Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

Nr.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2001, 41.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2001, 41.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darba devējs - juridiskā vai fiziskā persona, kura pati nodarbina darba ņēmēju vai apmaksā darba ņēmēja darbu;

2) darba ņēmējs:

a) persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā,

b) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašnieks (īpašnieki), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar sava uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūciju, veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) operatīvās vadības funkciju, ja šajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku,

 

 

 

 

 

c) Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, Ministru kabineta loceklis, uzņēmējsabiedrības (......) valdes, padomes loceklis, (......) kā arī cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību,

 

 

1.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt 1.panta 2.punkta „c” apakšpunktu pēc vārda „uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “(komercsabiedrības)” un aiz vārdiem „padomes loceklis” ar vārdiem „prokūrists, kontrolieris”.

Atbalstīt.

 

Izteikt kā likumpr.

1.pantu, mainīt pantu numerāciju.

1. 1.pantā:

papildināt 2.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “(komercsabiedrības)” un pēc vārdiem “padomes loceklis” — ar vārdiem “prokūrists, kontrolieris”;

 

4) iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka - persona, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

 

 

2.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

   Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

„4) iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka:

   a) persona, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

   b) persona, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) darba devējs un kurai saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk – regula), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus;”;

Atbalstīt.

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka:

a) persona, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā,

b) persona, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk — cita dalībvalsts) darba devējs un kurai saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk — regula), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus;”.

 

5.pants. Sociāli apdrošināmās personas

(1) Sociālajai apdrošināšanai obligāti ir pakļauti visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji, kurus nodarbina darba devējs - iekšzemes nodokļu maksātājs, (......) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, alternatīvā dienesta veicēji, personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu, nestrādājoši invalīdi, personas, kuras saņem maternitātes vai slimības pabalstu, personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu, personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais, personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā un pašnodarbinātie.

 

3.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem „iekšzemes nodokļu maksātājs” ar vārdiem „vai citas dalībvalsts nodokļu maksātājs”;

 

Atbalstīt.

2. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem “iekšzemes nodokļu maksātājs” ar vārdiem “vai citas dalībvalsts nodokļu maksātājs”.

 

6.pants. Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem

 

 

 

 

 

(1) Darba ņēmēji  ir sociāli apdrošināmi atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem.

 

 

 

 

 


 

(2) Darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai. Darba ņēmēji, kuri ir   I un II grupas invalīdi, izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai.

 

4.

Deputāte Ž.Vasaraudze

 

Izslēgt 6.panta otrajā daļā  skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”.

 

Atbalstīt.

3. 6.pantā:

izslēgt otrajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”;

 

(5) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām apdrošināšanai pret bezdarbu ir pakļauti:

1) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri un alternatīvā dienesta veicēji;

2) personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu;

3) personas, kuras saņem (.....) slimības pabalstu;

4) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu;

5) personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā.

 

5.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

    Papildināt 6.panta piektās daļas 3.punktu pēc vārda „saņem” ar vārdiem „maternitātes vai”;

 

Atbalstīt.

papildināt piektās daļas 3.punktu pēc vārda “saņem” ar vārdiem “maternitātes vai”;

 

(8) Iekšzemes darba ņēmēji (...) pie darba devēja - ārvalstnieka ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes slimības apdrošinā-šanai(...) .

 

6.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt 6.panta astoto daļu pēc  vārdiem „slimības apdrošināšanai” ar vārdiem „un darba negadījumu apdrošināšanai”;

Atbalstīt.

papildināt astoto daļu pēc vārdiem “slimības apdrošināšanai” ar vārdiem “un darba negadījumu apdrošināšanai”;

(9) Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai. Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri ir I vai II grupas invalīdi, izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, mater-nitātes un slimības apdrošinā-šanai.

 

7.

Deputāte Ž.Vasaraudze

 

    Izslēgt 6.panta devītajā  daļā  skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”.

 

Atbalstīt.

izslēgt devītajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”;

 


 

 

 

8.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt 6.panta devītās daļas pirmo un otro teikumu aiz vārdiem „slimības apdrošināšanai” ar vārdiem „un darba negadījumu apdrošināšanai”;

Atbalstīt.

papildināt devītās daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem “slimības apdrošināšanai” ar vārdiem “un darba negadījumu apdrošināšanai”;

 

 

 

9.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt 6.pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(17) Citas dalībvalsts darba devējs ar personu, kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, var vienoties par to, kādā statusā šī persona veiks obligātās iemaksas: darba ņēmēja statusā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka statusā. Par šādu vienošanos citas dalībvalsts darba devējs informē Valsts ieņēmumu dienestu.”

Atbalstīt.

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

(17) Citas dalībvalsts darba devējs ar personu, kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, var vienoties par to, kādā statusā šī persona veiks obligātās iemaksas: darba ņēmēja statusā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka statusā. Par šādu vienošanos citas dalībvalsts darba devējs informē Valsts ieņēmumu dienestu.”

 


 

13.pants. Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija

(1) Darba devēji un pašnodarbinātie tiek reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Darba devējs reģistrē katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā pēc darba devēja reģistrācijas vietas līdz tam mēnesim, kurā persona atbilstoši šā likuma 1.panta 2.punktam ieguvusi (......)  darba ņēmēja statusu, sekojošā mēneša piektajam datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

10.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārda „ieguvusi” ar vārdiem „mainījusi vai zaudējusi”;

Atbalstīt.

4. Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārda “ieguvusi” ar vārdiem “mainījusi vai zaudējusi”.

 

14.pants. Obligāto iemaksu objekts

(1) Darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā gūtie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.

 

11.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus „visi algotā darbā gūtie ienākumi” ar vārdiem „visi uz darba attiecību pamata aprēķinātie ienākumi”;

 

Atbalstīt.

5. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “visi algotā darbā gūtie ienākumi” ar vārdiem “visi uz darba attiecību pamata aprēķinātie ienākumi”;

 

(7) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas darba ņēmēja labā veiktās darba devēja iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētajiem pensiju plāniem un iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kas kopā nepārsniedz 10 % no darba ņēmējam aprēķinātās bruto darba samaksas kārtējā kalendāra gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas kopā nepārsniedz piecas Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas kārtējā kalendāra gadā, ja:

1) dzīvības apdrošināšanas līguma (ar līdzekļu uzkrāšanu) termiņš nav īsāks par pieciem gadiem;

2) dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma termiņš nav īsāks par vienu gadu;

3) dzīvības, veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma noteikumi paredz, ka apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas gadījumu izmaksā apdrošinātajai personai (vai tās labuma guvējam), citas summas, kas saistītas ar līguma darbību vai tā pārtraukšanu, izmaksā darba devējam, un neparedz aizdevumu izsniegšanu apdrošinātajām personām;

 

 

 

 

 

4) darba devējam pēctaksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nav nodokļu parādu par iepriekšējiem periodiem.

 

12.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Izslēgt 14.panta septītās daļas 4.punktu;

Atbalstīt.

izslēgt septītās daļas 4.punktu;

 

(12) Saeimas deputātam, pašvaldības deputātam, Ministru kabineta loceklim, uzņēmējsabiedrības (....) valdes loceklim, padomes loceklim, (....) kā arī citām personām, kuras ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, obligāto iemaksu objekts ir noteiktā atlīdzība.

 

13.

   Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt 14.panta divpadsmito daļu pēc vārda „uzņēmējsabiedrības” ar vārdu iekavās „(komercsabiedrības)” un pēc  vārdiem „padomes loceklim”- ar vārdiem „prokūristam, kontrolierim”;

Atbalstīt.

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “(komercsabiedrības)” un pēc vārdiem “padomes loceklim” — ar vārdiem “prokūristam, kontrolierim”.

 

 

1. Papildināt 16.1 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 "(6) Ja darba devējs neiesniedz šajā likumā paredzētās ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests tam uzliek soda naudu piecu latu apmērā par katru personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ja ziņas par darba ņēmējiem ir iesniegtas, tad par katru ziņās neuzrādīto personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu, darba devējam uzliek soda naudu piecu latu apmērā."

 

 

 

6. Papildināt 16.1 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja darba devējs neiesniedz šajā likumā paredzētās ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests tam uzliek soda naudu piecu latu apmērā par katru personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ja ziņas par darba ņēmējiem ir iesniegtas, par katru ziņās neuzrādīto personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu, darba devējam uzliek soda naudu piecu latu apmērā.”

 

18.pants. Obligāto un brīvprātīgo iemaksu likme

(1) Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33 procenti, no kuriem 24 procentus maksā darba devējs un 9 procentus — darba ņēmējs. Šajā likmē neieskaita darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.

 

14.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

            „(1) Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs.”;

Atbalstīt.

7. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus — darba ņēmējs.”

 

20.pants. Obligāto iemaksu apmēra noteikšana

..........

 

 

 

 

 

(2) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic darba ņēmējam, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba ņēmējam, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai.

 

15.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Izslēgt 20.panta otrajā daļā vārdus „izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai.”

Atbalstīt.

8. 20.pantā:

 izslēgt otrajā daļā vārdus “izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai”;

 


 

(3) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic par katru darba ņēmēju, kurš:

1) ......

2) ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba devējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai.

 

16.

Deputāte Ž.Vasaraudze

 

 

Izslēgt 20.panta trešajā   daļā  

skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīds”;

 

Atbalstīt.

izslēgt trešajā un ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīds”;

 

(4) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic darba ņēmējam, kurš:

1) .......

2) ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba ņēmējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai.

 

17.

Deputāte Ž.Vasaraudze

 

Izslēgt 20.panta ceturtajā   daļā 

skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīds”;

 

Atbalstīt.

 


 

(7) Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka:

1) aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai;

2) ja šis darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai;

3) ja šis darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

 

 

18.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Izslēgt 20.panta septītās daļas pirmajā punktā vārdus „izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai”, otrajā punktā vārdus „darba negadījumu apdrošināšanai,” un trešajā punktā vārdus „darba negadījumu apdrošināšanai ”.

 

Atbalstīt.

izslēgt septītās daļas 1.punktā vārdus “izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai”, izslēgt septītās daļas 2.punktā vārdus “darba negadījumu apdrošināšanai,”

 


 

3) ja šis darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs, aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

 

19.

Deputāte Ž.Vasaraudze

 

Izslēgt 20.panta septītās daļas  3.punktā     skaitļus un vārdus “I un II grupas invalīdi”.

 

 

Atbalstīt.

izslēgt septītās daļas trešajā punktā vārdus “darba negadījumu apdrošināšanai un”.

23.pants. Ziņojums par obligātajām iemaksām

(3) Valsts ieņēmumu dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. (....)

 

 2.Papildināt 23.panta trešo daļu aiz vārdiem "ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām" ar vārdiem "un veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktā kārtībā reģistrē obligāto iemaksu un sociālā nodokļa maksājumus un pārrēķina obligāto iemaksu objektu, ja obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā.".

 

 

 

9. Papildināt 23.panta trešo daļu pēc vārdiem “ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām” ar vārdiem “un veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē obligāto iemaksu un sociālā nodokļa maksājumus un pārrēķina obligāto iemaksu objektu, ja šīs iemaksas nav veiktas pilnā apmērā.”


 

  27.pants. Tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Aģentūras amatper-sonu izdotos administratīvos aktus

  (1) Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Aģentūras direktoram mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

   (2) Iesnieguma iesniegšana Aģentūras direktoram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Aģentūras izdotā administratīvā akta darbību. Aģentūras direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.

 

20.

 Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„(1) Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Aģentūras direktora pilnvarotai amatpersonai mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora pilnvarotās amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(2) Iesnieguma iesniegšana Aģentūrai vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Aģentūras izdotā administratīvā akta darbību. Aģentūras direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.”;

Atbalstīt.

10. Izteikt 27.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Aģentūras direktora pilnvarotai amatpersonai mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora pilnvarotās amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no attiecīgā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(2) Iesnieguma iesniegšana Aģentūrai vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Aģentūras izdotā administratīvā akta darbību. Aģentūras direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.”

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta ceturtā daļa (2001.gada 20.jūnija redakcijā) piemērojama no 2001.gada 14.marta. No 1998.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 13.martam (ieskaitot) sociāli apdrošinātais ir persona, par kuru faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Šis nosacījums neattiecas uz personām, kas pakļautas darba negadījumu apdrošināšanai.

 

 3. Pārejas noteikumos:

    izslēgt 1.punkta otro un trešo teikumu;

 

 

 

 

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punkta otro un trešo teikumu;

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

 "26. No 1991.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 13.martam (ieskaitot) persona ir sociāli apdrošināta, sākot ar dienu, kad tā ieguvusi darba ņēmēja statusu, neatkarīgi no tā, vai faktiski ir veiktas obligātās iemaksas (sociālais nodoklis). Personām, kurām piešķirto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu aprēķināšanā nav ņemts vērā laika periods, par kuru bija jāveic obligātās iemaksas (sociālais nodoklis), sociālās apdrošināšanas pakalpojumi pēc personas pieprasījuma pārrēķināmi, sākot ar 2005.gada 1.aprīli.

 

 

Prec.red.

papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

“26. No 1991.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 13.martam (ieskaitot) persona ir sociāli apdrošināta, sākot ar dienu, kad tā ieguvusi darba ņēmēja statusu, neatkarīgi no tā, vai faktiski ir veiktas obligātās iemaksas (sociālais nodoklis). Personām, kurām piešķirto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu aprēķināšanā nav ņemts vērā laika periods, par kuru bija jāveic obligātās iemaksas (sociālais nodoklis), sociālās apdrošināšanas pakalpojumi pēc attiecīgās personas pieprasījuma pārrēķināmi, sākot ar 2005.gada 1.aprīli.


 

 

27. Ja par šā likuma pārejas noteikumu 26.punktā minētajiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) administrācijā nav reģistrēts obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts atbilstoši šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajam, tad obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts ir Ministru kabineta noteiktā minimālā darba alga attiecīgajā laika periodā."


 

 

 

27. Ja par šo pārejas noteikumu 26.punktā minētajiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) administrācijā nav reģistrēts obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts atbilstoši šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajam, obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts ir Ministru kabineta noteiktā minimālā darba alga attiecīgajā laika periodā.

 

 

 

21.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jauniem punktiem šādā redakcijā:

“28) grozījumi 1.panta 4.punktā attiecībā uz personu, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī;

29) grozījumi 6.panta piektajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim personas, kuras saņem maternitātes pabalstu, nav pakļautas apdrošināšanai pret bezdarbu;

30) grozījumi 6.panta astotajā un devītajā daļā un grozījumi 20.panta septītajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka nav pakļauti darba negadījumu apdrošināšanai;

31) 6.panta septiņpadsmitā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī;

     32) grozījumi 18.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33 procenti, no kuriem 24 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs. Šajā likmē neieskaita darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.”

Atbalstīt.

28. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā attiecībā uz personu, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kurai saskaņā ar regulas 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

29. Grozījumi šā likuma 6.panta otrajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, devītajā daļā attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, kā arī šā likuma 20.panta trešajā, ceturtajā un septītajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju un iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka — I un II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim darba ņēmēji — I un II grupas invalīdi nav pakļauti apdrošināšanai pret bezdarbu.

30. Grozījumi šā likuma 6.panta piektajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim personas, kuras saņem maternitātes pabalstu, nav pakļautas apdrošināšanai pret bezdarbu.

31. Grozījumi šā likuma 6.panta astotajā un devītajā daļā un 20.panta septītajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka nav pakļauti darba negadījumu apdrošināšanai.

32. 6.panta septiņpadsmitā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

   33. Grozījumi šā likuma 18.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 33 procenti, no kuriem 24 procentus maksā darba devējs un 9 procentus — darba ņēmējs. Šajā likmē neieskaita darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.”

 

 

22.

Deputāte Ž.Vasaraudze

 

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu       punktu :   “Grozījumi 6.panta pirmajā un otrajā  daļā attiecībā uz darba ņēmēju – I vai II grupas invalīdu pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, 6.panta astotajā un devītajā  daļa attiecībā uz iekšzemes darba ņēmēju  pie darba devēja – ārvalstnieka – I vai II grupas  invalīdu  pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, kā arī 20.panta trešajā, ceturtajā un septītajā daļā attiecībā uz darba ņēmēju un iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka -  I vai II grupas  invalīdu  pakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu stājas spēkā 2006.gada 1.janvāri. “

Atbalstīt.

(Parejas noteikumu 29.punkts)