Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Iepakojuma likumā

(Reģ. nr. 1031)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

Iepakojuma likums

Grozījumi Iepakojuma likumā

 

 

 

Grozījumi Iepakojuma likumā

 

 

Izdarīt Iepakojuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Iepakojuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā),

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus "iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "iepakojuma apsaimnieko­šanas komercuzņēmums" (attiecīgā locījumā).

1

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

 

atbalstīt

 

 

3. Aizstāt visā likumā vārdu "importētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ievedējs no citām valstīm" (attiecīgā locījumā).

2

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

atbalstīt

 

 

4. Aizstāt visā likumā vārdus "preces un produkti" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "preces" (attiecīgā locījumā).

3

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 4.pantu pēc vārdiem “preces un produktu” ar vārdiem “un vārdus “preces vai produkti””.

 

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

vārdus “preces un produkti” un vārdus “preces vai produkti” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “preces” (attiecīgā locījumā) un

 

5. Aizstāt visā likumā vārdu "importētā" ar vārdiem "no citām valstīm ievestā".

 

 

Redakc.

 preciz.

vārdu “importētā” — ar vārdiem “no citām valstīm ievestā”.

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atkārtoti lietojamais iepakojums — iepakojums, kuru var izmantot atkārtoti tā sākotnējam uzdevumam;

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 1.pantu ar  11.punktu šādā redakcijā:

“11) iepakojuma apsaimniekotājs – komercsabiedrība, kas pamatojoties uz noslēgto līgumu ar iepakotāju organizē un koordinē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;”

atbalstīt

2. 1.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) iepakojuma apsaimniekotājs — komercsabiedrība, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar iepakotāju, organizē un koordinē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;”;

2) iepakojums — precēm un produktiem pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu produktu — izejvielas un gatavas preces — un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā;

 

5

 

 

 

 

 

6

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Likuma 1.pantā izslēgt 2.punktu;

 

Deputāts I.Emsis

1.panta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2)  iepakojums — precēm un produktiem pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu produktu — izejvielas un gatavas preces — un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu tiek uzskatīts arī iepakojums, ko precei vai pakalpojumam pievieno pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.”

atbalstīt

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.11

 

izslēgt 2.punktu;

3) iepakotājs — preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kurš iepako preci, kā arī importētājs, kurš importē preci vai produktu iepakojumā;

4) izlietotais iepakojums — iepakojums vai iepakojuma materiāls, kas nav izmantojams tā sākotnējam uzdevumam un kvalificējams kā atkritumi;

5) izlietotā iepakojuma apsaimniekošana — izlietotā iepakojuma savākšana, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, reģenerācija (pārstrāde vai enerģijas iegūšana) vai apglabāšana, kā arī minēto darbību plānošana un organizēšana;

6) izlietotā iepakojuma pārstrāde — process, kurā no izlietotā iepakojuma vai iepakojuma materiāla iegūst to pašu materiālu vai citus materiālus, izņemot enerģiju, ko iegūst, izlietoto iepakojumu vai iepakojuma materiālu sadedzinot;

7) reģenerācija — process, kurā no izlietotā iepakojuma vai iepakojuma materiāla iegūst otrreizējās izejvielas vai enerģiju.

6. Aizstāt 1.pantā vārdu "importē" ar vārdiem "ieved no citām valstīm".

7

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iepakotājs – preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kurš iepako preci Latvijā vai ieved iepakotu preci Latvijā no citām valstīm;”;

 

atbalstīt

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iepakotājs — preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kurš iepako preci Latvijā vai ieved iepakotu preci Latvijā no citām valstīm;”.

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Papildināt ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8) iepakojuma apsaimniekošanas komercsabiedrība – komercsabiedrība, kura iepakotāju vietā organizē un koordinē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.”

