Projekts

Nolīgums latviešu valodā

Nolīgums angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā

 

1.pants. 1964.gada 18.jūnija Nolīgums starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satversmes aizsardzības birojs.

 

3.pants. Nolīgums Latvijas Republikai stājas spēkā pēc ratifikācijas dokumenta deponēšanas, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 

 

 

 


NOLĪGUMS STARP ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA SLĒDZĒJĀM PUSĒM PAR SADARBĪBU AR ATOMIEROČIEM SAISTĪTAS INFORMĀCIJAS JOMĀ

 

Preambula

 

1949. gada 4. aprīlī parakstītā Ziemeļatlantijas Līguma slēdzējas Puses,

 

atzīstot, ka viņu kopējās drošības un aizsardzības intereses prasa gatavību ar atomkaru saistītiem neparedzētiem apstākļiem, un,

 

ņemot vērā, ka viņu kopīgās interesēs ir sniegt Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai un tās dalībvalstīm ar tiem saistītu informāciju, un,

 

ņemot vērā ASV 1954. gada likumu par atomenerģijas izmantošanu ar grozījumiem, kas bija izstrādāts, paturot prātā šos mērķus,

 

rīkojoties savā vārdā un Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas vārdā,

 

vienojas par sekojošo:

 

I pants

 

Saskaņā ar ASV 1954. gada likuma par atomenerģijas izmantošanu ar grozījumiem prasībām un ievērojot šīs prasības, Amerikas Savienoto Valstu valdība laikā, kad Ziemeļatlantijas Līguma Organizācija turpina dot būtisku un materiālu ieguldījumu kopējā aizsardzībā un drošībā, sadarbosies, paziņojot Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai un tās dalībvalstīm, kamēr tās turpina dot šādu ieguldījumu, ar atomieročiem saistīto informāciju saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem, ja vien Amerikas Savienoto Valstu valdība nesecina, ka šāda sadarbība pakļauj to aizsardzību un drošību pārāk lielam riskam un veicina šāda riska rašanos.

 

II pants

 

Līdztekus saistībām, kuras Amerikas Savienoto Valstu valdība uzņemas saskaņā ar šo Nolīgumu, citas Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstis tādā mērā, kādā tās uzskata par vajadzīgu, dara Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai, iekļaujot arī tās militārās un civilās struktūrvienības, kā arī tās dalībvalstīm zināmu tādu savu informāciju, kādu paredz šis Nolīgums. Noteikumi un nosacījumi, kas reglamentē šo informācijas sniegšanas procedūru no citu dalībvalstu puses, būs nākamo nolīgumu priekšmets, bet tie būs identiski vai līdzīgi šajā Nolīgumā uzskatītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

 

III pants

 

Amerikas Savienoto Valstu valdība Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai, ieskaitot tās militārās un civilās struktūrvienības, kā arī Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstīm, kam saistībā ar savām funkcijām NATO uzdevumu izpildei ir vajadzīga ar atomieročiem saistīta informācija, paziņo tādu ar atomieročiem saistītas informācijas apjomu, kādu Amerikas Savienoto Valstu valdība uzskata par vajadzīgu, lai:

 

a) izstrādātu aizsardzības plānus;

 

b) sagatavotu personālu izmantot atomieročus un aizsargāties no tiem, kā arī citādā veidā lietot atomenerģiju militāros nolūkos;

 

c) novērtētu potenciālo pretinieku spēju izmantot atomieročus un citādā veidā lietot atomenerģiju militāros nolūkos;

 

d) izstrādātu nogādes sistēmas, kas savietojamas ar atomieročiem, kurus tās nogādā.

 

IV pants

 

1. Šajā Nolīgumā paredzēto sadarbību saskaņā ar saviem spēkā esošajiem likumiem nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība.

 

2. Saskaņā ar šo Nolīgumu Amerikas Savienoto Valstu valdība nenodod tālāk atomieročus, atomieroču sastāvdaļas, kas nav kodolmateriāli, vai tādas atomieroču sistēmu sastāvdaļas, kuras nav kodolmateriāli un ar kurām saistītā informācija ir paredzēta dienesta lietošanai.

 

3. Ar atomieročiem saistīto informāciju, ko Amerikas Savienoto Valstu valdība paziņo saskaņā ar šo Nolīgumu, izmanto tikai ar nolūku Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas kopīgās interesēs sagatavot vai īstenot NATO aizsardzības plānus un pasākumus, kā arī izstrādāt nogādes sistēmas.

 

V pants

 

1. Ar atomieročiem saistītai informācijai, ko paziņo saskaņā ar šo Nolīgumu, nodrošina pilnīgu slepenības saglabāšanu saskaņā ar attiecīgiem NATO noteikumiem un procedūrām, saskaņotiem slepenības ievērošanas pasākumiem un valstu likumdošanu un reglamentiem. Ziemeļatlantijas Līguma Organizācija vai tās dalībvalstis ar atomieročiem saistītās informācijas slepenības nodrošināšanai nekādā gadījumā nedrīkst piemērot drošības standartus, kas ir mazāk ierobežojoši nekā tie, kas ir noteikti attiecīgajos NATO drošības noteikumos vai citos saskaņotos drošības pasākumos, kas ir spēkā dienā, kad šis Nolīgums stājas spēkā.

 

2. Visās NATO militārajās un civilajās struktūrvienībās drošības programmas izstrādāšana un saskaņošana tiek veikta Ziemeļatlantijas Padomes vadībā saskaņā ar procedūrām, kas ir noteiktas saskaņotos drošības pasākumos.

 

3. Ar atomieročiem saistīto informāciju, ko Amerikas Savienoto Valstu valdība paziņo saskaņā ar šo Nolīgumu, var saņemt, izmantojot jau esošos ar atomieročiem saistītās informācijas kanālus vai arī tos kanālus, par kuriem var vienoties turpmāk.

 

4. Ar atomieročiem saistītu informāciju, kuru paziņo saskaņā ar šo Nolīgumu vai ar kuru apmainās, Ziemeļatlantijas Līguma Organizācija vai personas, kas atrodas tās jurisdikcijā, nepaziņo personām, kas nav attiecīgi pilnvarotas vai atrodas ārpus Organizācijas jurisdikcijas, vai neapmainās ar to ar šādām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti šā panta 5. punktā.

 

5. Izņemot gadījumus, kad Amerikas Savienoto Valstu valdība ir noteikusi citādi, ar atomieročiem saistīto informāciju, ko ASV sniedz Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai, Ziemeļatlantijas Līguma Organizācija vajadzības gadījumā var darīt zināmu savām dalībvalstīm, lai tās varētu veikt ar NATO uzdevumiem saistītas funkcijas, ar noteikumu, ka šāda ar atomieročiem saistīta informācija dalībvalstīs tiek izplatīta vienīgi tādām konkrētām personām, kuras ir iesaistītas NATO uzdevumos, kuru izpildei šā informācija ir vajadzīga. Dalībvalstis vienojas, ka šādi no Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas vai citādā veidā saņemtā informācija saskaņā ar šo Nolīgumu netiek nodota personām, kas nav attiecīgi pilnvarotas vai atrodas ārpus informācijas saņēmējas dalībvalsts jurisdikcijas; tomēr šādu informāciju var darīt zināmu Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai vai, ar Amerikas Savienoto Valstu valdības atļauju, arī citām dalībvalstīm, kam šā informācija ir vajadzīga, lai pildītu ar NATO uzdevumiem saistītās funkcijas.

