Grozījumi Meža likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Meža likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

2. Svītrot 33.pantu.

 

3. 43.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts ar tās institūcijām un valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību."

 

aizstāt trešajā daļā vārdu "mežsaimniecības" ar vārdiem "meža nozares".

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta “Grozījumi Meža likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Grozījumu projekts izstrādāts, lai saskaņotu nacionālo un Eiropas Savienības atbalsta politiku meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai un meža nozares attīstībai.

Atbalsts mežsaimniecībai un ar mežu saistītām aktivitātēm saskaņā ar Eiropas Savienības nostādnēm ietverts lauku attīstības pasākumos, tāpēc atbalsta saņemšanas nosacījumiem jābūt vienotiem.

Ņemot vērā to, ka formulējums “atbalsts” var izpausties dažādi, ir nepieciešams to mainīt precīzākā formā, formulējot to kā finansējumu vai līdzfinansējumu.

Iestājoties Eiropas Savienībā, finansējumu vai līdzfinansējumu būs iespējams saņemt arī no Eiropas Savienības fondiem, līdz ar to pašreizējā likuma redakcija ir nepilnīga, jo neparedz šādu gadījumu.

Meža attīstības fonda (MAF) padome, pamatojoties uz Meža likuma 43.panta 3.punktu un MK 2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.456 “Meža attīstības fonda nolikums”, nosaka MAF izlietojumu, kas šobrīd praktiski ir vienīgais valsts finansējuma avots. Turklāt 43.panta 2.punkta jaunajā redakcijā tiek reglamentētas jomas un kārtība – valsts ar tās institūcijām un valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību. Šī iemesla dēļ 33.pants ir lieks.

43.panta 2. un 3.daļa, kurā tiek norādītas jomas, kas jāfinansē no Meža attīstības fonda, šobrīd ir sašaurinātā redakcijā, jo norādīts, ka Meža attīstības fondam jāfinansē tikai mežsaimniecības (nevis meža nozares) atbalsta un attīstības programmas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Ņemot vērā to, ka meža nozarei ir iespējams saņemt Eiropas Savienības atbalstu, likumprojekts paredz grozīt Meža likuma 32.panta un 43.panta 2. un 3.daļu, kā arī svītrot 33.pantu, saskaņojot nacionālo un Eiropas Savienības atbalsta politiku meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai un meža nozares attīstībai.

Likumprojekta grozījumi paredz šādus precizējumus:

1. “valsts atbalsts” vietā tiek lietots “valsts un Eiropas Savienības finansējums vai līdzfinansējums”, jo “valsts atbalsts” Latvijas likumdošanā tiek traktēts dažādi, līdz ar to tas ļaus izvairīties no dažādām interpretācijām. Turklāt pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir iespējams saņemt arī Eiropas Savienības atbalstu, kas likumā šobrīd nav paredzēts.

2. Tiek svītrots 33.pants, jo 43.panta 2.punktā jaunajā redakcijā tiek reglamentētas jomas un kārtība – valsts ar tās institūcijām un valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību, bet MAF padome, pamatojoties uz Meža likuma 43.panta 3.punktu un MK 2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.456 “Meža attīstības fonda nolikums”, nosaka MAF izlietojumu, līdz ar to tiek novērsta normatīvo aktu dublēšanās.

3. 43.panta 2. un 3.daļā tiek paplašināta finansējuma atbalsta sfēra, vārda “mežsaimniecības” vietā lietojot “meža nozares”.

Veicot šīs izmaiņas, I sadaļas 1.puntā minētās problēmas tiks atrisinātas.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts nodrošinās saskaņotu valsts un ES atbalstu meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai un meža nozares attīstību.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiks veicināta meža nozares attīstība un konkurētspēja.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Grozījumi likumā, paredzot Eiropas Savienības fondu izmantošanu Latvijā, veicinās labvēlīgu ietekmi uz vidi, jo vide kā horizontāla joma attiecas uz visiem Vienotajā programmdokumentā iekļautajiem un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem pasākumiem.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

 

·          

·         Eiropas Savienības atbalsta apjoms

·         Valsts atbalsts

·         Privātie fondi

·         Kopējais finansējums

Struktūrfondu atbalsts attīstības plāna vienotā programdokumenta pasākumam “Mežsaimniecības attīstība”:

 

2005.g.

2006.g.

 

1740,8

1833,3

635,5

669,3

829,0

873,0

3205,3

3375,6

Finansējums ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai mežsaimniecībā ir paredzēts likumā “Par valsts budžetu 2005.gadam”, arī saistībās uz turpmākiem gadiem. Papildus valsts budžeta līdzekļi likumprojekta īstenošanai nav nepieciešami.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Projekta 1., 2., 3., 4.pants

 

Netiek regulēts

Nav

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekta izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar Latvijas Mežizstrādātāju savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts ir apspriests un atbalstīts Latvijas Meža konsultatīvās padomes 22.12.2003. sanāksmē.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildes kontroli nodrošinās Valsts meža dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), Latvijas Avīzē, LETA un citos plašsaziņas līdzekļos un sistēmās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Persona savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

14.01.05. 13:09

1045

R.Timermanis

7027593, Ritvars.Timermanis@zm.gov.lv

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

R.Timermanis