Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

2004.gada .....decembrī

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts uz vienas lapas

2. Anotācija uz vienas lapas

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

 

Izdarīt likumā " Par akcīzes nodokli" šādus grozījumus:

    1. Izteikt 21.panta virsrakstu šādā redakcijā:

„21.pants Citi atbrīvojumi un atvieglojumi”

2. Papildināt 21.pantu ar (6) daļu sekojošā redakcijā:

 

“(6) Patstāvīgai mazai alus darītavai, kura ir juridiski, fiziski un ekonomiski nošķirta no citām alus darītavām un ražo līdz 200 000 hl alus gadā, akcīzes nodokļa likme samazināma:

50% apjomā ja gadā realizē līdz 5 tūkstošus hektolitrus alus;

40 % apjomā ja gadā realizē līdz 50 tūkstošus hektolitrus alus;

30 % apjomā ja gadā realizē līdz 200 tūkstošus hektolitrus alus”.

 

 

Anotācija

Kādēļ likums vajadzīgs?

Pamatojoties uz ES direktīvu 92/83/EEC, izvēle noteikt pazeminātas akcīzes nodokļa likmes tradicionāliem produktiem un mazām alus darītavām pie zināmiem kritērijiem, ir atstāta katras ES dalībvalsts vai kandidātvalsts kompetencē.

Latvijas uzņēmējiem tiktu radīti vienlīdzīgi konkurences apstākļi salīdzinājumā ar citu ES dalībvalstu uzņēmējiem. Latvijā mazās alus darītavās, kuru kopējais īpatsvars no šīs nozares uzņēmumiem ir 70%, sekmīgi darbojas daudzos Latvijas reģionos.

Septiņas Eiropas Savienības valstis ir noteikušas atvieglojumus – samazinātas akcīzes nodokļa likmes savai nacionālajai bagātībai – alus ražošanas nozarei, kur galvenā doma ir saglabāt šķirņu daudzveidību un darba vietas mazajos uzņēmumos.

Alus šķirņu daudzveidība ir nacionālā bagātība, kuru ir vērts saglabāt un attīstīt par spīti globalizācijas tendencēm.

Mūsu valstī tie ir 60 līdz 70 % no visiem nozares uzņēmumiem.

Kāda var būt likuma ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Paplašinātos valstī audzēto miežu sējumu pielietojums. Tiktu veicinātu blakusražošana – izejvielu (alus miežu) audzēšana un pārstrāde. Attīstot alus iesala ražošanu nākotnē, mūsuprāt ar alus miežiem varētu apsēt vismaz 15 – 20 tūkstošu ha zemes, tā saglabājot un radot jaunas darba vietas laukos, kuras ir ļoti nepieciešamas.

Šāda uzņēmējdarbības vide būtu stimuls uzņēmējiem attīstīt mazo alus darītavu sektoru analogi, kā tas jau notiek vairākās Eiropas Savienības valstīs kā Vācija, Austrija, Čehija.

Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Ieviešot samazinātās akcīzes nodokļa likmes ar 2005.gada 1.janvāri , tiek prognozēti valsts budžeta zaudējumi Ls 600 tūkst.

Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Jāizdara grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli” un pārējos ar akcīzes nodokli saistītajos MK noteikumos.

Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Samazinot akcīzes nodokļa likmi mazajās alus darītavās, tiks nodrošināta nodokļu sistēmas atbilstība starptautiskām saistībām, tai skaitā, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, vienlaikus ievērojot Latvijas nacionālās intereses.

Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar „Latvijas Alus Darītāju Savienība”