Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

(reģ.nr. 1069)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Reģistra galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām.

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā: 

"3.pants. Reģistra uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārzemnieku uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām."

 

 

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā: 

"3.pants. Reģistra uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārzemnieku uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām."

8.pants. (1) Darbiniekam, kas iekļauj Reģistrā ziņas par personu, ir pienākums pārbaudīt šo ziņu atbilstību tās apliecinošajiem dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijā.

(2) Pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pareizību persona, kura sniedz ziņas, apliecina ar savu parakstu.

(3) Ziņu pareizību attiecībā uz personu, kas jaunāka par 16 gadiem, kā arī attiecībā uz personu, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, apliecina šīs personas likumiskais pārstāvis.

 

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Šā panta otrā un trešā daļa neattiecas uz ārzemnieku, kura pirmuzskaites veidlapu aizpilda darbinieks atbilstoši ziņām, ko ārzemnieks vai tā likumiskais pārstāvis sniedzis uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai."

 

 

 

 

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Šā panta otrā un trešā daļa neattiecas uz ārzemnieku, kura pirmuzskaites veidlapu aizpilda darbinieks atbilstoši ziņām, ko ārzemnieks vai viņa likumiskais pārstāvis sniedzis, pieprasot uzturēšanās atļauju."

9.pants. Ziņas Reģistrā ierakstāmas latviešu valodā, izņemot ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu vārdu, uzvārdu un adresi, ko ieraksta latīniskajā rakstībā atbilstoši ārvalsts izsniegtajiem ceļošanas dokumentiem.

 

3. Aizstāt 9.pantā vārdus "ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu" ar vārdu "ārzemnieku".

 

 

 

 

3. Aizstāt 9.pantā vārdus "ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu" ar vārdu "ārzemnieku".

10.pants. (1) Reģistrā par personu iekļaujamas šādas ziņas:

1) . . .

9) tautība;

10) . . .

32) ziņas par personas aizbildņiem vai aizgādņiem:

a) . . .

f) tautība,

g) . . .

(2) . . .

“(3) Par personas tēvu un māti, pēdējo laulāto un bērniem līdz 16 gadu vecumam Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) . . .

7) tautība;

8) . . .

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izslēgt 10.panta pirmās daļas 9.punktu.

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izslēgt 10.panta pirmās daļas 32.punkta f) apakšpunktu.

 

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izslēgt 10.panta trešās daļas 7.punktu.

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

11.pants. (1) Ja jaundzimuša bērna vecākiem ir dažāda valstiskā piederība, ziņas par bērna valstisko piederību Reģistrā iekļauj saskaņā ar Pilsonības likumu.

(2) Gadījumos, kurus neregulē Pilsonības likums un citi likumi, ziņas par jaundzimuša bērna valstisko piederību Reģistrā iekļauj, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) ja bērna dzimšanas brīdī viens no bērna vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs - ārvalstnieks, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā saskaņā ar bērna vecāku savstarpējo vienošanos;

2) ja bērna dzimšanas brīdī viens no bērna vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs - bezvalstnieks vai nav zināms, bērna valstiskā piederība Reģistrā ir Latvijas nepilsonis;

3) ja bērna dzimšanas brīdī abi vecāki ir ārvalstnieki, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā saskaņā ar bērna vecāku savstarpējo vienošanos.

(3) Ja vecāki savstarpēji vienojas par bērna valstisko piederību kādai ārvalstij, viņiem jāiesniedz bērna valstisko piederību apliecinošs dokuments.

 

 

 

 

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdu "ārvalstnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ārzemnieks" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais:

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“4. Svītrot 11.pantu.”

 

 

 

Atbalstīts daļēji

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 11.pantu.