M/U/T/TA-31

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokola par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu denonsēšanu

 

1.pants. Denonsēt 1998.gada 16.aprīlī Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu (turpmāk – Protokols) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.).

 

2.pants. Protokols zaudē spēku tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LIKUMPROJEKTA

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības   un Lietuvas Republikas valdības protokola par Baltijas Bataljona štāba un Baltijas Bataljona  personāla statusu  denonsēšanu

 

ANOTĀCIJA

 

 

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 2002.gada  21. novembrī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk-NATO) valstu un  valdību vadītāju sanāksmē Prāgā Latvija tika uzaicināta  uzsākt iestāšanās sarunas, lai vēlāk kļūtu par pilntiesīgu NATO dalībvalsti.  Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzaicināšanu pievienoties NATO iezīmēja jaunu vēsturisku pagriezienu un izveidoja jaunas prasības attiecībā uz Baltijas valstu bruņotajiem spēkiem. No šī brīža trīspusēja militārā sadarbība, kuru 1994.gadā bija nodibinājusi Vienošanās starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku par kopīgas  miera uzturēšanas vienības izveidošanu bija sasniegusi  savus mērķus (panākt Baltijas valstu bruņoto spēku savietojamība ar NATO, uzlabot bruņoto spēku kvalitāti, reaģēšanas spēju un spēju iesaistīties dažādās operācijās), un iesākās jauns sadarbības  posms. Iestāšanās NATO katrai  valstij iezīmēja jaunu militāro sadarbību gan kopīgi, gan atsevišķi strādājot, bet jau NATO kontekstā.

Tāpēc Baltijas valstu aizsardzības ministru kopīgajā sanāksmē 2003.gadā tika nolemts Baltijas Bataljonu (BALTBAT) kā kopīgu trīspusēju  projektu slēgt un veikt visas nepieciešamās juridiskās darbības pamatdokumentu denonsēšanai.

Viens no šādiem pamatdokumentiem ir 1998.gada 16.aprīlī Rīgā parakstītais  Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokols par Baltijas Bataljona štāba un Baltijas Bataljona personāla statusu (turpmāk-Protokols).  Protokola  mērķis bija uzlabot administratīvo sadarbību kopēju mācību un apmācību plānošanas un realizēšanas veicināšanā un Baltijas Bataljona darbībā, noteikt Baltijas Bataljona personāla un Baltijas ba­taljona štāba statusu. Protokolu izveidoja  saskaņā ar Baltijas Bataljona galveno pamatdokumentu - 1997.gada 10.decembrī Tallinā  parakstīto Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības   un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas Bataljonu (turpmāk- Vienošanās).   

Tieši Vienošanās 3.1.punkts nosaka, ka tās ietvaros tiek noslēgts Protokols par Baltijas Bataljona statusu, atrodoties ikvienas Līgumslēdzējas puses teritorijā.

Attiecīgi tā kā Baltijas Bataljona projekts ir slēgts,  Aizsardzības ministrija ir uzsākusi  ne tikai Vienošanās, bet arī  Protokola denonsēšanas procedūru. 

2. Likuma projekta būtība

 

Likumprojekts paredz denonsēt 1998.gada 16.aprīlī Rīgā parakstīto  Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības   un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu.

 

3. Cita informācija

Baltijas Bataljons kā projekts  savu  mērķi sasniedza ar mirkli, kad Baltijas valstis tika uzaicinātas iestāties NATO. Tāpēc visas ar to saistītās aktivitātes trīspusēja Baltijas sadarbībā ir izbeigtas. Šī projekta likvidēšana nenozīmē Baltijas valstu  sadarbības militārajā jomā pilnīgu izbeigšanos, taču valstis ir akceptējušas, ka sadarbība notiek jau citā līmenī- NATO ietvaros.

