Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Biodegvielu likums

(reģ. nr.1061)

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 3561)

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Biodegvielu likums

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Biodegvielas likums”

Atbalstīt

Biodegvielas likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) biodegviela – no biomasas iegūta biodīzeļdegviela un bioetanols, ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;

2.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biodegviela – no biomasas iegūta biodīzeļdegviela un bioetanols, biogāze – gāzdegviela, ko iegūst no biomasas un/vai bioloģiski noārdāmām atkritumu frakcijām un ko var attīrīt, līdz tās kvalitāte ir līdzvērtīga dabasgāzes kvalitātei, un ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;”

Neatbalstīt

 

 

3.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:
"1) biodegviela – no biomasas iegūta biodīzeļdegviela un bioetanols, ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu vai degvielas piedevu (komponenti);"

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

4.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biodegviela – iekšdedzes dzinējos izmantojama šķidrā vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas;”

Atbalstīt

1) biodegviela – iekšdedzes dzinējos izmantojama šķidrā vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas;

 

5.

Atbildīgā komisija

Papildināt 1. pantu ar jaunu 2.  punktu šādā redakcijā:

“2) biodegvielas aprite — jebkādas darbības ar biodegvielu (izejvielu ražošana un pārstrāde, kā arī biodegvielas ražošana, marķēšana, uzglabāšana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, realizācija, iznīcināšana u.tml.), kā arī patērētāju informēšana;”

Mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbalstīt

2) biodegvielas aprite — jebkādas darbības ar biodegvielu (izejvielu ražošana un pārstrāde, kā arī biodegvielas ražošana, marķēšana, uzglabāšana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, realizācija, iznīcināšana u.tml.), kā arī patērētāju informēšana;

2) biomasa – bioloģiski noārdāma frakcija lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas),  kā arī bioloģiski noārdāma frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos;

 

 

 

3) biomasa – bioloģiski noārdāma frakcija lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas),  kā arī bioloģiski noārdāmo frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos;

3) biokomponenti –  esteri un bioetanols, kurus lieto maisījumos ar fosilo degvielu;

 

 

 

4) biokomponenti –  esteri un bioetanols, kurus lieto maisījumos ar fosilo degvielu;

4) biodīzeļdegviela – augstāko taukskābju metil vai etil esteri (Latvijā -RME vai REE), ko iegūst no rapšu eļļas, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un kurus izmanto par dīzeļmotoru degvielu;

6.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 1. panta  4. punktu  šādā  redakcijā:

“4) biodīzeļdegviela – augstāko taukskābju
 metilesteri vai etilesteri, ko iegūst no augu eļļām, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un kurus izmanto par  degvielu  iekšdedzes dzinējos ar kompresijas aizdedzi;"

 

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

9.  priekšl.

 

 

7.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 1. panta  4. punktu  šādā  redakcijā:

“4) biodīzeļdegviela – metilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot par biodegvielu;”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

9. priekšl.

 

 

8.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz. Zaķis

Izteikt 1. panta  4. punktu  šādā  redakcijā:

“4) biodīzeļdegviela – metilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un kuru var izmantot par biodegvielu;”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

9.  priekšl.

 

 

9.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta  4. punktu kā 5. punktu šādā redakcijā:

“4) biodīzeļdegviela – metilesteris vai etilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;”

Atbalstīt

5) biodīzeļdegviela – metilesteris vai etilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;

5) esteri – augstāko taukskābju metilēsteri vai etilēsteri;

10.

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt 1. panta  5. punktu.

Atbalstīt

 

 

6) bioetanols - atūdeņots etilspirts, kuru ir ražo no lauksaimniecības izejvielām (biomasas) vai blakusproduktiem un atkritumiem izmantošanai par biodegvielu;

11.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 1. panta  6. punktu šādā  redakcijā:

"6) bioetanols - atūdeņots etilspirts, kuru ražo no lauksaimniecības izejvielām (biomasas) vai blakusproduktiem un atkritumiem, izmantošanai par biodegvielu vai degvielas piedevu (komponenti);"

 

 

Neatbalstīt

 

 

12.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta  6. punktu  kā 7. punktu  šādā  redakcijā:

“6) bioetanols – etanols, ko iegūst no       biomasas vai atkritumu bioloģiski noārdamas frakcijas, lai izmantotu kā biodegvielu;”

Atbalstīt

6) bioetanols – etanols, ko iegūst no       biomasas vai bioloģiski noārdamas atkritumu frakcijas, lai izmantotu kā biodegvielu;

7) biogāze –  gāzdegviela, ko iegūst no biomasas un/vai bioloģiski noārdāmām atkritumu frakcijām un ko var attīrīt, līdz tās kvalitāte ir līdzvērtīga dabasgāzes kvalitātei, ko izmanto kā  biogāzdegvielu;

13.

