Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (reģ.nr.1083, 3.las.)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2001, 41.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt likumprojekta ievaddaļā skaitļus un vārdus “Latvijas Vēstnesis, 2001, 41.nr.”

 

Atbalstīts

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darba devējs - juridiskā vai fiziskā persona, kura pati nodarbina darba ņēmēju vai apmaksā darba ņēmēja darbu;

2) darba ņēmējs:

a) persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā,

b) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašnieks (īpašnieki), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar sava uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūciju, veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) operatīvās vadības funkciju, ja šajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku,

c) Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, Ministru kabineta loceklis, uzņēmējsabiedrības (......) valdes, padomes loceklis, (......) kā arī cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību,

3).........................................

4) iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - persona, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

 

1. 1.pantā:

papildināt 2.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “(komercsabiedrības)” un pēc vārdiem “padomes loceklis” — ar vārdiem “prokūrists, kontrolieris”;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka:

a) persona, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā,

b) persona, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk — cita dalībvalsts) darba devējs un kurai saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk — regula), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus;”.

 

 

 

 

1. 1.pantā:

papildināt 2.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “(komercsabiedrības)” un pēc vārdiem “padomes loceklis” — ar vārdiem “prokūrists, kontrolieris”;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka:

a) persona, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā,

b) persona, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk — cita dalībvalsts) darba devējs un kurai saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām,  pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk — regula), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus;”.

 

5.pants. Sociāli apdrošināmās personas

(1) Sociālajai apdrošināšanai obligāti ir pakļauti visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji, kurus nodarbina darba devējs - iekšzemes nodokļu maksātājs, (......) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, alternatīvā dienesta veicēji, personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu, nestrādājoši invalīdi, personas, kuras saņem maternitātes vai slimības pabalstu, personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu, personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais, personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā un pašnodarbinātie.

2. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem “iekšzemes nodokļu maksātājs” ar vārdiem “vai citas dalībvalsts nodokļu maksātājs”.

 

 

 

 

2. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem “iekšzemes nodokļu maksātājs” ar vārdiem “vai citas dalībvalsts nodokļu maksātājs”.

 

6.pants. Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem

 (1) Darba ņēmēji  ir sociāli apdrošināmi atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem.

(2) Darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai. Darba ņēmēji, kuri ir   I un II grupas invalīdi, izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai.

(3)..............................................

(5) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām apdrošināšanai pret bezdarbu ir pakļauti:

1) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri un alternatīvā dienesta veicēji;

2) personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu;

3) personas, kuras saņem (.....) slimības pabalstu;

4) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu;

5) personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā.

(6)...................

(8) Iekšzemes darba ņēmēji (...) pie darba devēja - ārvalstnieka ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes slimības apdrošināšanai(...);

(9) Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai. Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri ir I vai II grupas invalīdi, izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai.

3. 6.pantā:

izslēgt otrajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”;

 

papildināt piektās daļas 3.punktu pēc vārda “saņem” ar vārdiem “maternitātes vai”;

 

papildināt astoto daļu pēc vārdiem “slimības apdrošināšanai” ar vārdiem “un darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

izslēgt devītajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”;

 

papildināt devītās daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem “slimības apdrošināšanai” ar vārdiem “un darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(17) Citas dalībvalsts darba devējs ar personu, kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, var vienoties par to, kādā statusā šī persona veiks obligātās iemaksas: darba ņēmēja statusā vai iekšzemes darba ņēmēja pie d arba devēja — ārvalstnieka statusā. Par šādu vienošanos citas dalībvalsts darba devējs informē Valsts ieņēmumu dienestu.”

 

 

 

 

 

 

3. 6.pantā:

izslēgt otrajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”;

 

papildināt piektās daļas 3.punktu pēc vārda “saņem” ar vārdiem “maternitātes vai”;

 

papildināt astoto daļu pēc vārdiem “slimības apdrošināšanai” ar vārdiem “un darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

izslēgt devītajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”;

 

papildināt devītās daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem “slimības apdrošināšanai” ar vārdiem “un darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(17) Citas dalībvalsts darba devējs ar personu, kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, var vienoties par to, kādā statusā šī persona veiks obligātās iemaksas: darba ņēmēja statusā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka statusā. Par šādu vienošanos citas dalībvalsts darba devējs informē Valsts ieņēmumu dienestu.”

