošanas dienā uzturas ārvalstīs, balsošanā var piedalīties, balsojot pa pastu. Balsošana pa pastu notiek Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Balsotāji, kuri balsošanas dienā nevarēs nobalsot savā balsošanas iecirknī, var nobalsot iepriekš Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā."

8.

 

 

 

 

 

9.

Deputāts M.Grīnblats

Izslēgt 20.panta otrajā daļā vārdus “Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā”.

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

Daļēji atbalstīts (Iekļauts komisijas pr.Nr.9)

 

Atbalstīts

 

22.pants. Ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. Katram parakstam ne agrāk kā 12 mēnešus pirms likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta iesniegšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 06.06.2003.)

7. Papildināt 22.panta otro teikumu aiz vārdiem "pašvaldības institūcijā" ar vārdiem "kura veic notariālas darbības".

10.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 22.pantā vārdus “balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem” ar vārdiem “balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir Latvijas pase”.

Neatbalstīts

2. Papildināt 22.panta otro teikumu pēc vārdiem "pašvaldības institūcijā" ar vārdiem "kura veic notariālas darbības".


 

23.pants. (1) Konstatējusi, ka iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, Centrālā vēlēšanu komisija paziņo, ka tiek uzsākta parakstu vākšana šā likuma ierosināšanai, vienlaikus nogādājot visām pilsētu un pagastu vēlēšanu komisijām attiecīgo likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī parakstu vākšanas lapas pietiekamā skaitā.

(2) Paziņojums par likuma ierosināšanai nepieciešamo parakstu vākšanas uzsākšanu kopā ar iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.07.95. likumu, kas stājas spēkā no 16.08.95.)

 

11.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 23.pantā vārdus “balsstiesīgie Latvijas pilsoņi” ar vārdiem “balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir Latvijas pase”.

Neatbalstīts

 


 

24.pants. (1) Parakstu vākšana notiek šā likuma 7.- 9.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Pilsoņi, kuri parakstījuši iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā, ieskaitāmi kopējā šā likuma ierosinātāju skaitā. Ja minētie pilsoņi parakstījušies arī šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, viņu paraksti parakstu vākšanas lapās nav līdzskaitāmi.

(3) Centrālā vēlēšanu komisija saskaita parakstus un konstatē rezultātu, pēc tam ne vēlāk kā triju dienu laikā paziņo to Valsts prezidentam un nosūta viņam vēlētāju iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.07.95. likumu, kas stājas spēkā no 16.08.95.)

 

12.

Deputāti V.Agešins, A.Bartaševičs

Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdu “pilsoņi” ar vārdu “personas”.

Neatbalstīts