Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā

 

Izdarīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, naudas sodus par šo kultūras pieminekļu bojāšanu un iznīcināšanu, kā arī ar šiem kultūras pieminekļiem saistīto zaudējumu atlīdzību ieskaita valsts vai pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos."

 

2. Aizstāt 17.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā skaitli un vārdus "16.panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "16.pantā".

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministra vietā –

izglītības un zinātnes ministre

I.Druviete

 

 

 


 

Anotācija likuma

“Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā”

projektam

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts sagatavots, izpildot Ministru kabineta 2003.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.271 “Par valsts budžeta 2004.gada veidošanas un sastādīšanas procesa pilnveidošanu un optimizēšanu” un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija sēdē (prot. Nr.41 2. paragr.) doto uzdevumu jautājumā par atteikšanos no speciālajiem budžetiem.

Šobrīd spēkā esošā likuma 16. panta otrās daļas redakcija paredz, ka naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, un kuri pārsniedz šā panta pirmajā daļā minētos kultūras pieminekļu uzturēšanai, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai nepieciešamos izdevumus, naudas sodus par šo kultūras pieminekļu bojāšanu un iznīcināšanu, kā arī ar šiem kultūras pieminekļiem saistīto zaudējumu atlīdzību ieskaita attiecīgi valsts vai pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumos un izmanto tikai Rīgas vēsturiskajā centrā esošo kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 16. pants izteikts jaunā redakcijā, izdarīts grozījums, kas izslēdz spēkā esošā likuma 16. panta otrajā daļā paredzēto speciālo budžetu.

 

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

5,-

5,-

5,-

5,-

5,-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

3. Finansiālā ietekme  

+5,-

+5,-

+5,-

+5,-

+5,-

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Plānoti ieņēmumi no naudas sodiem

 

Plānoti ieņēmumi no naudas sodiem

 

Plānoti ieņēmumi no naudas sodiem

Plānoti ieņēmumi no naudas sodiem

 

Plānoti ieņēmumi no naudas sodiem

 

 

6. Cita informācija

   

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                       1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav notikušas

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 

Šobrīd sabiedrības informēšanas pasākumi vēl nav veikti, sabiedrība tiks informēta ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centra un mājas lapas palīdzību.

 

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

 

5. Cita informācija

 -

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Noteikumu projekta izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Noteikumu projekta izpildi nodrošinās esošā valsts institūcija – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centra palīdzību;

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija.

 -

 

 

 

 

Kultūras ministre                                                                                                 H.Demakova

 

 

 

Kultūras ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskais dienests

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

__.11.2004.

 

 

 

__.11.2004.

 

 

 

__.11.2004.

 

 

 

__.11.2004.

 

 

 

__.11.2004.

H.Demakova

D.Pavļuts

I.Millersone

I.Bērziņa

R.Eize

 

 

 

802

R.Eize

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcijas vadītāja vietniece

7229272,Regina.Eize@mantojums.lv