Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

         

Grozījumi likumā “Par Valsts zemes dienestu”

 (Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi Nr. 22)

(reģ. nr. 1080)

 

Redakcija pirms Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdoto MK noteikumu spēkā stāšanās

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

Par Valsts zemes dienestu

 

Grozījumi likumā “Par Valsts zemes dienestu”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par Valsts zemes dienestu”

 

 

Izdarīt likumā “Par Valsts zemes dienestu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Valsts zemes dienestu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.) šādus grozījumus:

2. pants. Valsts zemes dienesta uzdevumi ir šādi:

1) zemes reformas un zemes privatizācijas īstenošana;

2) nekustamo īpašumu sagatavošana (formēšana) to reģistrācijai;

 

 

 

 

 

3) zemes un citu nekustamo īpašumu valsts kadastra izstrādāšana, ieviešana un kārtošana;

4) zemes ierīcības un mērniecības noteikumu izstrādāšana, metodiskā vadība un uzraudzība;

5) valsts zemes ierīcības veikšana;

6) valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pārzināšana;

7) ģeodēzijas, fotogrammetrijas, topogrāfijas un kartogrāfijas noteikumu izstrādāšana, šo darbu metodiskā vadība un uzraudzība;

8) valsts topogrāfiskā uzmērīšana un kartēšana;

9) jūras navigācijas un gaisa navigācijas karšu sastādīšana un šelfa kartēšana;

10) valsts robežas uzmērīšana;

11) valsts kadastrālā uzmērīšana;

12) nekustamo īpašumu inventarizācijas un novērtēšanas noteikumu izstrādāšana, šo darbu metodiskā vadība un uzraudzība;

13) nekustamo īpašumu inventarizācija un vērtēšana;

 

 

 

 

 

14) zvērinātu mērnieku un zvērinātu taksatoru licencēšana;

1. Izslēgt 2.panta 14.punktu.

 

 

 

1. 2.pantā:

izslēgt 14.punktu;

15) zemes kadastra un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu izveides koordinēšana un pārzināšana, kā arī valsts, juridisko un fizisko personu nodrošināšana ar šo informāciju;

16) zinātniskās pētniecības virzienu koordinēšana;

17) Valsts zemes dienesta speciālistu sagatavošanas pārzināšana, viņu kvalifikācijas celšana un atestācija;

18) Valsts zemes dienesta tehniskās bāzes izveidošana;

19) Valsts zemes dienesta ģeodēzisko, gravimetrisko, fotogrammetrisko un kartogrāfisko plānu materiālu un arhīvu kārtošana un glabāšana;

20) zemes pārraudzība un zemes lietošanas kontrole;

 

 

 

 

 

 

 

1

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 2.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“uzturēt valsts ģeotelpiskos pamatdatus un metadatus, un veidot ģeotelpiskās informācijas infrastruktūru”.

Atbalstīts, redakcion. precizējot

papildināt pantu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

“201) valsts ģeotelpisko pamatdatu un metadatu uzturēšana un ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras veidošana;”.

21) citu likumos un Ministru kabineta lēmumos noteikto pienākumu pildīšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.94. likumu, kas stājas spēkā no 20.10.94.)

 

 

 

 

 


 

3. pants. Valsts zemes dienests ir pastāvīga valsts institūcija, kas pakļauta Ministru kabinetam.

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Valsts zemes dienests ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

 

 

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Valsts zemes dienests ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

Valsts zemes dienestā ietilpst šā dienesta centrālais aparāts, tā iestādes, rajonu (pilsētu) nodaļas un valsts uzņēmumi. Attiecībā uz šiem valsts uzņēmumiem Valsts centrālajam zemes dienestam ir tiesības un pienākumi, kādi Latvijas Republikas 1990.gada 12.decembra likumā "Par valsts uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991., 1./2. nr.) ir noteikti ministrijām.