 

Sekas, ko rada Baltijas Bataljona faktiskā likvidēšana ir šāda:

1) infrastruktūra paliek Latvijas rīcībā, to turpina izmantot Nacionālo bruņoto spēku vienības;

2)Bruņojums un ekipējums ir sadalīts  starp Baltijas valstīm, atbilstoši ieguldījuma daļai.

3)personālsastāvs, kas vēlējās turpināt dienestu, ir nosūtīts dienestam citās Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Šie karavīri ir 1.kājnieku bataljona izveidošanas bāze.

4)Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolā par pasniedzējiem strādā pārstāvji no Baltijas Bataljona Latvijas kontingenta. Tādējādi karavīru praktiskās iemaņas un zināšanas joprojām tiek sekmīgi izmantotas Nacionālo bruņoto spēku apmācības procesā.

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Daļēja ietekme:

1)personālsastāvs, kas vēlējās turpināt dienestu, ir nosūtīts dienestam citās Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Šie karavīri ir 1.kājnieku bataljona izveidošanas bāze.

2)Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolā par pasniedzējiem strādā pārstāvji no Baltijas Bataljona Latvijas kontingenta. Tādējādi karavīru praktiskās iemaņas un zināšanas joprojām tiek sekmīgi izmantotas Nacionālo bruņoto spēku apmācības procesā.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Pamatojoties uz  Baltijas Bataljona likvidāciju, visi Baltijas Bataljona rīcībā esošie materiāltehniskie līdzekļi – bruņojums, ekipējums un tehnika- tika sadalīti savā starpā, atbilstoši ieguldījuma daļai, ko katra valsts sniegusi. Latvijas rīcībā nonākušie materiāltehniskie līdzekļi  tika nodoti Ādažu Mobilo strēlnieku mācību centram (MSMC).Ādažu MSMC tika reorganizēts 2004.gada 1.jūlijā. Par tā tiesību un saistību pārņēmēju kļuva Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs. Infrastruktūru (telpas, noliktavas, garāžas), ko Baltijas Bataljons izmantoja Latvijā, pārgājis Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centra rīcībā, un to turpina  izmantot Nacionālo bruņoto spēku vienības.

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likums valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likuma ieviešana budžeta ieņēmumus neietekmēs..

-

3. Finansiālā ietekme

 

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

6. Cita informācija

Visi Baltijas Bataljona rīcībā esošie materiāltehniskie līdzekļi – bruņojums, ekipējums un tehnika- tika sadalīti savā starpā, atbilstoši ieguldījumam saskaņā  ar  Protokola 15.pantu, kas  nosaka, ka   jebkuras materiālās vērtības, kas iegūtas par Baltijas Bataljona štāba kopīgi veidotajiem līdzekļiem vai no kapitālieguldījumiem un Baltijas Bataljona
štābam vairs nav nepieciešamas, tiek atsavinātas
un ieņēmumi dalāmi starp Pusēm vai kreditējami tām proporcijās, kādās tās ir piedalījušās šī Baltijas Bataljona štāba kopējo līdzekļu vai kapitālieguldījumu veidošanā.

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Baltijas Bataljona  likvidēšana šo jomu neskar. Iestāšanās NATO ir pamats  viena no pamatlīgumiem, proti, 1998.gada 16.aprīlī Rīgā parakstītā  Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības   un Lietuvas Republikas valdības protokola par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu denonsēšanai, jo Baltijas bataljona kā trīspusēja Baltijas valstu kopīgā  projekta mērķi ir sasniegti. Faktiski iestāšanās NATO noslēdza  šo Baltijas valstu savstarpējo sadarbības posmu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Aizsardzības ministrija   ir organizējusi konsultācijas ar Lietuvas Republikas Nacionālās  aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas juristiem.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama. Visas saistības tiks veiktas esošo institūciju  kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Aizsardzības ministrs                                                                 E.Repše                

 

 

 

                                            

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

04.01.2005.  10: 46

1166

S.Zaharova

Signe.Zaharova@mod.gov.lv; tālr.7335243