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt 1. panta  7. punktu.

Neatbalstīt

 

 

14.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 1. panta  7. punktu  šādā  redakcijā:

"7) biogāze –  gāzveida viela, ko iegūst
no biomasas un/vai bioloģiski noārdāmām atkritumu frakcijām un ko var sagatavot, izmantošanai par gāzveida degvielu tādā kvalitātē, kas līdzvērtīga dabas gāzei;"

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

15. priekšl.

 

 

 

15.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta  7. punktu šādā redakcijā:

“7) biogāze — gāze, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas un ko var attīrīt līdz tādai kvalitātei, lai izmantotu kā degvielu vai koksnes gāzģeneratora gāzi;”

Atbalstīt

7) biogāze — gāze, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas un ko var attīrīt līdz tādai kvalitātei, lai izmantotu kā degvielu vai koksnes gāzģeneratora gāzi.

8) biokurināmais – no biomasas ražoti degoši gāzveida, šķidrie un cietie produkti, lietojami enerģijas ražošanai.

 

 

 

 

16.

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt 1. panta  8. punktu.

Atbalstīt

 

 

17.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 1. panta  8. punktu  šādā  redakcijā:

"8) biokurināmais – no biomasas ražoti degoši gāzveida, šķidrie un cietie produkti, lietojami enerģijas iegūšanai."

Neatbalstīt

 

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir radīt tiesisku pamatu biodegvielas ražošanai un lietošanai Latvijā.

18.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir veicināt biodegvielas apriti, tādējādi atbalstot videi nekaitīgu, drošu un atjaunojamu energoresursu izmantošanu.”

Atbalstīt

Likuma mērķis ir veicināt biodegvielas apriti, tādējādi atbalstot videi nekaitīgu, drošu un atjaunojamu energoresursu izmantošanu.

 

19.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 2. pantu šādā  redakcijā:

"Likuma mērķis ir radīt nosacījumus atjaunojamu bioloģiskas izcelsmes energoresursu  iegūšanai un noteikt tiesisku pamatu biodegvielu ražošanai un lietošanai Latvijā, neradot šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu kustībai Eiropas Kopienas iekšējā tirgū."

Neatbalstīt  

 

3.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

3.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka:

 

 

 

Šis likums nosaka:

1) valsts politiku un pamatnoteikumus par biodegvielu ražošanu, lietošanu un tirdzniecību;

20.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 3. panta pirmo punktu šādā  redakcijā:

”1) valsts politiku un pamatnosacījumus
par biodegvielu ražošanu, lietošanu un tirdzniecību;"

Neatbalstītt

 

 

21.

Juridiskais birojs

Izteikt 3. panta 1.punktu šādā redakcijā:

 “1)  biodegvielas aprites valsts politikas īstenošanas pamatprincipus;”

Atbalstīt

1)  biodegvielas aprites valsts politikas īstenošanas pamatprincipus;

2) biodegvielu apritē iesaistīto institūciju un personu pienākumus, atbildību, kompetenci, valsts atbalsta pamatprincipus un informācijas apriti;

22.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 3. panta otro punktu šādā  redakcijā:

“2)  valsts atbalsta pamatprincipus biodegvielām un informācijas apriti;"

 

 

Daļēji

atbalstīt,

ietverts

24. priekšl.

 

3) prasības ražotājiem un tirgotājiem attiecībā uz biokomponentu kvalitāti;

23.

Deputāts D. Turlais

Izslēgt 3. panta 3. punktu.

Atbalstīt

 

 

24.

Juridiskais birojs

Izteikt 3. panta 2. un 3.punktu kā 2., 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“2) biodegvielas apritē iesaistīto institūciju      kompetenci;

Atbalstīt

2) biodegvielas apritē iesaistīto institūciju kompetenci;

 

 

3) valsts atbalstu biodegvielas ražošanai;

 

3) valsts atbalstu biodegvielas ražošanai;

 

 

4) biodegvielas apritē iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību;

 

4) biodegvielas apritē iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību;

 

 

5) biodegvielas patērētāju informēšanas kārtību.”

 

5) biodegvielas patērētāju informēšanas kārtību.

II nodaļa. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence

 

 

 

II nodaļa. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence

4.pants. Valsts institūciju kompetence

 

 

 

4.pants. Valsts institūciju kompetence

(1) Latvijas Republikas Ministru kabinets:

25.

Juridiskais birojs

Izslēgt 4. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus “Latvijas Republikas.”

Atbalstīt

(1) Ministru kabinets:

1) realizē biodegvielu ražošanas un lietošanas politiku, īstenojot programmu “Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003-2010)”;

26.

Juridiskais birojs

Izteikt 4. panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) īsteno biodegvielas aprites valsts politiku atbilstoši šā likuma noteikumiem;”

 

 

 

Atbalstīt

1) īsteno biodegvielas aprites valsts politiku atbilstoši šā likuma noteikumiem;

2) ik gadus paredz valsts budžetā vajadzīgo finansējumu minētās programmas īstenošanai;

27.

Juridiskais birojs

Izteikt 4. panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu, paredz nepieciešamo finansējumu šā likuma mērķa sasniegšanai;”

Atbalstīt

2) iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu, paredz nepieciešamo finansējumu šā likuma mērķa sasniegšanai;

3) ik gadu nosaka pasākumus, kuri nodrošinātu, lai līdz 2005.gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 % no kopējā tautsaimniecībā esošās degvielas daudzuma, kas paredzēts transportam, bet līdz 2010.gada 31.decembrim – ne mazāk kā 5.75 %.;

28.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 4. panta pirmās daļas  3. punktu  šādā  redakcijā:

"3)  veicināt, lai biodegvielas no kopējā tautsaimniecībā esošās degvielas daudzuma, kas paredzēts transportam, līdz 2010.gada 31.decembrim veidotu ne mazāk kā 5.75 %.;"

 

Neatbalstīt

 

 

29.

Deputāts M.Lasmanis

Izteikt 4. panta pirmās daļas  3. punktu  šādā  redakcijā:

“Realizējot biodegvielu ražošanas un lietošanas politiku un nosakot pasākumus ir jāpanāk, ka līdz 2005.gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 % no kopējā tautsaimniecībā esošās degvielas daudzuma, kas paredzēts transportam, bet līdz 2010.gada 31.decembrim – ne mazāk kā 5.75 %.;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

precizēts

3) nosaka pasākumus, kuri nodrošinātu, lai līdz 2005.gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 procentus no kopējā tautsaimniecībā esošās degvielas daudzuma, kas paredzēts transportam, bet līdz 2010. gada 31.decembrim — ne mazāk kā 5,75 procentus;

 

4) nosaka citu no biomasas iegūtu atjaunojamo enerģijas veidu, tai skaitā biogāzes, attīstības kārtību;

30.

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre           Ž. Matijesku

Izteikt 4. panta pirmās daļas  4. punktu  šādā  redakcijā:

“4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu ražošanas kārtību;”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

31. priekšl.

 

 

31.

Atbildīgā komisija

Izteikt 4. panta pirmās daļas  4. punktu  šādā  redakcijā:

“4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību

Atbalstīt

4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību;

 

 

32.

Juridiskais birojs

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veic biodegvielas tirgus analīzi un novērtējumu;”

(nosacījums pārnests no 4.panta otrās daļas 1.punkta)

Atbalstīt

redakc.

precizējot

5) veic biodegvielas tirgus analīzi un sniedz tā novērtējumu;

 

5) nosaka kārtību kādā konfiscētais alkohols tiek izmantots biodegvielu ražošanai;

33.

Deputāts P.Kalniņš

Juridiskais birojs

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 5. punktu.

Atbalstīt

 

 

34.

Juridiskais birojs

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

“6) izvērtē biodegvielas produkcijas ekonomisko efektivitāti saistībā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;”

(nosacījums pārnests no 4.panta otrās daļas 2.punkta)

 

 

Atbalstīt

redakc.

precizējot

6) izvērtē biodegvielas ekonomisko efektivitāti salīdzinājumā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;

6) izveido pilnvarotu institūciju, kura nodrošina koordināciju  biodegvielu ražošanas un lietošanas jomā.

35.

Deputāts D. Turlais

Juridiskais birojs

 Izslēgt 4.panta pirmās daļas 6.punktu.

Atbalstīt

 

 

36.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 4. panta pirmās daļas  6. punktu  šādā  redakcijā:

“6) nosaka vai izveido atbildīgo institūciju, kura nodrošina koordināciju  biodegvielu ražošanas un lietošanas jomā

Neatbalstīt

 

 

37.

Deputāts M.Lasmanis

Izteikt 4. panta pirmās daļas  6. punktu  šādā  redakcijā:

“Par biodegvielu atbildīgā ministrija nodrošina koordināciju biodegvielu ražošanas un lietošanas jomā.”

Neatbalstīt

 

 

38.

Juridiskais birojs

Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) apkopo informāciju par biodegvielas tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām iepriekšējā pārskata periodā;”

(nosacījums pārnests no 4.panta otrās daļas 4.punkta)

Atbalstīt

7) apkopo informāciju par biodegvielas tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām iepriekšējā pārskata periodā;

 

39.

Deputāts D. Turlais

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar 7. punktu  šādā  redakcijā:

“7) ierosina nodokļu atvieglojumus komersantiem, kas veic sabiedriskos pasažieru pārvadājumu ar transportu, kas izmanto biodegvielu vai degvielu ar biodegvielas piedevām (komponentēm). “

 

Neatbalstīt

 

 

40.

Juridiskais birojs

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par biodegvielas ieviešanas pasākumiem un biodegvielas apriti.”

Atbalstīt

8) sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par biodegvielas ieviešanas pasākumiem un biodegvielas apriti.

 

41.

Deputāts D. Turlais

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar 8. punktu  šādā  redakcijā:

“8) nosaka kompensācijas apjomus un veidus, kā arī saņemšanas kārtību, tiem lauksaimniecības kultūru audzētājiem, kas izaudzējuši un realizējuši produkciju biodegvielas ražotājiem un realizētājiem Latvijā.’’

Neatbalstīt

 

(2) Pilnvarotā institūcija:

42.

Deputāts D. Turlais

Izslēgt 4. panta otro daļu.

Neatbalstīt

 

 

43.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 4. panta otro daļu šādā  redakcijā:

(2) Atbildīgā institūcija:

Daļēji

atbalstīt,

ietverts

4. p. 1.d.

 

1) veic biodegvielu tirgus monitoringu, ik gadus pamatojot finansējuma vajadzību programmas īstenošanai;

 

1) veic biodegvielu tirgus analīzi un novērtējumu, ik gadus pamatojot finansējuma vajadzību programmas īstenošanai;

 

 

2) izvērtē biodegvielu produkcijas ekonomisko efektivitāti saistībā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;

 

2) izvērtē biodegvielu produkcijas ekonomisko efektivitāti saistībā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;

 

 

3) ik gadus līdz 1. septembrim iesniedz programmas īstenošanai vajadzīgo līdzekļu pieprasījumu un tā pamatojumu;

 

 

 

3) katru gadu līdz 1. septembrim Ministru kabinetam iesniedz programmas īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu nākošajam finanšu gadam un tā pamatojumu;

 

 

4)  ik gadus līdz 1. maijam  iesniedz Ministru Kabinetam atskaiti par biodegvielu tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām;

 

4) katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Ministru Kabinetam atskaiti par biodegvielu tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām iepriekšējā pārskata gadā;

 

 

5) savu funkciju īstenošanā institūcija sadarbojas ar nevalstiskajām biodegvielu ražošanas un tirdzniecības organizācijām.

 

 

5) katru gadu līdz 1.jūlijam sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par biodegvielas ieviešanas pasākumiem, valsts atbalstu, biodegvielu apriti;

6) savu funkciju īstenošanā institūcija sadarbojas ar nevalstiskajām biodegvielu ražošanas, tirdzniecības un citām organizācijām.”

 

 

 

44.

Juridiskais birojs

Izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets šā panta pirmās daļas 5. – 8.punktā noteikto uzdevumu izpildi nodod attiecīgam Ministru kabineta loceklim.”

Atbalstīt

redakc.

precizējot

 (2) Ministru kabinets šā panta pirmās daļas 5. – 8.punktā noteikto uzdevumu izpildi deleģē attiecīgam Ministru kabineta loceklim.

5.pants. Pašvaldību kompetence

 

 

 

5.pants. Pašvaldību kompetence

 (1) Pašvaldības organizatoriski un finansiāli stimulē to teritorijās esošos degvielas lietotājus  biodegvielas izmantošanai un  savas kompetences ietvaros rada labvēlīgus apstākļus biodegvielu ražošanai un  investīcijām tās attīstībai.

45.

Deputāts M.Lasmanis

Juridiskais birojs

Izslēgt 5. panta pirmo daļu.