 

Deputāts I.Emsis

1.pantu papildināt ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

„8) iepakojuma apsaimniekošanas komercuzņēmums – komercuzņēmums, kas iepakotāju vietā organizē un koordinē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.4

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.4

 

 

 

 

10

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

„(1) Iepakojums ir precēm un produktiem pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu produktu — izejvielas un gatavas preces — un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

(2) Iepakojuma definīcijas piemērošanas kritēriji ir šādi: 

1) Priekšmetus uzskata par iepakojumu, ja tie atbilst iepriekš minētajai definīcijai, neskarot citas funkcijas, ko šis iepakojums vēl varētu pildīt, izņemot gadījumus, kad šis priekšmets ir produkta neatņemama daļa un tas vajadzīgs, lai ietvertu, atbalstītu vai uzglabātu minēto produktu visu tā kalpošanas laiku, un visas tā sastāvdaļas paredzēts izmantot, patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi;

2) Priekšmetus, kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, kā arī vienreiz lietojamus priekšmetus, ko piepilda tirdzniecības vietā vai kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, uzskata par iepakojumu, ja tie pilda iepakojuma funkcijas;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.11

 

 

 

 

 

3) Iepakojuma sastāvdaļas un palīgelementus, kas iekļauti iepakojumā, uzskata par tā iepakojuma daļu, kurā tie ir iekļauti. Palīgelementus, kas piekārti vai piestiprināti tieši produktam un pilda iepakojuma funkciju, uzskata par iepakojumu, izņemot gadījumus, kad tie ir minētā produkta neatņemama daļa un visas to sastāvdaļas paredzēts patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi.

(3) Iepakojuma definīcijas kritēriju  piemērošanas piemērus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

11

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

“(1) Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

(2) Iepakojuma definīcijas piemērošanas kritēriji ir šādi:

1) priekšmetus uzskata par iepakojumu, ja tie atbilst šā panta pirmajā daļā minētajai definīcijai, neskarot citas funkcijas, ko šis iepakojums vēl varētu pildīt, izņemot gadījumus, kad attiecīgais priekšmets ir preces neatņemama daļa un tas vajadzīgs, lai ietvertu, atbalstītu vai uzglabātu minēto preci visu tās kalpošanas laiku, un visas tās sastāvdaļas paredzēts izmantot, patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi;

2) priekšmetus, kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, kā arī vienreiz lietojamus priekšmetus, ko piepilda tirdzniecības vietā vai kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, uzskata par iepakojumu, ja tie pilda iepakojuma funkcijas;

atbalstīt

3. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

“(1) Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

(2) Iepakojuma definīcijas piemērošanas kritēriji ir šādi:

1) priekšmetus uzskata par iepakojumu, ja tie atbilst šā panta pirmajā daļā minētajai definīcijai, neskarot citas funkcijas, ko šis iepakojums vēl varētu pildīt, izņemot gadījumus, kad attiecīgais priekšmets ir preces neatņemama daļa un tas vajadzīgs, lai ietvertu, atbalstītu vai uzglabātu minēto preci visu tās kalpošanas laiku, un visas tās sastāvdaļas paredzēts izmantot, patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi;

2) priekšmetus, kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, kā arī vienreiz lietojamus priekšmetus, ko piepilda tirdzniecības vietā vai kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, uzskata par iepakojumu, ja tie pilda iepakojuma funkcijas;

 

 

 

3) iepakojuma sastāvdaļas un palīgelementus, kas iekļauti iepakojumā, uzskata par tā iepakojuma daļu, kurā tie ir iekļauti. Palīgelementus, kas piekārti vai piestiprināti tieši precei un pilda iepakojuma funkciju, uzskata par iepakojumu, izņemot gadījumus, kad tie ir minētās preces neatņemama daļa un visas to sastāvdaļas paredzēts patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi.

(3) Iepakojuma definīcijas kritēriju  piemērošanas piemērus nosaka Ministru kabinets.”

 

3) iepakojuma sastāvdaļas un palīgelementus, kas iekļauti iepakojumā, uzskata par tā iepakojuma daļu, kurā tie ir iekļauti. Palīgelementus, kas piekārti vai piestiprināti tieši precei un pilda iepakojuma funkciju, uzskata par iepakojumu, izņemot gadījumus, kad tie ir minētās preces neatņemama daļa un visas to sastāvdaļas paredzēts patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi.

(3) Iepakojuma definīcijas kritēriju  piemērošanas piemērus nosaka Ministru kabinets.”

3.pants. Likums attiecas uz:

1) iepakojumu, ko ražo Latvijā, un iepakojumu, ko izmanto Latvijas teritorijā neatkarīgi no tā izcelsmes, iepakošanas un patērēšanas vietas vai tajā izmantotajiem materiāliem, kā arī uz izlietoto iepakojumu;

 

 

 

 

 

2) iepakojuma ražotāju (arī importētāju), iepakotāju,

pārdevēju, iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta 2.punktu kā 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) iepakojuma ražotāju (arī tādu iepakojuma ražotāju, kurš iepakojumu ražo citā valstī, bet ieved to Latvijā);

3) iepakotāju, iepakojuma apsaimniekotāju, kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.panta 2.punktu kā 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) iepakojuma ražotāju (arī tādu iepakojuma ražotāju, kurš ieved iepakojumu Latvijā vai kurš iepakojumu ražo citā valstī, un ieved to Latvijā);

3) iepakotāju, iepakojuma apsaimniekotāju, kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.”.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.13

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

4. Izteikt 3.panta 2.punktu kā 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) iepakojuma ražotāju (arī tādu iepakojuma ražotāju, kurš ieved iepakojumu Latvijā vai kurš iepakojumu ražo citā valstī, un ieved to Latvijā);

3) iepakotāju, iepakojuma apsaimniekotāju, kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.”

 

4.pants. (1) Uz iepakojumu un izlietoto iepakojumu attiecas arī citi normatīvie akti, kas reglamentē cilvēka drošības, veselības un higiēnas prasības, kā arī produktu pārvadājumiem un atkritumu apsaimniekošanai izvirzāmās prasības.

 

14

 

 

 

 

 

 

15

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā, 5.panta 2. un 3.punktā, kā arī 6.panta 1.punktā vārdu “produkta” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “preces” (attiecīgā locījumā).

 

Atbildīgā komisija

aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdu “produktu” ar vārdu “preču”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.15 un nr. 17

 

atbalstīt

5. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “produktu” ar vārdu “preču”;

 

 (2) Ja iepakojuma sastāvā ir materiāli, kas izlietoto iepakojumu padara bīstamu, vai iepakojums ir bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, uz izlietoto iepakojumu attiecas normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

 

 

 

16

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Izteikt likuma 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja iepakojuma sastāvā ir materiāli, kas izlietoto iepakojumu padara bīstamu, vai iepakojums ir bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, un to nav iespējams attīrīt līdz pakāpei, kad šo iepakojumu vairs nevar klasificēt kā bīstamo atkritumu, uz izlietoto iepakojumu attiecas normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.”

atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja iepakojuma sastāvā ir materiāli, kas izlietoto iepakojumu padara bīstamu, vai iepakojums ir bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem un to nav iespējams attīrīt līdz pakāpei, kad šo iepakojumu vairs nevar klasificēt kā bīstamu atkritumu, uz izlietoto iepakojumu attiecas normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.”

 

5.pants. Iepakojumu iedala šādos veidos:

1) primārais (tirdzniecības) iepakojums — tirdzniecības vajadzībām izmantojams iepakojums, kas nonāk pie iepakotāja vai patērētāja tirdzniecības vietā un ir tiešā saskarē ar preci vai produktu;

2) sekundārais iepakojums — iepakojums, ko izmanto noteikta daudzuma tirdzniecībai paredzētu preču vai produktu vienību kopīgai iepakošanai. Tas var nonākt pie iepakotāja vai patērētāja neizsaiņots vai arī to atdala no preces tirdzniecības vietā. Sekundārā iepakojuma noņemšana neietekmē produkta raksturlielumus;

3) terciārais (transporta) iepakojums — iepakojums, ko izmanto, lai pārvadātu tirdzniecībai un ražošanai paredzētas preces vai produktus vai sekundārā iepakojuma vienības un izvairītos no produktu bojāšanas pārvadājuma laikā. Terciārais (transporta) iepakojums nav konteineri, ko izmanto sauszemes, ūdens un gaisa pārvadājumiem.

