Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

20.12.2004

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkoptie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"” (Reģ.nr.1047) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

14) maiņas darījums - šā likuma izpratnē: preču vai pakalpojumu apmaiņas darījums saskaņā ar rakstveidā noslēgto līgumu;

15) ieskaits - šā likuma izpratnē: darījums, kurā norēķini par pārdotajām (iepirktajām) precēm vai pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz prasījuma dzēšanu ar pretprasījumu;

18) starptautiskais transports:

a) lidmašīnas, kas kursē starptautiskajā satiksmē,

b) kuģi, kas kursē starptautiskajā satiksmē, izņemot Latvijas Republikas ostās reģistrētos zvejas kuģus,

c) kuģi, kas veic glābšanas vai palīdzības darbus jūrā;

24)  trešās teritorijas — Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas, uz kurām neattiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299.panta nosacījumi un kuras ir minētas Eiropas Padomes 1977.gada 17.maija direktīvas 77/388/EEC 3.panta trešajā daļā;

27)  citas dalībvalsts apliekamā persona — persona, kura ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot Latvijas Republiku;

32)  preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā — preču piegāde, ja preces no iekšzemes nosūta vai transportē uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

34)  preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā — preču saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts apliekamās personas;

37)  Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona — persona, kura nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājs nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

1.  1.pantā:

izslēgt 14., 15. un 18.punktu;

izteikt 24.punktu šā dā redakcijā:

“24) trešās teritorijas — Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas, uz kurām saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299.pantu neattiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, kā arī šādas Eiropas Savienības dalīb­valstu teritorijas:

a)   Vācijas Federatīvajā Republikā — Helgolandes sala, Bizingenas teritorija,

b)   Spānijas Karalistē — Seūta, Melilja un Kanāriju salas,

c)   Itālijas Republikā — Livinjo, Kampjoni d’Italia, Lugāno ezera Itālijas teritoriālie ūdeņi,

d)   Francijas Republikā — Francijas Republikas aizjūras departamenti,

e)   Grieķijas Republikā — Atosa kalns;”;

izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

“27) citas dalībvalsts apliekamā persona — persona, kura attiecīgajā darījumā izmanto (lieto) reģistrācijas numuru citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;”;

izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

“32) preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā — preču piegāde, ja preces no iekšzemes nosūta vai transportē uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā;”;

izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

“34) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā — preču saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts, ja preču nosūtīšanu vai transportēšanu no citas dalībvalsts nodrošina preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā;”;

izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

“37) Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona — trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta persona, kura nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājs nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.”

 

 

 

 

1.  1.pantā:

izslēgt 14., 15. un 18.punktu;

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24) trešās teritorijas — Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas, uz kurām saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299.pantu neattiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, kā arī šādas Eiropas Savienības dalīb­valstu teritorijas:

a)   Vācijas Federatīvajā Republikā — Helgolandes sala, Bizingenas teritorija,

b)   Spānijas Karalistē — Seūta, Melilja un Kanāriju salas,

c)   Itālijas Republikā — Livinjo, Kampjoni d’Italia, Lugāno ezera Itālijas teritoriālie ūdeņi,

d)   Francijas Republikā — Francijas Republikas aizjūras departamenti,

e)   Grieķijas Republikā — Atosa kalns;”;

izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

“27) citas dalībvalsts apliekamā persona — persona, kura attiecīgajā darījumā izmanto (lieto) reģistrācijas numuru citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;”;

izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

“32) preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā — preču piegāde, ja preces no iekšzemes nosūta vai transportē uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā;”;

izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

“34) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā — preču saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts, ja preču nosūtīšanu vai transportēšanu no citas dalībvalsts nodrošina preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā;”;

izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

“37) Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona — trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta persona, kura nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājs nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.”

2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība

(2) Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk — apliekamie darījumi) ir:

1)  preču piegāde, arī pašpatēriņš;

2)  pakalpojumu sniegšana, arī pašpatēriņš;

3)  preču imports.

(20) Ja persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās no iekšzemes izved preces, lai tās pārstrādātu vai apstrādātu trešajās valstīs vai trešajās teritorijās, un pēc tam atkal ieved iekšzemē, ar nodokli apliekamā preču vērtība ir starpība starp preču vērtību pirms to izvešanas no iekšzemes un vērtību pēc to ievešanas iekšzemē.

2.  2.pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1)     preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš;

  2)    pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš;”;

aizstāt divdesmitajā daļā vārdus “starpība starp preču vērtību pirms to izvešanas no iekšzemes un vērtību pēc to ievešanas iekšzemē” ar vārdiem “sniegtā pārstrādes vai apstrādes pakalpojuma vērtība”.

 

 

 

 

 

2.  2.pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1)     preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš;

  2)    pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš;”;

aizstāt divdesmitajā daļā vārdus “starpība starp preču vērtību pirms to izvešanas no iekšzemes un vērtību pēc to ievešanas iekšzemē” ar vārdiem “sniegtā pārstrādes vai apstrādes pakalpojuma vērtība”.

 

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(1) Personu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā veic, ievērojot šādus nosacījumus:

5) ja citas dalībvalsts jebkura persona vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona Latvijas Republikā nav izveidojusi reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību, bet iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, reģistrē vienu no šādām personām:

a) citas dalībvalsts jebkuru personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu — vienā no darījuma izpildes vietām Latvijas Republikā;

b)  tās pilnvaroto personu Latvijas Republikā — atbilstoši šīs personas juridiskajai adresei vai deklarētajai dzīvesvietai.

 (6) Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem ir apliekamām personām.

(10) Ja Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona, kura nav izveidojusi reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā, iekšzemē veic vienu vai vairākus apliekamus darījumus, tai šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamai personai, jāaprēķina un jāmaksā nodoklis budžetā neatkarīgi no apliekamo darījumu vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām, kuras iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus.

3.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“5)     ja citas dalībvalsts persona vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, reģistrē vienu no šādām personām:”;

izslēgt sesto daļu;

papildināt 8.3 daļu pēc vārdiem “aprēķināto nodokli” ar vārdiem un skaitli “ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Ja Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona, kurai nav noteiktas saimnieciskās darbības vai komercdarbības veikšanas vietas Latvijas Republikā, iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, tai šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamai personai, jāaprēķina un jāmaksā nodoklis budžetā neatkarīgi no apliekamo darījumu vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām, kuras iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus.”;

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Ja citas dalībvalsts persona vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona iekšzemes muitas noliktavā vai brīvajā zonā veic tikai preču piegādes darījumus ar precēm, kas nav Kopienas preces, kā arī ar tādām Kopienas precēm, kurām uzsākta eksporta procedūra, šī persona var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.”

