Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

 "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem”"  (Reģ.nr. 1074) 2.lasījumam.

 

Reakcija pirms Ministru kabineta noteikumiem nr.16, kas stājās spēkā 11.01.2005.

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.) šādus grozījumus:

(9) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt tādā valūtā, kādā paredzēts izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

1) pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt ar saistībām nesaskaņotās valūtās, ja šādu ieguldījumu kopējais apmērs nepārsniedz 30 procentus no pensiju plāna aktīviem;

2) pensiju plāna aktīvu ieguldījumi vienā ar saistībām nesaskaņotā valūtā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem.

1.  23.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

 "(9) Pensiju plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā – 10 procentus no pensiju plāna aktīviem;

2) kopumā visās ārvalstu valūtās – 20 procentus no pensiju plāna aktīviem.";

 

 

 

 

 

1.  23.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Pensiju plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā – 10 procentus no pensiju plāna aktīviem;

2) kopumā visās ārvalstu valūtās – 20 procentus no pensiju plāna aktīviem.";

 

 papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

 "(91) Šā panta devītajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz ieguldī­jumiem eirās."

1

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.pantā sestās un septītās rindkopas tekstu ar tekstu šādā redakcijā:

“papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 "(12) Šā panta devītajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz ieguldī­jumiem eirās."

Atbalstīt

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā panta devītajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz ieguldī­jumiem eirās."

Pārejas noteikumi

8. Pensiju fonda valde, ievērojot pensiju plānu dalībnieku intereses, veic nepieciešamās darbības, lai to pensiju plānu aktīvi, kas licencēti līdz 2005.gada 15.janvārim, no 2005.gada 1.aprīļa atbilstu šā likuma 23.panta devītajā daļā noteiktajām prasībām.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

 "8. Pensiju fonda valde, ievērojot pensiju plānu dalībnieku intereses, veic nepieciešamās darbības, lai to pensiju plānu aktīvi, kas licencēti līdz 2005.gada 15.janvārim, no 2005.gada 1.aprīļa atbilstu šā likuma 23.panta devītajā daļā noteiktajām prasībām."

 

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

 "8. Pensiju fonda valde, ievērojot pensiju plānu dalībnieku intereses, veic nepieciešamās darbības, lai to pensiju plānu aktīvi, kas licencēti līdz 2005.gada 15.janvārim, no 2005.gada 1.aprīļa atbilstu šā likuma 23.panta devītajā daļā noteiktajām prasībām."

 

 

2

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.16 “Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” (Latvijas Vēstnesis, 2005, nr.5).”

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.16 “Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” (Latvijas Vēstnesis, 2005, nr.5).