Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”

17.02.2005

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"” (Reģ.nr. 1058)

izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā likuma  redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma subjekti

(1) Šis likums attiecas uz visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

(2) Kredītiestāžu maksātnespējas procesā nav piemērojami šā likuma noteikumi.

(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.

(31) Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kuri norādīti likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās”.

(4) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir paredzēta citāda kārtība nekā šajā likumā, tiek piemērotas starptautisko līgumu normas.

Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesiskās attiecības, kas saistītas ar finanšu nodrošinājumu, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar Finanšu nodrošinājuma likumu."

 

 

 

 

1. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesiskās attiecības, kas saistītas ar finanšu nodrošinājumu, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar Finanšu nodrošinājuma likumu."

 

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neieceļ, Aģentūra triju dienu laikā tiesai iesaka citu administratora kandidātu.

 

1

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt likuma 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Aģentūra izvēlas administratora kandidātu pēc nejaušības principa no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai. Kārtību, kādā Aģentūra izvēlas un iesaka tiesai administratora kandidātu, nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

2. Izteikt likuma 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Aģentūra izvēlas administratora kandidātu pēc nejaušības principa no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai. Kārtību, kādā Aģentūra izvēlas un iesaka tiesai administratora kandidātu, nosaka Ministru kabinets.”


 

107.pants. Maksājumu secība

(1) Administrators nosaka administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtību un tās izskatīšanai sasauc kreditoru sapulci. Kreditoru sapulce lemj par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību, kā arī nosaka maksātnespējas risinājuma termiņa beigas.

(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī no līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, pirmām kārtām atmaksājot Aģentūrai līdzekļus, ko tā piešķīrusi šim mērķim.

 

2

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 107.panta pirmo daļu ar trešo teikumu:

“Administrācijas izmaksu aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīts

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.