Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā 

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie MK noteikumi nr. 23)

(Reģ. nr. 1081)

Redakcija pirms Satv. 81. panta not. kārt. izd. MK noteik. nr. 23 pieņemšanas

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

 

 

 

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

 

6.pants. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti

(1) Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:

1) reģionālās politikas pamatnostādnes;

2) nacionālais plānojums;

3) nacionālais attīstības plāns;

4) nozaru attīstības programmas;

5) plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

6) rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

7) vietējo pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi.

(2) Nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:

1) nacionālais attīstības plāns;

2) nacionālais plānojums;

3) reģionālās politikas pamatnostādnes;

4) nozaru attīstības programmas;

5) plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

6) rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

7) vietējo pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi.”

 

 

 

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:

1) nacionālais attīstības plāns;

2) nacionālais plānojums;

3) reģionālās politikas pamatnostādnes;

4) nozaru attīstības programmas;

5) plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

6) rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

7) vietējo pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi.”

 

9.pants. Nacionālais attīstības plāns

(1) Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reģionālās attīstības mērķi un prioritātes, atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanai un izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi.

 

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) stratēģiskās plānošanas dokuments, kurā tiek savstarpēji koordinētas nozaru un reģionālās attīstības prioritātes un paredzēts finansējums to īstenošanai. Nacionālā attīstības plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā.”

1

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) stratēģiskās plānošanas dokuments, kurā tiek savstarpēji koordinētas nozaru un reģionālās attīstības prioritātes un paredzēti  finansējuma avoti to īstenošanai. Nacionālā attīstības plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā.”

atbalstīt

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālai s attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) stratēģiskās plānošanas dokuments, kurā tiek savstarpēji koordinētas nozaru un reģionālās attīstības prioritātes un paredzēti finansējuma avoti to īstenošanai. Nacionālā attīstības plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā.”

(2) Nacionālo attīstības plānu izstrādā saskaņā ar reģionālās politikas pamatnostādnēs un nacionālajā plānojumā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, ievērojot plānošanas reģionu attīstības programmu un teritorijas plānojumu noteiktās attīstības prioritātes.

 

 

 

 

 

12.pants. Rajona pašvaldības attīstības programma

(1) Rajona pašvaldības attīstības programmu izstrādā katrā rajona pašvaldībā, un tas ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās rajona pašvaldības attīstības prioritātes un ietverts konkrētu pasākumu kopums.

3. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Rajona pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās rajona pašvaldības attīstības prioritātes un iekļauts konkrētu pasākumu kopums.”

 

 

 

3. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Rajona pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās rajona pašvaldības attīstības prioritātes un iekļauts konkrētu pasākumu kopums.”

(2) Rajona pašvaldības attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar attiecīgās rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā rajona pašvaldība, ievērojot rajona teritorijā ietilpstošo pašvaldību attīstības programmas un plānojumus.

(3) Rajona pašvaldības attīstības programmu apstiprina attiecīgās pašvaldības padome.

 

 

 

 

 

13.pants. Vietējās pašvaldības attīstības programma

(1) Vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā katrā vietējā pašvaldībā, un tas ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās vietējās pašvaldības attīstības prioritātes.

 

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Vietējās pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās vietējās pašvaldības attīstības prioritātes.”

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vietējās pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās vietējās pašvaldības attīstības prioritātes.”

(2) Vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un tā rajona pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība.

(3) Vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina attiecīgās pašvaldības padome (dome).

 

 

 

 

 

15.pants. Nacionālā reģionālās attīstības padome

(1) Reģionālās attīstības un teritorijas plānošanas koordinācijai valstī Ministru kabinets izveido Nacionālo reģionālās attīstības padomi.

5. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus “Ministru kabinets”.

 

 

 

5. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus “Ministru kabinets”.

 (2) Nacionālās reģionālās attīstības padomes priekšsēdētājs ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs. Padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, satiksmes ministrs, zemkopības ministrs, vides ministrs un plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētāji vai viņu norīkotie pārstāvji.

(3) Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(4) Nacionālā reģionālās attīstības padome attiecībā uz reģionālo attīstību veic šādas funkcijas:

1) izvērtē reģionālās politikas pamatnostādnes pirms apstiprināšanas Ministru kabinetā;

2) izvērtē nacionālo attīstības plānu pirms apstiprināšanas Ministru kabinetā;

3) izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, plānošanas reģionu attīstības programmu un teritoriju plānojumu savstarpējo atbilstību un lemj par priekšlikumiem šo plānojumu un programmu savstarpējai saskaņošanai;

4) nodrošina reģionālās attīstības plānošanas un tās atbalsta pasākumu saskaņotību starp nozarēm un reģioniem;

5) koordinē reģionālās attīstības plānošanas un tās atbalsta pasākumu īstenošanu;

6) izvērtē projektu finansējuma sadalījumu pa reģioniem investīciju un uzņēmējdarbības atbalsta programmās;

7) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

 

 

 

 

19.pants. Reģionālās attīstības finansēšanas avoti

(1) Reģionālās attīstības atbalsta pasākumus finansē no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, juridisko un fizisko personu maksājumiem, tai skaitā ziedojumiem.

 

 

 

 

 

 (2) Nacionālās attīstības plānā iekļautos reģionālās attīstības atbalsta pasākumus finansē no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

6. Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nacionālās attīstības plānā iekļautos reģionālās attīstības atbalsta pasākumus finansē no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no juridisko un fizisko personu līdzekļiem.”

 

 

 

6. Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nacionālās attīstības plānā iekļautos reģionālās attīstības atbalsta pasākumus finansē no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no juridisko un fizisko personu līdzekļiem.”

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.; 1999, 10.nr.). 

2. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” izveidotā Reģionālās attīstības padome turpina pildīt savas funkcijas līdz Nacionālās reģionālās padomes izveidošanai. 

3. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” piešķirtais īpaši atbalstāmo reģionu statuss ir spēkā līdz 2004.gada 27.jūnijam. 

4. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” izveidotais Reģionālais fonds turpina savu darbību līdz brīdim, kad tiek izveidots šajā likumā paredzētais Reģionālais fonds, kas ir tā tiesību un saistību pārmantotājs. 

 

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets:

1) līdz 2002.gada 1.septembrim izdod šā likuma 6.pantā paredzētos noteikumus un ieteikumus, piedāvā priekšlikumu par plānošanas reģionu teritorijām un nosaka kārtību, kādā jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos ietilpstošajām pašvaldībām;

2) līdz 2002.gada 15.oktobrim nosaka šā likuma 5.pantā paredzētās plānošanas reģionu teritorijas;

3) līdz 2003.gada 1.janvārim apstiprina šā likuma 15.panta trešajā daļā paredzēto Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikumu;

4) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību;

5) līdz 2003.gada 1.septembrim izdod šā likuma 14.panta 1. un 2.punktā un 21.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus;

6) līdz 2003.gada 1.oktobrim saskaņā ar šā likuma 20.panta pirmo un trešo daļu izveido Reģionālo fondu un apstiprina tā nolikumu. 

6. Šā likuma 5.pantā minētās plānošanas reģionu attīstības padomes divu mēnešu laikā pēc tam, kad plānošanas reģiona robežas apstiprinātas Ministru kabinetā, izvirza savu pārstāvi darbam Nacionālajā reģionālās attīstības padomē.

 

 

 

 

 

7. Šā likuma II nodaļā minētos reģionālās attīstības politikas plānošanas dokumentus apstiprina triju gadu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

 

7. Izslēgt pārejas noteikumu 7.punktu.

 

 

 

7. Izslēgt pārejas noteikumu 7.punktu.

8. Šā likuma 21.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas. 

9. Līdz šajā likumā paredzēto plānošanas reģionu izveidošanai plānošanas reģionu funkcijas veic saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu izveidotie plānošanas reģioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.23 “Grozījums Reģionālās attīstības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, nr.7)”.

atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.23 “Grozījums Reģionālās attīstības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 7.nr.)”.