Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Iesniedz Ārlietu komisija                                                      Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par 1974.gada 1.novembra Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978.gada protokolu

 

 

 

 

1.pants. 1974.gada 1.novembra Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978.gada protokols (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Protokolā noteikto prasību izpildi kontrolē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija”.

 

4.pants. Satiksmes ministrija informē Ārlietu ministriju par iecelto inspektoru vai atzīto organizāciju sarakstu un to pilnvaru apjomu saskaņā ar Protokola III panta prasībām, un Ārlietu ministrija informē Starptautiskās jūras organizācijas ģenerālsekretāru atbilstoši Protokola III panta prasībām.

 

5.pants. Protokols stājas spēkā tā V pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija paziņo par to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

6.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada _____________________.