 

13.pants. Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija

(1) Darba devēji un pašnodarbinātie tiek reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Darba devējs reģistrē katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā pēc darba devēja reģistrācijas vietas līdz tam mēnesim, kurā persona atbilstoši šā likuma 1.panta 2.punktam ieguvusi (......)  darba ņēmēja statusu, sekojošā mēneša piektajam datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

4. Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārda “ieguvusi” ar vārdiem “mainījusi vai zaudējusi”.

 

 

 

4. Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārda “ieguvusi” ar vārdiem “mainījusi vai zaudējusi”.

14.pants. Obligāto iemaksu objekts

(1) Darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā gūtie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.

(2) ........................................

(7) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas darba ņēmēja labā veiktās darba devēja iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētajiem pensiju plāniem un iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kas kopā nepārsniedz 10 % no darba ņēmējam aprēķinātās bruto darba samaksas kārtējā kalendāra gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas kopā nepārsniedz piecas Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas kārtējā kalendāra gadā, ja:

1) dzīvības apdrošināšanas līguma (ar līdzekļu uzkrāšanu) termiņš nav īsāks par pieciem gadiem;

2) dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma termiņš nav īsāks par vienu gadu;

3) dzīvības, veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma noteikumi paredz, ka apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas gadījumu izmaksā apdrošinātajai personai (vai tās labuma guvējam), citas summas, kas saistītas ar līguma darbību vai tā pārtraukšanu, izmaksā darba devējam, un neparedz aizdevumu izsniegšanu apdrošinātajām personām;

4) darba devējam pēctaksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nav nodokļu parādu par iepriekšējiem periodiem.

(12) Saeimas deputātam, pašvaldības deputātam, Ministru kabineta loceklim, uzņēmējsabiedrības (....) valdes loceklim, padomes loceklim, (....) kā arī citām personām, kuras ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, obligāto iemaksu objekts ir noteiktā atlīdzība.

5. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “visi algotā darbā gūtie ienākumi” ar vārdiem “visi uz darba attiecību pamata aprēķinātie ienākumi”;

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt septītās daļas 4.punktu;

 

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “(komercsabiedrības)” un pēc vārdiem “padomes loceklim” — ar vārdiem “prokūristam, kontrolierim”.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 5.panta otro rindkopu šādā redakcijā:

“aizstāt pirmajā daļā vārdu “gūtie” ar vārdu “aprēķinātie””;

 

 

 

Atbalstīts

5. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “gūtie” ar vārdu “aprēķinātie”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt septītās daļas 4.punktu;

 

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “(komercsabiedrības)” un pēc vārdiem “padomes loceklim” — ar vārdiem “prokūristam, kontrolierim”.

 

16.1 pants. Maksātāju atbildība par citiem likuma pārkāpumiem

(1) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā no summas, kas atbilst personai izmaksātajai atlīdzībai, ja tās lielumu ir iespējams noteikt un ja tā ir lielāka par Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas apmēru, vai Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram, ja faktiskā atlīdzība ir vienāda vai mazāka par to vai ja faktisko atlīdzību nav iespējams noteikt.

(2) Ja nav iespējams noteikt periodu, kurā darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, nodokļu administrācija no darba devēja piedzen obligātās iemaksas, kas noteiktas no šā panta pirmajā daļā minētās atlīdzības apmēra par visu to kalendāra mēnesi, kurā pārkāpums ir atklāts.

(3) Ja tiek konstatēts, ka darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, bet nodokļu administrācijai nav iespējams nodarbināto personu identificēt, obligātās iemaksas piedzen šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā, tās nepersonificējot.

(4) Ja šā likuma 1.panta 2.punkta "b" un "g" apakšpunktā minētās personas nav sev noteikušas obligāto iemaksu objektu vai tas ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālās darba algas apmēru un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprina, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā no summas, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram.

(5) Ja šā likuma 1.panta 2.punkta “a” apakšpunktā minētajām personām darba devējs aprēķinājis obligātās iemaksas no darba algas, kas ir mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu, un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprina, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā no summas, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram.

 

6. Papildināt 16.1 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja darba devējs neiesniedz šajā likumā paredzētās ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests tam uzliek soda naudu piecu latu apmērā par katru personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ja ziņas par darba ņēmējiem ir iesniegtas, par katru ziņās neuzrādīto personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu, darba devējam uzliek soda naudu piecu latu apmērā.”

 

 

 

 

6. Papildināt 16.1 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja darba devējs neiesniedz šajā likumā paredzētās ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests tam uzliek soda naudu piecu latu apmērā par katru personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ja ziņas par darba ņēmējiem ir iesniegtas, par katru ziņās neuzrādīto personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu, darba devējam uzliek soda naudu piecu latu apmērā.”

