21

 

06. 10. 2005.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi Saeimas Nacionālās drošības komisijas iesniegtos likumprojektus “Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (reģ. nr. 1054, dok. nr. 3544) un “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (reģ. nr. 1113, dok. nr. 3748). Komisija nolēma apvienot minētos likumprojektus un iesniegt Saeimai izskatīšanai pirmajā lasījumā alternatīvu likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

 

Pielikumā: alternatīvais likumprojekts un   anotācija, 3 lapas 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                          Staņislavs Šķesters

 

 


 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Alternatīvais likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu

valsts amatpersonu darbībā"

 

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 6., 12. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

        papildināt pirmo daļu ar 23.punktu šādā redakcijā:

„23) Informācijas analīzes dienesta vadītājs.”;

            papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kuras, pildot amata pienākumus valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā, veic vismaz  vienu no šādām darbībām:

   1) izlūkošanu;

   2) pretizlūkošanu;

   3) operatīvo darbību;

   4) izlūkošanas, pretizlūkošanas vai operatīvo darbību ceļā iegūtās informācijas  apstrādi, analīzi vai aizsardzību.”

 

2. 7. pantā:

        papildināt  panta trešo daļu pēc vārdiem “Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāram” ar vārdiem “Informācijas analīzes dienesta vadītājam”;

papildināt sesto daļu pēc vārdiem “4.panta otrajā daļā” ar vārdiem  un skaitli “un  2.1 daļā”.

 

3. Papildināt  10. panta pirmo daļu pēc vārdiem “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļi” ar vārdiem “Informācijas analīzes dienesta vadītājs”.

 

 

4. Izteikt 23.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru un Informācijas analīzes dienesta vadītāju, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

 (4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un Informācijas analīzes dienesta vadītājs deklarācijas iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai.”.

 

 

 

 

Alternatīvā likumprojekta

Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu

valsts amatpersonu darbībā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

            Ar jaunas institūcijas – Informācijas analīzes dienesta (IAD) izveidošanu nepieciešams papildināt normatīvo aktu bāzi ar normām, kas regulē minētās institūcijas amatpersonu statusu, ierobežojumus, tiesības un pienākumus. Grozījumi likumā nepieciešami arī tādēļ, lai noteiktu valsts amatpersonas statusu valsts drošības iestāžu amatpersonām un paredzēt tām likumā noteiktos valsts amatpersonu pienākumus un ierobežojumus.

            Likumprojekts paredz  valsts amatpersonu uzskaitījumā iekļaut IAD vadītāju, noteikt valsts amatpersonas statusu IAD un valsts drošības iestāžu amatpersonām un attiecīgi paredzēt ierobežojumus amatu savienošanai un iespējamai komercdarbībai, kā arī atbilstoši noteikt minēto valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas  kārtību.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un  tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt  likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju,  Satversmes aizsardzības biroju un Informācijas analīzes dienestu.

 

7. Kā tiks  nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks  nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību un esošo institūciju ietvaros.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Staņislavs Šķesters