Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā" (Reģ.nr.1057) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Vēstnesis, 2003, 175.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Vēstnesis, 2003, 175.nr.) šādus grozījumus:

121.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību regulējošās prasības

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret riska svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu (kapitāla pietiekamība) nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem. Kārtību, kādā aprēķināma ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret riska svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, reglamentē Komisijas noteikumi.

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 121.panta pirmās daļas pirmajā teikumā skaitli “10”  ar skaitli “8”.

 

Atbalstīt

1. Aizstāt 121.panta pirmās daļas pirmajā teikumā skaitli “10”  ar skaitli “8”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 89/298/EEC, 93/6/EEC, 93/22/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/34/EC un 2003/6/EC.

 

 Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 17.aprīļa Direktīvas 89/298/EEK, ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata prospektus, kas jāpublicē sakarā ar pārvedamu vērtspapīru publisko piedāvājumu;

2) Padomes 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību;

3) Padomes 1993.gada 10.maija Direktīvas 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā;

4) Padomes 1995.gada 29.jūnija Direktīvas 95/26/EK, ar ko groza Direktīvu 77/780/EK un Direktīvu 89/646/EK kredītiestāžu jomā, Direktīvu 73/239/EK un Direktīvu 92/49/EK nedzīvības apdrošināšanas jomā, Direktīvu 79/267/EK un Direktīvu 92/96/EK dzīvības apdrošināšanas jomā, Direktīvu 93/22/EK ieguldījumu sabiedrību jomā un Direktīvu 85/611/EK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

5) Padomes 2000.gada 7.decembra Direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EK, 92/49/EK, 92/96/EK un 93/22/EK attiecībā uz informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

6) Padomes 2001.gada 28.maija Direktīvas 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem;

7) Padomes 2002.gada 6.jūnija Direktīvas 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem;

8) Padomes 2003.gada 28.janvāra Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)."

 

 

 

2.  Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 17.aprīļa Direktīvas 89/298/EEK, ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata prospektus, kas jāpublicē sakarā ar pārvedamu vērtspapīru publisko piedāvājumu;

2) Padomes 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību;

3) Padomes 1993.gada 10.maija Direktīvas 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā;

4) Padomes 1995.gada 29.jūnija Direktīvas 95/26/EK, ar ko groza Direktīvu 77/780/EK un Direktīvu 89/646/EK kredītiestāžu jomā, Direktīvu 73/239/EK un Direktīvu 92/49/EK nedzīvības apdrošināšanas jomā, Direktīvu 79/267/EK un Direktīvu 92/96/EK dzīvības apdrošināšanas jomā, Direktīvu 93/22/EK ieguldījumu sabiedrību jomā un Direktīvu 85/611/EK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

5) Padomes 2000.gada 7.decembra Direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EK, 92/49/EK, 92/96/EK un 93/22/EK attiecībā uz informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

6) Padomes 2001.gada 28.maija Direktīvas 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem;

7) Padomes 2002.gada 6.jūnija Direktīvas 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem;

8) Padomes 2003.gada 28.janvāra Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)."