Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

2005. gada 25. janvārī

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

          Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu "Grozījumi likumā "Par politiski represētas personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".

 

Pielikumā:           likumprojekts uz 1 lapas,

                    anotācija likumprojektam uz 3 lapām.

 

 

Saeimas deputāti:

 

1.     _____________________________

2.     _____________________________

3.     _____________________________

4.     _____________________________

5.     _____________________________

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā

"Par politiski represētas personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem""

 

 

 

 

1. Izteikt 4. panta 1. daļas 4. apakšpunktu. šādā redakcijā:

 

"4) izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju vai citu okupēto valsti nacistiskā režīma laikā no 1941. gada 22. jūnija līdz 1945. gada 8. maijam'';

 

 

1. Izteikt 4. panta 3. daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri tika ieslodzīti cietumos, geto, koncentrācijas nometnēs Latvijas, Vācijas, vai citas okupētās valsts teritorijās, izņemot personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta

Grozījumi likumā

"Par politiski represētas personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem""

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz politiski represētas personas statuss tiek piešķirts tikai personām, kuras izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju nacistiskā režīma 1942. un 1943.gada akciju laikā, kā arī visam tolaik nepilngadīgām personam`, kuras tika ieslodzītas cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Piešķirt politiski represētās personas statusu visiem, kas bija izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju vai citu okupēto valsti nacistiskā režīma laikā no 1941. gada 22. jūnija līdz 1945. gada 8. maijam, kā arī Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri tika ieslodzīti cietumos, geto, koncentrācijas nometnēs Latvijas, Vācijas, vai citas okupētās valstis teritorijās, izņemot personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts būtiski neietekmēs valsts budžetu un pašvaldību budžetus

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

MK noteikumi “Par Otrā pasaules kara Antihitleriskās koalīcijas cīnītāja statusa piešķiršanas kārtību un apliecības paraugu”

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.