2004

2004. gada 21. decembrī    nr. 9/3 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

     Pamatojoties uz Kārtības ruļļa 51. pantu, Juridiskā komisija lūdz grozīt 2004. gada 22. decembra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā Juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” un lemt par tā nodošanu komisijai.

      Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 2 lapām.

 

    

    

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                             M. Segliņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

 

 

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

 

 

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un  Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 8.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kuri ir noteikti šā likuma 8.1 panta otrajā daļā un kas radušies laika periodā no 270. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par iepriekš minētajiem izdevumiem.”

 

2. Papildināt 8.4 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kuri politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai radušies maksājot par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām laika posmā no 270. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts izstrādāts, lai precizētu priekšvēlēšanu izdevumu jēdzienu un novērstu iespējamās kļūdas šobrīd spēkā esošās likuma redakcijas piemērošanā.

Precizēta vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu apmēra definīcija, kas arī novērsīs iespējamās neskaidrības likuma normu piemērošanā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts precizē spēkā esošās tiesību normas.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar KNAB un Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētājs                                                                      M. Segliņš