 

 

 

 

3.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“5)     ja citas dalībvalsts persona vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, reģistrē vienu no šādām personām:”;

izslēgt sesto daļu;

papildināt 8.3 daļu pēc vārdiem “aprēķināto nodokli” ar vārdiem un skaitli “ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Ja Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona, kurai nav noteiktas saimnieciskās darbības vai komercdarbības veikšanas vietas Latvijas Republikā, iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, tai šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamai personai, jāaprēķina un jāmaksā nodoklis budžetā neatkarīgi no apliekamo darījumu vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām, kuras iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus.”;

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Ja citas dalībvalsts persona vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona iekšzemes muitas noliktavā vai brīvajā zonā veic tikai preču piegādes darījumus ar precēm, kas nav Kopienas preces, kā arī ar tādām Kopienas precēm, kurām uzsākta eksporta procedūra, šī persona var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.”

4.pants. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta

(2) Preču piegādes vieta:

1)  ja preces tiek nosūtītas vai transportētas, ir tā vieta, kur atrodas preces, kad tiek uzsākta preču nosūtīšana vai transportēšana;

2)  ja preces netiek nosūtītas vai transportētas, ir tā vieta, kur atrodas preces to piegādes laikā;

3)  ja preces tiek piegādātas kuģiem, lidmašīnām vai vilcieniem tālākai pārdošanai pasažieriem to pārvadāšanas laikā, ir tā vieta, kur tiek uzsākta pasažieru pārvadāšana;

4) ja preces tiek montētas vai uzstādītas, ir tā vieta, kur preces tiek montētas vai uzstādītas.

(4) Pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur tie tiek sniegti, šādiem pakalpojumiem:

1) kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes un sporta pakalpojumi;

2) ar preču pārkraušanu un uzglabāšanu, kā arī citi ar transportēšanu saistītie pakalpojumi;

3) ar kustamo (ķermenisko) lietu (īpašumu) saistītie pakalpojumi (ieskaitot novērtēšanu, remontu, apkopi), izņemot šo lietu nomu.

(7) Pakalpojuma saņēmēja juridisko adresi uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu šādiem pakalpojumiem, ja apliekamā persona šos pakalpojumus sniedz jebkurai citas dalībvalsts personai, kas veic saimniecisko darbību, vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai:

 

4.  4.pantā:

papildināt otro daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5)     ja personai tiek piegādāta dabasgāze vai elektroenerģija, ir šīs personas saimnieciskās darbības vai komercdarbības reģistrācijas vieta vai juridiskā adrese, ja:

a)   šai personai dabasgāze tiek piegādāta, izmantojot sadales sistēmu,

b)   šīs personas saimnieciskā darbība vai komercdarbība ir dabasgāzes un elektroenerģijas preču pirkšana un tālākpārdošana,

c)   šīs personas dabasgāzes vai elektroenerģijas patēriņš ir niecīgs;

6)      ja tiek piegādāta dabasgāze, izmantojot sadales sistēmu, vai elektroenerģija un uz tās piegādi neattiecas šīs daļas 5.punkts, ir tā vieta, kur šī prece tiek patērēta.”;

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1)     kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes, sporta un citi līdzīga rakstura pakalpojumi, kā arī šo pasākumu organizēšana;”;

papildināt septīto daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

 “13)  pieejas sniegšana elektroenerģijas un dabasgāzes sadales sistēmām, kā arī pārvades un sadales pakalpojumi un citi tieši saistīti pakalpojumi.”

 

 

 

 

4.  4.pantā:

papildināt otro daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5)     ja personai tiek piegādāta dabasgāze vai elektroenerģija, ir šīs personas saimnieciskās darbības vai komercdarbības reģistrācijas vieta vai juridiskā adrese, ja:

a)   šai personai dabasgāze tiek piegādāta, izmantojot sadales sistēmu,

b)   šīs personas saimnieciskā darbība vai komercdarbība ir dabasgāzes un elektroenerģijas preču pirkšana un tālākpārdošana,

c)   šīs personas dabasgāzes vai elektroenerģijas patēriņš ir niecīgs;

6)      ja tiek piegādāta dabasgāze, izmantojot sadales sistēmu, vai elektroenerģija un uz tās piegādi neattiecas šīs daļas 5.punkts, ir tā vieta, kur šī prece tiek patērēta.”;

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1)     kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes, sporta un citi līdzīga rakstura pakalpojumi, kā arī šo pasākumu organizēšana;”;

papildināt septīto daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

 “13)  pieejas sniegšana elektroenerģijas un dabasgāzes sadales sistēmām, kā arī pārvades un sadales pakalpojumi un citi tieši saistīti pakalpojumi.”

5.pants. Nodokļa likmes

(1) Nodokļa likmi 18 procentu apmērā nosaka no darījuma apliekamās vērtības, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Nodokļa 0 procentu likmi nosaka preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 7., 13., 28., 33. un 34.pantu.

(3) (Zaudējis spēku no 01.05.2004 /skat. "Pārejas noteikumi" 31.punktu/).

(4) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā nosaka preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 6.2 pantu.

5. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Nodokļa likmes

(1) Nodokļa likmi 18 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Nodokļa likmi 0 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 7., 13., 28., 33. un 34.pantu.

(3) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 6.2 pantu.”

 

 

 

 

5. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Nodokļa likmes

(1) Nodokļa likmi 18 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Nodokļa likmi 0 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 7., 13., 28., 33. un 34.pantu.

(3) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 6.2 pantu.”

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

4)  izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu. Atbrīvojums piemērojams arī ēdināšanas pakalpojumiem, ko sniedz šīs izglītības iestādes;

91) medicīnas pakalpojumus pēc Veselības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;

28) autoratlīdzību par autoru (tai skaitā komponistu, mākslinieku, literā tu) radītajiem darbiem, kā arī izpildītāju saņemto atlīdzību;

(2) Ar nodokli neapliek šādu preču importu:

4) mākslas priekšmetus, kas tiek ievesti muzeju fondu papildināšanai;

 

6. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4)     izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko sniedz šīs izglītības iestādes. Minētais atbrīvojums attiecināms arī uz izglītības pakalpojumiem, ko izglītības iestādēm nodrošina citu valstu izglītības iestādes;”;

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“91)    medicīnas pakalpojumus un ar medicīnu saistītos pakalpojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;”;

izteikt pirmās daļas 28.punktu šādā redakcijā:

 “28)     fonogrammu producentu atlīdzību un autoratlīdzību par autoru (arī komponistu, mākslinieku, literātu) radītajiem mākslas darbiem, kā arī izpildītāju saņemto atlīdzību;”;

izslēgt otrās daļas 4.punktu.

