Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Meža likumā “otrajam lasījumam     ( reģ. nr.  1071        )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 3651)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Meža likumā

 

 

 

Grozījumi Meža  likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts subsīdiju saņemšanai.

 

1. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

33.pants

Valsts subsidējamās mežsaimnieciskās darbības un to ikgadējo programmu valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros nosaka Ministru kabinets.

2. Svītrot 33.pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 33.pantu.

 

43.pants(1) Meža nozarē valsts pārvaldes funkcijas veic:

 

 

 

 

 

1) Zemkopības ministrija, kas izstrādā meža politiku un tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus un nodrošina visu ieinteresēto grupu informētību;

 

 

 

 

 

2) Valsts meža dienests, kas uzrauga visos Latvijas mežos to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

 

 

 

 

 

3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas kontrolē dabas aizsardzības normu ievērošanu visos Latvijas mežos un apstiprina meža apsaimniekošanas plānus aizsargājamās dabas teritorijās.

 

 

 

 

 

(2) Valsts ar tās institūcijām un finansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un mežsaimniecības attīstību.

3. 43.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts ar tās institūcijām un valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību."

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

3. 43.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts ar tās institūcijām un ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību."

 

 

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek izveidots Meža attīstības fonds mežsaimniecības atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai.

aizstāt trešajā daļā vārdu "mežsaimniecības" ar vārdiem "meža nozares".

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdu "mežsaimniecības" ar vārdiem "meža nozares".

 

44.pants

(1) Valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, kura zemes reformas gaitā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskajām vai juridiskajām personām, kā arī tā meža zeme, kura pieder vai piekrīt valstij.

 

 

 

 

 

 

(2) Valsts meža zeme ir valsts īpašums, kas zemesgrāmatā ierakstāms uz valsts vārda likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(3) Valsts meža zeme pastāvīgā lietošanā netiek piešķirta, izņemot gadījumus, kad, saskaņojot ar zemkopības ministru, tā piešķirama bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem kā līdzvērtīga īpaši aizsargājamo dabas objektu teritorijās neatgūtās zemes vietā.

 

 

 

 

 

(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes pārdošana vai citāda veida atsavināšana atļauta ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:

 

 

 

 

 

 

1) privatizējot zemi zem dzīvojamām ēkām un tām piekritīgajām saimniecības ēkām un būvēm;

 

1

LR finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 44. panta ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) privatizējot vai atsavinot zemi zem dzīvojamām ēkām un tām piekritīgajām saimniecības ēkām un būvēm;”

Neatbalstīt

 

2) precizējot vai optimizējot valsts mežā zemes nogabalu ārējās robežas;

 

 

 

 

 

3) transformējot meža zemi, ja tās turpmākā izmantošana nav saistīta ar meža apsaimniekošanu.

 

 

 

 

 

(5) Pārējos gadījumos valsts meža zeme atsavināma tikai ar ikreizēju Saeimas lēmumu.