 

18.pants. Obligāto un brīvprātīgo iemaksu likme

(1) Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33 procenti, no kuriem 24 procentus maksā darba devējs un 9 procentus — darba ņēmējs. Šajā likmē neieskaita darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.

7. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus — darba ņēmējs.”

 

 

 

 

7. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus — darba ņēmējs.”

 

20.pants. Obligāto iemaksu apmēra noteikšana

< p class=MsoBodyText>(1) ......

(2) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic darba ņēmējam, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba ņēmējam, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai.

(3) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic par katru darba ņēmēju, kurš:

1) ......

2) ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba devējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai.

(4) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic darba ņēmējam, kurš:

1) .......

2) ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba ņēmējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai.

(7) Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka:

1) aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai;

2) ja šis darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai;

3) ja šis darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

 

 

8. 20.pantā:

 izslēgt otrajā daļā vārdus “izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

izslēgt trešajā un ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīds”;

 

izslēgt septītās daļas 1.punktā vārdus “izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

 izslēgt septītās daļas 2.punktā vārdus “darba negadījumu apdrošināšanai,”;

 

izslēgt septītās daļas trešajā punktā vārdus “darba negadījumu apdrošināšanai un”.

 

 

 

 

8. 20.pantā:

 izslēgt otrajā daļā vārdus “izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

izslēgt trešajā un ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīds”;

 

izslēgt septītās daļas 1.punktā vārdus “izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

 izslēgt septītās daļas 2.punktā vārdus “darba negadījumu apdrošināšanai,”;

 

izslēgt septītās daļas trešajā punktā vārdus “darba negadījumu apdrošināšanai un”.

23.pants. Ziņojums par obligātajām iemaksām

(1)..............

(3) Valsts ieņēmumu dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. (....)

 

9. Papildināt 23.panta trešo daļu pēc vārdiem “ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām” ar vārdiem “un veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē obligāto iemaksu un sociālā nodokļa maksājumus un pārrēķina obligāto iemaksu objektu, ja šīs iemaksas nav veiktas pilnā apmērā.”

 

 

 

9. Papildināt 23.panta trešo daļu pēc vārdiem “ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām” ar vārdiem “un veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē obligāto iemaksu un sociālā nodokļa maksājumus un pārrēķina obligāto iemaksu objektu, ja šīs iemaksas nav veiktas pilnā apmērā.”

  27.pants. Tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Aģentūras amatper-sonu izdotos administratīvos aktus

  (1) Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Aģentūras direktoram mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

   (2) Iesnieguma iesniegšana Aģentūras direktoram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Aģentūras izdotā administratīvā akta darbību. Aģentūras direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.

10. Izteikt 27.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Aģentūras direktora pilnvarotai amatpersonai mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora pilnvarotās amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no attiecīgā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(2) Iesnieguma iesniegšana Aģentūrai vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Aģentūras izdotā administratīvā akta darbību. Aģentūras direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.”

 

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 10.pantu,

līdzšinējo 11.pantu uzskatīt par 10.pantu;

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta ceturtā daļa (2001.gada 20.jūnija redakcijā) piemērojama no 2001.gada 14.marta. No 1998.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 13.martam (ieskaitot) sociāli apdrošinātais ir persona, par kuru faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Šis nosacījums neattiecas uz personām, kas pakļautas darba negadījumu apdrošināšanai.

 

11.  Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punkta otro un trešo teikumu;

 

 

 

 

10.  Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punkta otro un trešo teikumu;

23. Grozījumi 6.panta otrajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju — I vai II grupas invalīdu pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai, 6.panta trešajā daļā attiecībā uz pašnodarbināto — I vai II grupas invalīdu pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai, 6.panta devītajā daļā attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I vai II grupas invalīdu pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai, kā arī 20.panta trešajā, ceturtajā un septītajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju un iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I vai II grupas invalīdu pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

4.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 11.pantu ar jaunu rindkopu (pēc vārda “teikumu”) šādā redakcijā:

“papildināt 23.punktu pirms vārda “grozījumi” ar skaitļiem un vārdiem “2002.gada 6.jūnija likuma”;

 

 

 

Atbalstīts

 

papildināt 23.punktu pirms vārda “grozījumi” ar skaitļiem un vārdiem “2002.gada 6.jūnija likuma”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

“26. No 1991.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 13.martam (ieskaitot) persona ir sociāli apdrošināta, sākot ar dienu, kad tā ieguvusi darba ņēmēja statusu (...) neatkarīgi no tā, vai faktiski ir veiktas obligātās iemaksas (sociālais nodoklis). Personām, kurām piešķirto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu aprēķināšanā nav ņemts vērā laika periods, par kuru bija jāveic obligātās iemaksas (sociālais nodoklis), sociālās apdrošināšanas pakalpojumi pēc attiecīgās personas pieprasījuma pārrēķināmi, sākot ar 2005.gada 1.aprīli.

