Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Meža likumā “trešajam lasījumam     ( reģ. nr.  1071        )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr. 3759)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Meža likumā

 

 

 

Grozījumi Meža  likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Nav.

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts subsīdiju saņemšanai.

 

1. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

33.pants

Valsts subsidējamās mežsaimnieciskās darbības un to ikgadējo programmu valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros nosaka Ministru kabinets.

2. Izslēgt 33.pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 33.pantu.

 

43.pants(1) Meža nozarē valsts pārvaldes funkcijas veic:

 

 

 

 

 

1) Zemkopības minis trija, kas izstrādā meža politiku un tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus un nodrošina visu ieinteresēto grupu informētību;

 

 

 

 

 

2) Valsts meža dienests, kas uzrauga visos Latvijas mežos to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

 

 

 

 

 

3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas kontrolē dabas aizsardzības normu ievērošanu visos Latvijas mežos un apstiprina meža apsaimniekošanas plānus aizsargājamās dabas teritorijās.

 

 

 

 

 

(2) Valsts ar tās institūcijām un finansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un mežsaimniecības attīstību.

3. 43.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts ar tās institūcijām un ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību."

 

 

 

 

 

3. 43.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts ar tās institūcijām un ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību."

 

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek izveidots Meža attīstības fonds mežsaimniecības atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai.

aizstāt trešajā daļā vārdu "mežsaimniecības" ar vārdiem "meža nozares".

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdu "mežsaimniecības" ar vārdiem "meža nozares".