Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 213.pantā skaitli "204.4".

 

2. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa "202.1" ar skaitli "204.4".

 

3. Izslēgt 304.panta 1.punktā skaitli "204.4".

 

4. Aizstāt 304.panta 2.punktā skaitļus un vārdus "178. un 179.1 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "178., 179.1 un 204.4 pantā".

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

    Ministru Prezidenta uzdevumā Kultūras ministrijai ir uzdots  “nodrošināt Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi, nosakot to amatpersonu un speciāli pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Administratīvo pārkāpumu kodeksa 2044. pantā (filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana)”

Administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk APK) 2044. pantā minētajiem pārkāpumiem sastāda Valsts policijas amatpersonas, bet izskata šīs lietas rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši (APK 213.pants).

Patreizējā situācija rada šādas problēmas:

·        tiesās šo lietu izskatīšana nereti ieilgst, kā rezultātā mazinās videopirātisma apkarošanas efektivitāte.  

·        saskaņā ar “Likuma par policiju” 10.panta 6.daļu, policijas darbinieks likumā formulētos uzdevumus drīkst veikt tikai savas kompetences ietvaros, bet šī kompetence attiecībā uz APK  2044. pantā minētajiem pārkāpumiem nav noteikta ne ar vienu normatīvu aktu;

APK 247. pants nosaka, ka “Amatpersonu un speciāli pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta administratīvā atbildība par attiecīgo noteikumu pārkāpšanu.”

    Tā kā atbildība par Noteikumu pārkāpumiem paredzēta APK, tad, lai mainītu patreizējo situāciju, Kultūras ministrija ierosina izdarīt grozījumus APK, paredzot, ka 2044. pantā minētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata Valsts policijas iestādes.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

    Likumprojekta pieņemšana

1)        novērstu pretrunu starp likumu un tā piemērošanas praksi, jo policija jau šobrīd veic visas nepieciešamās darbības videopirātisma apkarošanai;

2)        vienkāršojot pārkāpuma konstatēšanu un atbildības noteikšanu, tiktu kāpināta pirātisma apkarošanas efektivitāte kino un videoprodukcijas izplatīšanas nozarē.

APK 247.pants paredz, ka, ja normatīvā aktā nav noteikts amatpersonu un speciāli pilnvaroto personu saraksts, kurām ir tiesības sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, tad šo sarakstu nosaka „institūcija, kura saskaņā ar šo likumu ir pilnvarota izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas”", šajā konkrētajā gadījumā – Valsts policija.

Tātad pēc grozījumu pieņemšanas var tikt noteikts arī to amatpersonu loks, kurām ir tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par APK 2044. pantā minētajiem pārkāpumiem.

 

3. Cita informācija

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Vienkāršojot pārkāpuma konstatēšanas un soda noteikšanas procedūru, normatīvais akts labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, nostiprinot likumību videoierakstu izplatīšanā

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Tiek veicināta audiovizuālo darbu izplatīšanas likumība  

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar  

5. Cita informācija 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar  

3. Finansiālā ietekme 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

6. Cita informācija  

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekta pieņemšana neprasa papildus izdot citus normatīvos aktus.

2. Cita informācija 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar  

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar  

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar  

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Konsultācijas nav notikušas 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Konsultācijas nav notikušas 

5. Cita informācija 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 

Likumprojekts tikai precizē un nostiprina patreizējo praksi filmu nelegālas izplatīšanas apkarošanā. Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Valsts policijai ar šo normatīvo aktu tiek nostiprinātas funkcijas, kuras tā veic jau tagad, kā arī tiek precizēta policijas amatpersonu kompetence.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Likums tiks publicēts LR oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildus tam LNKC nosūtīs informāciju ieinteresētajiem uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar filmu izplatīšanu un demonstrēšanu, VHS kasešu un DVD tirgošanu un nomu.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  

Ja persona uzskata, ka administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts nepamatoti, tā var vērsties tiesā. 

4. Cita informācija

 

 

 

 

01.11.2004

902

A. Rozenbergs

7505083, andris.rozenbergs@nfc.gov.lv

 

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

H. Demakova

D. Pavļuts

I. Millersone

I. Bērziņa

A. Rozenbergs