Likumprojekts

Likumprojekts

Biodegvielu likums

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) biodegviela – no biomasas iegūta biodīzeļdegviela un bioetanols, ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;

2) biomasa – bioloģiski noārdāma frakcija lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas),  kā arī bioloģiski noārdāmo frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos;

3) biokomponenti –  esteri un bioetanols, kurus lieto maisījumos ar fosilo degvielu;

4) biodīzeļdegviela – augstāko taukskābju metil vai etil esteri (Latvijā -RME vai REE), ko iegūst no rapšu eļļas, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un kurus izmanto par dīzeļmotoru degvielu;

5) esteri – augstāko taukskābju metilēsteri vai etilēsteri;

6) bioetanols - atūdeņots etilspirts, kuru ir ražo no lauksaimniecības izejvielām (biomasas) vai blakusproduktiem un atkritumiem izmantošanai par biodegvielu;

7) biogāze –  gāzdegviela, ko iegūst no biomasas un/vai bioloģiski noārdāmām atkritumu frakcijām un ko var attīrīt, līdz tās kvalitāte ir līdzvērtīga dabasgāzes kvalitātei, ko izmanto kā biogāzdegvielu;

8) biokurināmais – no biomasas ražoti degoši gāzveida, šķidrie un cietie produkti, lietojami enerģijas ražošanai.

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir radīt tiesisku pamatu biodegvielas ražošanai un lietošanai Latvijā.

 

3.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka:

1) valsts politiku un pamatnoteikumus par biodegvielu ražošanu, lietošanu un tirdzniecību;

2) biodegvielu apritē iesaistīto institūciju un personu pienākumus, atbildību, kompetenci, valsts atbalsta pamatprincipus un informācijas apriti;

3) prasības ražotājiem un tirgotājiem attiecībā uz biokomponentu kvalitāti;

 

II nodaļa. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence

 

4.pants. Valsts institūciju kompetence

(1) Latvijas Republikas Ministru kabinets:

1) realizē biodegvielu ražošanas un lietošanas politiku, īstenojot programmu “Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003-2010)”;

2) ik gadus paredz valsts budžetā vajadzīgo finansējumu minētās programmas īstenošanai;

3) ik gadu nosaka pasākumus, kuri nodrošinātu, lai līdz 2005.gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 % no kopējā tautsaimniecībā esošās degvielas daudzuma, kas paredzēts transportam, bet līdz 2010.gada 31.decembrim – ne mazāk kā 5.75 %.;

4) nosaka citu no biomasas iegūtu atjaunojamo enerģijas veidu, tai skaitā biogāzes, attīstības kārtību;

5) nosaka kārtību kādā konfiscētais alkohols tiek izmantots biodegvielu ražošanai;

6) izveido pilnvarotu institūciju, kura nodrošina koordināciju  biodegvielu ražošanas un lietošanas jomā.

(2) Pilnvarotā institūcija:

1) veic biodegvielu tirgus monitoringu, ik gadus pamatojot finansējuma vajadzību programmas īstenošanai;

2) izvērtē biodegvielu produkcijas ekonomisko efektivitāti saistībā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;

3) ik gadus līdz 1. septembrim iesniedz programmas īstenošanai vajadzīgo līdzekļu pieprasījumu un tā pamatojumu;

4)  ik gadus līdz 1. maijam  iesniedz Ministru Kabinetam atskaiti par biodegvielu tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām;

5) savu funkciju īstenošanā institūcija sadarbojas ar nevalstiskajām biodegvielu ražošanas un tirdzniecības organizācijām.

 

5.pants. Pašvaldību kompetence

 (1) Pašvaldību organizatoriski un finansiāli stimulē to teritorijās esošos degvielas lietotājus  biodegvielas izmantošanai un  savas kompetences ietvaros rada labvēlīgus apstākļus biodegvielu ražošanai un  investīcijām tās attīstībai.

(2) Pašvaldības veicina biodegvielas izmantošanu sabiedriskajam transportam, kā arī nacionālajos parkos, liegumos un citās sargājamās un ekoloģiski jūtīgās teritorijās izmantojamam transportam.

 

 

 

 

 

III. nodaļa. Biodegvielas ražošana, kvalitāte un informācija

 

6.pants. Biodegvielas ražošana un kvalitāte

(1) Personas, kas veic komercdarbību ar biodegvielu, ievēro normatīvos aktus, kas regulē naftas produktu (degvielas) apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību.

(2) Biodegvielu ražošana un jaukšana ar fosilo degvielu vietējam patēriņam jāveic Latvijas teritorijā.

(3) Ikgadējā programmas īstenošanai minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma noteikšana un kvotēšana starp biodegvielas veidiem tik veikta Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Biodegvielu ražošanā atļauts izmantot arī konfiscētus alkohola produktus.

(5) Biodegvielas kvalitātei jāatbilst esošajiem kvalitātes standartiem, to obligātu pimērošanu nosaka Ministru kabinets.

(6) Kvalitātes pārbaudi ir tiesīgas veikt akreditētas iestādes, kā arī akreditētas zinātnisko pētījumu laboratorijas.

(7) Degvielu, kasa neatbilst kvalitātes standartiem nodod pārstrādei vai iznīcina.

7. pants. Informācija un tirdzniecība

(1) Biodegvielas un biodegvielas maisījumus ar fosīlo degvielu, ja biodegvielas daudzums tajā ir vairāk kā 5 %, tirdzniecības vietās marķē ar speciālām norādēm.

(2) Degvielas uzpildes stacijas nodrošina patērētājus ar informāciju par biodegvielu un atbild par tirdzniecībā esošās biodegvielas kvalitāti.

(3) Degvielas tirgotāji izplata vismaz Ministru Kabineta noteikto programmas īstenošanai minimāli nepieciešamo biodegvielas daudzumu.

(4) Degvielas uzpildes stacijās var tirgot biodegvielu vai tās maisījumus, kas ražoti vai jaukti Latvijas teritorijā. 

 

IV. nodaļa. Biodegvielas ražošanas un lietošanas veicināšana

 

8.pants. Valsts atbalsts

(1) Biodegvielas ražošanai valsts nodrošina finansiālu atbalstu no valsts budžeta saskaņā ar šo likumu, Lauksaimniecības likumu un programmu “Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003-2010)”, ik gadus iedalot nepieciešamos līdzekļus biodegvielas ražošanas attīstībai.

(2) Biodegviela atbrīvojuma no akcīzes nodokļa apjomā, kādā tā tiek izmantota kā transportlīdzekļu degviela un kurināmais gan tīrā veidā, gan daļā, kādā tā pievienota fosīlajai degvielai.

(3) LR Komercreģistrā reģistrēti komersanti, kuriem ir spēkā esoša speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, un kuri ražo biodegvielu vai pievieno to naftas produktiem (degvielai), var saņemt valsts galvojumus gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros savu ražotņu paplašināšanai  un izveidošanai, ja tie ne mazāk kā 5 gadus veikuši komercdarbību un tiem nav nodokļu parādu.

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija direktīvas 2003/30/EC “Par biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu izmantošanas veicināšanu transportā”.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ministru kabinets izdod likumā minētos noteikumus līdz 2005. gada ..........

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Biodegvielu likums”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 19.decembra rīkojuma Nr.800 (prot. Nr.64 11.§)  un Ministru kabineta 2004.gada 21 .jūlija rīkojumu Nr. 511 (prot. Nr.42  52.§) kā viena no pastāvošajām un būtiskajām problēmām, lēnās biodegvielas nozares ieviešanas procesā Latvijā tiek uzskatīta normatīvās un tiesiskās bāzes nesakārtotība. Likums pēc būtības ir uzskatāms kā programmas un Rīcības plāna īstenošanas pamatdokuments.

Ja biodegvielas nozares (izejvielu ražošana, pārstrāde un galaprodukta realizācija) uzņēmējdarbības vide un likumdošana tiks savlaicīgi sakārtota, Latvijai paveras reālas iespējas uzlabot lauksaimniecisko attīstību, veicināt energoneatkarību, kā arī tiks izpildītas Eiropas Savienības direktīvas 2003/30/EC prasības par atjaunojamo enerģijas avotu lietošanu dalībvalstīs.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts nosaka biodegvielas jēdzienu, definīcijas, svarīgākos ražošanas, aprites, kvalitātes kontroles, valsts atbalsta un atbildības principus.

3. Cita informācija

 

 

_______________________________

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts sekmē makroekonomiskās vides uzlabošanos, veicinot importa – eksporta bilances uzlabošanos, energoneatkarību u.c. svarīgu rādītāju uzlabošanos.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

Likumprojekts sekmē uzņēmējdarbību, sniedzot stimulu un motivāciju, jeb skaidrus „spēles” noteikumus ražošanā tieši iesaistītajām pusēm (rapša, graudu audzētājiem, pirmapstrādes pakalpojumu nodrošinātājiem un biodegvielas esošajiem un potenciālajiem ražotājiem, kā arī tirgotājiem ar savlaicīgu un pārdomātu marketinga programmu).

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 

Likumprojekta ieviešanas un līdz ar to arī biodegvielas ražošanas nozares attīstības rezultātā labumu (IKP pieaugums, nodarbinātības palielināšanās lauku rajonos, vides situācijas uzlabošanās u.c.) saņems valsts kopumā.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekta ieviešanas gadījumā uzlabosies vides situācija, īpaši pilsētās ar lielu transportlīdzekļu skaitu.

5. Cita informācija

 

______________________

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta likumam

 

(tūkst. latu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norādīts to izdošanas mērķis. Izdošanas termiņi tiks precizēti likuma virzības gaitā.

 

Jāveic grozījumi ar biodegvielu saistītajos  normatīvajos aktos.

 

2. Cita informācija

 

______________________

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības 2003.gada direktīvai 2003/30/EC "Par biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu izmantošanas veicināšanu transportā"

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 

______________________

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas ir notikušas ar Degvielas ražotāju un tirgotāju savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Biodegvielu asociācijas dibinātājiem

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta likumprojektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

______________________

 

 

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai ir nepieciešams izveidot jaunu institūciju, vai ir nepieciešama esošo institūciju funkciju paplašināšana

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Publicējot likumprojektu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

 

__________________________