2003

 

2004. gada 6. decembrī

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

          Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījums likumā ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 

Pielikumā:           likumprojekts uz 1 lapas,

                    anotācija likumprojektam uz 2 lapām.

 

 

Saeimas deputāti:

 

1.     _____________________________

2.     _____________________________

3.     _____________________________

4.     _____________________________

5.     _____________________________

 

 

 


Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā

"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

 

1. Izteikt 13. panta 1. daļas 3. apakšpunktu. šādā redakcijā:

 

''3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, no 2005. gada 1. janvāra neapliekamais minimums šīm pensijām ir 1800 latu gadā, no 2006. gada 1. janvāra neapliekamais minimums šīm pensijām ir 2400 latu gadā.''

 

 

 

 

 

Likumprojekta

 “Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli "”

 

anotācija.

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd pensionāri maksā ienākuma nodokli no summas virs 1200 latu gadā ( 100 Ls mēnesī).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi paredz paaugstināt ar ienākuma nodokļi neapliekamo minimumu. No 2005. gada 1. janvāra paaugstināt neapliekamo minimumu pensijām līdz 1800 Ls gadā (150 Ls mēnesī), no 2006. gada 1. janvāra - līdz 2400 Ls gadā (200 Ls mēnesī).

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts tieši šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts būtiski neietekmēs valsts budžetu un pašvaldību budžetus

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.