Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

(Reģ.nr. 1058)

 

Spēkā esošā likuma  redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"”

Atbalstīt

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma subjekti

(1) Šis likums attiecas uz visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

(2) Kredītiestāžu maksātnespējas procesā nav piemērojami šā likuma noteikumi.

(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.

(31) Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kuri norādīti likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās”.

(4) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir paredzēta citāda kārtība nekā šajā likumā, tiek piemērotas starptautisko līgumu normas.

1.Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesiskās attiecības, kas saistītas ar finanšu nodrošinājumu, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar Finanšu nodrošinājuma likumu."

 

2

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 2. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finanšu nodrošinājuma līguma subjektu maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kuri norādīti Finanšu nodrošinājuma likumā.”.

 

Atbalstīt

1.Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finanšu nodrošinājuma līguma subjektu maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kuri norādīti Finanšu nodrošinājuma likumā.”.

 

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neieceļ, Aģentūra triju dienu laikā tiesai iesaka citu administratora kandidātu.

2. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Aģentūra pēc nejaušības principa izvēlas administratora kandidātu no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai. Kārtību, kādā Aģentūra izvēlas un iesaka tiesai administratora kandidātu, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

2. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Aģentūra pēc nejaušības principa izvēlas administratora kandidātu no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai. Kārtību, kādā Aģentūra izvēlas un iesaka tiesai administratora kandidātu, nosaka Ministru kabinets.”

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Papildināt pārejas noteikumus ar 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

“25. Šā likuma 2. panta piektā daļa stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.

26. Šā likuma 16. panta otrās daļas jaunā redakcija, kas nosaka administratora kandidāta izvēli pēc nejaušības principa stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā.”

Atbalstīt

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

“25. Šā likuma 2. panta piektā daļa stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.

26. Šā likuma 16. panta otrās daļas jaunā redakcija, kas nosaka administratora kandidāta izvēli pēc nejaušības principa stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā.”.