Rīgā, 2003

Rīgā, 2005.gada 23.februārī     

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” (reģ. Nr.1103), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                         M.Segliņš

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"

 

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 7.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "rajona padomes".

 

2. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Balsotājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura balsotāju sarakstā viņš ir reģistrēts."

 

3. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Balsošanas telpās iecirkņa komisijas loceklis pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas balsotāju sarakstā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā, balsotāju sarakstā izdara atzīmi par piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā un izsniedz personai balsošanas zīmi, kas apzīmogota ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Balsotājs parakstās balsotāju sarakstā par balsošanas zīmes saņemšanu."

 

4.  18.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Balsošana balsotāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja balsotājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura balsotāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.";

 

izslēgt ceturto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdus "pirmo, otro un trešo daļu" ar vārdiem "pirmo un otro daļu".

 

5. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

 

"18.1 pants. (1) Ja balsošanas dienā balsotājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa balsotāju sarakstā viņš reģistrēts, balsošana tiek organizēta balsotāja atrašanās vietā.

(2) Attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanas organizēšanu attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par balsotājiem tiek iekļautas atsevišķā balsotāju sarakstā.

(3) Kad balsotājs balsošanas zīmē izdarījis šā likuma 17.pantā minētās atzīmes, viņš to saloka un iemet atsevišķā aizzīmogotā kastē.

(4) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, balsošana šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā tiek organizēta viņu atrašanās vietā."

 

6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

 

"20.pants. (1) Balsotāji, kuri balsošanas dienā uzturas ārvalstīs, balsošanā var piedalīties, balsojot pa pastu. Balsošana pa pastu notiek Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Balsotāji, kuri balsošanas dienā nevarēs nobalsot savā balsošanas iecirknī, var nobalsot iepriekš Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā."

 

7. Papildināt 22.panta otro teikumu aiz vārdiem "pašvaldības institūcijā" ar vārdiem "kura veic notariālas darbības".