Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Biodegvielas  likums

(reģ. nr.1061)

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Biodegvielas  likums

 

 

 

Biodegvielas  likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) biodegviela – iekšdedzes dzinējos izmantojama šķidrā vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas;

 

 

 

1) biodegviela – iekšdedzes dzinējos izmantojama šķidrā vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas;

2) biodegvielas aprite — jebkādas darbības ar biodegvielu (izejvielu ražošana un pārstrāde, kā arī biodegvielas ražošana, marķēšana, uzglabāšana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, realizācija, iznīcināšana u.tml.), kā arī patērētāju informēšana;

 

 

 

2) biodegvielas aprite — jebkādas darbības ar biodegvielu (izejvielu ražošana un pārstrāde, kā arī biodegvielas ražošana, marķēšana, uzglabāšana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, realizācija, iznīcināšana u.tml.), kā arī patērētāju informēšana;

3) biomasa – bioloģiski noārdāma frakcija lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas),  kā arī bioloģiski noārdāma frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos;

 

 

 

3) biomasa – bioloģiski noārdāma frakcija lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas),  kā arī bioloģiski noārdāma frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos;

4) biokomponenti –  esteri un bioetanols, kurus lieto maisījumos ar fosilo degvielu;

 

 

 

1

Atbildīgā komisija

Izslēgt 1. panta 4. punktu.

Mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbalstīts

 

5) biodīzeļdegviela – metilesteris vai etilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;

 

 

 

4) biodīzeļdegviela – metilesteris vai etilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;

6) bioetanols – etanols, ko iegūst no       biomasas vai bioloģiski noārdamās atkritumu frakcijas, lai izmantotu kā biodegvielu;

2

Juridiskais birojs

Aizstāt 1. panta  6. punktā vārdus “lai izmantotu kā biodegvielu” ar vārdiem “lai izmantotu degvielas ražošanā”.

Atbalstīts

5) bioetanols – etanols, ko iegūst no       biomasas vai bioloģiski noārdamās atkritumu frakcijas, lai izmantotu degvielas ražošanā;

7) biogāze — gāze, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas un ko var attīrīt līdz tādai kvalitātei, lai izmantotu kā degvielu vai koksnes gāzģeneratora gāzi.

 

 

 

6) biogāze — gāze, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas un ko var attīrīt līdz tādai kvalitātei, lai izmantotu kā degvielu vai koksnes gāzģeneratora gāzi.

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt biodegvielas apriti, tādējādi atbalstot videi nekaitīgu, drošu un atjaunojamu energoresursu izmantošanu.

3

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 2. pantā vārdu “nekaitīgu” ar vārdu “draudzīgu”.

Atbalstīts.

Iekļauts

komisijas priekšlik.

Nr.4

 

 

4

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir veicināt biodegvielas apriti, tādējādi atbalstot videi draudzīgu, piegādei drošu, atjaunojamu energoresursu izmantošanu.”

Atbalstīts

Likuma mērķis ir veicināt biodegvielas apriti, tādējādi atbalstot videi draudzīgu, piegādei drošu, atjaunojamu energoresursu izmantošanu.

3.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

3.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka:

 

 

 

Šis likums nosaka:

1)  biodegvielas aprites valsts politikas īstenošanas pamatprincipus;

5

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1)  biodegvielas, arī biodīzeļdegvielas, bioetanola un biogāzes, aprites valsts politikas pamatprincipus;”.

 

Atbalstīts

1)  biodegvielas, arī biodīzeļdegvielas, bioetanola un biogāzes, aprites valsts politikas pamatprincipus;

2) biodegvielas apritē iesaistīto institūciju kompetenci;

 

 

 

2) biodegvielas apritē iesaistīto institūciju kompetenci;

3) valsts atbalstu biodegvielas ražošanai;

 

 

 

3) valsts atbalstu biodegvielas ražošanai;

4) biodegvielas apritē iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību;

 

 

 

4) biodegvielas apritē iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību;

5) biodegvielas patērētāju informēšanas kārtību

 

 

 

Redakc.

precizēts

5) biodegvielas lietotāju informēšanas kārtību. 

II nodaļa. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence

 

 

 

II nodaļa. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence

4.pants. Valsts institūciju kompetence

 

 

Redakc.

precizēts

4.pants. Ministru kabineta kompetence

(1) Ministru kabinets:

 

 

 

(1) Ministru kabinets:

1) īsteno biodegvielas aprites valsts politiku atbilstoši šā likuma noteikumiem;

 

 

 

1) īsteno biodegvielas aprites valsts politiku atbilstoši šā likuma noteikumiem;

2) iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu, paredz nepieciešamo finansējumu šā likuma mērķa sasniegšanai;

 

 

Redakc.

precizēts

2) iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, paredz šā likuma mērķa sasniegšanai  nepieciešamo finansējumu;

3) nosaka pasākumus, kuri nodrošinātu, lai līdz 2005.gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 procentus no kopējā tautsaimniecībā esošās degvielas daudzuma, kas paredzēts transportam, bet līdz 2010. gada 31.decembrim — ne mazāk kā 5,75 procentus;

 

 

Redakc.

precizēts

3) nosaka pasākumus, kuri nodrošinātu, lai līdz 2005.gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 procentus no kopējā tautsaimniecībā esošās transportam paredzētās degvielas daudzuma, bet līdz 2010. gada 31.decembrim — ne mazāk kā 5,75 procentus;

4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību;

6

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 4. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka citu atjaunojamo energoresursu (tai skaitā bioeļļu), kas iegūti no biomasas, aprites kārtību un atbalsta pasākumus;”.

