Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

 

 

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “direktīvas 92/12/EEC 2.panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā” ar vārdiem “šā likuma 2.panta 3.1 daļā”.

 

2.  2.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli (turpmāk — nodoklis), un tas attiecas uz akcīzes precēm, ar kurām Latvijas Republikā tiek veiktas likumā noteiktās darbības.

(2) Šā likuma 8.panta piektā daļa, 25.panta trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotā daļa, 26.panta trešā, ceturtā un piektā daļa, 31. un 32.pants neattiecas uz bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju.

(3) Šā likuma noteikumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm attiecina arī uz šādām teritorijām:

1)  Monako firstisti (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Francijas Republikā vai paredzēti tai);

2)  Jungholcu un Mitelbergu (Mazajā Valzertālē) (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Vācijas Federatīvajā Republikā vai paredzēti tai);

3)  Menas salu (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē vai paredzēti tai);

4)  Sanmarīno (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Itālijas Republikā vai paredzēti tai).”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Šā likuma noteikumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm neattiecina uz šādām teritorijām:

1)  Vācijas Federatīvajā Republikā — uz Helgolandes salu un Bizingenas teritoriju;

2)  Itālijas Republikā — uz Livinjo, Kampjoni d’Italia un Lugāno ezera Itālijas teritoriālajiem ūdeņiem;

3)  Spānijas Karalistē — uz Seūtu, Melilju un Kanāriju salām;

4)  Francijas Republikā — uz Francijas Republikas aizjūras departamentiem.”;

papildināt septītās daļas 1.punktu pēc vārdiem “izmantošanas kārtību” ar vārdiem “kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju”.

 

3. Aizstāt 3.panta ceturtās daļas 1. un 2.punktā vārdus “(izņemot vīnu)” ar vārdiem “(izņemot vīnu un alu)”.

 

4. Izteikt 5.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā panta trešajā daļā minētajiem produktiem, kurus saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, nepiemēro šajā likumā paredzētos akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.”

 

5. Papildināt 8.panta ceturtās daļas 3.punktu pēc vārdiem “ķīmiskās īpašī­bas” ar vārdiem “izņemot gadījumus, kad brīvajās zonās vai brīvajās noliktavās no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved naftas produktus, kuriem piemēro parasto apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, ar nosacījumu, ka pēc parastās apstrādes tie netiek izlaisti brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā vai tos piegādā lidmašīnām un citiem gaisa satiksmes transportlīdzekļiem (turpmāk   — gaisakuģis) vai kuģiem un citiem peldlīdzekļiem (turpmāk — kuģis) saskaņā ar šā likuma 18.pantu”.

 

6. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdu “nodrošinājumu” ar vārdiem “šā likuma 26.panta trešās daļas 4.punktā minēto dokumentu”.

 

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Nodokļu likmes naftas produktiem

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1)  svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 192 lati;

2)  svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 281 lats;

3)  petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 164 lati;

4)  dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 164 lati;

5)  naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) — 83 lati;

6)  degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) — 164 lati;

7)  degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka (par 1000 kilogramiem) — 10 latu.

(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 14 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — kurināmais).

(3) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 182 lati par 1000 litriem, ja attiecīgajiem naftas produktiem ir pievienots viens no šādiem produktiem:

1)  etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido no 4,5 līdz 5,0 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2)  etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu), ar nosacījumu, ka ETBE atsevišķi vai ETBE un absolūtā spirta saturs kopā veido no 10 līdz 12 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1)  pēc likmes 155 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2)  pēc likmes 114 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(5) Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 kilogramiem.

(6) Šā panta pirmā s daļas 5.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 kilogramiem, ja attiecīgie naftas produkti tiek piegādāti personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu.

(7) Ministru kabinets nosaka šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto produktu aprites un attiecīgā nodokļa administrēšanas kārtību.”

 

8. 16.panta pirmajā daļā:

aizstāt 9.punktā vārdus “un kas” ar vārdiem “vai kas”;

izslēgt 10.punktā vārdu “pārējo”.

 

9. Papildināt 17.panta 1.punktu pēc vārdiem “tabakas izstrādājumi” ar vārdiem “un tabakas izstrādājumi, kurus iznīcina”.

 

10. 18.pantā:

izteikt pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 “2)  gaisakuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;

3)  kuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;”;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus izmanto starptautiskajiem pārvadājumiem (arī starp dalībvalstīm) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kā arī ja reaktīvo degvielu izmanto saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, minētie naftas produkti var nebūt iezīmēti (marķēti).”;

izslēgt astoto daļu;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina tāda konkrēta komerciāla mehāniskā transportlīdzekļa darbību, kurš iebrauc Latvijas Republikas teritorijā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām, un kas ir atbrīvoti no muitas nodokļa.”

 

11.  20.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “atļauts saņemt akcīzes preces no” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā vai no”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) No akcīzes nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas šā panta pirmajā daļā minēto personu vajadzībām tiek ievestas Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām.”

 

12.  21.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas” ar vārdiem “ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces (izņemot naftas produktus), kuras piegādā kuģiem un gaisakuģiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp dalībvalstīm), ar nosacījumu, ka šīs preces tiek realizētas (arī gadījumos, kad preču vērtība tiek iekļauta biļetes cenā) uz attiecīgā kuģa vai gaisakuģa mazumtirdzniecībā patērēšanai uz vietas (izņemot realizēšanu mazumtirdzniecībā promnešanai) vai tiek izmantotas kuģa apkalpes apgādei. Šajā gadījumā konkrētā kuģa vai gaisakuģa kapteinis piegādātājam — nodokļa maksātājam rakstveidā apliecina, ka saņemtās akcīzes preces (norādot produkta veidu, nosaukumu, daudzumu un akcīzes preču izmantošanas mērķi) netiks izmantotas citādi.”

 

13.  25.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punkta “d” apakšpunktu pēc vārda “organizācijām” ar vārdiem “Latvijas Republikā vai”;

papildināt piektās daļas 3.punktu pēc vārda “organizācijas” ar vārdiem “Latvijas Republikā vai”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei, ja šā panta piektajā un astotajā daļā minētie dokumenti nav iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam šādā termiņā:

1)  15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām — par akcīzes precēm, kas pārvietotas tikai Latvijas Republikā;

2)  90 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām — par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, uz šā likuma 2.panta 3.daļā minētajām teritorijām, uz Ālandu salām vai Normandijas salām).”;

papildināt pantu ar 6.daļu šādā redakcijā:

“(61) Ja šā panta piektajā un astotajā daļā minētos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc šā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.”;

papildināt devītās daļas 1.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “organizācijām” ar vārdiem “Latvijas Republikā vai”;

papildināt desmitās daļas 5.punktu pēc vārda “organizācijas” ar vārdiem “Latvijas Republikā vai”;

izslēgt divpadsmitajā daļā vārdus “neiesniedz nodokļa deklarāciju un”.

 

14. 27.pantā:

papildināt trešās daļas 1.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;”;

papildināt vienpadsmito daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Nodokli nemaksā par ražošanas procesā neatgriezeniski zudušajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām, ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniegti attiecīgi akcīzes nodokļa marku neatgriezenisku zudumu apliecinošie dokumenti. Neatgriezeniski zudušo akcīzes nodokļa marku apjoms nedrīkst pārsniegt 0,05 procentus no saņemtā akcīzes nodokļa marku daudzuma vienā kalendāra gadā.”;

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, saskaņā ar attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījumu samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.”

 

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

“12. Palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, komersanti, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa naftas produktiem, veic to viņiem piederošo naftas produktu krājumu inventarizāciju, kuri minēti šā likuma 14.panta pirmajā daļā, un par inventarizācijā konstatēto naftas produktu daudzumu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa) samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura lielumu aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc likmes, kas ir spēkā inventarizācijas dienā (dienā, kad stājas spēkā jauna akcīzes nodokļa likme), un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija spēkā līdz dienai, kad mainījās akcīzes nodokļa likmes, kā arī par veikto inventarizāciju iesniedz inventarizācijas sarakstu Valsts ieņēmumu dienestam. Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

13. Grozījums likuma 2.panta septītās daļas 1.punktā attiecībā uz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

14. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta septītajā daļā un 18.pantā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.359 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”;

2) Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.432 “Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”.

15. Ministru kabinets saskaņo šā likuma 17.pantā un 21.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus ar grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”. Līdz šajos noteikumos izdarīto attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim ir piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.173 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus”;

2) Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.232 “Akcīzes preču aprites kārtība”.”

16. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām direktīvām:

1) Padomes 1992.gada 25.februāra direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību;

2) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/79/EEK par nodokļu saskaņošanu cigaretēm;

3) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/80/EEK par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes;

4) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem;

5) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu;

6) Padomes 1995.gada 27.novembra direktīvas 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu;

7) Padomes 1995.gada 27.novembra direktīvas 95/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu;

8) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroener­ģijai.”

 

17. Izslēgt likuma spēkā stāšanās laiku nosakošās normas otrajā teikumā vārdus “18.panta astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī, bet” un aizstāt domu zīmi ar vārdiem “stājas spēkā”.

 

18. Pielikumā:

izteikt 1.7.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.7.3.3. benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela”;

papildināt pielikumu ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4. reaktīvā degviela.”

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.