Valsts zemes dienestam ir tiesības sniegt publiskos pakalpojumus šādās darbības jomās:1) nekustamo īpašumu sagatavošana to reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un zemesgrāmatās; 2) zemes ierīcības projektu izstrādāšana; 3) ģeodēziskā uzmērīšanas tīkla ierīkošana; 4) topogrāfiskā uzmērīšana un kartēšana; 5) valsts robežas uzmērīšana; 6) kadastrālā uzmērīšana; 7) nekustamo īpašumu inventarizācija un vērtēšana; 8) valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu nodrošināšana ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra un citu Valsts zemes dienesta uzturēto informāciju ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 3.panta otrās daļas 5. un 8.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

Valsts zemes dienestam ir tiesības sniegt publiskos pakalpojumus šādās darbības jomās:1) nekustamo īpašumu sagatavošana to reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un zemesgrāmatās; 2) zemes ierīcības projektu izstrādāšana; 3) ģeodēziskā uzmērīšanas tīkla ierīkošana; 4) topogrāfiskā uzmērīšana un kartēšana; 5) valsts robežas uzmērīšana; 6) kadastrālā uzmērīšana; 7) nekustamo īpašumu inventarizācija un vērtēšana; 8) valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu nodrošināšana ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra un citu Valsts zemes dienesta uzturēto informāciju ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

Valsts zemes dienesta darbību regulē spēkā esošie likumdošanas akti un nolikums par Valsts zemes dienestu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.94. likumu, kas stājas spēkā no 20.10.94.)

 

 

 

 

3

Deputāti P.Ontužāns, A.Krūmiņš

Papildināt 2.lasījumā atbalstītā 3.panta otro daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) kartogrāfisko un citu materiālu tiražēšanas darbu izpilde.”

Nav atbalstīts

 

 

 

4. pants. Valsts zemes dienestu vada ģenerāldirektors, kuru amatā ieceļ Ministru kabinets. Pēc ģenerāldirektora priekšlikuma Ministru kabinets ieceļ ģenerāldirektora vietnieku.

 

 

 

 

 

 

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram ir tiesības piedalīties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja balsstiesībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.94. likumu, kas stājas spēkā no 20.10.94.)

3. Izslēgt 4.panta otro daļu. 

 

 

 

3. Izslēgt 4.panta otro daļu. 

 

5. pants. Valsts centrālo zemes dienestu, tā nodaļas un attiecīgos valsts uzņēmumus finansē no valsts budžeta, kā arī no līdzekļiem, kurus Valsts zemes dienests saņem par šā likuma 2.pantā noteikto uzdevumu izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.94. likumu, kas stājas spēkā no 20.10.94.)

4. Aizstāt 5.pantā vārdus “Valsts centrālo zemes dienestu, tā nodaļas un attiecīgos valsts uzņēmumus” ar vārdiem “Valsts zemes dienestu”. 

 

 

 

4. Aizstāt 5.pantā vārdus “Valsts centrālo zemes dienestu, tā nodaļas un attiecīgos valsts uzņēmumus” ar vārdiem “Valsts zemes dienestu”. 

 

7. pants. Valsts zemes dienests atsevišķu šā likuma 2. pantā noteikto darbu izpildi var nodot individuālajiem uzņēmējiem - zvērinātiem mērniekiem un zvērinātiem taksatoriem, kā arī attiecīgiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, ja Valsts zemes dienesta noteiktajā kārtībā ir atzīta to kvalifikācija un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tie ir saņēmuši Valsts zemes dienesta licences darbu izpildei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.94. likumu, kas stājas spēkā no 20.10.94.)

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Valsts zemes dienests šā likuma 2.pantā noteikto zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko, kartogrāfisko, kā arī nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu izpildi var nodot individuālajiem komersantiem vai komercsabiedrībām, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tās ir saņēmušas Valsts zemes dienesta licences šo darbu veikšanai.”

 

 

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Valsts zemes dienests šā likuma 2.pantā noteikto zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko, kartogrāfisko, kā arī nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu izpildi var nodot individuālajiem komersantiem vai komercsabiedrībām, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tās ir saņēmušas Valsts zemes dienesta licences šo darbu veikšanai.”

 

10. pants. Valsts centrālais zemes dienests ir juridiskā persona, kurai ir norēķinu konts bankā un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

 

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:“10.pants. Valsts zemes dienestam ir konti Valsts kasē un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

 

 

 

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:“10.pants. Valsts zemes dienestam ir konti Valsts kasē un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

 

Valsts zemes dienesta rajonu (pilsētu) nodaļas ir juridiskās personas, kurām ir norēķinu konts bankā un zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

Valsts zemes dienesta teritoriālajām (reģionālajām) nodaļām ir konti Valsts kasē un zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.”

 

 

 

Valsts zemes dienesta teritoriālajām (reģionālajām) nodaļām ir konti Valsts kasē un zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.”

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.22 “Grozījumi likumā “Par Valsts zemes dienestu” (Latvijas Vēstnesis, 2005, nr.7)”.

Atbalstīts

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.22 “Grozījumi likumā “Par Valsts zemes dienestu”” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 7.nr.).