Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā" (Reģ.nr.1057) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”.

Atbalstīt

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Vēstnesis, 2003, 175.nr.) šādus grozījumus:

2

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus, skaitļus un saīsinājumu “(Latvijas Vēstnesis, 2003, 175.nr.)” ar vārdiem, skaitļiem un saīsinājumu “(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.)”

Atbalstīt

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

121.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību regulējošās prasības

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret riska svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu (kapitāla pietiekamība) nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem. Kārtību, kādā aprēķināma ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret riska svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, reglamentē Komisijas noteikumi.

1. Aizstāt 121.panta pirmās daļas pirmajā teikumā skaitli “10” ar skaitli “8”.

 

 

 

 

1. Aizstāt 121.panta pirmās daļas pirmajā teikumā skaitli “10” ar skaitli “8”.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 89/298/EEC, 93/6/EEC, 93/22/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/34/EC un 2003/6/EC.

 

2.  Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 17.aprīļa direktīvas 89/298/EEK, ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata prospektus, kas jāpublicē sakarā ar pārvedamu vērtspapīru publisko piedāvājumu;

2) Padomes 1993.gada 15.marta direktīvas 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību;

3) Padomes 1993.gada 10.maija direktīvas 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā;

 

 

 

2.  Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 17.aprīļa direktīvas 89/298/EEK, ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata prospektus, kas jāpublicē sakarā ar pārvedamu vērtspapīru publisko piedāvājumu;

2) Padomes 1993.gada 15.marta direktīvas 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību;

3) Padomes 1993.gada 10.maija direktīvas 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā;

 

4) Padomes 1995.gada 29.jūnija direktīvas 95/26/EK, ar ko groza direktīvu 77/780/EK un direktīvu 89/646/EK kredītiestāžu jomā, direktīvu 73/239/EK un direktīvu 92/49/EK nedzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 79/267/EK un direktīvu 92/96/EK dzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 93/22/EK ieg uldījumu sabiedrību jomā un direktīvu 85/611/EK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

3

Juridiskais birojs

Informatīvajā  atsaucē  uz Eiropas Savienības direktīvām:

aizstāt 4.punktā vārdu “Padomes“ ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un Padomes” un skaitļus un saīsinājumus “77/780/EK”, “89/646/EK”, “73/239/EK”, “92/49/EK”, “79/267/EK”, “92/96/EK”, “93/22/EK”, “85/611/EK” attiecīgi ar skaitļiem un saīsinājumiem “77/780/EEK”, “89/646/EEK”, “73/239/EEK”, “92/49/EEK”, “79/267/EEK”, “92/96/EEK”, “93/22/EEK”, “85/611/EEK”;

 

Atbalstīt

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 29.jūnija direktīvas 95/26/EK, ar ko groza direktīvu 77/780/EEK un direktīvu 89/646/EEK kredītiestāžu jomā, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 92/49/EEK nedzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 79/267/EEK un direktīvu 92/96/EEK dzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 93/22/EEK ieguldījumu sabiedrību jomā un direktīvu 85/611/EEK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

 

5) Padomes 2000.gada 7.decembra direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EK, 92/49/EK, 92/96/EK un 93/22/EK attiecībā uz informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

4

Juridiskais birojs

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra Direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK attiecībā uz informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm”;

 

Atbalstīt

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra Direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK attiecībā uz informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

 

6) Padomes 2001.gada 28.maija direktīvas 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem;

7) Padomes 2002.gada 6.jūnija direktīvas 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem;

8) Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu).”

5

Juridiskais birojs

aizstāt 6., 7., un 8.punktā vārdu “Padomes“ ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un Padomes”.

 

Atbalstīt

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 28.maija direktīvas 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 6.jūnija direktīvas 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu).”