 

Neatbalstīt

 

 

46.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 5. panta  pirmo daļu šādā  redakcijā:

“(1) Pašvaldības stimulē to teritorijās esošos degvielas lietotājus  biodegvielas ieviešanai un  savas kompetences ietvaros rada labvēlīgus apstākļus biodegvielu ražošanai un  investīcijām tās attīstībai.”

Atbalstīt

redakc.

precizējot

(1) Pašvaldības stimulē to teritorijās esošos degvielas lietotājus  izmantot biodegvielu un savas kompetences ietvaros rada labvēlīgus apstākļus biodegvielas ražošanai un  investīcijām tās attīstībai.

 

 

(2) Pašvaldības veicina biodegvielas izmantošanu sabiedriskajam transportam, kā arī nacionālajos parkos, liegumos un citās sargājamās un ekoloģiski jūtīgās teritorijās izmantojamam transportam..

47.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 5. panta otro daļu šādā  redakcijā:

“(2) Pašvaldības veicina biodegvielas izmantošanu sabiedriskajam transportam, kā arī nacionālajos parkos, liegumos un citās sargājamās un ekoloģiski jūtīgās teritorijās izmantojamam transportam un citai tehnikai

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

48.

priekšl.

 

 

           

 

 

48.

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta otro daļu šādā  redakcijā:

“(2) Pašvaldības veicina biodegvielas izmantošanu sabiedriskajam transportam.”

Atbalstīt

 (2) Pašvaldības veicina biodegvielas izmantošanu sabiedriskajam transportam.

 

 

III. nodaļa. Biodegvielas ražošana, kvalitāte un informācija

 

 

Redakc.

precizēts

III nodaļa. Biodegvielas ražošana un kvalitāte. Informācija par biodegvielu

 6.pants. Biodegvielas ražošana un kvalitāte

 

 

 

 6.pants. Biodegvielas ražošana un kvalitāte

(1) Personas, kas veic komercdarbību ar biodegvielu, ievēro normatīvos aktus, kas regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību.

49.

Deputāts D. Turlais

“(1) Personas, kas veic komercdarbību ar
biodegvielu, ievēro normatīvos aktus, kas regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.”

Neatbalstīt

(1) Personas, kas veic komercdarbību ar biodegvielu, ievēro normatīvos aktus, kuri regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību.

 

50.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā  redakcijā:

“(1) Personas, kas veic komercdarbību ar biodegvielu, ievēro normatīvos aktus, kas regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību, biodegvielas kvalitātes standartus, ko nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

54.

priekšl.

 

(2) Biodegvielu ražošana un jaukšana ar fosilo degvielu vietējam patēriņam jāveic Latvijas teritorijā.

51.

Deputāts D. Turlais

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta otro daļu.

Atbalstīt

 

 

52.

Juridiskais birojs

Papildināt 6. pantu ar jaunu otro daļu, apvienojot līdzšinējo piekto un septīto daļu, izsakot to šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka biodegvielas kvalitātei izvirzāmās prasības, kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei kā arī kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela.”

Atbalstīt,

iestrādāts

54.

priekšl.

 

 

53.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 6. panta otro daļu šādā  redakcijā:

“(2) Latvijas kompetentās iestādes veic biodegvielu ražošanas un jaukšanas ar fosilo degvielu kontroli.”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

54.

priekšl.

 

 

54.

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta otro daļu šādā  redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka:

1) biodegvielas kvalitātei izvirzāmās prasības;

2) kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei;

3) kārtību, kādā veicama biodegvielas ražošanas un jaukšanas ar fosilo degvielu kontrole;

4) kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela.”

 

 

Atbalstīt

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) biodegvielas kvalitātei izvirzāmās prasības;

2) kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei;

3) kārtību, kādā veicama biodegvielas ražošanas un jaukšanas ar fosilo degvielu kontrole;

4) kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela.

 

(3) Ikgadējā programmas īstenošanai minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma noteikšana un kvotēšana starp biodegvielas veidiem tik veikta Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.

55.

Deputāts M.Lasmanis

Izslēgt 6. panta trešo daļu

Atbalstīt

 

 

56.

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta trešo daļu.

(pārnest un izteikt kā 8.panta pirmo daļu precizētā redakcijā)

Atbalstīt,

ietverts

80. priekšl.

 

 

57.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 6. panta trešo daļu šādā  redakcijā:

"(3) Ikgadējās programmas īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā realizē pasākumus, kas stimulē energoresursu patērētājus iesaistīties ar vien plašākā biodegvielas lietošanā."

Neatbalstīt

 

 

58.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz. Zaķis

Izteikt 6. panta  trešo daļu šādā  redakcijā:

“(3) Ikgadējā programmas īstenošanai minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma noteikšana un finansiālā atbalsta kvotēšana starp biodegvielas  veidiem tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Daļēji

atbalstīt,

ietverts

80.

priekšl.

 

(4) Biodegvielu ražošanā atļauts izmantot arī konfiscētus alkohola produktus.

59.

Deputāts P.Kalniņš

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta ceturto daļu.

Atbalstīt

 

(5) Biodegvielas kvalitātei jāatbilst esošajiem kvalitātes standartiem, to obligātu piemērošanu nosaka Ministru kabinets

 

 

60.

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt 6. panta piekto daļu.

Atbalstīt

 

 

61.

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta piekto daļu, iestrādājot to panta otrajā daļā.

Atbalstīt

 

 

62.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz. Zaķis

Izteikt 6. panta piekto daļu šādā  redakcijā:

“(5) Biodegvielas kvalitātes prasības un kārtību, kādā veic biodegvielas atbilstības novērtēšanu un nodod pārstrādei vai iznīcina kvalitātes prasībām neatbilstošu degvielu, nosaka Ministru kabinets.”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

54.

priekšl.

 

 

63.

 Deputāts D. Turlais

Izteikt 6. panta piekto daļu šādā  redakcijā:

“(5) Biodegvielai jāatbilst obligātajām kvalitātes atbilstības prasībām vai standartiem, kas nosaka atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

54.

priekšl

 

 

64.

Deputāts M.Lasmanis

Izteikt 6. panta piekto daļu šādā  redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka standartu, kādam jāatbilst biodegvielas kvalitātei.”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

54.

priekšl

 

(6) Kvalitātes pārbaudi ir tiesīgas veikt akreditētas iestādes, kā arī akreditētas zinātnisko pētījumu laboratorijas.

65.

Deputāts D. Turlais

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta sesto daļu.

Atbalstīt(7) Degvielu, kasa neatbilst kvalitātes standartiem nodod pārstrādei vai iznīcina.

66.

Deputāts D. Turlais

Izslēgt 6. panta septīto daļu.

Atbalstīt

 

 

67.

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta septīto daļu, iestrādājot to panta otrajā daļā.

 

 

Atbalstīt,

iestrādāts

54. priekšl.

 

 

68.

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 6. panta 7.daļu šādā redakcijā:

“(7) Degvielu, kas neatbilst kvalitātes prasības noteicošiem normatīvajiem aktiem nodod pārstrādei vai iznīcina.”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

54. priekšl.

 

7. pants. Informācija un tirdzniecība

 

 

 

7. pants. Informācija un tirdzniecība

(1) Biodegvielas un biodegvielas maisījumus ar fosīlo degvielu, ja biodegvielas daudzums tajā ir vairāk kā 5 %, tirdzniecības vietās marķē ar speciālām norādēm.

69.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā  redakcijā:

“(1) Biodegvielas un biodegvielas maisījumus ar fosīlajām degvielām (dīzeļdegvielu, benzīnu)   tirdzniecības vietās marķē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar speciālām norādēm."

Neatbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

precizēta

(1) Biodegvielu un biodegvielas maisījumus ar fosilo degvielu, ja biodegvielas daudzums tajos ir lielāks par 5 procentiem, tirdzniecības vietās marķē ar speciālām norādēm.

(2) Degvielas uzpildes stacijas nodrošina patērētājus ar informāciju par biodegvielu un atbild par tirdzniecībā esošās biodegvielas kvalitāti.

70.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz. Zaķis

Izteikt 7. panta otro daļu šādā  redakcijā:

 “(2) Degvielas uzpildes stacijas nodrošina patērētājus ar informāciju par biodegvielu un atbild par tirdzniecībā esošās biodegvielas kvalitāti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

72. priekšl.

 

 

71.

Deputāts D. Turlais

Izteikt 7. panta otro daļu šādā  redakcijā:

"(2) Degvielas mazumtirdzniecības vietās patērētājam ir jābūt pieejamai informācijai par biodegvielas sastāvu un atbilstību kvalitātes prasībām. "

 

 

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāts

72. priekšl.

 

 

72.

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. panta otro daļu šādā  redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecībā esošās biodegvielas sastāvu, atbilstību kvalitātes prasībām, kā arī nosaka biodegvielas marķēšanas noteikumus.”

Atbalstīt

 (2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecībā esošās biodegvielas sastāvu, atbilstību kvalitātes prasībām, kā arī nosaka biodegvielas marķēšanas noteikumus.

 

(3) Degvielas tirgotāji izplata vismaz Ministru Kabineta noteikto programmas īstenošanai minimāli nepieciešamo biodegvielas daudzumu.

73.

   Deputāts D. Turlais

I  Izslēgt 7.  panta  trešo daļu.

 

Atbalstīt

 

 

74.

   Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 7. panta  trešo.daļu šādā redakcijā:

“3) Degvielas tirgotāji realizē vismaz Ministru Kabineta noteikto programmas īstenošanai minimāli nepieciešamo biodegvielas daudzumu kārtējā kalendārajā gadā.”  

Neatbalstīt

 

(4) Degvielas uzpildes stacijās var tirgot biodegvielu vai tās maisījumus, kas ražoti vai jaukti Latvijas teritorijā. 

75.

Deputāts D. Turlais

I  Izslēgt 7.  panta ceturto daļu.

 

Atbalstīt

 

 

76.

Deputāts M.Lasmanis

Izteikt 7. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Realizēt tirgū var tikai tādus biodegvielu maisījumus ar fosilo degvielu, kas ražoti un jaukti Eiropas Savienības teritorijā. “

Neatbalstīt

 

 

77.

    Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 7. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komersants degvielas uzpildes stacijās vienlaikus ar fosilās izcelsmes degvielas tirdzniecību nodrošina tādas biodegvielas pieejamību, kas ražota vai jaukta Latvijas republikas teritorijā.”

 

Neatbalstīt

 

IV. nodaļa. Biodegvielas ražošanas un lietošanas veicināšana

78.

Juridiskais birojs

Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV. Biodegvielas aprites veicināšana”.

Atbalstīt

IV. nodaļa.   Biodegvielas aprites veicināšana

8.pants. Valsts atbalsts

 

 

 

8.pants. Valsts atbalsts

(1) Biodegvielas ražošanai valsts nodrošina finansiālu atbalstu no valsts budžeta saskaņā ar šo likumu, Lauksaimniecības likumu un programmu “Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003-2010)”, ik gadus iedalot nepieciešamos līdzekļus biodegvielas ražošanas attīstībai.

79.

   Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Biodegvielas ražošanai valsts atbalstu nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta un padomes 2003.gada 8.maija direktīvas 2003/30/EK “Par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu iznatošanas veicināšanu transportā” ieviešanu.”

Daļēji atbalstīt,

ietverts

  80.

priekšl..

 

 

 

80.

Juridiskais birojs

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts atbalsta piešķiršana ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un finansiālā atbalsta kvotēšana starp biodegvielas veidiem tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

(norma precizētā redakcijā pārnesta no 6.panta trešās daļas)

Atbalstīt

redakc.

precizējot

(1) Valsts atbalsta piešķiršana ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un finansiālā atbalsta kvotu noteikšana biodegvielas veidiem tiek veikta Ministru kabineta paredzētajā kārtībā.

 

(2) Biodegviela atbrīvojuma no akcīzes nodokļa apjomā, kādā tā tiek izmantota kā transportlīdzekļu degviela un kurināmais gan tīrā veidā, gan daļā, kādā tā pievienota fosīlajai degvielai.

81.

Juridiskais birojs

Izslēgt 8. panta otro daļu.

 (pārnest un izteikt kā 9.panta pirmo daļu precizētā redakcijā)

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, skatīt

90. priekšl.

 

 

 

82.

   Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Akcīzes nodokļa atvieglojumus un atbrīvojumu no akcīzes nodokļa biodegvielai un biodegvielas maisījumam ar fosilo degvielu piemēro saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli’ un proporcionāli biodegvielas saturam degvielā

Daļēji atbalstīt,

ietverts   90.

priekšl.

 

 

 

83.

Deputāts D. Turlais

I  Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Biodegviela atbrīvojuma no akcīzes nodokļa apjomā, kādā tā tiek izmantota kā iekšdedzes dzinēju degviela un kurināmais gan tīrā veidā, gan daļā, kādā tā pievienota fosīlajai degvielai.”

Daļēji atbalstīt,

ietverts   90.

priekšl.

 

 

 

84.

Juridiskais birojs

Papildināt 8. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzams pārskats par iepriekšējā pārskata periodā piešķirto valsts atbalstu, kā arī termiņu un kārtību, kādā iesniedzami nepieciešamā atbalsta pamatojuma aprēķini.”

