2004

2004. gada ____. decembrī

Nr._________________

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” (reģ. nr. 1008) un saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 85. pantu nolēma izstrādāt alternatīvu likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā”.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu, Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz grozīt š.g. 16. decembra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā alternatīvo likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” izskatīšanai 1. lasījumā, kā 19. darba kārtības jautājumu.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 Pielikumā:

1. Alternatīvais likumprojekts “Grozījumi Robežsardzes likumā” un tā anotācija uz 2lp.;

2. Likumprojekts “Grozījumi Robežsardzes likumā” (reģ. nr. 1008) uz ___ lp.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                          J.Dalbiņš

 

 

 

 

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Robežsardzes likumā

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 46.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Robežsargs bērna piedzimšanas gadījumā saņem vienreizēju pabalstu sešu amatalgu apmērā. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi, tiesības uz pabalstu ir vienam no viņiem.

(7) Robežsargs, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu amatalgas apmērā.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 46.panta septītā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta ”Grozījumi Robežsardzes likumā ”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Valsts civildienesta likums paredz ierēdņiem pabalstu sešu mēnešalgu apmērā bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, - atvaļinājuma pabalstu mēnešalgas apmērā. Saskaņā ar minēto likumu panti, kur noteikti šie pabalsti, nav tieši piemērojami specializētā valsts civildienesta ierēdņiem (robežsargiem), bet Robežsardzes likums šādus pabalstus neparedz.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz robežsargam, kurš ieņem specializētā valsts civildienesta ierēdņa amatu, tiesības saņemt pabalstu sešu amatalgu apmērā bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī atvaļinājuma pabalstu amatalgas apmērā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

Pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksu plānots uzsākt ar 2005.gada 1.janvāri, bet atvaļinājuma pabalstu – ar 2006.gada 1.janvāri.

3. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz

uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Tiks palielinātas sociālās garantijas robežsargiem, kā rezultātā tie būs sociāli aizsargātāki.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 2004.

 2005.

 2006.

2007.

 

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

0

0

321,8

321,8

321,8

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

0

715,2

715,2

715,2

3. Finansiālā ietekme (1-2).

0

0

-393,4

-393,4

-393,4

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

5.1.PAPILDUS PLĀNOJAMIE IEŅĒMUMI:

5.1.1. 2006.gads – Ls

321 847:

- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) Ls 138 848;

- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) Ls 51 874;                                                        

- iedzīvotāju ienākuma nodoklis (25%)

 Ls 131 125. 

5.1.3. 2007.gadā un turpmāk ik gadu Ls 321 847.

 

5.2.PAPILDUS IZDEVUMI KOPĀ:

2006.gads – Ls 715 222:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

2971 cilv. x Ls 194 = Ls 576 374;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 576 374 x 24,09% ) = Ls 138 848.

2007.gadā un turpmāk ik gadu – Ls 715 222.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&n bsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715,2

 

 

 

321,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715,2

 

 

 

321,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715,2

6. Cita informācija

.

Ministru kabineta atbalstītajā likumprojektā „Par valsts budžetu 2005.gadam” pabalsta izmaksai bērna piedzimšanas gadījumā paredzēti 147 084 lati

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Likumprojekts šo jomu neskar.

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 2.tabula

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

Komisijas priekšsēdētājs

J.Dalbiņš