2005

 

 

2005.gada 2.februārī   Nr. 9/9-3-31

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

            Godājamie Prezidija locekļi!

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 51. panta pirmo daļu  lūdzam grozīt  Saeimas 2005. gada 3.februāra   sēdes darba kārtībā un kā pēdējo darba kārtības punktu iekļaut likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””  (reģ.nr. 1083, dok. nr. 3606, A) izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                          J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2001, 41.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 16.1 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ja darba devējs neiesniedz šajā likumā paredzētās ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests tam uzliek soda naudu piecu latu apmērā par katru personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ja ziņas par darba ņēmējiem ir iesniegtas, tad par katru ziņās neuzrādīto personu, kura ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu, darba devējam uzliek soda naudu piecu latu apmērā."

 

2. Papildināt 23.panta trešo daļu aiz vārdiem "ziņas par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām" ar vārdiem "un veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktā kārtībā reģistrē obligāto iemaksu un sociālā nodokļa maksājumus un pārrēķina obligāto iemaksu objektu, ja obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā.".

 

3. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punkta otro un trešo teikumu;

papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

 

"26. No 1991.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 13.martam (ieskaitot) persona ir sociāli apdrošināta, sākot ar dienu, kad tā ieguvusi darba ņēmēja statusu, neatkarīgi no tā, vai faktiski ir veiktas obligātās iemaksas (sociālais nodoklis). Personām, kurām piešķirto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu aprēķināšanā nav ņemts vērā laika periods, par kuru bija jāveic obligātās iemaksas (sociālais nodoklis), sociālās apdrošināšanas pakalpojumi pēc personas pieprasījuma pārrēķināmi, sākot ar 2005.gada 1.aprīli.

 

27. Ja par šā likuma pārejas noteikumu 26.punktā minētajiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) administrācijā nav reģistrēts obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts atbilstoši šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajam, tad obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) objekts ir Ministru kabineta noteiktā minimālā darba alga attiecīgajā laika periodā."

Pārejas noteikums

 

Likuma 2. un 3.pants stājas spēkā 2005.gada 1.aprīlī.