 

VI pants

 

Neskarot citus šā Nolīguma noteikumus, Amerikas Savienoto Valstu valdība var noteikt pakāpi, kādā var izplatīt jebkādu ar atomieročiem saistīto informāciju, ko tā ir sniegusi Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai vai dalībvalstīm, tā var noteikt to personu kategorijas, kurām var atļaut pieeju šādai informācijai, kā arī ieviest tādus citus informācijas izplatīšanas ierobežojumus, kādus tā uzskata par vajadzīgiem.

 

VII pants

 

1. Puse, kas saskaņā ar šo Nolīgumu saņem ar atomieročiem saistītu informāciju, izmanto to vienīgi Nolīgumā norādītajos nolūkos. Jebkādus izgudrojumus vai atklājumus, kas izdarīti, izmantojot šādu informāciju sakarā ar saņēmējas Puses vai saņēmēju personu, kas atrodas tās jurisdikcijā, valdījuma, aizsardzības nolūkos un bez atlīdzības dara pieejamus Amerikas Savienoto Valstu valdībai tādā kārtībā, par kuru var vienoties un kuru var nodrošināt atbilstoši šā Nolīguma V panta noteikumiem.

 

2. Par jebkādas saskaņā ar šo Nolīgumu paziņotas informācijas piemērošanu vai izmantošanu atbild saņēmēja Puse; Puse, kas šo informāciju ir paziņojusi, neuzņemas nekādas saistības un nedod nekādas garantijas attiecībā uz tās piemērošanu vai izmantošanu.

 

VIII pants

 

Neko šajā Nolīgumā neuzskata par aizvietojošu vai citādi ietekmējošu attiecībā uz divpusējiem nolīgumiem, kas noslēgti starp šā Nolīguma, kas paredz sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā, Pusēm.

 

IX pants

 

Šajā Nolīgumā:

 

a) “Atomierocis” nozīmē jebkuru ierīci, kas izmanto atomenerģiju, izņemot šīs ierīces transportēšanas līdzekļus vai dzinējierīces (ja šādi līdzekļi ir no ierīces atdalāma vai demontējama sastāvdaļa), kuras lietojuma galvenais mērķis ir izmantot vai pilnveidot to kā ieroci, ieroča modeli vai ieroča izmēģināšanas iekārtu.

 

b) “Ar atomieročiem saistīta informācija”, kuru saskaņā ar šo Nolīgumu nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, nozīmē informāciju, kuru Amerikas Savienoto Valstu valdība apzīmē kā “informāciju dienesta lietošanai” vai kā “informāciju, kas agrāk bijusi paredzēta dienesta lietošanai”.

 

X pants

 

1. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad Amerikas Savienoto Valstu valdība ir saņēmusi no visām Ziemeļatlantijas Līguma slēdzējām Pusēm paziņojumu par to, ka tās vēlas uzņemties saistības atbilstīgi šā Nolīguma nosacījumiem.

 

2. Amerikas Savienoto Valstu valdība informē visas Ziemeļatlantijas Līguma līgumslēdzējas puses, kā arī Ziemeļatlantijas Līguma Organizāciju par katru paziņojumu un par šā Nolīguma stāšanos spēkā.

 

3. Šis Nolīgums paliek spēkā, līdz to pārtrauc uz vienprātīgas vienošanās pamata vai aizstāj to ar citu Nolīgumu, pieņemot, ka šā Nolīguma pilnīga pārtraukšana tomēr neatbrīvo nevienu no Pusēm no šā Nolīguma prasībām aizsargāt informāciju, kas tām ir kļuvusi zināma saskaņā ar Nolīgumu.

 

XI pants

 

Neatkarīgi no Nolīguma starp Ziemeļatlantijas Līguma slēdzējām Pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā, kas parakstīts Parīzē 1955. gada 22. jūnijā, VI (4.) panta noteikumiem šis Nolīgums pēc stāšanās spēkā aizvieto augstākminēto Nolīgumu, tomēr tiek pieņemts, ka informācija, kas ir darīta zināma saskaņā ar augstākminēto Nolīgumu neatkarīgi no tās piemērošanas nolūkiem, tiek uzskatīta par tādu, kas ir darīta zināma saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem.

 

XII pants

 

Šajā Nolīgumā norādīts datums, kurā tas ir pieejams parakstīšanai, un tas paliek pieejams parakstīšanai līdz dienai, kad to ir parakstījušas visas valstis, kas ir Ziemeļatlantijas Līguma slēdzējas Puses.

 

 

To apliecinot, attiecīgie Pārstāvji ir parakstījuši šo Nolīgumu savu attiecīgo valstu, kas ir Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstis, vārdā un Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas vārdā.

 

Parīzē 1964. gada 18.jūnijā, angļu un franču valodā; abiem tekstiem ir vienāds spēks; oriģinālu vienā eksemplārā deponē Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvā.

 

Amerikas Savienoto Valstu valdība izsniedz apstiprinātas Nolīguma kopijas visām parakstītājām valstīm un valstīm, kas pievienojas.

 

 

 


NOLĪGUMA STARP ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA SLĒDZĒJĀM PUSĒM PAR SADARBĪBU AR ATOMIEROČIEM SAISTĪTAS INFORMĀCIJAS JOMĀ SPECIĀLAIS PIELIKUMS

 

Ar šā pielikuma noteikumiem tiek ieviesti konkrēti Parīzē 1964.gada 18.jūnijā parakstītā Nolīguma par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā (turpmāk tekstā “Nolīgums”) noteikumi. Šis pielikums ir Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

 

I IEDAĻA

 

Kā nosaka šā Nolīguma noteikumi un nosacījumi, Amerikas Savienoto Valstu valdība paziņo Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai un tās dalībvalstīm šādus ar atomieročiem saistītas informācijas veidus:

 

A. Informāciju, kas var būt vajadzīga kopējas aizsardzības plānošanas, mācību un materiāli tehniskās apgādes nolūkos; informāciju par tādu atomieroču daudzumu, atrašanās vietu, jaudu, uzvilkšanas, drošinātāju, vadības un kontroles, uzspridzināšanas sistēmām, kas var tikt nodoti izmantošanai Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai vai tās atbalstam.

 

B. Informāciju par paredzamo vai izraisīto atomieroča sprādziena iedarbību.

 

C. Informāciju par konstrukciju, aprīkojuma, sakaru sistēmu un personāla reakciju uz kodolieroču iedarbību, ieskaitot postījumu vai zaudējumu noteikšanas kritērijus.

 

D. Informāciju par analīžu, kas attiecas uz atomieroču ietekmi, veikšanas metodēm un procedūrām.

 

E. Informāciju par potenciālo pretinieku valstu atomkarošanas spējām.

 

F. Informāciju par atomieročiem un atomieroču sistēmām, kas vajadzīga, lai nodrošinātu tādu konkrētu atomieroču nogādes potenciālu, kas var tikt nodots izmantošanai Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai vai tās atbalstam, ieskaitot informāciju, kas vajadzīga atomieroču sistēmu novērtēšanai, lai izstrādātu NATO prasības un stratēģiju.

 

G. Informāciju, kas attiecas uz nogādes sistēmām, ieskaitot informāciju par tehniskās apkopes, montāžas, transportēšanas un palaišanas komandu taktiku, metodēm un pienākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrētu atomieroču nogādāšanas iespējas.

 

H. Prognozētos stratēģiskā gaisa uzbrukuma rezultātus tiktāl, ciktāl tie ietekmē NATO plānošanu.

 

I. Informāciju, kas vajadzīga, lai panāktu konkrētu atomieroču savietojamību ar konkrētiem nogādes līdzekļiem.

 

J. Konkrētu atomieroču un ar tiem saistīto operatīvo sistēmu drošības raksturīpašības un informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu glābšanas un evakuācijas operācijas situācijā, kad ir noticis ar atomieročiem saistīts nelaimes gadījums.