 

 

 

 

6. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4)     izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko sniedz šīs izglītības iestādes. Minētais atbrīvojums attiecināms arī uz izglītības pakalpojumiem, ko izglītības iestādēm nodrošina citu valstu izglītības iestādes;”;

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“91)    medicīnas pakalpojumus un ar medicīnu saistītos pakalpojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;”;

izteikt pirmās daļas 28.punktu šādā redakcijā:

 “28)     fonogrammu producentu atlīdzību un autoratlīdzību par autoru (arī komponistu, mākslinieku, literātu) radītajiem mākslas darbiem, kā arī izpildītāju saņemto atlīdzību;”;

izslēgt otrās daļas 4.punktu.

6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

1) medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

2) medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, kas paredzētas invalīdu un slimnieku personīgajai lietošanai, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

3) veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

4) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

5) grāmatu piegādēm;

6) šādiem masu informācijas līdzekļiem vai to abonentmaksai:

a) avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana,

b) komerciālās televīzijas un komerciālā radio abonentmaksai;

7) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);

8) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;

9) kanalizācijas pakalpojumiem;

10) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem;

11) apbedīšanas pakalpojumiem;

12) ieejas maksai sporta pasākumos;

13) ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes.

7.  6.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2)     medicīnisko ierīču un medicīnas preču (arī komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5)     grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;”;

 

 

 

 

 

 

7.  6.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2)     medicīnisko ierīču un medicīnas preču (arī komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5)     grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;”;

 

 

 

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14)      iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumiem (pasažieru un bagāžas pārvadāšana pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, kā arī tramvajos, trolejbusos un iekšzemes vilcienos).”

 

 

 

 

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14)      iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumiem (pasažieru un bagāžas pārvadāšana pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, kā arī tramvajos, trolejbusos un iekšzemes vilcienos).”

 

 

1

Deputāts Dz.Ābiķis

Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) pilnībā ar roku darinātu gleznu, zīmējumu un pasteļu piegādēm”.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:

2) pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta pārvadājumiem un pakalpojumiem brīvajā zonā un muitas noliktavā, kas tieši saistīti ar precēm, kuras ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm un trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam (ieskaitot transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes un šķirošanas pakalpojumus);

3) pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šo likumu nav iekšzeme;

4) pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar starptautisko transportu, kā arī preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar starptautiskā transporta apgādi un apkopi:

a) transportlīdzekļu piegādei, pārbūvei, remontam, apkopei, nolīgšanai un izīrēšanai un ar šīm darbībām saistītām piegādēm un pakalpojumiem,

b) ar transportlīdzekļu apgādi saistītām preču piegādēm,

c) transportlīdzekļu aģentēšanai un ar kravu apkalpošanu saistītiem pakalpojumiem,

d) starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti, pārdodot biļetes pasažieru pārvadājumiem ar starptautisko transportu;

41) “Likumā par ostām” noteiktajām ostas maksām par pakalpojumiem, kuri tiek sniegti starptautiskajā satiksmē kursējošiem kuģiem un kuģiem, kas veic glābšanas vai palīdzības darbus jūrā;

9) to preču piegādēm beznodokļu tirdzniecības veikaliem, kuras paredzētas tālākai realizēšanai (piegādei) fiziskajām personām, kas izbrauc no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;

10) starptautiskā transporta piegādēm un tā importam (izlaišanai brīvam apgrozījumam);

11) starptautiskajam pasažieru pārvadājumam, arī pasažieru pārvadājumam uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja pasažieris šķērso Latvijas Republikas robežu ar vilcienu, autobusu, lidmašīnu vai kuģi.

(4) Nodokli, ko trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētā fiziskā persona samaksājusi par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuru vērtība (bez nodokļa) pārsniedz 25 latus un kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā persona, kas ir reģistrējusies saimnieciskās darbības veikšanai Latvijas Republikā un ir saņēmusi licenci nodokļa atmaksāšanai trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām. Licences izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

8.  7.pantā:

izteikt pirmās daļas 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“2)     pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu (arī tādu preču eksportu, kurām eksporta procedūra uzsākta citā Eiropas Savienības dalībvalstī), preču importu un tranzīta pārvadājumiem un pakalpojumiem brīvajā zonā un muitas noliktavā, kas tieši saistīti ar precēm, kuras ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm un trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam (ieskaitot transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes un šķirošanas pakalpojumus);

 3)     pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šo likumu nav iekšzeme, izņemot šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētos pakalpojumus;

 4)     kuģu degvielas uzpildei un apgādei paredzēto preču piegādei:

a)   kuģiem, kurus izmanto kuģošanai starptautiskajos ūdeņos un kuri pārvadā pasažierus par atlīdzību vai kurus izmanto komercdarbībai vai rūpnieciskai darbībai,

b)   kuģiem, kurus izmanto glābšanas vai palīdzības darbiem uz jūras,

c)   karakuģiem, kuri noteikti vienoto muitas tarifu 89.01 A apakšgrupā un kuri atstāj valsti un dodas uz ostām vai enkurvietām citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai trešajās valstīs, vai trešajās teritorijās;”;

papildināt pirmo daļu ar 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4., 4.8 un 4.9 punktu šādā redakcijā:

“42)    šā panta pirmās daļas 4.punkta “a” un “b” apakšpunktā minēto kuģu piegādei, importam (laišanai brīvā apgrozībā), pārveidošanai, remontam, tehniskajai apkopei, fraktēšanai un īrei, kā arī šajos kuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma piegādei, īrei, remontam un tehniskajai apkopei;

 43)    tādu gaisakuģu piegādei, importam (laišanai brīvā apgrozībā), pārveidošanai, remontam, tehniskajai apkopei, fraktēšanai un īrei, kurus lieto aviosabiedrības, kas darbojas par atlīdzību starptautiskos maršrutos, kā arī šajos gaisakuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma piegādei, īrei, remontam un tehniskajai apkopei;

 44)    preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto kuģu remontu un šajos kuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma remontu;

 45)    preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto gaisakuģu remontu un šajos gaisakuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma remontu;

 46)    šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto gaisakuģu degvielas uzpildei un apgādei paredzēto preču piegādei;

 47)    citiem pakalpojumiem, kas nav minēti šā panta pirmās daļas 4.punktā un kas sniegti, lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto kuģu vai to kravu tiešās vajadzības;

 48)    citiem pakalpojumiem, kas nav minēti šā panta pirmās daļas 4.punktā un kas sniegti, lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto gaisakuģu vai to kravu tiešās vajadzības;

 49)    starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti, pārdodot biļetes pasažieru pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos ar kuģi vai gaisakuģi;”;

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9)     beznodokļu tirdzniecības veikalos veiktajām preču piegādēm fiziska­jām personām, kas izbrauc no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;”;

izslēgt pirmās daļas 10.punktu;

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11)      starptautiskajam pasažieru pārvadājumam, arī pasažieru pārvadājumam uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja pasažieris šķērso Latvijas Republikas robežu ar vilcienu, autobusu, lidmašīnu vai kuģi, kā arī šo pasažieru bagāžas pārvadājumam, kuru pasažieris ved sev līdzi, un transportlīdzekļa pārvadājumam, ar kuru viņš ceļo;”;

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12)      elektroenerģijas importam vai dabasgāzes importam, ja dabasgāze tiek piegādāta, izmantojot pārvades vai sadales sistēmu.”;

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka licences izsniegšanas kārtību, valsts nodevas apjomu (likmi) par licenci un tās maksāšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu.”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja apliekamā persona ir saņēmusi avansa maksājumu par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu ir apliekams ar nodokļa 0 procentu likmi, un ja sešu mēnešu laikā no avansa saņemšanas dienas prece nav nosūtīta vai pakalpojuma sniegšana nav uzsākta, no minētā avansa maksājuma aprēķina nodokli atbilstoši likmei, ko piemēro šim darījumam iekšzemē.”

 

 

 

 

8.  7.pantā:

izteikt pirmās daļas 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“2)     pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu (arī tādu preču eksportu, kurām eksporta procedūra uzsākta citā Eiropas Savienības dalībvalstī), preču importu un tranzīta pārvadājumiem un pakalpojumiem brīvajā zonā un muitas noliktavā, kas tieši saistīti ar precēm, kuras ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm un trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam (ieskaitot transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes un šķirošanas pakalpojumus);

 3)     pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šo likumu nav iekšzeme, izņemot šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētos pakalpojumus;

 4)     kuģu degvielas uzpildei un apgādei paredzēto preču piegādei:

a)   kuģiem, kurus izmanto kuģošanai starptautiskajos ūdeņos un kuri pārvadā pasažierus par atlīdzību vai kurus izmanto komercdarbībai vai rūpnieciskai darbībai,

b)   kuģiem, kurus izmanto glābšanas vai palīdzības darbiem uz jūras,

c)   karakuģiem, kuri noteikti vienoto muitas tarifu 89.01 A apakšgrupā un kuri atstāj valsti un dodas uz ostām vai enkurvietām citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai trešajās valstīs, vai trešajās teritorijās;”;

papildināt pirmo daļu ar 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4., 4.8 un 4.9 punktu šādā redakcijā:

“42)    šā panta pirmās daļas 4.punkta “a” un “b” apakšpunktā minēto kuģu piegādei, importam (laišanai brīvā apgrozībā), pārveidošanai, remontam, tehniskajai apkopei, fraktēšanai un īrei, kā arī šajos kuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma piegādei, īrei, remontam un tehniskajai apkopei;

 43)    tādu gaisakuģu piegādei, importam (laišanai brīvā apgrozībā), pārveidošanai, remontam, tehniskajai apkopei, fraktēšanai un īrei, kurus lieto aviosabiedrības, kas darbojas par atlīdzību starptautiskos maršrutos, kā arī šajos gaisakuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma piegādei, īrei, remontam un tehniskajai apkopei;

 44)    preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto kuģu remontu un šajos kuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma remontu;

 45)    preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto gaisakuģu remontu un šajos gaisakuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma remontu;

 46)    šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto gaisakuģu degvielas uzpildei un apgādei paredzēto preču piegādei;

 47)    citiem pakalpojumiem, kas nav minēti šā panta pirmās daļas 4.punktā un kas sniegti, lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto kuģu vai to kravu tiešās vajadzības;

 48)    citiem pakalpojumiem, kas nav minēti šā panta pirmās daļas 4.punktā un kas sniegti, lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto gaisakuģu vai to kravu tiešās vajadzības;

 49)    starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti, pārdodot biļetes pasažieru pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos ar kuģi vai gaisakuģi;”;

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9)     beznodokļu tirdzniecības veikalos veiktajām preču piegādēm fiziska­jām personām, kas izbrauc no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;”;

izslēgt pirmās daļas 10.punktu;

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11)      starptautiskajam pasažieru pārvadājumam, arī pasažieru pārvadājumam uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja pasažieris šķērso Latvijas Republikas robežu ar vilcienu, autobusu, lidmašīnu vai kuģi, kā arī šo pasažieru bagāžas pārvadājumam, kuru pasažieris ved sev līdzi, un transportlīdzekļa pārvadājumam, ar kuru viņš ceļo;”;

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12)      elektroenerģijas importam vai dabasgāzes importam, ja dabasgāze tiek piegādāta, izmantojot pārvades vai sadales sistēmu.”;

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka licences izsniegšanas kārtību, valsts nodevas apjomu (likmi) par licenci un tās maksāšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu.”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja apliekamā persona ir saņēmusi avansa maksājumu par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu ir apliekams ar nodokļa 0 procentu likmi, un ja sešu mēnešu laikā no avansa saņemšanas dienas prece nav nosūtīta vai pakalpojuma sniegšana nav uzsākta, no minētā avansa maksājuma aprēķina nodokli atbilstoši likmei, ko piemēro šim darījumam iekšzemē.”

8.pants. Pievienotās vērtības nodokļa rēķins

(1) Preču piegāde ir notikusi, ja preces ir nosūtītas vai ir izrakstīts pievienotās vērtības nodokļa rēķins (turpmāk - nodokļa rēķins) vai atlīdzība par piegādi ir saņemta pirms preču nosūtīšanas.

(11) Preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā ir notikusi, ja ir saņemtas preces vai ir saņemts nodokļa rēķins. Preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā arī uzskata par notikušu, ja ir veikta samaksa par preci avansā.

(2) Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, ja pakalpojums ir sniegts pasūtītājam vai ir izrakstīts nodokļa rēķins vai atlīdzība par pakalpojumu ir saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.

(4) Apliekamai personai nodokļa rēķins saskaņā ar šo pantu jāizsniedz par jebkuru ar nodokli apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no darījuma brīža.

(51) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

4)  preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

7)  preču piegādes datums vai pakalpojuma sniegšanas datums;

(6) Darījumos iekšzemē, kuru vērtība bez nodokļa ir mazāka par 100 latiem, par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

6) preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums.

9.  8.pantā:

izteikt pirmo, 1.1 un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Preču piegāde ir notikusi, ja preces nosūtītas vai atlīdzība par preču piegādi saņemta pirms preču nosūtīšanas.

(11) Preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā ir notikusi, ja preces saņemtas. Preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā arī uzskata par notikušu, ja samaksa (atlīdzība) par preci veikta avansā.

(2) Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, ja pakalpojums sniegts pasūtītājam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Pakalpojuma saņemšana ir notikusi, ja pakalpojums saņemts vai atlīdzība par pakalpojumu veikta avansā.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apliekamā persona nodokļa rēķinu saskaņā ar šo pantu izraksta par jebkuru ar nodokli apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā no darījuma dienas, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Apliekamā persona nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu neapliekamajai personai atbilstoši šā panta 5.1 vai sestajai daļai izraksta pēc tās pieprasījuma.”;

papildināt pantu ar 4.4 daļu šādā redakcijā:

“(44) Apliekamā persona nodokļa rēķinu par preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā vai par preču transporta pakalpojumu, kas tieši saistīts ar preču eksportu, drīkst izrakstīt vēlāk nekā 15 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt 5.daļas 4.punktā vārdus “vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā”;

izteikt 5.daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7)     preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;”;

izteikt sestās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6)    nodokļa rēķina izrakstīšanas datums.”

 

 

 

 

9.  8.pantā:

izteikt pirmo, 1.1 un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Preču piegāde ir notikusi, ja preces nosūtītas vai atlīdzība par preču piegādi saņemta pirms preču nosūtīšanas.

(11) Preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā ir notikusi, ja preces saņemtas. Preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā arī uzskata par notikušu, ja samaksa (atlīdzība) par preci veikta avansā.

(2) Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, ja pakalpojums sniegts pasūtītājam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Pakalpojuma saņemšana ir notikusi, ja pakalpojums saņemts vai atlīdzība par pakalpojumu veikta avansā.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apliekamā persona nodokļa rēķinu saskaņā ar šo pantu izraksta par jebkuru ar nodokli apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā no darījuma dienas, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Apliekamā persona nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu neapliekamajai personai atbilstoši šā panta 5.1 vai sestajai daļai izraksta pēc tās pieprasījuma.”;

papildināt pantu ar 4.4 daļu šādā redakcijā:

“(44) Apliekamā persona nodokļa rēķinu par preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā vai par preču transporta pakalpojumu, kas tieši saistīts ar preču eksportu, drīkst izrakstīt vēlāk nekā 15 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt 5.daļas 4.punktā vārdus “vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā”;

izteikt 5.daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7)     preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;”;

izteikt sestās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6)    nodokļa rēķina izrakstīšanas datums.”

9.pants. Nodokļa taksācijas periods

(4) Par piegādātām cukurbietēm taksācijas periods tiek noteikts atbilstoši likuma "Par cukuru" 6.pantā paredzētajiem norēķinu termiņiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

10. Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Taksācijas periodu par piegādātajām cukurbietēm nosaka atbilstoši Cukura nozares likumam.”

 

 

 

 

10. Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Taksācijas periodu par piegādātajām cukurbietēm nosaka atbilstoši Cukura nozares likumam.”

10.pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(1) Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt:

1) no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē. Minētos atskaitījumus drīkst veikt pēc nodokļa rēķina vai preču vai pakalpojumu saņemšanas vai pēc nodokļa summas samaksas avansā.

(3) Par dokumentiem, kas apliecina nodokļa samaksu par preču importu, izmantojami:

1) muitas deklarācija vai normatīvajos aktos noteikts cits preču pavaddokuments ar muitas iestādes atzīmi, ka pievienotās vērtības nodoklis ir samaksāts;

2) muitas maksājumu kvīts, bankas vai citas iestādes (pasta, telegrāfa) maksājuma dokuments, kas apliecina, ka nodoklis ir samaksāts.

(12) No citām apliekamām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas, valsts budžetā samaksātās nodokļa summas par brīvam apgrozījumam izlaistajām (importētajām) precēm un saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu valsts budžetā samaksātās nodokļa summas, kas saskaņā ar šo pantu nav atskaitāmas no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis, iekļaujamas preču piegādes vai sniegto pakalpojumu pašizmaksā.

 

11.  10.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punkta otro teikumu;

papildināt pantu ar 1.2  un 1.daļu šādā redakcijā:

“(12) Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.

(13) Šā likuma 12.panta 1.daļā minētajā kārtībā samaksātais nodoklis atskaitāms kā priekšnodoklis tajā taksācijas periodā, kurā nosūtīta prece vai uzsākta pakalpojuma sniegšana.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par dokumentiem, kas apliecina nodokļa samaksu par preču importu, izmantojama muitas deklarācija vai normatīvajos aktos noteikts cits preču pavaddokuments ar muitas iestādes atzīmi par to, ka pievienotās vērtības nodoklis ir samaksāts, un muitas maksājumu kvīts vai bankas vai citas iestādes (pasta, telegrāfa) maksājuma dokuments, kas apliecina, ka nodoklis ir samaksāts.”;

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Preču piegādes vai sniegto pakalpojumu pašizmaksā iekļaujamas nodokļa summas, kuras saskaņā ar šo pantu nav atskaitāmas no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis un kuras:

1)   norādītas nodokļa rēķinos, kas saņemti no citām apliekamām personām;

2)   samaksātas valsts budžetā par brīvam apgrozījumam izlaistajām (importētajām) precēm;

3)   aprēķinātas par preču iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā, pamatojoties uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamās personas izrakstīto nodokļa rēķinu;

4)   samaksātas valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu.”;

 

 

 

 

11.  10.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punkta otro teikumu;

papildināt pantu ar 1.2  un 1.daļu šādā redakcijā:

“(12) Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.

(13) Šā likuma 12.panta 1.daļā minētajā kārtībā samaksātais nodoklis atskaitāms kā priekšnodoklis tajā taksācijas periodā, kurā nosūtīta prece vai uzsākta pakalpojuma sniegšana.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par dokumentiem, kas apliecina nodokļa samaksu par preču importu, izmantojama muitas deklarācija vai normatīvajos aktos noteikts cits preču pavaddokuments ar muitas iestādes atzīmi par to, ka pievienotās vērtības nodoklis ir samaksāts, un muitas maksājumu kvīts vai bankas vai citas iestādes (pasta, telegrāfa) maksājuma dokuments, kas apliecina, ka nodoklis ir samaksāts.”;

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Preču piegādes vai sniegto pakalpojumu pašizmaksā iekļaujamas nodokļa summas, kuras saskaņā ar šo pantu nav atskaitāmas no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis un kuras:

1)   norādītas nodokļa rēķinos, kas saņemti no citām apliekamām personām;

2)   samaksātas valsts budžetā par brīvam apgrozījumam izlaistajām (importētajām) precēm;

3)   aprēķinātas par preču iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā, pamatojoties uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamās personas izrakstīto nodokļa rēķinu;

4)   samaksātas valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu.”;

 

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(16) Ja apliekamā persona sistemātiski un ilglaicīgi piegādā preces vai sniedz pakalpojumus par cenu, kas ir zemāka par ekonomiski pamatoto (attaisnoto) cenu, apliekamā persona, noslēdzoties taksācijas gadam, pirms gada deklarācijas iesniegšanas veic pārrēķinu, koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un iemaksā nodokli budžetā no starpības starp preču vai pakalpojuma iegādes cenu vai pašizmaksu un preču vai pakalpojuma piegādes cenu, izņemot gadījumus, kad ir piemērotas cenu atlaides.”

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likuma 10.panta sešpadsmito daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

‘’Kritērijus, pēc kuriem nodokļa aprēķināšanai secina, ka preces vai pakalpojuma cena ir zemāka par ekonomiski pamatoto (attaisnoto) cenu, nosaka Ministru kabinets.’’.

 

Ministru kabinets

Papildināt likuma 10.panta sešpadsmito daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

²Metodes, pēc kurām nodokļa aprēķināšanai izvērtē, vai piegādātās preces vai sniegtā pakalpojuma cena ir zemāka par ekonomiski pamatoto (attaisnoto) cenu, nosaka Ministru kabinets.².

Iestrādāts Ministru kabineta priekšli-kumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Iestrādāts Ministru kabineta priekšli-kumā

(nr.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(16) Ja apliekamā persona sistemātiski un ilglaicīgi piegādā preces vai sniedz pakalpojumus par cenu, kas ir zemāka par ekonomiski pamatoto (attaisnoto) cenu, apliekamā persona, noslēdzoties taksācijas gadam, pirms gada deklarācijas iesniegšanas veic pārrēķinu, koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un iemaksā nodokli budžetā no starpības starp preču vai pakalpojuma iegādes cenu vai pašizmaksu un preču vai pakalpojuma piegādes cenu, izņemot gadījumus, kad ir piemērotas cenu atlaides. Metodes, pēc kurām nodokļa aprēķināšanai izvērtē, vai piegādātās preces vai sniegtā pakalpojuma cena ir zemāka par ekonomiski pamatoto (attaisnoto) cenu, nosaka Ministru kabinets.”

12.pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana citu dalībvalstu apliekamām personām un trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām apliekamām personām

(1) Citu dalībvalstu apliekamām personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un par preču importu atmaksā, ja attiecīgā persona:

1) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību Eiropas Savienības teritorijā;

2) neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(2) Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atmaksā pēc paritātes principa, ja attiecīgā persona:

1) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību un ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona savā mītnes zemē ārpus Eiropas Savienības teritorijas — valstī, kurā tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (arī identisks vai pēc būtības līdzīgs nodoklis);

3) neveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdar bību Latvijas Republikā.

13. Izslēgt 12.2 panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

 

 

 

 

 

13. Izslēgt 12.2 panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

 

18.pants. Apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā

Apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā ir:

1) saimnieciskās darbības ietvaros veiktie šā likuma 2.panta otrajā daļā minētie darījumi un preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā;

2) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā ir arī apliekamās personas preču pārvietošana no citas dalībvalsts uz iekšzemi šīs personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai iekšzemē;

3) preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā ir arī apliekamās personas preču pārvietošana no iekšzemes uz citu dalībvalsti šīs apliekamās personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai citā dalībvalstī;

4) neapliekamu personu veiktā jaunu transportlīdzekļu iegāde Eiropas Savienības teritorijā.

14. 18.pantā:

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā neuzskata tādu preču saņemšanu muitas noliktavās vai brīvajās zonās, kurām citā Eiropas Savienības dalībvalstī uzsākta eksporta procedūra.

(3) Par preču iegādi neuzskata citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamās personas preču nosūtīšanu uz Latvijas Republiku uz laiku, kas nedrīkst būt ilgāks par 24 mēnešiem. Šī norma nav piemērojama, ja persona ievedusi iekšzemē preces šo preču pārstrādei, apstrādei vai remontam uz laiku, kas nav ilgāks par 24 mēnešiem, un pēc minēto pakalpojumu saņemšanas tās neizved uz valsti, no kuras šīs preces tika ievestas.

(4) Par preču piegādi neuzskata apliekamās personas preču nosūtīšanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti uz laiku, kas nedrīkst būt ilgāks par 24 mēnešiem. Šajā gadījumā apliekamajai personai jānodrošina detalizēta šādu preču grāmatvedības uzskaite, lai nodokļu administrācija varētu izsekot minēto preču kustībai.”;

uzskatīt panta līdzšinējo tekstu par pirmo daļu.

 

 

 

 

14. 18.pantā:

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā neuzskata tādu preču saņemšanu muitas noliktavās vai brīvajās zonās, kurām citā Eiropas Savienības dalībvalstī uzsākta eksporta procedūra.

(3) Par preču iegādi neuzskata citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamās personas preču nosūtīšanu uz Latvijas Republiku uz laiku, kas nedrīkst būt ilgāks par 24 mēnešiem. Šī norma nav piemērojama, ja persona ievedusi iekšzemē preces šo preču pārstrādei, apstrādei vai remontam uz laiku, kas nav ilgāks par 24 mēnešiem, un pēc minēto pakalpojumu saņemšanas tās neizved uz valsti, no kuras šīs preces tika ievestas.

(4) Par preču piegādi neuzskata apliekamās personas preču nosūtīšanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti uz laiku, kas nedrīkst būt ilgāks par 24 mēnešiem. Šajā gadījumā apliekamajai personai jānodrošina detalizēta šādu preču grāmatvedības uzskaite, lai nodokļu administrācija varētu izsekot minēto preču kustībai.”;

uzskatīt panta līdzšinējo tekstu par pirmo daļu.

19.pants. Preču piegādes vieta Eiropas Savienības teritorijā

(1) Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona.

(2) Ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts neapliekamā persona, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur tiek uzsākta preču nosūtīšana vai transportēšana.

(4) Jauna transportlīdzekļa piegādes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis tiek reģistrēts.

15.  19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur sākas preču nosūtīšana vai transportēšana.”;

izslēgt otro un ceturto daļu.

 

 

 

 

 

15.  19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur sākas preču nosūtīšana vai transportēšana.”;

izslēgt otro un ceturto daļu.

 

20.pants. Preču iegādes vieta Eiropas Savienības teritorijā

Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču iegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana.

16. Papildināt 20.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Jauna transportlīdzekļa iegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis tiek reģistrēts.”

 

 

 

 

 

16. Papildināt 20.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Jauna transportlīdzekļa iegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis tiek reģistrēts.”

 

22.pants.  Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta

(1) Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsāk preču transportēšanu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Ja preču transporta pakalpojums Eiropas Savienības teritorijā tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai, preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

(3) Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā apliekamā persona saņem no citas dalībvalsts apliekamās personas.

17. Papildināt 22.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā apliekamā persona sniedz citai apliekamajai personai neatkarīgi no tā, kur uzsākta preču transportēšana.”

 

 

 

 

 

17. Papildināt 22.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā apliekamā persona sniedz citai apliekamajai personai neatkarīgi no tā, kur uzsākta preču transportēšana.”

 

23.pants.  Ar preču transportēšanu Eiropas Savienības teritorijā saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta

Ja preču pārkraušanas vai uzglabāšanas vai citi ar preču transportēšanu Eiropas Savienības teritorijā saistītie pakalpojumi tiek sniegti pakalpojuma saņēmējam, kurš ir reģistrējies kā apliekamā persona citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nevis preču pārkraušana vai uzglabāšana dalībvalstī, tad par pakalpojuma sniegšanas vietu uzskata to dalībvalsti, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

18. Izslēgt 23.pantā vārdus “nevis preču pārkraušana vai uzglabāšana dalībvalstī”.

 

 

 

 

 

18. Izslēgt 23.pantā vārdus “nevis preču pārkraušana vai uzglabāšana dalībvalstī”.

 

26.pants.  Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā

 

19. Papildināt 26.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Personas, kuru juridiskā adrese ir Latvijas Republikā un kuras saņem ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības pirmsstrukturālajiem fondiem, pirms projektu ietvaros veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pirms pakalpojumu saņemšanas no citu dalībvalstu apliekamajām personām reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā uz laiku līdz projekta darbības beigām.”

 

 

 

 

19. Papildināt 26.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Personas, kuru juridiskā adrese ir Latvijas Republikā un kuras saņem ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības pirmsstrukturālajiem fondiem, pirms projektu ietvaros veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pirms pakalpojumu saņemšanas no citu dalībvalstu apliekamajām personām reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā uz laiku līdz projekta darbības beigām.”

28.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana darījumiem Eiropas Savienības teritorijā

 

20. Papildināt 28.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Personas, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā saskaņā ar šā likuma 26.panta devīto daļu, nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1)   projektu ietvaros veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā;

2)   projektu ietvaros saņemtajiem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā, kā arī sestajā un septītajā daļā minētajiem pakalpojumiem.”

 

 

 

 

20. Papildināt 28.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Personas, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā saskaņā ar šā likuma 26.panta devīto daļu, nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1)   projektu ietvaros veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā;

2)   projektu ietvaros saņemtajiem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā, kā arī sestajā un septītajā daļā minētajiem pakalpojumiem.”

30.pants.  Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams nodoklis par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā

(1) Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās personas, tad tā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam atbilstošo nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu.

 

21.  30.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Minētā norma attiecināma arī uz tām personām, kuras saņem elektroeneģiju un dabasgāzi, izmantojot sadales sistēmu, no citas dalībvalsts apliekamās personas.”;

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdus “ceturto daļu” ar vārdiem “trešo daļu”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja Latvijas Republikā tiek saņemtas preces no citas Eiropas Savienības dalībvalsts neapliekamās personas, nodoklis par preču iegādi nav jāaprēķina un nav jāmaksā budžetā.”

 

 

 

 

21.  30.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Minētā norma attiecināma arī uz tām personām, kuras saņem elektroeneģiju un dabasgāzi, izmantojot sadales sistēmu, no citas dalībvalsts apliekamās personas.”;

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdus “ceturto daļu” ar vārdiem “trešo daļu”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja Latvijas Republikā tiek saņemtas preces no citas Eiropas Savienības dalībvalsts neapliekamās personas, nodoklis par preču iegādi nav jāaprēķina un nav jāmaksā budžetā.”

31.pants.  Kārtība, kāda aprēķināms un maksājams nodoklis par pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā

(2) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā un septītajā daļā minētos pakalpojumus, tad nodokli budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs.

22. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā, septītajā daļā un 24.panta pirmajā daļā minētos pakalpojumus, nodokli budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs.”

 

 

 

 

22. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā, septītajā daļā un 24.panta pirmajā daļā minētos pakalpojumus, nodokli budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs.”

33.pants. Nodokļa piemērošana, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē

(1) Ja preces, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā, tiek izlaistas brīvam apgrozījumam iekšzemē, nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu, preču saņēmējs maksā valsts budžetā pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam.

23. Aizstāt 33.panta pirmajā daļā vārdus “ceturto daļu” ar vārdiem “trešo daļu”.

 

 

 

 

 

23. Aizstāt 33.panta pirmajā daļā vārdus “ceturto daļu” ar vārdiem “trešo daļu”.

 

34.pants.  Nodokļa piemērošana, veicot jaunu transportlīdzekļu iegādes un piegādes Eiropas Savienības teritorijā

(1) Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas un reģistrējot to iekšzemē, maksā nodokli.

(2) Ja neapliekamā persona iegādājas jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas, tā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par jauna transportlīdzekļa iegādi un nodokļa samaksu.

 

24.  34.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Neapliekamā persona nodokli valsts budžetā maksā pirms transportlīdzekļa reģistrācijas.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja neapliekamā persona iegādājas jaunu transportlīdzekli no citas Eiropas Savienības dalībvalsts personas, tā līdz nākamā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par jauna transportlīdzekļa iegādi un nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta kopiju.”

 

 

 

 

24.  34.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Neapliekamā persona nodokli valsts budžetā maksā pirms transportlīdzekļa reģistrācijas.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja neapliekamā persona iegādājas jaunu transportlīdzekli no citas Eiropas Savienības dalībvalsts personas, tā līdz nākamā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par jauna transportlīdzekļa iegādi un nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta kopiju.”

35.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(7) Ja neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.2 daļu vai nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pēc tam, kad attiecībā uz preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā sasniegusi šā likuma 26.pantā noteikto reģistrācijas slieksni, tad tā maksā valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

25. 35.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja nodokļa maksātājs taksācijas periodā maksājamo nodokļa summu aprēķinājis un iekļāvis nodokļa deklarācijā par pēctaksācijas periodu vai tam sekojošiem pēctaksācijas periodiem, minētajai nodokļa summai par kavējuma periodu aprēķina pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, maksā valsts budžetā nesamaksāto nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, ja tā:

1)   nav samaksājusi nodokli par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.2 daļu;

2)   nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pēc tam, kad attiecībā uz preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā ir sasniegusi šā likuma 26.pantā noteikto reģistrācijas slieksni.”;

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona maksā valsts budžetā nesamaksāto nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, ja tā nav samaksājusi nodokli par jauna transportlīdzekļa iegādi saskaņā ar šā likuma 34.panta otro daļu.

(9) Ja apliekamā persona nav aprēķinājusi un nav maksājusi nodokli valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 30. un 31.pantu, tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas.”

 

 

 

 

25. 35.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja nodokļa maksātājs taksācijas periodā maksājamo nodokļa summu aprēķinājis un iekļāvis nodokļa deklarācijā par pēctaksācijas periodu vai tam sekojošiem pēctaksācijas periodiem, minētajai nodokļa summai par kavējuma periodu aprēķina pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, maksā valsts budžetā nesamaksāto nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, ja tā:

1)   nav samaksājusi nodokli par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.2 daļu;

2)   nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pēc tam, kad attiecībā uz preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā ir sasniegusi šā likuma 26.pantā noteikto reģistrācijas slieksni.”;

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona maksā valsts budžetā nesamaksāto nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, ja tā nav samaksājusi nodokli par jauna transportlīdzekļa iegādi saskaņā ar šā likuma 34.panta otro daļu.

(9) Ja apliekamā persona nav aprēķinājusi un nav maksājusi nodokli valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 30. un 31.pantu, tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas.”

Pārejas noteikumi

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktu šādā redakcijā:

“38. Apliekamo personu, kura iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sagatavotajā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā to personu sarakstā, kuras līdz 2004.gada 31.decembrim saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās likuma 19.panta pirmo daļu nav pieteiktas ierakstīšanai komercreģistrā un par kuru likvidāciju nav pieņemts lēmums, uzskata par izslēgtu no apliekamo personu reģistra, sākot ar dienu, kad minētais saraksts publicēts.

39. Preču piegādi, preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumu sniegšanu laikposmā no 2004.gada 1.maija līdz 2004.gada 31.decembrim uzskata par notikušu arī šādos gadījumos:

a)      preces nosūtītas un izrakstīts nodokļa rēķins vai

b)      preces saņemtas un saņemts nodokļa rēķins, vai

c)      pakalpojums sniegts un izrakstīts nodokļa rēķins, vai

d)      samaksa veikta avansā, vai

e)      atlīdzība saņemta avansā.

40. Nodoklis par pārejas noteikumu 39.punktā minētajiem apliekamajiem darījumiem maksājams budžetā vai atskaitāms kā priekšnodoklis tajā taksācijas periodā, kad piegādātas preces un izrakstīts nodokļa rēķins, sniegts pakalpojums un izrakstīts nodokļa rēķins vai saņemts avanss, saņemtas preces un saņemts nodokļa rēķins, saņemts pakalpojums un saņemts nodokļa rēķins vai veikts avansa maksājums. Taču, ja apliekamā persona šajā laikposmā nodokli aprēķinājusi vai priekšnodokli atskaitījusi tad, kad iestājies viens no minētajiem nosacījumiem (laika ziņā — pirmais), korekcijas nodokļa deklarācijās nav jāveic.

41. Līdz šā likuma 6. panta pirmās daļas 9.punktā minētā Ministru kabineta apstiprinātā saraksta spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.maijam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.442 “Noteikumi par medicīnas pakalpojumiem, kurus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli”.

42. Līdz šā likuma 6.2 panta 2.punktā minētā Ministru kabineta apstiprinātā saraksta spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.maijam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumi Nr.550 “Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa 5 procentu likmi”.

43. Grozījums šā likuma 7.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.”

 

 

 

 

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39., 40., 41., 42., 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

“38. Apliekamo personu, kura iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sagatavotajā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā to personu sarakstā, kuras līdz 2004.gada 31.decembrim saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās likuma 19.panta pirmo daļu nav pieteiktas ierakstīšanai komercreģistrā un par kuru likvidāciju nav pieņemts lēmums, uzskata par izslēgtu no apliekamo personu reģistra, sākot ar dienu, kad minētais saraksts publicēts.

39. Preču piegādi, preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumu sniegšanu laikposmā no 2004.gada 1.maija līdz 2004.gada 31.decembrim uzskata par notikušu arī šādos gadījumos:

a)      preces nosūtītas un izrakstīts nodokļa rēķins vai

b)      preces saņemtas un saņemts nodokļa rēķins, vai

c)      pakalpojums sniegts un izrakstīts nodokļa rēķins, vai

d)      samaksa veikta avansā, vai

e)      atlīdzība saņemta avansā.

40. Nodoklis par pārejas noteikumu 39.punktā minētajiem apliekamajiem darījumiem maksājams budžetā vai atskaitāms kā priekšnodoklis tajā taksācijas periodā, kad piegādātas preces un izrakstīts nodokļa rēķins, sniegts pakalpojums un izrakstīts nodokļa rēķins vai saņemts avanss, saņemtas preces un saņemts nodokļa rēķins, saņemts pakalpojums un saņemts nodokļa rēķins vai veikts avansa maksājums. Taču, ja apliekamā persona šajā laikposmā nodokli aprēķinājusi vai priekšnodokli atskaitījusi tad, kad iestājies viens no minētajiem nosacījumiem (laika ziņā — pirmais), korekcijas nodokļa deklarācijās nav jāveic.

41. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 9.punktā minētā Ministru kabineta apstiprinātā saraksta spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.maijam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.442 “Noteikumi par medicīnas pakalpojumiem, kurus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli”.

42. Līdz šā likuma 6.2 panta 2.punktā minētā Ministru kabineta apstiprinātā saraksta spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.maijam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumi Nr.550 “Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa 5 procentu likmi”.

43. Grozījums šā likuma 7.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

 

 

4

Ministru kabinets

Papildināt pārejas noteikumus 44.punktu šādā redakcijā:

“44. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 10.panta sešpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus.”

Atbalstīt

Atbalstīt

44. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 10.panta sešpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus.”

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.