Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

 

Likumprojekts

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem”

 

 

Izdarīt likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  23.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Pensiju plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā — 10 procentus no pensiju plāna aktīviem;

2) kopumā visās ārvalstu valūtās — 20 procentus no pensiju plāna aktīviem.”;

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Šā panta devītajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz ieguldījumiem eirās.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Pensiju fonda valde, ievērojot pensiju plānu dalībnieku intereses, veic nepieciešamās darbības, lai to pensiju plānu aktīvi, kuri licencēti līdz 2005.gada 15.janvārim, no 2005.gada 1.aprīļa atbilstu šā likuma 23.panta devītajā daļā noteiktajām prasībām.”

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumi Nr.16 “Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 5.nr.).