 

K. Informāciju, kas vajadzīga, lai plānotu personālu un sagatavotu to izmantot atomieročus un aizsargāties pret tiem, ieskaitot informāciju, kas attiecas uz:

 

1. Izotopu militāro izmantošanu medicīniskos nolūkos.

 

2. Aizsardzību pret radioloģisko karadarbību.

 

L. Informāciju, kas attiecas uz civilo aizsardzību pret atomuzbrukumiem.

 

M. Citu informāciju, kuru attiecīgas Amerikas Savienoto Valstu iestādes uzskata par vajadzīgu sniegt Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas atbalstam un kura ir nododama saskaņā ar1954. gada likuma par atomenerģijas izmantošanu, kas ir grozīts, noteikumiem un šo Nolīgumu.

 

II IEDAĻA

 

Saskaņā ar šo Nolīgumu nedara zināmu nekādu informāciju par citiem atomenerģijas, militāro reaktoru un Jūras spēku kodoldzinēju ierīču militārajiem lietojumiem.

 


NOLĪGUMA STARP ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM PAR SADARBĪBU AR ATOMIEROČIEM SAISTĪTAS INFORMĀCIJAS JOMĀ PIELIKUMS PAR DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM

 

Šajā pielikumā ir izklāstīti drošības pasākumi, kurus Ziemeļatlantijas Līguma Organizācija un tās dalībvalstis piemēro, lai aizsargātu ar atomieročiem saistīto informāciju, kuru Amerikas Savienoto Valstu valdība ir paziņojusi Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai un tās dalībvalstīm saskaņā ar Parīzē 1964.gada 18.jūnijā parakstīto Nolīgumu par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā (turpmāk tekstā “Nolīgums”), kura neatņemama sastāvdaļa ir šis pielikums. Gadījumā, ja kāda Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalsts, izņemot Amerikas Savienoto Valstu valdību, saskaņā ar šā Nolīguma II pantu paziņo ar atomieročiem saistītu informāciju, tad šo informāciju aizsargā ar drošības pasākumiem, kas nav mazāk ierobežojoši nekā tie, kas izklāstīti šajā pielikumā.

 

I IEDAĻA

 

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

 

A. NATO drošības reglamentus, kas nav mazāk ierobežojoši nekā tie, kas izklāstīti dokumentā C-M(55)15 (galīgais variants) un ar 1961. gada 1. janvāri datētajā konfidenciālajā pievienojumā, kā arī drošības pasākumus, kas norādīti šajā pielikumā, NATO militārās un civilās struktūrvienības un dalībvalstis piemēro ar atomieročiem saistītai informācijai, ko paziņo saskaņā ar Nolīgumu.

 

B. Drošības pasākumu programma, ko ievieš visas NATO militārās un civilās struktūrvienības un dalībvalstis, kas saskaņā ar Nolīgumu saņem ar atomieročiem saistītu informāciju, pilnībā nodrošina šajā pielikumā norādīto drošības prasību īstenošanu.

 

C. Ģenerālsekretārs, rīkojoties Ziemeļatlantijas Padomes vārdā un tās vadībā, ir atbildīgs par NATO drošības programmas, kas paredzēta, lai saskaņā ar šo Nolīgumu aizsargātu ar atomieročiem saistītu informāciju, piemērošanas uzraudzību. Viņš, izmantojot šā pielikuma X iedaļā norādītās procedūras, pārliecinās, ka NATO militārajās un civilajās struktūrvienībās, kā arī valstu militārajās un civilajās struktūrvienībās ir veikti visi NATO Drošības programmā norādītie pasākumi, lai aizsargātu informāciju, ar kuru ir notikusi apmaiņa saskaņā ar Nolīgumu.

 

D. Neviena persona nav tiesīga piekļūt ar atomieročiem saistītai informācijai tikai savas dienesta pakāpes, amata vai uzticamības statusa dēļ.

 

E. Pieeja ar atomieročiem saistītai informācijai, kas ir nodrošināta Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijai, ir atļauta vienīgi tiem Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstu pilsoņiem, kuriem ir noformētas atļaujas saskaņā ar šā pielikuma II iedaļu un kuriem pieeja šādai informācijai ir vajadzīga viņu pienākumu izpildei.

 

Pieeja ar atomieročiem saistītai informācijai, ko saskaņā ar šo Nolīgumu paziņo dalībvalstij, tiek dota vienīgi šīs valsts pilsoņiem, kuriem ir noformētas atļaujas saskaņā ar šā pielikuma II iedaļu un kuriem pieeja šādai informācijai ir vajadzīga viņu pienākumu izpildei, lai dalībvalsts varētu veikt savus pienākumus un izpildīt saistības pret Ziemeļatlantijas Līguma Organizāciju.

 

II IEDAĻA

 

PERSONĀLA DROŠĪBA

 

A.            Nevienai personai nepiešķir atļauju darbam ar atomieročiem saistīto informāciju, kamēr nepārliecinās, ka šāda atļauja neapdraud Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas drošību vai Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstu nacionālo drošību.

 

B. Pirms atļauj piekļūt ar atomieročiem saistītai informācijai, valsts atbildīgā iestāde nosaka katras attiecīgās personas piemērotību (pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu) šādas atļaujas saņemšanai.

 

C. Lēmums par to, vai atļaujas piešķiršana ir viennozīmīgi savienojama ar drošības interešu ievērošanu, ir slēdziens, kas balstās uz visu pieejamo informāciju. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas atbildīga valsts iestāde veic pārbaudi, un savāktā informācija tiek analizēta, pievēršot uzmanību galvenajiem kompromitējošas informācijas veidiem, kas var izraisīt jautājumu attiecībā uz kādas personas piemērotību atļaujas saņemšanai, kā norādīts dokumenta C-M(55)15 (galīgais variants) ar 1961. gada 1. janvāri datētā konfidenciālā pievienojuma III iedaļā.

 

D. Minimālais pārbaudes apjoms un mērogs atbilst normām, kas norādītas dokumenta C-M(55)15 (galīgais variants) ar 1961. gada 1. janvāri datētā konfidenciālā pievienojuma III iedaļā, izņemot tos gadījumus, kad veic vispusīgu kādas personas sabiedriskās un privātās dzīves faktu pārbaudi, lai piešķirtu atļauju darbam ar atomieročiem saistīto informāciju, kas klasificēta kā slepena, tādām personām, kas nav dalībvalstu bruņoto spēku sastāvā vai militāro organizāciju civilā personāla sastāvā.

 

E. Katra organizācija, kas izmanto ar atomieročiem saistītu informāciju, nodrošina atbilstošu to personu atļauju reģistrāciju, kurām šajā organizācijā ir dota pieeja šādai informācijai. Katru atļauju, ja to prasa apstākļi, ir jāatjauno, lai nodrošinātu, ka tā atbilst esošajiem standartiem, kas piemērojami personas nodarbinātības apstākļiem, un to ir atkārtoti jāpārbauda prioritārā kārtā, ja ir saņemta informācija, kas norāda, ka turpmāka kādas personas nodarbināšana, kas ietver pieeju ar atomieročiem saistītai informācijai, var būt pretrunā drošības interesēm.

 

F. Katrā valstī ir jānodrošina efektīva sadarbība starp valsts iestādēm, kas atbild par nacionālo drošību, un iestādēm, kas atbild par atļauju noformēšanu, lai panāktu tūlītēju ziņošanu par kompromitējošu informāciju, kas ir iegūta pēc atļaujas piešķiršanas.

 

III IEDAĻA

 

FIZISKĀ DROŠĪBA

 

A. Nodrošina ar atomieročiem saistītas informācijas fizisko aizsardzību pret spiegošanu, sabotāžu, nesankcionētu pieeju vai jebkurām citām naidīgām darbībām. Šādai aizsardzībai ir jābūt samērīgai ar attiecīgo drošības apsvērumu svarīgumu.

