Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izteikt 230.6 pantu šādā redakcijā:

 

"230.6 pants. Lauku atbalsta dienests

Lauku atbalsta dienests izskata šā kodeksa 66.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Lauku atbalsta dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki – naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem;

2) Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes vadītājs – naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem."

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar 2003.gada 11.decembrī izdarītajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 66.1pants paredz uzlikt administratīvos sodus par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu un informācijas nesniegšanu par izmaiņām meliorācijas sistēmās. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas kārtību nosaka 2004.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.272 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Meliorācijas likums savukārt nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam mēneša laikā rakstveidā jāinformē Lauku atbalsta dienests par pārmaiņām meliorācijas sistēmās sava īpašuma vai tiesiskā valdījuma esošās zemes robežās. Nepieciešamību izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 230.6pantā noteica apstāklis, ka atbilstoši Meliorācijas likuma 10.pantam meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas kontroli un valsts uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests un līdz ar to ir tiesīgs uzlikt administratīvos sodus, kas saistīti ar 66.1pantā noteikto tiesisko regulējumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta grozījums paredz, ka kodeksa 66.1pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs un naudas sodu uzliks Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki, kā arī Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes vadītājs.

Nepieciešamību likumā nosaukt Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi nosaka tas, ka saskaņā ar 2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 (prot. Nr.60 60.§) "Lauku atbalsta dienesta nolikums” 5.punktu, tā ir atsevišķa Lauku atbalsta dienesta struktūrvienība.

 Naudas sods, ko uzliks minēto institūciju amatpersonas par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu, ir desmit līdz simt piecdesmit lati, bet par tādas informācijas nesniegšanu Lauku atbalsta dienestam, kura saistīta ar izmaiņām sava zemes īpašuma vai tiesiskā lietojuma robežās esošajās meliorācijas sistēmās, ir desmit līdz simt piecdesmit lati.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiks noregulēta administratīvā soda uzlikšanas procedūra, ietekme uz uzņēmējdarbības vidi būs pozitīva.

3. Sociālo seku izvērtējums

Šāds normatīvais regulējums nodrošinās meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu ievērošanu.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts labvēlīgi ietekmēs vidi.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi netika veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu normatīvā akta izpildi, nav nepieciešama jaunu institūciju izveide.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” pēc to pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā ”Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                  M.Roze

 

 

 

04.11.02. 10:31

992

R.Pauniņš

7027228, Rihards.Paunins@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

D.Malzubre

 

 

R.Pauniņš