 

 

 

Neatbalstīts

4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību;

5) veic biodegvielas tirgus analīzi un sniedz tā novērtējumu;

7

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 4. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) sagatavo informāciju par Latvijas Republikā saražotās, ievestās, izvestās, kā arī realizētās biodegvielas daudzumu katru gadu;”.

Atbalstīts.

Iekļauts

komisijas priekšlik.

Nr.8

 

 

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 4. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) katru  gadu sagatavo informāciju par iepriekšējā kalendārā gadā Latvijā saražotās, ievestās, izvestās, kā arī realizētās  biodegvielas daudzumu;”.

Atbalstīts

5) katru  gadu sagatavo informāciju par iepriekšējā kalendārā gadā Latvijā saražotās, ievestās, izvestās, kā arī realizētās  biodegvielas daudzumu;

6) izvērtē biodegvielas ekonomisko efektivitāti salīdzinājumā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;

 

 

 

 

6) izvērtē biodegvielas ekonomisko efektivitāti salīdzinājumā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;

7) apkopo informāciju par biodegvielas tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām iepriekšējā pārskata periodā;

 

 

 

7) apkopo informāciju par biodegvielas tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām iepriekšējā pārskata periodā;

8) sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par biodegvielas ieviešanas pasākumiem un biodegvielas apriti.

 

 

 

8) sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par biodegvielas ieviešanas pasākumiem un biodegvielas apriti.

 (2) Ministru kabinets šā panta pirmās daļas 5. – 8.punktā noteikto uzdevumu izpildi deleģē attiecīgam Ministru kabineta loceklim.

 

 

 

 (2) Ministru kabinets šā panta pirmās daļas 5. – 8.punktā noteikto uzdevumu izpildi deleģē attiecīgam Ministru kabineta loceklim.

5.pants. Pašvaldību kompetence

 

 

 

5.pants. Pašvaldību kompetence

(1) Pašvaldības stimulē to teritorijās esošos degvielas lietotājus  izmantot biodegvielu un savas kompetences ietvaros rada labvēlīgus apstākļus biodegvielas ražošanai un  investīcijām tās attīstībai.

 

 

 

 

(1) Pašvaldības stimulē to teritorijās esošos degvielas lietotājus  izmantot biodegvielu un savas kompetences ietvaros rada labvēlīgus apstākļus biodegvielas ražošanai un  investīcijām tās attīstībai.

 

(2) Pašvaldības veicina biodegvielas izmantošanu sabiedriskajā transportā.

 

 

 

(2) Pašvaldības veicina biodegvielas izmantošanu sabiedriskajā transportā.

III nodaļa. Biodegvielas ražošana un kvalitāte. Informācija par biodegvielu

9

Juridiskais birojs

Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa. Prasības komercdarbībai ar biodegvielu”.

Atbalstīts.

Redakc.

precizēts

III nodaļa. Komercdarbībai ar biodegvielu izvirzāmās prasības

 6.pants. Biodegvielas ražošana un kvalitāte

 

 

 

 6.pants. Biodegvielas ražošana un kvalitāte

(1) Personas, kas veic komercdarbību ar biodegvielu, ievēro normatīvos aktus, kuri regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību.

 

 

 

(1) Personas, kas veic komercdarbību ar biodegvielu, ievēro normatīvos aktus, kuri regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību.

(2) Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) biodegvielas kvalitātei izvirzāmās prasības;

 

 

 

1) biodegvielas kvalitātei izvirzāmās prasības;

2) kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei;

 

 

 

2) kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei;

3) kārtību, kādā veicama biodegvielas ražošanas un jaukšanas ar fosilo degvielu kontrole;

 

 

Redakc.

precizēts

3) kārtību, kādā kontrolējama biodegvielas ražošana un jaukšana ar fosilo degvielu;

4) kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela.

 

 

 

4) kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela.

7. pants. Informācija un tirdzniecība

10

Juridiskais birojs

Izteikt 7. panta  nosaukumu šādā redakcijā:

“7.pants. Patērētāju informēšana”.

Atbalstīts

7.pants. Patērētāju informēšana

(1) Biodegvielu un biodegvielas maisījumus ar fosilo degvielu, ja biodegvielas daudzums tajos ir lielāks par 5 procentiem, tirdzniecības vietās marķē ar speciālām norādēm.

11

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izslēgt 7. panta pirmo daļu.

Neatbalstīts

 

 

12

Atbildīgā komisija

Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdu “marķē” ar vārdu “apzīmē”.