 

B. Ar atomieročiem saistītas informācijas fiziskās aizsardzības programmas tiek izstrādātas, lai nodrošinātu:

 

1. Pienācīgu tādas ar atomieročiem saistītas informācijas aizsardzību, kas ir pieejama tūlītējai lietošanai, tiek uzglabāta vai pārvadāta.

 

2. Drošības zonu ar kontrolētas pieejas izveidi, kad to uzskata par vajadzīgu, ņemot vērā klasificētas ar atomieročiem saistītas informācijas slepenību, raksturu, apjomu un lietojumu, kā arī attiecīgās ēkas vai ēku īpašības un atrašanās vietu.

 

3. Kontrolētas pieejas sistēmu, kas ietver procedūras, kuras piemēro kompetentā iestāde, kas dod pieeju; precīzas personāla identificēšanas un personu apliecinošu dokumentu uzskaites metodes; pārvietošanās drošības zonās un ierobežotas pieejas sistēmas ieviešanu.

 

C. Šīs iedaļas B punkta noteikumi papildina dokumenta C-M(55)15 (galīgais variants) III iedaļā izklāstītās procedūras.

 

IV IEDAĻA

 

AR ATOMIEROČIEM SAISTĪTAS INFORMĀCIJAS KONTROLE

 

A. Uztur informācijas kontroles programmas, kuru galvenie mērķi ir:

 

1. Piekļuves kontrole.

2. Slepenības pakāpei piemērotas uzskaites sistēma.

3. Nevajadzīgas informācijas iznīcināšana.

 

B. Vienmēr tiek ievērotas slepenības pakāpes, kuras Amerikas Savienoto Valstu valdība piemēro ar atomieročiem saistītai informācijai, kuru paziņo saskaņā ar šo Nolīgumu; mainīt vai atcelt slepenības pakāpi var vienīgi ar Amerikas Savienoto Valstu valdības atļauju.

 

C. Dokumentus, kas satur ASV ar atomieročiem saistītu informāciju, kuru paziņo saskaņā ar šo Nolīgumu, apzīmē ar NATO apzīmējumiem un slepenības pakāpi, kura ir līdzvērtīgai tai, kuru ir piešķīrusi Amerikas Savienoto Valstu valdība, un kurai seko apzīmējums ATOMAL. Papildus iepriekšminētajam, dokumentā attiecīgajā valodā ievieto šādu frāzi:

 

“Šis dokuments satur ASV ar atomieročiem saistītu informāciju (informācija dienesta lietošanai vai informācija, kas agrāk bijusi paredzēta dienesta lietošanai), kura ir paziņota saskaņā ar NATO Nolīgumu par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā, kurš parakstīts 1964.gada 18.jūnijā un kura tiks pienācīgi aizsargāta.”

 

D. Raksta uzskaites žurnālus attiecībā uz visiem sevišķi slepeniem un slepeniem dokumentiem, kā arī visiem dokumentiem, kuriem saskaņā ar šā Nolīguma VI pantu piemēro īpašus ierobežojumus. Šajos žurnālos uzrāda dokumentu, uz kuriem attiecas īpaši ierobežojumi, visu saņēmēju personību.

 

E. Dokumentu, kas satur ASV ar atomieročiem saistītu informāciju un ir apzīmēti ar augstākminētajā C punktā norādītajiem apzīmējumiem, pavairošanu, fragmentu izmantošanu un tulkošanu var veikt saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 

1. Dokumentus, kas klasificēti kā slepeni un sevišķi slepeni, var pavairot vienīgi ar Amerikas Savienoto Valstu valdības iepriekšēju atļauju. Šim nolūkam šādi dokumenti ir jāapzīmē ar piemērotu apzīmējumu. Ārkārtas apstākļos, kad nav iespējams savlaicīgi saņemt iepriekšēju atļauju, šo noteikumu var neievērot, bet par to ar visātrākajiem līdzekļiem ir jāinformē Amerikas Savienoto Valstu valdība.

 

2. Dokumentus, kas klasificēti kā konfidenciāli, var reproducēt saskaņā ar pašreizējām prasībām.

 

3. Kopijas, ieskaitot fragmentu izvilkumus un tulkojumus, apzīmē ar visiem tiem slepenības pakāpes apzīmējumiem (ieskaitot C punktā norādītos apzīmējumus), kas atrodas uz dokumenta oriģināla; uz tiem attiecas tādas pašas uzskaites kontroles procedūras, kādas piemēro dokumenta oriģinālam. Ja atsevišķiem punktiem ir piešķirta sava slepenības pakāpe, tad to dokumentu slepenības pakāpei, kuri satur ar atomieročiem saistītas informācijas fragmentus, ir jāapzīmē ar to punktu, no kuriem ir izdarīti izvilkumi, visaugstāko slepenības pakāpi un, vajadzības gadījumā, tie ir jāapzīmē ar C punktā norādīto apzīmējumu. Ar atomieročiem saistītas informācijas fragmentu uzskaiti nodrošina atbilstoši šīs iedaļas D punkta noteikumiem. Turklāt tādi īpaši lietošanu ierobežojoši apzīmējumi, ar kuriem var apzīmēt dokumenta oriģinālu, attiecas arī uz dokumentiem, kas satur fragmentus no šā oriģināla.

 

F. Dokumentus, kas sagatavoti, lai reģistrētu saskaņā ar šo Nolīgumu saņemto ar atomieročiem saistīto mutisko vai vizuālo informāciju, apzīmē ar apzīmējumiem, kas norādīti iepriekšminētajā C punktā, un uz tiem atbilstoši slepenības pakāpei attiecas uzskaites un kontroles noteikumi.

 

V IEDAĻA

 

INFORMĀCIJAS KANĀLI

 

Saskaņā ar šo Nolīgumu Amerikas Savienotās Valstis paziņo ar atomieročiem saistīto informāciju, tai skaitā mutisko un vizuālo informāciju, izmantojot jau esošos kanālus vai arī tos, par kuriem var vienoties turpmāk. Lai palīdzētu ģenerālsekretāram pildīt savus ar drošību saistītos pienākumus, kas norādīti šā pielikuma I iedaļas C punktā, Amerikas Savienoto Valstu valdība sniedz ģenerālsekretāram pietiekamu informāciju, lai identificētu jebkādu ar atomieročiem saistīto informāciju, kuru Amerikas Savienoto Valstu valdība paziņo rakstiski, un jebkādu informāciju, kuru saskaņā ar šo Nolīgumu Amerikas Savienoto Valstu valdība ir atļāvusi sniegt. Šādu informāciju nosūta arī Pastāvīgajai grupai, kas uzrauga visus informācijas paziņošanas gadījumus militārajām struktūrvienībām.

 

VI IEDAĻA

 

ZIŅOJUMI

 

A. Katra dalībvalsts un NATO militārā un civilā struktūrvienība, kas saskaņā ar šo Nolīgumu saņem no ASV ar atomieročiem saistīto informāciju, līdz katra gada 31. martam, izmantojot jau esošos kanālus vai arī tos, par kuriem var vienoties turpmāk, ar ģenerālsekretāra starpniecību sniedz Amerikas Savienoto Valstu valdībai ziņojumu, kas satur šādas ziņas:

 

1. Visu ar atomieročiem saistīto dokumentu sarakstu, kas saņemti no Amerikas Savienoto Valstu valdības divpadsmit mēnešu laikā līdz iepriekšējā gada 31. decembrim;

 

2. Iepriekšminētajā 1. punktā norādīto dokumentu izplatīšanas reģistrācijas sarakstu; un

 

3. Apliecinājumu tam, ka ir veikta visu ar atomieročiem saistīto dokumentu, par kuriem saskaņā ar šo Nolīgumu atbild dalībvalsts vai NATO militārā vai civilā struktūrvienība, fiziskā pārbaude. Apliecinājumam ir jāietver visu pazudušo dokumentu saraksts, kā arī slēdziens par pazaudēšanas iemeslu pārbaudes rezultātiem un koriģējošiem pasākumiem, kas veikti, lai nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos.

 

B. Ja ar atomieročiem saistītā informācija, ko ASV paziņo saskaņā ar šo Nolīgumu, tiek apdraudēta dokumentu zuduma rezultātā vai jebkādā citā veidā, tad nekavējoties, izmantojot jau esošos kanālus vai arī tos, par kuriem var vienoties turpmāk, nosūta ziņojumu ģenerālsekretāram un Amerikas Savienoto Valstu valdībai, ietverot visu informāciju, kas attiecas uz informācijas apdraudējuma apstākļiem.

 

VII IEDAĻA

 

IZGLĪTOŠANA DROŠĪBAS JOMĀ

 

Dalībvalstis un NATO militārās un civilās struktūrvienības, kas saskaņā ar šo Nolīgumu saņem informāciju, uztur atbilstošu programmu, lai nodrošinātu to, ka visas personas, kurām ir dota pieeja strādāt ar atomieročiem saistītu informāciju, būtu informētas par saviem pienākumiem šīs informācijas aizsardzības jomā. Šā programma iekļauj konkrētu sākotnējo ideoloģisko apstrādi un orientēšanu, kā arī periodisku atkārtotu individuālo pienākumu akcentēšanu un noslēguma intervijas, kurās tiek uzsvērti turpmākie ar atomieročiem saistītās informācijas aizsardzības pasākumi.

 

VIII IEDAĻA

 

KLASIFICĒTU LĪGUMU DROŠĪBA

 

Katrs klasificēts līgums, apakšlīgums, konsultantlīgums vai citas vienošanās, kuras slēdz šā Nolīguma Puses un kuru izpilde ietver pieeju ar atomieročiem saistītai informācijai, ar kuru apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu, satur attiecīgus noteikumus, kas uzliek iesaistītām privātpersonām par pienākumu pakļauties šajā pielikumā izklāstītajiem drošības pasākumiem.

 

IX IEDAĻA

 

NEPĀRTRAUKTA DROŠĪBAS SISTĒMAS ATJAUNOŠANA

 

A. Ir atzīts, ka politikas drošības jomā efektīvu un ātru ieviešanu var būtiski veicināt, izmantojot drošības personāla savstarpējās vizītes. Ir panākta vienošanās attiecībā uz politiku drošības jomā, drošības standartiem un procedūrām, lai turpinātu intensīvu viedokļu apmaiņu un dotu ASV drošības jomas darba grupām iespēju no pirmavotiem izpētīt un izvērtēt procedūras un praktiskās metodes, kuras piemēro Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas aģentūras un dalībvalstu iestādes, kas ir atbildīgas par dokumentu un informācijas, kuru sniedz saskaņā ar šo Nolīgumu, aizsardzību, turklāt šādas vizītes tiek organizētas ar mērķi panākt savstarpēju izpratni par šādu attiecīgo drošības sistēmu atbilstību un samērīgu salīdzināmību.

 

B. Militāro struktūrvienību apmeklējumu gadījumā par to informē ģenerālsekretāru un Pastāvīgo grupu, un ASV darba grupu ziņojumi, kuros ir izklāstīti attiecīgie secinājumi, tiek sniegti pēc katra šāda apmeklējuma. Visus nacionālo struktūrvienību apmeklējumus organizē sadarbībā ar attiecīgās valsts nacionālās drošības iestādēm.

 

X IEDAĻA

 

DROŠĪBAS INSPEKCIJAS

 

A. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti šā pielikuma I iedaļas A punktā, regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi katros divpadsmit mēnešos, notiek visu NATO militāro un civilo struktūrvienību un dalībvalstu, kas saskaņā ar šo Nolīgumu ir saņēmušas ar atomieročiem saistītu informāciju, visaptveroša drošības inspekcija. Šīs inspekcijas, izmantojot kvalificētu personālu, veic NATO aģentūras, kas ir atbildīgas par NATO drošības programmas piemērošanu. Padome var, ja uzskata to par vajadzīgu vai vēlamu, organizēt īpašas inspekcijas un nozīmēt speciālas inspekciju grupas, kuru sastāvā ir NATO civilo un militāro aģentūru personāls vai cits kvalificēts personāls. Dalībvalstu militāro un civilo struktūrvienību apmeklējumus saskaņo ar attiecīgās valsts iestādēm.

 

B. Izpēta visus drošības programmas posmus un trīsdesmit dienu laikā pēc inspekcijas pabeigšanas ģenerālsekretāram nosūta rakstisku ziņojumu, kas satur jebkādu to trūkumu sarakstu, kuri atklāti drošības noteikumu piemērošanas jomā.

 

C. Saskaņā ar šo Nolīgumu šādu inspekciju ziņojumu kopijas ģenerālsekretārs iesniedz ASV, un saskaņā ar citiem Nolīguma noteikumiem vajadzības gadījumā arī pārbaudītajai struktūrvienībai, attiecīgajai nacionālās drošības iestādei un militārajam štābam.

 

D. Trīsdesmit dienu laikā pēc inspekcijas ziņojuma saņemšanas attiecīgās NATO iestādes vai pārbaudītā nacionālā struktūrvienība nosūta ģenerālsekretāram atskaiti par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu inspekcijas ziņojumā norādītos trūkumus. Izskatījis inspekcijas ziņojumus un atskaites par koriģējošiem pasākumiem, ģenerālsekretārs, rīkojoties Padomes vārdā, vajadzības gadījumā pievērš valsts iestāžu, Pastāvīgās grupas vai attiecīgās civilās struktūrvienības uzmanību jebkurām tālākām darbībām, kas var būt vajadzīgas, lai sasniegtu līmeni, kas atbilst NATO drošības kritērijiem un šā Nolīguma noteikumiem. Ziņojumu par koriģējošiem pasākumiem kopijas, kā arī jebkādu iespējamo ģenerālsekretāra komentāru kopijas saskaņā ar šo punktu izplata tāpat, kā ir norādīts šīs iedaļas C punktā attiecībā uz inspekcijas ziņojumiem.

 

E. Gadījumā, ja kāda inspekcijā atklāta problēma paliek neatrisināta, pēc šī pielikuma D rindkopā noteiktās darbības pielietošanas, ģenerālsekretārs par to informēs Padomi, iesakot izveidot “ad hoc” grupu, lai tā izvērtētu problēmu un par to ziņotu Padomei, kura pēc tam pieņems attiecīgo lēmumu.

 

 

 

 

Ministru prezidents

Satversmes aizsardzības biroja direktora v.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Emsis

U.Dzenītis

 

G.Zaļkalns

A.Lapsa

 

 

 

 

AGREEMENT

between the Parties to the North Atlantic Treaty for co-operation regarding atomic information

Preamble

    The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949,

    Recognizing that their mutual security and defense requires that they be prepared to meet the contingencies of atomic warfare, and

    Recognizing that their common interest will be advanced by making available to the North Atlantic Treaty Organization and its member states information pertinent thereto, and

    Taking into consideration the United States Atomic Energy Act of 1954, as amended, which was prepared with these purposes in mind,

    Acting on their own behalf and on behalf of the North Atlantic Treaty Organization,

    Agree as follows:

Article l

    In accordance with and subject to the requirements of the United States Atomic Energy Act of 1954, as amended, the Government of the United States of America will, while the North Atlantic Treaty Organization continues to make substantial and material contributions to the mutual defense and security, co-operate by communicating, from time to time, to the North Atlantic Treaty Organization and its member states, while they continue to make such contributions, atomic Information in accordance with the provisions of this Agreement, provided that the Government of the United States of America determines that such co-operation will promote and will not constitute an unreasonable risk to its defense and security.

Article II

    Paralleling the undertaking of the Government of the United States of America under this Agreement, the other member states of the North Atlantic Treaty Organization will, to the extent they deem necessary, communicate to the North Atlantic Treaty Organization, including its military and civilian elements, and to member states atomic Information of their own origin of the same types provided for in this Agreement. The terms and conditions governing these Communications by other member states will be the subject of subsequent agreements, but will be the same or similar to the terms and conditions specified in this Agreement.

Article III

    The Government of the United States of America will communicate to the North Atlantic Treaty Organization, including its military and civilian elements, and to member states of the North Atlantic Treaty Organization requiring the atomic information in connection with their functions related to NATO missions, such atomic information as is determined by the Government of the United States of America to be necessary to:

(a) the development of defense plans;

(b) the training of personnel in the employment of and defense against atomic weapons and other military applications of atomic energy;

(c) the evaluation of the capabilities of potential enemies in the employment of atomic weapons and other military applications of atomic energy; and

(d) the development of delivery systems compatible with the atomic weapons which they carry.

Article IV

    1. Co-operation under this Agreement will be carried out by the Government of the United States of America in accordance with its applicable laws.

    2. Under this Agreement there will be no transfer by the Government of the United States of America of atomic weapons, non-nuclear parts of atomic weapons, or non-nuclear parts of atomic weapons systems involving Restricted Data.

    3. The atomic information communicated by the Government of the United States of America pursuant to this Agreement shall be used exclusively for the preparation or implementation of NATO defense plans and activities and the development of delivery systems in the common interests of the North Atlantic Treaty Organization.

Article V

    1. Atomic information communicated pursuant to this Agreement shall be accorded full security protection under applicable NATO regulations and procedures, agreed security arrangements, and national legislation and regulations. In no case will the North Atlantic Treaty Organization or its member states maintain security standards for the safeguarding of atomic information less restrictive than those set forth in the pertinent NATO security regulations and other agreed security arrangements in effect on the date this Agreement comes into force.

    2. The establishment and co-ordination of the security programme in all NATO military and civilian elements will be effected under the authority of the North Atlantic Council in conformity with procedures set forth in agreed security arrangements.

    3. Atomic information communicated by the Government of the United States of America pursuant to this Agreement will be made available through channels for communicating atomic information now existing or as may be hereafter agreed.

    4. Atomic information communicated or exchanged pursuant to this Agreement shall not be communicated or exchanged by the North Atlantic Treaty Organization or persons under its jurisdiction to any unauthorized persons or, except as provided in paragraph 5 of this article, beyond the jurisdiction of that Organization.

    5. Unless otherwise specified by the Government of the United States of America, United States atomic information provided to the North Atlantic Treaty Organization may be communicated by the North Atlantic Treaty Organization to its member states as necessary to carry out functions related to NATO missions, provided that dissemination of such atomic information within such member states is limited to those specific individuals concerned with the NATO missions for which the information is required. Member states agree that atomic information so received from the North Atlantic Treaty Organization or otherwise pursuant to this Agreement will not be transferred to unauthorized persons or beyond the jurisdiction of the recipient
member state; however, such information may be communicated to the North Atlantic Treaty Organization or, when authorized by the Government of the United States of America, to other member states requiring the information for functions related to NATO missions.

Article VI

    Other provisions of this Agreement notwithstanding, the Government of the United States of America may stipulate the degree to which any of the atomic information made available by it to the North Atlantic Treaty Organization or member states may be disseminated, may specify the categories of persons who may have access to such information, and may impose such other restrictions on the dissemination of information as it deems necessary.

Article VII

    1. A Party receiving atomic information under this Agreement shall use it for the purposes specified herein only. Any inventions or discoveries resulting from possession of such information on the part of a recipient Party or persons under its jurisdiction shall be made available to the Government of the United States of America for defense purposes without charge in accordance with such arrangements as may be agreed and shall be safeguarded in accordance with the provisions of Article V of this Agreement.

    2. The application or use of any information communicated under this Agreement shall be the responsibility of the Party receiving it; the Party communicating the information does not provide any indemnity or warranty with respect to its application or use.

Article VIII

    Nothing in this Agreement shall be considered to supersede or otherwise affect bilateral agreements between Parties to this Agreement providing for co-operation in the exchange of atomic information.

Article IX

    For the purposes of this Agreement:

(a) "Atomic weapon" means any device utilizing atomic energy, exclusive of the means for transporting or propelling the device (where such means is a separable and divisible part of the device), the principal purpose of which is for use as, or for development of, a weapon, a weapon prototype, or a weapon test device.

(b) "Atomic information" to be provided by the Government of the United States of America under this Agreement means information which is designated "Restricted Data" or "Formerly Restricted Data" by the Government of the United States of America.

Article X

    1. This Agreement shall enter into force upon receipt by the Government of the United States of America of notification from all Parties to the North Atlantic Treaty that they are willing to be bound by the terms of the Agreement.

    2. The Government of the United States of America will inform all Parties to the North Atlantic Treaty, and will also inform the North Atlantic Treaty Organization, of each notification and of the entry into force of this Agreement.

    3. This Agreement shall remain in force until terminated by unanimous agreement or superseded by another agreement, it being understood, however, that termination of this Agreement as a whole shall not release any Party from the requirements of this Agreement to safeguard Information made available pursuant to it.

 

Article XI

    Notwithstanding the provisions of Article VI (4) of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Cooperation regarding Atomic Information, signed in Paris on 22nd June, 1955, the present Agreement shall upon its entry into force supersede the abovementioned Agreement, it being understood, however, that Information communicated under that Agreement shall be considered for all purposes to have been communicated under the provisions of this Agreement.

Article XII

    This Agreement shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature until it has been signed by all the States Parties to the North Atlantic Treaty.

    In witness whereof the undersigned Representatives have signed the present Agreement on behalf of their respective States, members of the North Atlantic Treaty Organization, and on behalf of the North Atlantic Treaty Organization.

    Done at Paris this 18th day of June 1964, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for co-operation regarding atomic information

 

The  provisions  of  this  Annex   implement   certain  of   the provision  of the  Agreement for Co-operation  Regarding  Atomic Information  done  at  Paris,  on 18th June, 1964,  (hereinafter   referred   to  as the   Agreement)   of which this Annex forms an  integral   part.

 

Section  I

 

Subject   to   the  terms  and   conditions  of   the   Agreement, the   types   of atomic  information which  the Government  of  the United   States  of  America may make  available  to   the   North  Atlantic Treaty  Organization and its member  states  are:

 

A.       As nay be necessary for mutual defense  planning,

 training,   and logistical requirements,   information  concerning the   rubbers,   locations,   types,   yields,   arming,   saving,   command and   control,   and fusing of those atomic weapons  which  can  be made available   for use  by or in support  of  the North Atlantic  Treaty Organization.

 

B.              Effects  to be expected or resulting from the detonation of atomic weapons.

 

C.       Response  of  structures,   equipment,   communications  and personnel to the  effects of atomic weapons,   including  damage or  casualty- criteria,

               

D.      Methods and procedures for analyses relating to  the effects   of atomic weapons.   

 

E.      Information on the capabilities  of potential  enemy nations   for atomic warfare.     |

 

F.      Information on atomic weapons  and atomic  weapons systems   required for attainment of  delivery  capability with specified  atomic  weapons which  can   be  made  available   for  use   by or   in  support of the North Atlantic  Treaty Organization. ,   including information required for evaluation  of atomic  weapons   systems   to determine NATO requirements and strategy.

 

G.        Information regarding delivery  systems,   including tactics and  techniques and duties of maintenance,  assembly delivery  and launch crews required  for attainment  of  delivery capability with specified atomic weapons.

 

H.        To  the  extent   that  they  will   influence   NATO   planning, the   results   to  be   expected  from  the   strategic  air  offensive,

I.        Information   required  for attainment  of compatibility of   specified atomic  weapons with specified  delivery   vehicles.

J,        Safety  features  of specified .atomic  weapons   and   of   the operational  systems  associated with  such, weapons  and   information necessary  and appropriate  for salvage  and   recovery   operations incident   to  a weapons  accident.

K.        Information  required in  planning for and   training  of personnel  in  the  employment of and  defence  against   atomic weapons   and  including  information concerning:

1.     Military uses of isotopes  for medical  purposes.

2.     Defense  against radiological warfare.

 

L.       Information regarding civil defense against atomic attacks.                                           

M.    Other information as may be  determined by  appropriate United  States Authorities to be necessary for support  of  the North Atlantic Treaty Organization and  transferable  under provisions of the Atomic Energy Act of 1954,   as amended,   and  the Agreement.

 

 

Section II

 

No information on other military applications  of atomic  energy, military reactors,   or naval nuclear propulsion plants,   will be communicated under the Agreement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Security Annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for co-operation regarding atomic Information

    This Annex sets forth the security measures which the North Atlantic Treaty Organization and the member states shall apply to safeguard atomic Information made available by the Government for the United States of America to the North Atlantic Treaty Organization and its member states pursuant to the Agreement for Co-operation Regarding Atomic Information done at Paris on 18th June, 1964, (referred to hereinafter as "the Agreement") of which this Annex is an integral part. In the event a member of the North Atlantic Treaty Organization other than the Government of the United States of America makes atomic Information available pursuant, to Article II of the Agreement, such information shall be safeguarded by security measures no less restrictive than those set forth in this Annex.

Section l

General

A. NATO security regulations, no less restrictive than those which are presently set forth in C-M(55)15(Final) and the Confidential Supplement of 1st January, 1961, thereto, as well as the security measures specified in this Annex, shall be applied by NATO military and civilian elements and by member states to atomic information communicated pursuant to the Agreement.

B. The security programme as implemented by all NATO military and civilian elements and by member states receiving atomic information pursuant to the Agreement shall provide fully for carrying out the security requirements laid down in this Annex.

C. The Secretary General, acting in the name of the North Atlantic Council and under its authority, shall be responsible for supervising the application of the NATO security programme for the protection of atomic information under the Agreement. He will ascertain by means of the procedures set forth in Section X of this Annex that all measures required by the NATO Security programme are taken in NATO civil and military elements and national civil and military elements to protect the information exchanged under the Agreement.

D. No individual shall be entitled to access to atomic information solely by virtue of rank, appointment, or security clearance.

E. Access to atomic information made available to the North Atlantic Treaty Organization shall be limited to nationals of member states of the North Atlantic Treaty Organization who have been grated security clearances in accordance with Section II of this Annex and whose responsibilities require access to the information.

F. Access to atomic information made available to a member state pursuant to the Agreement shall be limited to its nationals who have been granted security clearances in accordance with Section II of this Annex and whose duties require access in order that the member state can fulfill its responsibilities and commitments to the North Atlantic Treaty Organization.

Section II

Personnel security

A. No individual shall be granted a security clearance for access to atomic information unless it is determined that such clearance will not endanger the security of the North Atlantic Treaty Organization or the national security of the member states of the North Atlantic Treaty Organization.

B. Prior to affording access to atomic information, the determination of eligibility (decision to grant security clearance) for each individual to be afforded such access shall be made by a responsible authority of the government of the individual concerned.

C. The decision as to whether the granting of a security clearance is clearly consistent with the interests of security shall be a determination based on all available information. Prior to this determination, an investigation shall be conducted by a responsible government authority and the information developed shall be reviewed in the light of the principal types of derogatory information which create a question as to an individual's eligibility for security clearance, as these are set forth in Section III of the Confidential Supplement of 1st January, 1961 to C-M(55)15(Final).

D. The minimum scope and extent of the investigation shall be in accordance with the standards set out in Section II of the Confidential Supplement to C-M(55)15(Final), except that a background investigation shall be required for clearance for access to atomic information classified Secret for individuals other than members of the armed forces or civilian personnel of the military establishments of the member states.

E. Each establishment handling atomic information shall maintain an appropriate record of the clearance of individuals authorized to have access to such information at that establishment. Each clearance shall be reviewed, as the occasion demands, to insure that it conforms with the current standards applicable to the individual's employment and shall be reexamined as a matter of priority when information is received which indicates that continued employment involving access to atomic information may no longer be consistent with the interests of security.

F. Effective liaison shall be maintained in each state between the national agencies responsible for national security and the authority responsible for making clearance determinations to assure prompt notification of information with derogatory implications developed subsequent to the grant of security clearance.

Section III

Physical security

A. Atomic information shall be protected physically against espionage, sabotage, unauthorized access or any other hostile activity. Such protection shall be commensurate with the importance of the security interest involved.

B. Programmes for physical security of atomic information shall be established so as to assure:

1. Proper protection of atomic information on hand for immediate use, in storage or in transit;

2. The establishment of security areas, with controlled access, when deemed necessary by reason of the sensitivity, character, volume and use of the classified atomic information, and the character and location of the building or buildings involved;

3. A system of controlled access which shall embody procedures for a competent authority to authorize access, accurate methods of personnel identification and accountability for identification media; and a means of enforcing limitations on movement within, and access to, security areas.

C.              The provisions of paragraph B above will be in addition to the procedures set forth in Section IV of C-M(55)15(Final).

Section IV

Control of atomic information

A. Information control programmes shall be maintained which will have for their basic purposes:

1. Control of access.

2. Ready accountability commensurate with the degree of sensitivity.

3. Destruction when no longer needed.

B. Security classifications applied by the Government of the United States of America to atomic information communicated under the Agreement shall be observed at all times; regarding or declassification may be done only with the approval of the Government of the United States of America.

C. Documents containing United States atomic information communicated under the Agreement shall bear NATO markings and a security classification equivalent to that assigned by the Government of the United States of America, followed by the word ATOMAL. In addition, the following marking shall be entered on the document in the language of the document:

"This document contains United States atomic information (Restricted Data or Formerly Restricted Data) made available pursuant to the NATO Agreement for Co-operation Regarding Atomic Information signed on 18th June, 1964, and will be safeguarded accordingly."

D. Accountability records shall be maintained for all Top Secret and Secret documents, and for all documents on which special limitations have been placed in accordance with Article VI of the Agreement. These records shall show the identity of all recipients of documents on which special limitations have been placed.

E. Reproductions, including extracts and translations, of documents containing United States atomic information bearing the markings specified in paragraph C above may be made under the following rules:

 1. Documents classified Secret and Top Secret may be reproduced only with the prior approval of the Government of the United States of America. Such documents shall bear a suitable notation to this effect. In emergencies when prior approval cannot be obtained in time, this rule may be waived, but the Government of the United States of America shall be so informed by the most expeditious means.

 2. Documents classified Confidential may be reproduced only as necessary to meet current requirements.

 3. Reproductions, including extracts and translations, shall bear all security markings (including the marking described in paragraph C) found on the original document and shall be placed under the accountability controls applied to the original document. Where paragraphs bear separate classifications, the security classification of documents containing extracted atomic information shall bear the classification of the paragraph with the highest classification from which extracts were taken and where appropriate the marking specified in paragraph C. Accountability controls for extracted atomic information shall be as provided in paragraph D of this section. Further, such special limitations as may have been placed on the original document shall apply to documents containing the extracts.

