Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005.gada 10.marts

Nr.9/1 – 522

 

 

            Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1)         Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem/Reģ.nr.1084/

 

2)         Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā/Reģ.nr.1041/

 

3)         Par Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses/Reģ.nr.1067/

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3lpp.

 

 

 

Ar cieņu

 

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

 

 

 

Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem

 

 

 

1.pants. 1979.gada 13.novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokols par smagajiem metāliem (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokola izpildi koordinē Vides ministrija.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada _____________.