Atbalstīt,

ietverts   85.

priekšl.

 

 

 

 

85.

   Atbildīgā komisija  

Papildināt 8. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzams pārskats par iepriekšējā pārskata gadā piešķirto valsts atbalstu, kā arī termiņu un kārtību, kādā ik gadu iesniedzams nepieciešamā atbalsta pamatojuma aprēķins.”

 

Atbalstīt

 

(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzams pārskats par iepriekšējā pārskata gadā piešķirto valsts atbalstu, kā arī termiņu un kārtību, kādā ik gadu iesniedzams nepieciešamā atbalsta pamatojuma aprēķins.

 

(3) LR Komercreģistrā reģistrēti komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, un kuri ražo biodegvielu vai pievieno to naftas produktiem (degvielai), var saņemt valsts galvojumus gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros savu ražotņu paplašināšanai  un izveidošanai, ja tie ne mazāk kā 5 gadus veikuši komercdarbību un tiem nav nodokļu parādu.

86.

Deputāts M.Lasmanis

Izslēgt 8.  panta  trešo daļu.

Atbalstīt

 

 

 

87.

Juridiskais birojs

Izslēgt 8. panta trešo daļu.

(pārnest un izteikt kā 9.panta otro daļu precizētā redakcijā)

Atbalstīt,

skatīt

90.

priekšl.

 

 

88.

Deputāts D. Turlais

I  Izteikt 8. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) LR Komercreģistrā reģistrēti komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, un kuri ražo biodegvielu vai pievieno to naftas produktiem (degvielai), var saņemt valsts galvojumus gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros  savas darbības paplašināšanai un izveidošanai, ja tie ne mazāk kā 5 gadus veikuši komercdarbību un tiem nav nodokļu parādu."

Neatbalstīt

 

 

 

89.

    Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 8. panta trešo daļu šādā redakcijā:

”(3) LR Komercreģistrā reģistrēti komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, un kuri ražo biodegvielu vai pievieno to naftas produktiem (degvielai), var saņemt valsts galvojumus vai aizdevumus gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros, kas atbilst šādiem kritērijiem:

Daļēji atbalstīt,

ietverts   90.

priekšl.

 

 

 

 

1) aizdevuma saņēmējam nav finansiālu grūtību;

 

 

 

 

2) aizdevuma ņēmējs var iegūt kredītu no finanšu tirgus atbilstoši finanšu tirgus nosacījumiem;

 

 

 

 

3) konkrētā finanšu darījuma garantiju apjoms nepārsniedz 80% no finansiālām saistībām un ir terminēts laikā;

 

 

 

 

4) saņēmējs iesniedz biznesa plānu;

 

 

 

 

5) valsts atbalstu pārskata ne mazāk kā vienreiz gadā;

 

 

 

 

6) maksājamās prēmijas par garantijām nodrošina garantijas piešķiršanas risku un administratīvās izmaksas.”

 

 

 

90.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Akcīzes nodokļa maksāšanas un galvojuma saņemšanas kārtība

Atbalstīt

9.pants. Akcīzes nodokļa maksāšanas un galvojuma saņemšanas kārtība

 

 

(1) Kārtību, kādā biodegvielu apliek ar akcīzes nodokli, nosaka likums “Par akcīzes nodokli”.

 

(1) Kārtību, kādā biodegvielu apliek ar akcīzes nodokli, nosaka likums “Par akcīzes nodokli”.

 

 

(2) Komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un kuri ražo biodegvielu vai pievieno to naftas produktiem, var saņemt valsts galvojumu gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros un ievērojot Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikto kārtību.”

 

(2) Komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un kuri ražo biodegvielu vai pievieno to naftas produktiem, var saņemt valsts galvojumu gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros un ievērojot Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikto kārtību.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija direktīvas 2003/30/EC “Par biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu izmantošanas veicināšanu transportā”.

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija direktīvas 2003/30/EC “Par biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu izmantošanas veicināšanu transportā”.

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

1. Ministru kabinets izdod likumā minētos noteikumus līdz 2005. gada ..........

91.

Atbildīgā komisija

Izslēgt pārejas noteikumu.

Atbalstīt

 

 

92.

Deputāts P.Kalniņš

Papildināt  Pārejas noteikumus ar  2. punktu

šādā redakcijā:
” 2. Likuma  7. panta  ceturtajā daļā   noteiktās prasības attiecībā uz komersantiem stājas spēkā no 2006.gada 1.janvāra.”

Neatbalstīt