F. Documents prepared to record atomic information received under the Agreement by oral or visual means shall bear the markings specified in paragraph C above and shall be subject to the rules for accountability and control applicable to the level of classification involved.

Section V

Channels of transmission

    Communications by the Government of the United States of America of atomic information under the Agreement, including oral and visual communication, shall be through channels now existing or as may be hereafter agreed. To assist the Secretary General in the discharge of his security responsibilities under paragraph C of Section l of the present Annex, the Government of the United States of America shall provide the Secretary General with sufficient information to identify each written communication of atomic information by the Government of the United States of America and each communication authorized by the Government of the United States of America under the Agreement. This information will also be sent to the Standing Group for all Communications made to military elements.

Section VI

Reports

A. Each member state and NATO military and civilian element which receives United States atomic information under the Agreement shall submit by 31ts March of each year, utilizing channels now existing or as may be hereafter agreed, through the Secretary General to the Government of the United States of America a report containing the following:

1. A list of all atomic documents received from the Government of the United States of America during the twelve months ending 31st December of the previous year.

2. A record of the distribution of the documents listed in paragraph 1 above, and

3. A certification that a physical muster has been made of all atomic documents for which the member state or NATO military or civilian element is accountable under the Agreement. The certification shall include a list of all documents unaccounted for, with a statement of the results of the investigation of the loss and the corrective action taken to prevent a recurrence.

B. If United States atomic information communicated under the Agreement is compromised by loss of documents or any other means, an immediate report including all pertinent information concerning the compromise shall be made, utilizing channels now existing or as may be hereafter agreed, to the Secretary General and the Government of the United States of America.

Section VII

Security education

    Member states and NATO military and civilian elements receiving information under the Agreement shall maintain an adequate programme to assure that all individuals who are authorized access to atomic information are informed of their responsibilities to safeguard that information. The programme shall include a specific initial indoctrination and orientation, periodic re-emphasis of individual responsibilities and a termination interview stressing the continuing responsibilities for protection of atomic information.

Section VIII

Security of classified contracts

    Every classified contract, sub-contract, consultant agreement or other arrangement entered into by Parties to the Agreement, the performance of which involves access to atomic information exchanged under the Agreement, shall contain appropriate provisions imposing obligations on the private parties involved to abide by the security arrangements set forth in this Annex.

Section IX

Continuing review of security system

A. It is recognized that effective and prompt implementation of security policies can be materially advanced through reciprocal visits of security personnel. It is agreed to continue a thorough exchange of views relative to security policies, standards and procedures and to permit United States security working groups to examine and view at first hand the procedures and practices of the agencies of the North Atlantic Treaty Organization and of the agencies of member states responsible for the protection of documents and information communicated under the Agreement, such visits to be undertaken with a view to achieving an understanding of adequacy and reasonable comparability of the respective security systems.

B. The Secretary General, and the Standing Group in the case of visits to military elements, will be informed of those visits and reports setting forth pertinent findings of the United States working groups will be furnished to them following each visit. Ali visits to national elements will be carried out in co-operation with the national security authorities of the states concerned.

Section X

Security inspections

A. Comprehensive security inspection of all NATO military and civilian elements and member nations which have received atomic information under the Agreement shall be made regularly, but not less often than once every twelve months, in accordance with the criteria set forth in Section l, paragraph A of this Annex. These inspections shall be made by the NATO agencies having responsibility for the application of the NATO security programme, using qualified personnel. The Council may, as it considers necessary or desirable, direct special inspections to be made and designate ad hoc inspection teams composed of personnel from NATO civilian and military agencies or other qualified personnel. Visits to military and civilian elements of member states will be coordinated with the appropriate national authorities.

B. All phases of the security programme shall be examined and within thirty days after the completion of the inspection, a written report that shall include a list of any deficiencies found in the application of the security regulations will be sent to the Secretary General.

C. Copies of these inspection reports shall be made available by the Secretary General to the United States pursuant to the Agreement and, consistent with other provisions thereof and as may be appropriate, to the installation inspected, the national security authority concerned, and the military headquarters.

D. Within thirty days after receipt of the inspection report, the appropriate authorities of the NATO or national element inspected shall forward to the Secretary General a report of action taken to correct all deficiencies listed in the inspection report. After reviewing the inspection reports and the reports of corrective action taken, the Secretary General, acting on behalf of the Council, shall, as appropriate, draw the attention of the national authorities, the Standing Group or the civilian element concerned to whatever further action may be required to meet NATO security criteria and the provisions of this Agreement. Copies of the reports of corrective action as well as copies of any comments forthcoming from the Secretary General in accordance with this paragraph shall be distributed in the same manner as provided in paragraph C of this Section for the inspection reports.

E. In the event that a problem regarding corrective action arising from a security inspection remains unresolved after the application of procedures set forth in paragraph D of this Annex, the Secretary General shall bring the matter to the attention of the Council with a recommendation that an ad hoc inspection team be designated to investigate the problem and report to the Council, which will thereupon take appropriate action.

 

 

Ministru prezidents

Satversmes aizsardzības biroja direktora v.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Emsis

U.Dzenītis

 

G.Zaļkalns

A.Lapsa

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzēju pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Lai Latvijas Republika spētu darboties kā  pilntiesīga un līdzvērtīga Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk- NATO) dalībvalsts, tai jāpievienojas pastāvošajiem, starp NATO valstīm noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem. Pievienošanās Nolīgumam starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzēju pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā (turpmāk- Nolīgums) un Nolīguma Pielikumiem ir uzskatāma par   integrācijas NATO sastāvdaļu.

Saskaņā ar Nolīgumu ASV valdība sniedz NATO un NATO dalībvalstīm ar kodolieročiem saistītu informāciju, kāda  tām ir nepieciešama kopēju aizsardzības plānu izstrādei. Katras NATO dalībvalsts pienākums ir saņemt, uzglabāt un aizsargāt šo informāciju atbilstoši Nolīguma Pielikumā noteiktajām drošības prasībām. Ne retāk kā reizi gadā notiek visu NATO dalībvalstu, kas saskaņā ar šo Nolīgumu ir saņēmušas ar kodolieročiem saistītu informāciju, visaptveroša drošības inspekcija.

Latvijas Republika jau ir noslēgusi vispārēju līgumu ar NATO par informācijas aizsardzību, šis Nolīgums paredz tālāku konkrētu rīcību, aizsargājot specifisku informāciju (kodolieroči).

2. Tiesību akta projekta būtība

Ar likumu tiek pieņemta un apstiprināta Latvijas puses pievienošanās Nolīgumam starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā un Nolīguma Pielikumiem.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkt. Ls)

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3.Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4.Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešami.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Kļūstot par NATO dalībvalsti, Latvijai ir aktuāli pievienoties NATO dalībvalstu noslēgtajiem daudzpusē-jiem līgumiem, kas saistīti ar informācijas apmaiņu

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                          1.tabula

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

Projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, darbu ar saņemto informāciju tiesības veikt un to uzglabāt tikai valsts institūcijas, kurām informācija nepieciešama saistībā ar paredzēto uzdevumu pildīšanu, ja tās var  nodrošināt noteiktās drošības prasības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ar oficiālā laikraksta ''Latvijas Vēstnesis'' un Normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) starpniecību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Ministru prezidents

Satversmes aizsardzības biroja direktora v.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Emsis

U.Dzenītis

 

G.Zaļkalns

A.Lapsa

 

19.08.2004. 11.15.

833

A.Lapsa

7025460; agris@slazdsgov.lv