 

Atbalstīts

(1) Biodegvielu un biodegvielas maisījumus ar fosilo degvielu, ja biodegvielas daudzums tajos ir lielāks par 5 procentiem, tirdzniecības vietās apzīmē ar speciālām norādēm.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecībā esošās biodegvielas sastāvu, atbilstību kvalitātes prasībām, kā arī nosaka biodegvielas marķēšanas noteikumus.

13

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izslēgt 7. panta otrajā daļā vārdus “kā arī nosaka biodegvielas marķēšanas noteikumus”.

Atbalstīts.

Iekļauts

komisijas priekšlik.

Nr.14

 

 

14

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecības vietās esošās biodegvielas sastāvu un atbilstību kvalitātes prasībām.”

Atbalstīts

 (2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecības vietās esošās biodegvielas sastāvu un atbilstību kvalitātes prasībām.

 

15

Deputāts P.Tabūns

Papildināt 7. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)Degvielas uzpildes stacijās vienlaikus ar fosilās izcelsmes degvielas tirdzniecību jānodrošina tādas biodegvielas piejamība, kas ražota vai jaukta Latvijas teritorijā.”

Neatbalstīts

 

IV. nodaļa.   Biodegvielas aprites veicināšana

 

 

 

IV. nodaļa.   Biodegvielas aprites veicināšana

8.pants. Valsts atbalsts

 

 

 

8.pants. Valsts atbalsts

(1) Valsts atbalsta piešķiršana ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un finansiālā atbalsta kvotu noteikšana biodegvielas veidiem tiek veikta Ministru kabineta paredzētajā kārtībā.

 

 

Redakc.

precizēta

(1) Valsts atbalsts ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai tiek piešķirts un finansiālā atbalsta kvotas biodegvielas veidiem tiek noteiktas Ministru kabineta paredzētajā kārtībā.

 

(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzams pārskats par iepriekšējā pārskata gadā piešķirto valsts atbalstu, kā arī termiņu un kārtību, kādā ik gadu iesniedzams nepieciešamā atbalsta pamatojuma aprēķins.

 

 

 

 

Redakc.

precizēta

(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzams pārskats par iepriekšējā pārskata gadā piešķirto valsts atbalstu, kā arī termiņu un kārtību, kādā ik gadu iesniedzams nepieciešamā atbalsta aprēķins un tā pamatojums.

 

9.pants. Akcīzes nodokļa maksāšanas un galvojuma saņemšanas kārtība

 

 

 

9.pants. Akcīzes nodokļa maksāšanas un galvojuma saņemšanas kārtība

(1) Kārtību, kādā biodegvielu apliek ar akcīzes nodokli, nosaka likums “Par akcīzes nodokli”.

 

 

 

(1) Kārtību, kādā biodegvielu apliek ar akcīzes nodokli, nosaka likums “Par akcīzes nodokli”.

(2) Komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un kuri ražo biodegvielu vai pievieno to naftas produktiem, var saņemt valsts galvojumu gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros un ievērojot Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikto kārtību.

16

Deputāts P.Tabūns

Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komersanti, kuri ražo biodegvielu, pievieno to naftas produktiem saskaņā ar  Ministru kabineta noteikto teritoriālo izvietojumu, ražo enerģētiskās kultūras vai veic biodegvielas kvalitātes nodrošinājumu un biomasas audzēšanas pētījumus, var saņemt valsts galvojumu gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros un ievērojot Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikto kārtību.”

Neatbalstīts

 

 

17

Atbildīgā komisija

Aizstāt 9. panta otrajā daļā vārdus “pievieno to naftas produktiem” ar vārdiem “jauc to ar fosilo degvielu”; izslēgt vārdu “ievērojot”.

Atbalstīts

(2) Komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un kuri ražo biodegvielu vai jauc to ar fosilo degvielu,  var saņemt valsts galvojumu gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros un Likumā par budžeta un finanšu vadību noteiktajā kārtībā.

 

18

Juridiskais birojs

Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 “(3) Ja plānotais valsts galvojums ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, pirms valsts galvojuma piešķiršanas, nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas lēmumu par tā atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam. Valsts galvojums sniedzams, ievērojot Eiropas Komisijas lēmuma nosacījumus.”

Atbalstīts

 (3) Ja plānotais valsts galvojums ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, pirms valsts galvojuma piešķiršanas, nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas lēmumu par tā atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam. Valsts galvojums sniedzams, ievērojot Eiropas Komisijas lēmuma nosacījumus.

 

 

19

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

Atbalstīts

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.maijam izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā un 7.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.maijam izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā un 7.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.maijam nosaka pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu šā likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto biodegvielas īpatsvaru kopējā tautsaimniecībā esošās transportam paredzētās degvielas apjomā.

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.maijam nosaka pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu šā likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto biodegvielas īpatsvaru kopējā tautsaimniecībā esošās transportam paredzētās degvielas apjomā.

 

 

 

3.Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kas reglamentē šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minēto no biomasas iegūstamo atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību.”

 

3.Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kas reglamentē šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minēto no biomasas iegūstamo atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija direktīvas 2003/30/EC “Par biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu izmantošanas veicināšanu transportā”.

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija direktīvas 2003/30/EC “Par biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu izmantošanas veicināšanu transportā”.