9/8 -

 

9/8 -

   .12.2004.

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

            Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 15. decembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"  (Reģ. nr.1032)    (Dok. nr.3407, 3407A)          un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

          Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

          Komisija lūdz iekļaut minētā likumprojekta izskatīšanu pirmajā lasījumā Saeimas š.g. 22. decembra sēdes darba kārtībā.

    

         

 

 

     Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

        

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā

 

Izdarīt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti – šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātie vai pārveidotie Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošie komersanti, kuri noslēguši līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;".

 

3. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanu īsteno Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība saskaņā ar šajā likumā noteiktajām funkcijām.";

 

izslēgt otro, ceturto un piekto daļu.

 

4. 9.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības padomes sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no Rēzeknes pilsētas domes, Griškānu pagasta padomes un Vērēmu pagasta padomes un divus Rēzeknes ekonomiskās zonas komersantu deleģētus pārstāvjus.";

 

izslēgt trešo daļu.

 

5. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par atsevišķu saimniecisko funkciju nodošanu tiem atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "likumu "Par akciju sabiedrībām"" ar vārdu "Komerclikumu";

izslēgt trešo daļu.

 

6. Izslēgt 11.pantu.

 

7. Izslēgt 16.panta otro un trešo daļu.

 

8. Izteikt 18.panta 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) maksājumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, dotējot to ieguldījumus, atmaksājot to kredītus un kredītprocentus, ja tie izpildījuši vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

a) radījuši jaunas darba vietas,

b) ieviesuši modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju,

c) palielinājuši Latvijas izcelsmes lauksaimniecības produkcijas pār­strādes un eksporta apjomu."

 

9. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ieguldījumus komersantos, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji var izdarīt tikai pēc līguma noslēgšanas ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību."

 

10. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

 

"22.pants. (1) Lai veiktu komercdarbību, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem jābūt reģistrētiem komercreģistrā.

(2) Papildus Komerclikumā noteiktajiem dokumentiem Uzņēmumu re­ģistram iesniedzams noraksts no šajā likumā norādītā līguma par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Reģistrējamā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta nosaukumā papildus iekļaujami vārdi "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas"."


11. Izslēgt 23.panta 2.punktu.

 

12. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības izsniegtā atļauja apliecina, ka komersantam ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.";

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "šai uzņēmējsabiedrībai" ar vārdu "komersantam".

 

13. Izslēgt 26.pantu.

 

14. Aizstāt 27.panta otrajā daļā vārdus "uzņēmējsabiedrības ikgadējās peļņas" ar vārdiem "komersanta ikgadējās peļņas".

 

15. Izteikt 28.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta pārvaldes institūcijas vai filiāles atrašanās ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;".

 

16. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

 

"29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants nodrošina tā teritorijā ievesto, ražoto un no tā teritorijas izvesto preču kontroli."

 

17. Aizstāt 46.panta pirmajā daļā vārdus "uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības" ar vārdu "komersanti".

 

18. Izteikt 48.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Vienam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam var iznomāt vai atsavināt īpašumā ne vairāk kā 10 procentus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas."

 

19. Izslēgt 52.panta otro daļu.

 

20. Izslēgt 54.panta otro daļu.

 


21. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

 

"56.pants. Šā likuma noteikumu grozīšana nedrīkst pasliktināt to Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesisko stāvokli, kuri uzsākuši savu darbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmuši attiecīgu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības uz noteiktu termiņu izsniegtu atļauju komercdarbības veikšanai, izņemot gadījumus, ja likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām."