Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "direktīvas 92/12/EEC 2.panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā" ar vārdiem "šā likuma 2.panta 3.1 daļā".

 

2.  2.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli (turpmāk – nodoklis), un tas attiecas uz akcīzes precēm, ar kurām Latvijas Republikā tiek veiktas likumā noteiktās darbības.

(2) Šā likuma 8.panta piektā daļa, 25.panta trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotā daļa, 26.panta trešā, ceturtā un piektā daļa, 31. un 32.pants neattiecas uz bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju.

(3) Šā likuma noteikumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm attiecina arī uz šādām teritorijām:

1) Monako Firstisti (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Francijas Republikā vai paredzēti tai);

2) Jungholcu un Mitelbergu (Mazajā Valsertālē) (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Vācijas Federatīvajā Republikā vai paredzēti tai);

3) Menas salu (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē vai paredzēti tai);

4) Sanmarīno (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Itālijas Republikā vai paredzēti tai).";

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(31) Šā likuma noteikumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm neattiecina uz šādām teritorijām:

1) Vācijas Federatīvajā Republikā – uz Helgolandes salu un Bīzingenas teritoriju;

2) Itālijas Republikā – uz Livinjo, Kampione d’Italia un Lugāno ezera Itālijas teritoriālajiem ūdeņiem;

3) Spānijas Karalistē – uz Seūtu, Melilju un Kanāriju salām;

4) Francijas Republikā – uz Francijas Republikas aizjūras departamen­tiem.";

papildināt septītās daļas 1.punktu aiz vārdiem "izmantošanas kārtību" ar vārdiem "kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju".

 

3. Aizstāt 3.panta ceturtās daļas 1. un 2.punktā vārdus "(izņemot vīnu)" ar vārdiem "(izņemot vīnu un alu)".

 

4. Izteikt 5.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Šā panta trešajā daļā minētajiem produktiem, kurus saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, nepiemēro šajā likumā noteiktos akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā."

 

5. Papildināt 8.panta ceturtās daļas 3.punktu aiz vārdiem "ķīmiskās īpašī­bas" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja brīvajās zonās vai brīvajās noliktavās no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved naftas produktus, kuriem piemēro parasto apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, ar nosacījumu, ka pēc parastās apstrādes tie netiek izlaisti brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā vai tos piegādā lidmašīnām un citiem gaisa satiksmes transportlīdzekļiem (turpmāk – gaisa kuģis) vai kuģiem un citiem peldlīdzekļiem (turpmāk – kuģis) saskaņā ar šā likuma 18.pantu".

 

6. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdu "nodrošinājumu" ar vārdiem "šā likuma 26.panta trešās daļas 4.punktā minēto dokumentu".

 

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

14.pants. Nodokļu likmes naftas produktiem

 

"(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) – 192 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) – 281 lats;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 lit­riem) – 164 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) – 164 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilo­gramiem) – 83 lati;

6) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) – 164 lati;

7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolori­metriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka (par 1000 kilogramiem) – 10 latu.

(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 14 latu par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk – kurināmais).

(3) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 182 lati par 1000 litriem, ja attiecīgajiem naftas produktiem ir pievienots viens no šādiem produktiem:

1) etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido 4,5 līdz 5,0 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu), ar nosacījumu, ka ETBE atsevišķi vai ETBE un absolūtā spirta saturs kopā veido 10 līdz 12 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 155 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 114 latu par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma.

(5) Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 kilogramiem.

(6) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 kilogramiem, ja attiecīgie naftas produkti tiek piegādāti personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu.

(7) Ministru kabinets nosaka šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto produktu aprites un attiecīgā nodokļa administrēšanas kārtību."

 

8. 16.panta pirmajā daļā:

aizstāt 9.punktā vārdus "un kas" ar vārdiem "vai kas";

izslēgt 10.punktā vārdu "pārējo".

 

9. Papildināt 17.panta 1.punktu aiz vārdiem "tabakas izstrādājumi" ar vārdiem "un tabakas izstrādājumi, kurus iznīcina".

 

10.  18.pantā:

izteikt pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

"2) gaisa kuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;

3) kuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;";

 

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus izmanto starptautiskajiem pārvadājumiem (arī starp dalībvalstīm) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kā arī ja reaktīvo degvielu izmanto saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, minētie naftas produkti var nebūt iezīmēti (marķēti).";

 

izslēgt astoto daļu;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(9) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina konkrēta komerciāla mehāniskā transportlīdzekļa darbību, kurš iebrauc Latvijas Republikas teritorijā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām, un kas ir atbrīvoti no muitas nodokļa."

 

11.  20.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārdiem "atļauts saņemt akcīzes preces no" ar vārdiem "akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā vai no";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) No akcīzes nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas šā panta pirmajā daļā minēto personu vajadzībām tiek ievestas Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām."

 

12.  21.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas" ar vārdiem "ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:


"(6) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces (izņemot naftas produktus), kuras piegādā kuģiem un gaisa kuģiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp dalībvalstīm), ar nosacījumu, ka akcīzes preces tiek realizētas (ieskaitot gadījumus, ja preču vērtība tiek iekļauta biļetes cenā) uz attiecīgā kuģa vai gaisa kuģa mazumtirdzniecībā patērēšanai uz vietas (izņemot realizēšanu mazumtirdzniecībā promnešanai) vai tiek izmantotas kuģa apkalpes apgādei. Šajā gadījumā konkrētā kuģa vai gaisa kuģa kapteinis piegādātājam–nodokļa maksātājam rakstveidā apliecina, ka saņemtās akcīzes preces (norādot produkta veidu, nosaukumu, daudzumu un akcīzes preču izmantošanas mērķi) netiks izmantotas citādi."

 

13.  25.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punkta "d" apakšpunktu aiz vārda "organizā­cijām" ar vārdiem "Latvijas Republikā vai";

papildināt piektās daļas 3.punktu aiz vārda "organizācijas" ar vārdiem "Latvijas Republikā vai";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei, ja šā panta piektajā un astotajā daļā minētie dokumenti nav iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā šādā termiņā:

1) 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām – par akcīzes precēm, kas pārvietotas tikai Latvijas Republikā;

2) 90 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām – par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, uz šā likuma 2.panta 3.daļā minētajām teritorijām, uz Ālandu salām vai Normandijas salām).";

 

papildināt pantu ar 6.daļu šādā redakcijā:

 

"(61) Ja šā panta piektajā un astotajā daļā minētos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc šā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.";

 

papildināt devītās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu aiz vārda "organizā­cijām" ar vārdiem "Latvijas Republikā vai";

papildināt desmitās daļas 5.punktu aiz vārda "organizācijas" ar vārdiem "Latvijas Republikā vai";

izslēgt divpadsmitajā daļā vārdus "neiesniedz nodokļa deklarāciju un".

 


14. 27.pantā:

papildināt trešās daļas 1.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"c) alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos.";

 

papildināt vienpadsmito daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Nodokli nemaksā par ražošanas procesā neatgriezeniski zudušām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām, ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniegti attiecīgi akcīzes nodokļa marku neatgriezenisku zudumu apliecinošie dokumenti. Zudušo akcīzes nodokļa marku apjoms nedrīkst pārsniegt 0,05 procentus no saņemtā akcīzes nodokļa marku daudzuma vienā kalendāra gadā.";

 

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(12) Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, saskaņā ar attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījumu samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas."

 

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

 

"12. Palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, komersanti, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa naftas produk tiem, veic tiem piederošo naftas produktu, kas minēti šā likuma 14.panta pirmajā daļā, krājumu inventarizāciju un par inventarizācijā konstatēto naftas produktu daudzumu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa) samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura apmēru aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc likmes, kas ir spēkā inventarizācijas dienā (dienā, kad stājas spēkā jauna akcīzes nodokļa likme), un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija spēkā līdz dienai, kad mainījās akcīzes nodokļa likmes, kā arī par veikto inventarizāciju iesniedz inventarizācijas sarakstu Valsts ieņēmumu dienestā. Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

 


13. Grozījums likuma 2.panta septītās daļas 1.punktā attiecībā uz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

 

14. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta septītajā daļā un 18.pantā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam ir piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.359 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa";

2) Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.432 "Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība".

 

15. Ministru kabinets saskaņo šā likuma 17. un 21.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli". Līdz šajos noteikumos izdarīto attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim ir piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus";

2) Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.232 "Akcīzes preču  aprites kārtība"."

 

16. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām direktīvām:

1) Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību;

2) Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/79/EEK par nodokļu saskaņošanu cigaretēm;

3) Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/80/EEK par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes;

4) Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem;

5) Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu;

6) Padomes 1995.gada 27.novembra Direktīvas 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu;

7) Padomes 1995.gada 27.novembra Direktīvas 95/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu;

8) Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroener­ģijai."

 

17. Izslēgt likuma spēkā stāšanās laiku nosakošās normas otrajā teikumā vārdus "18.panta astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī, bet" un aizstāt domu zīmi ar vārdiem "stājas spēkā".

 

18. Pielikumā:

izteikt 1.7.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"1.7.3.3. benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela;";

 

papildināt pielikumu ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"3.4. reaktīvā degviela."

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

1. Likuma “Par akcīzes nodokli” 8.pants paredz, ka virkne darbību ar akcīzes precēm ir atļauta tikai akcīzes preču noliktavā. Taču ir atsevišķas vienkāršas darbības ar precēm, kuras būtu lietderīgi atļaut veikt brīvo zonu un brīvo noliktavu teritorijā bez nepieciešamības tās veikt akcīzes preču noliktavā. Šādu darbību uzskaitījums ir noteikts Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93 72.pielikumā.

Atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajam skaidrojumam šajā jautājumā, dalībvalstīm ir tiesības noteikt savus nosacījumus attiecībā uz akcīzes preču noliktavu nepieciešamību gadījumos, kad brīvajās zonās un brīvajās noliktavās tiek veikta akcīzes preču uzglabāšana vai apstrāde, ja šādas darbības pieļauj normatīvie akti muitas jomā.

2. Citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvju vai organizāciju Latvijas Republikā apgādei ar akcīzes precēm pašlaik likumā “Par akcīzes nodokli” ir paredzētas divas shēmas:

1) akcīzes preces tiek piegādātas no citām dalībvalstīm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu;

2) akcīzes preces tiek iegādātas Latvijas Republikā mazumtirdzniecībā, t.i., ar akcīzes nodokli. Šajā gadījumā akcīzes nodoklis citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām tiek atmaksāts.

Tādejādi citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvji vai organizācijas Latvijas Republikā akcīzes preces bez akcīzes nodokļa var iegādāties tikai no citu dalībvalstu akcīzes preču noliktavām, bet no Latvijas piegādātājiem akcīzes preces var iegādāties ar nodokli, pēc tam noformējot nodokļa atmaksu. Lai vienkāršotu akcīzes preču iegādes procesu citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām un palielinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, būtu nepieciešams paredzēt, ka akcīzes preces citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, ir iespējams piegādāt no akcīzes preču noliktavām Latvijā.

3. Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīva 1992/12/EEK nosaka, ka dalībvalstīm ir tiesības noteikt savus noteikumus attiecībā uz akcīzes preču krājumiem kuģiem un gaisa kuģiem. Praksē tomēr lielākā daļā Eiropas valstu tabakas izstrādājumi un alkoholiskie dzērieni, kas tiek piegādātas kuģiem un gaisa kuģiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp dalībvalstīm), tiek atbrīvoti no akcīzes nodokļa, ar nosacījumu, ka akcīzes preces tiek realizētas uz attiecīgā kuģa vai gaisa kuģa mazumtirdzniecībā patērēšanai uz vietas (izņemot realizēšanu mazumtirdzniecībā prom nešanai) vai tiek izmantotas kuģa apkalpes apgādei.

Lai nodrošinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju ar citu dalībvalstu kuģu apgādātājiem, būtu nepieciešams precizēt likuma normas attiecībā uz akcīzes nodokļa piemērošanu minētajām akcīzes precēm, ko piegādā kuģiem un gaisa kuģiem patēriņam uz vietas.

4. Likuma “Par akcīzes nodokli” 25.panta divpadsmitā daļa pašreizējā redakcijā paredz, ka, saņemot no citas dalībvalsts bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs var neiesniegt nodokļa deklarāciju un nemaksāt nodokli, ja nodokli maksā attiecīgās dalībvalsts nosūtītāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā. Tomēr, lai nodrošinātu kontroli pār nodokļa nomaksu un lai nodokļu administrācijas rīcībā nonāktu informācija par to, kura persona konkrētajā gadījumā nodrošina nodokļa nomaksu, nepieciešams noteikt, ka arī gadījumā, kad nodokļa nomaksu nodrošina nodokļa maksātāja pārstāvis, apstiprinātais tirgotājs vai neapstiprinātais tirgotājs iesniedz nodokļa deklarāciju.

5. 2004.gada 29.aprīlī tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.232 “Akcīzes preču aprites kārtība”, saskaņā ar kuriem akcīzes preču noliktavas drīkst veidot D tipa muitas noliktavās (beznodokļu tirdzniecības veikalos), kurās ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība. Likums “Par akcīzes nodokli” un citi saistošie normatīvie akti neparedz nekādus atvieglojumus attiecībā uz alkoholisko dzērienu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām beznodokļu tirdzniecības veikalos.

Taču jāņem vērā, ka alkoholisko dzērienu apgrozījums beznodokļu tirdzniecības veikalos ir daudz mazāks nekā citās akcīzes preču noliktavās, tajā pašā laikā šie veikali uztur salīdzinoši plašu alkoholisko dzērienu sortimentu. Šī iemesla dēļ izpildīt Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.239 “Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi marķējami ar akcīzes nodokļa markām” noteiktās prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par izlietotajām markām, beznodokļu veikaliem ir ļoti sarežģīti. Uzņēmējiem ir nepieciešams uzskaitīt akcīzes marku izlietojumu par katru alkoholisko dzērienu veidu un akcīzes marku sērijas numuru, lai gan no attiecīgā alkoholiskā dzēriena uzņēmumā tiek uzglabātas tikai dažas pudeles. Tāpēc, lai vienkāršotu šo uzņēmumu darbību, nepieciešams atļaut nemarķēt alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar muitas normatīvajiem aktiem realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos.

6. Padomes 1983.gada 28.marta Regulas (EEK) Nr.918/93 112.pants nosaka, ka degvielu, ko Kopienas muitas teritorijā ieved komerciālu mehānisko transportlīdzekļu un motociklu standarta degvielas tvertnēs, atbrīvo no muitas nodokļa.

Ņemot vērā, ka minētā degviela ir atbrīvota no muitas nodokļa, šādu atbrīvojumu būtu nepieciešams paredzēt arī attiecībā uz akcīzes nodokli.

7. Pašreiz likuma “Par akcīzes nodokli” 25.panta sestā daļa nosaka, ka likumā noteiktie dokumenti, kas nepieciešami, lai akcīzes preču pārvietošanai piemērotu atlikto nodokļa maksāšanas kārtību, ir iesniedzami 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Pretējā gadījumā ir jānomaksā nodoklis, kuru atmaksā vai pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem pēc tam, kad ir iesniegti nepieciešamie dokumenti.

Taču gadījumos, kad preces tiek pārvietotas uz citām dalībvalstīm, sakarā ar transportēšanas ilgumu un pavaddokumentu apstiprināšanas laiku citu dalībvalstu institūcijās, minēto termiņu ievērot nav iespējams, līdz ar ko uzņēmumiem ir jānomaksā nodoklis un tādejādi uz laiku tiek iesaldēti to apgrozāmie līdzekļi.

Lai novērstu augstāk minēto problēmu, ir nepieciešams pagarināt termiņu, kādā ir iesniedzami likuma 25.pantā noteiktie dokumenti gadījumos, kad preces tiek pārvietotas uz citām dalībvalstīm.

8. Likuma 18.panta astotā daļa, kam būtu jāstājas spēkā 2005.gada 1.janvārī, paredz, ka komersantiem, kuri veic pasažieru regulāros pārvadājumus pilsētu un rajonu maršrutos, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu). Tā kā jau pašlaik budžetā ir paredzēti līdzekļi pasažieru pārvadājumu dotēšanai, tostarp - daļējai akcīzes nodokļa kompensācijai uzņēmumiem, kas veic pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, ieviest pasažieru pārvadātājiem vēl vienu atbalstu nav pamata.

9. Saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EC valstīm, kas nav pieņēmušas eiru, katru gadu ir jākoriģē nacionālās nodokļa likmes energoproduktiem nacionālajā valūtā, lai tās atbilstu Direktīvā noteiktajām likmēm eirās. Pārrēķinot nodokļa likmes nacionālajā likumdošanā, tiek ņemts vērā oficiālais eiras kurss oktobra pirmajā darba dienā, kas ir publicēts “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī” un šis kurss tiek ņemts vērā, salīdzinot nodokļu līmeņa atbilstību Direktīvas prasībām nākamā kalendārā gada 1.janvārī. Tā kā lata kurss līdz 2005.gada 1.janvārim netiks piesaistīta eirai un svārstīsies, Latvijai, ņemot vērā oficiālo eiras/lata kursu oktobra pirmajā darba dienā, ir jānovērtē akcīzes nodokļa likmju līmenis un nepieciešamības gadījumā jāveic likmju izmaiņas. Eiras/lata kurss uz 2004.gada 1.oktobri ir 0,6675. Salīdzinot likumā noteiktās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem ar Direktīvā 2004/74/EK, kas groza Direktīvu 2003/96/EK, noteikto, Latvijā nodokļa likmes ir par aptuveni 9 procentiem zemākas nekā Direktīvā noteikts. Līdz ar to ir nepieciešams tās precizēt.

2. Normatīvā akta projekta būtība

1. Likumprojekts paredz precizēt normas, kas atļauj veikt noteiktas darbības ar akcīzes precēm ne tikai akcīzes preču noliktavās, bet arī brīvajās zonās un brīvajās noliktavās.

2. Likumprojekts atļauj no akcīzes preču noliktavām Latvijā piegādāt akcīzes preces citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu. Tāpat likumprojekts paredz atbrīvot no nodokļa akcīzes preces, kas tiks importētas šo personu vajadzībām.

3. Likumprojekts paredz precizēt normas, kas atbrīvo no akcīzes nodokļa akcīzes preces, ko piegādā patēriņam uz kuģiem un gaisa kuģiem.

4. Likumprojekts nosaka, ka gadījumā, kad nodokļa nomaksu par bezalkoholisko dzērienu un kafijas piegādi no citas dalībvalsts nodrošina nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā, apstiprinātais tirgotājs vai neapstiprinātais tirgotājs iesniedz nodokļa deklarāciju.

5. Likumprojekts atļauj nemarķēt alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar muitas normatīvajiem aktiem realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos.

6. Likumprojekts paredz precizēt normas, kas atbrīvo no akcīzes nodokļa degvielu, kas nodrošina komerciālo transportlīdzekļu, kas iebrauc Latvijas Republikas teritorijā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts (piemēram, pasažieru autobusiem), darbību un uzturēšanu, ja minētā degviela tiek atbrīvota no muitas nodokļa.

7. Likumprojekts paredz pagarināt termiņu, kādā iesniedzami nepieciešamie dokumenti, lai gadījumos, kad preces tiek pārvietotas uz citām dalībvalstīm, piemērotu atlikto nodokļa maksāšanu.

8. Likumprojekts paredz neieviest no 2005.gada 1.janvāra paredzēto akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai atmaksu komersantiem, kuri veic pasažieru regulāros pārvadājumus pilsētu un rajonu maršrutos. Tā vietā pasažieru pārvadājumu veicēju atbalsts tiks veikts, izmantojot citus valsts atbalsta instrumentus.

9. Likumprojekts paredz precizēt akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem atbilstoši Direktīvā 2004/74/EK, kas groza Direktīvu 2003/96/EK, noteiktajam. Akcīzes nodokļa likmes ir aprēķinātas, ņemot vērā eiras/lata kursu uz 2004.gada 1.oktobri (EUR/LVL = 0,6675), kas ir publicēts “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

3. Cita informācija

 

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts pozitīvi ietekmē makroekonomisko vidi, jo tiek atvieglota uzņēmumu darbība vairākās tautsaimniecības nozarēs, paaugstinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajā tirgū un tādejādi sekmējot nodarbinātību.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paaugstina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju attiecībā uz citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvju vai organizāciju un kuģu un gaisa kuģu apgādi ar akcīzes precēm.

Likumprojekts atvieglo beznodokļu veikalu darbību, samazinot veicamās administratīvās procedūras, kas jāveic saistībā ar akcīzes preču apriti.