 

 

 

5.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

Papildināt likumprojekta  11.pantā  pārejas noteikumu 26.punktu  aiz vārdiem “kad tā ieguvusi darba ņēmēja statusu” ar vārdiem “vai iesaukta obligātajā aktīvajā militārajā dienestā”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

26. No 1991.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 13.martam (ieskaitot) persona ir sociāli apdrošināta, sākot ar dienu, kad tā ieguvusi darba ņēmēja statusu vai iesaukta obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, neatkarīgi no tā, vai faktiski ir veiktas obligātās iemaksas (sociālais nodoklis). Personām, kurām piešķirto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu aprē ķināšanā nav ņemts vērā laika periods, par kuru bija jāveic obligātās iemaksas (sociālais nodoklis), sociālās apdrošināšanas pakalpojumi pēc attiecīgās personas pieprasījuma pārrēķināmi, sākot ar 2005.gada 1.aprīli.

 

27. Ja par šo pārejas noteikumu 26.punktā minētajiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) administrācijā nav reģistrēts obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts atbilstoši šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajam, obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts ir Ministru kabineta noteiktā minimālā darba alga attiecīgajā laika periodā.

 

 

6.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

Aizstāt pārejas noteikumu 27.punktā vārdus “minētajiem darba ņēmējiem” ar vārdiem “minētajām personām”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

27. Ja par šo pārejas noteikumu 26.punktā minētajām personām obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) administrācijā nav reģistrēts obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts atbilstoši šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajam, obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts ir Ministru kabineta noteiktā minimālā darba alga attiecīgajā laika periodā.

 

 

28. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā attiecībā uz personu, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

28. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā attiecībā uz personu, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

29. Grozījumi šā likuma 6.panta otrajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, devītajā daļā attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, kā arī šā likuma 20.panta trešajā, ceturtajā un septītajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju un iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim darba ņēmēji — I un II grupas invalīdi nav pakļauti apdrošināšanai pret bezdarbu.

 

 

 

7.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 11.pantā  pārejas noteikumu 29.punkta otro teikumu.

 

 

 

 

Atbalstīts

29. Grozījumi šā likuma 6.panta otrajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, devītajā daļā attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, kā arī šā likuma 20.panta trešajā, ceturtajā un septītajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju un iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

30. Grozījumi šā likuma 6.panta piektajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim personas, kuras saņem maternitātes pabalstu, nav pakļautas apdrošināšanai pret bezdarbu.

 

 

 

8.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 11.pantā  pārejas noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:

“30. Grozījumi šā likuma 6.panta piektajā daļā attiecībā uz maternitātes pabalstu saņēmēju pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

 

 

Atbalstīts

30. Grozījumi šā likuma 6.panta piektajā daļā attiecībā uz maternitātes pabalstu saņēmēju pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

31. Grozījumi šā likuma 6.panta astotajā un devītajā daļā un 20.panta septītajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka nav pakļauti darba negadījumu apdrošināšanai.

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 11.pantā  pārejas noteikumu 31.punktu šādā redakcijā:

“31. Grozījumi šā likuma 6.panta astotajā un devītajā daļā un 20.panta septītajā daļā attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka pakļaušanu darba negadījumu apdrošināšanai stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”;

 

 

 

Atbalstīts

31. Grozījumi šā likuma 6.panta astotajā un devītajā daļā un 20.panta septītajā daļā attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka pakļaušanu darba negadījumu apdrošināšanai stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī

 

32. 6.panta septiņpadsmitā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

(red prec)

32. Šā likuma 6.panta septiņpadsmitā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

33. Grozījumi šā likuma 18.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33 procenti, no kuriem 24 procentus maksā darba devējs un 9 procentus — darba ņēmējs. Šajā likmē neieskaita darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.”

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta  11.pantā  pārejas noteikumu 33.punktu šādā redakcijā:

“33. Šā likuma 18.panta pirmās daļas jaunā redakcija par obligātās iemaksu likmes noteikšanu, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 33,09 procentu apmērā, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

 

 

 

Atbalstīts

33. Šā likuma 18.panta pirmās daļas jaunā redakcija par obligātās iemaksu likmes noteikšanu, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 33,09 procentu apmērā, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

11.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas