Likumprojekts "Par valsts budžetu 2005.gadam"

                   Likumprojekts

Budžetu pavadošie likumprojekti:
"Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (Reģ. nr.1044)
"Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (Reģ. nr.1045)
"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" (Reģ. nr.1046)
"Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" (Reģ. nr.1047)
"Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (Reģ. nr.1048)
"Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (Reģ. nr.1049)

Pielikumi un paskaidrojumi

 

Par valsts budžetu 2005.gadam

 

1.pants.  Apstiprināt    valsts   budžetu       2005.gadam     ieņēmumos      2 575 482 711 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants.  Apstiprināt    valsts      budžetu     2005.gadam       izdevumos    2 708 898 793 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 86 980 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 158 403 697 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 116 045 053 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 28 983 066 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
6 925 829 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 5 499 875 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabine ta noteiktajā kārtībā;

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 402 248 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

 6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

8.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 179 600 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2005.gadā var sniegt valsts galvojumus 54 840 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

  9.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 34 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 20 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 14 000 000 latu apmērā.

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 76,74 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,69 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,30 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,27 procenti.

11.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2005.gadā 153 332 178 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Budžeta izpildītājiem finanšu ministra noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi. Tāmēs paredzēt izdevumus, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

15.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

16.pants. Visi Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

17.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijā Investīciju projektu ieviešanas plānus atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, Investīciju projekta ieviešanas plānu iesniedz par katru sastāvdaļu, uzrādot apakšprojekta īstenošanas vietu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto Investīciju projektu ieviešanas plānus un apstiprinājumus par pārējo līdzfinansējuma avotu pieejamību atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

18.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt Finanšu ministrijā projekta realizācijas gala ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto projektu realizācijas gala ziņojumus par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

19.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

20.pants.  Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

  21.pants. Noteikt, ka programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

22.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 194 230 590 lati.

23.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 73% apmērā un valsts budžetam 27% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums – 26 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 18 lati mēnesī.

24.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 6 166 390 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

25.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 61 000 000 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

26.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

27.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz attiecīgo grozījumu likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” spēkā stāšanās dienai tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

28.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

29.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo” valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt dividendes 1 097 397 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003. gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ““Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku” .

          30.pants. Ministru kabinetam, saņemot no Eiropas Komisijas lēmumu par individuālā atbalsta projekta atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, līdz 2005. gada 1.jūlijam ir tiesības pagarināt samaksas termiņu tiem akciju sabiedrības “Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca” valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nokavēto nodokļu maksājumiem, kuri izveidojušies līdz 2003. gada 1.novembrim, neaprēķinot likumā “Par nodokļiem un nodevām” un konkrētajos nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī dzēst iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu, kas šiem nodokļu maksājumiem aprēķināta līdz tā mēneša pirmajam datumam, kurā tiek pieņemts lēmums par pagarināšanu, un soda naudu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)   uzņēmējsabiedrība ražo augstas tehnoloģijas produktus un šīs uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā ir vairāk nekā 75 procenti;

b)   uzņēmējsabiedrības parādu saistības 2004. gada 31.decembrī nepārsniedz tās aktīvus. Nosakot uzņēmējsabiedrības parādu saistības, netiek ņemtas vērā saskaņā ar šo pantu dzēšamās summas;

c)   attiecībā uz pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu un nokavējuma naudas dzēšanu ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem;

d)   kārtējie nodokļu maksājumi no 2005.gada 1.janvāra ir veikti pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos.

          31.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

          32.pants. Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmo finansējumu Ministru kabinetam ir tiesības novirzīt investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

          33.pants. Noteikt, ka Veselības ministrijas programmā 30.00.00 „Krīzes pārvarēšana veselības aprūpes nozarē” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

34.pants. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammās 03.12.00 „Zinātniskās darbības attīstībai universitātēs” un 05.11.00 „Fundamentālie pētījumi un zinātnisko institūciju konkurētspējas nodrošināšana” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

 

 

Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

 

 

Saturs (pielikumiem)

1.-5.pielikums

6.-13.pielikums

14.pielikums

15.pielikums

16.pielikums

17.pielikums

 

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2005.gadam” anotācija

Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādnes 2005.- 2009. gadam

 

Paskaidrojumi:

Saturs

1. Makroekonomiskās stratēģijas apraksts

 1.3. Galvenie makroekonomiskie rādītāji

2. Fiskālais apskats

 Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

 Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

 Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

 2.3. Pašvaldību budžetu projekts

 Pašvaldību budžeta kopapjoms

3. Ieņēmumu analīze

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

 5.2. Valsts budžeta likumprojekta struktūra

 5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

 01. Valsts prezidenta kanceleja

 02. Saeima

 03. Ministru kabinets

 10. Aizsardzības ministrija

 11. Ārlietu ministrija

 12. Ekonomikas ministrija

 13. Finanšu ministrija

 14. Iekšlietu ministrija

 15. Izglītības un zinātnes ministrija

 16. Zemkopības ministrija

 17. Satiksmes ministrija

 18. Labklājības ministrija

 19. Tieslietu ministrija

 21. Vides ministrija

 22. Kultūras ministrija

 24. Valsts kontrole

 28. Augstākā tiesa

 29. Veselības ministrija

 30. Satversmes tiesa

 32. Prokuratūra

 35. Centrālā vēlēšanu komisija

 37. Centrālā Zemes komisija

 48. Valsts cilvēktiesību birojs

 62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 64. Dotācijas pašvaldībām

 

 5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2005. gadā

 Valsts investīciju projektu saraksts 2005. gadam

 5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2006., 2007.g. un turpmākajiem gadiem

 

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums   Valsts parāds, galvojumi, aizdevumi un atmaksas

 Valsts parāda un parāda apkalpošanas izmaksu prognoze 2004.-2009.

 

7. Grozījumi tiesību aktos  

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

Z.Adijāne

 

 

10.12.2004.  17:00

1618

Z.Adijāne

7095437   Zane.Adijane@fm.gov.lv