Likumprojekts atļauj nodrošinājumu nodokļa maksātāja vietā iesniegt arī persona, kas uzņemas atbildību par iespējamā nodokļa maksāšanu, tādejādi paplašinot uzņēmēju iespējas izmantot dažādus risinājumus darījumu loģistikas un finansējuma nodrošināšanai.

Likumprojekts paredz pagarināt termiņu, kādā iesniedzami nepieciešamie dokumenti, lai gadījumos, kad preces tiek pārvietotas uz citām dalībvalstīm, piemērotu atlikto nodokļa maksāšanu. Tādejādi tiek novērsta situācija, ka sakarā ar ilgo akcīzes preču transportēšanas laiku un akcīzes preču pavaddokumentu apstiprināšanas laiku uzņēmumiem ir jānomaksā nodoklis un tiek iesaldēti uzņēmumu apgrozāmie līdzekļi.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts varētu pozitīvi ietekmēt nodarbinātību atsevišķās Latvijas tautsaimniecības nozarēs.

4. Ietekme uz vidi

Nav.

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2004

2005

2006

2007

 

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

+19446,8

+19446,8

+19446,8

+19446,8

2.      Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3.      Finansiālā ietekme

-

+19446,8

+19446,8

+19446,8

+19446,8

4.      Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.

5.      Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

2005. gadā un turpmākajos gados papildus ieņēmumi tiek pieņemti kā starpība starp prognozētajiem ieņēmumiem, ņemot vērā normatīvā akta ietekmi (t.i., akcīzes nodokļa likmju pieaugumu salīdzinājumā ar akcīzes nodokļa likmēm 2004. gadā) un prognozētajiem ieņēmumiem, neņemot vērā normatīvā akta ietekmi.

2006. un turpmākajos gados netiek ņemtas vērā patēriņa izmaiņas salīdzinājumā ar 2005. gadu.

6.      Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Saistībā ar likumprojektu būs nepieciešams:

 1. izstrādāt grozījumus šādos Ministru kabineta noteikumos:

1.1. Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.215 “Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība” (likumprojekta 13.pants);

1.2.           Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.239 “Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi marķējami ar akcīzes nodokļa markām” (likumprojekta 14.pants);

1.3. Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.232 “Akcīzes preču aprites kārtība” līdz 2005.gada 1.septembrim;

1.4. Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.173 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus” līdz 2005.gada 1.septembrim.

2. izteikt jaunā redakcijā līdz 2005.gada 1.jūlijam:

2.1. Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.359 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”,

2.2.  Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.432 “Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”.

2. Cita informācija

Nav.

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekta normas atbilst ES sekundāro tiesību aktu prasībām. ES paredz harmonizēt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem.

Likumprojekts atbilst Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību prasībām

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīva 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

9.pants un 11.pants (atļauja piegādāt preces citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu)

23.panta 1.punkts

Atbilst

 

10.pants (atbrīvojums no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ko piegādā kuģiem un gaisa kuģiem patērēšanai uz vietas)

23.panta 5.punkts

Atbilst

 

 

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/74/EK, kas groza Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai un

7.pants (akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem)

1.panta 5.punkts

Atbilst

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ir veiktas ar Latvijas Kuģu apgādnieku asociāciju un Latvijas alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojektā ir iestrādāti Latvijas Kuģu apgādnieku asociācijas un Latvijas alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociācijas iesniegtie priekšlikumi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir bijušas konsultācijas ar Eiropas Komisiju par akcīzes preču aprites kontroli brīvajās zonās un brīvajās noliktavās. Saskaņā ar Komisijas sniegto skaidrojumu, naftas produktu ražošana un apstrāde brīvajās zonās vai brīvajās noliktavās, ja šīs darbības pieļauj muitas normatīvie akti, var tikt veiktas arī ārpus akcīzes preču noliktavas.

Tāpat konsultācijas ar Eiropas Komisiju ir bijušas par akcīzes preču piegādēm kuģiem un gaisa kuģiem. Atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajai atbildei dalībvalstīm un to nodokļu administrācijai ir tiesības pašām noteikt nosacījumus attiecībā uz akcīzes nodokļa piemērošanu akcīzes preču piegādēm kuģu krājumiem.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteikto funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un pēc tam arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                                        O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva
E.Strazdiņa
M.Radeiko
G.Pužule

 

 

 

 

 

10.12.2004 10:30

2335

G.Pužule, 7095521

Gunta.Puzule@fm.gov.lv