 

17

Atbildīgā komisija

Aizstāt 5.panta 2. un 3.punktā un 6.panta 1.punktā vārdu “produkts” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “prece” (attiecīgā

atbalstīt

6. Aizstāt 5.panta 2. un 3.punktā un 6.panta 1.punktā vārdu “produkts” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “prece” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

6.pants. Iepakojuma projektēšanai, ražošanai un izmantošanai izvirzāmas šādas prasības:

1) iepakojuma tilpumam un svaram jābūt minimālam, taču jānodrošina produktam un patērētājam pietiekams drošības un higiēnas līmenis;

2) iepakojumam jābūt projektētam, ražotam un izmantojamam tādā veidā, lai veicinātu tā pārstrādi un samazinātu negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas laikā;

3) iepakojuma materiālietilpībai, kā arī bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu saturam iepakojuma materiālos vai citos iepakojuma komponentos jābūt minimālam, ņemot vērā šo vielu un produktu emisiju gaisā vai ūdenī, pelnos vai infiltrātā, iegūstot enerģiju vai apglabājot izlietoto iepakojumu.

 

 

 

 

 

12.pants. Izlietotā iepakojuma apjoma samazināšanai un apsaimniekošanai izmanto šādas metodes:

1) izlietotā iepakojuma rašanās samazināšana, arī samazinot iepakojuma materiālietilpību un bīstamību un attīstot videi draudzīgus produktus un tehnoloģijas, kas saistītas ar iepakojuma ražošanu, sadali, iepakošanu un tirdzniecību un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

2) iepakojuma atkārtota lietošana;

3) izlietotā iepakojuma reģenerācija:

a) izlietotā iepakojuma pārstrāde, arī organiskā pārstrāde [bioloģiski noārdāmo izlietotā iepakojuma sastāvdaļu novietošana aerobā (kompostēšana) vai anaerobā (biometanizācija) vidē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus] stabilu organisko pārpalikumu vai metāna izdalīšanai, izņemot apglabāšanu atkritumu izgāztuvē vai poligonā,

b) enerģijas ieguve;

4) izlietotā iepakojuma apglabāšana tādā veidā, kas neapdraud cilvēka dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu īpašumu.

 

18

Juridiskais birojs

Aizstāt 12.panta 1.punktā vārdus “draudzīgus produktus” ar vārdiem “draudzīgas preces”.

 

atbalstīt

7. 12.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “draudzīgus produktus” ar vārdiem “draudzīgas preces”.

 

13.pants. (1) Iepakotājs ir atbildīgs par tā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, kas radies viņa darbības rezultātā.

(2) Ministru kabinets nosaka visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu procentuālo apjomu, kāds jāizmanto reģenerācijai, kā arī termiņus, kādos noteiktais apjoms reģenerējams.

(3) Par šā panta otrajā daļā noteikto izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu neievērošanu iepakotājam dabas resursu nodokļa aprēķinos vienlaikus piemēro pamatlikmes un papildlikmes saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

 

19

Deputāts I.Emsis

13.panta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„(2) Ministru kabinets nosaka visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņus

atbalstīt

8. Izteikt 13.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņus.”

 

14.pants. Jautājumus par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, reģenerācijas iespējām un mērķiem, izlietotā iepakojuma apjoma samazināšanai, iepakojuma atkārtotas lietošanas veicināšanai un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai paredzētajiem pasākumiem ietver atsevišķā atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna nodaļā, kuru pirms apstiprināšanas apspriež ar iepakojuma ražotājiem (importētājiem), iepakotājiem, iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar sabiedrību.

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Aizstāt likuma 14.pantā vārdu „nodaļā” ar vārdiem „un reģionālo plānu nodaļās”.

 

Juridiskais birojs

Likuma 14.pantā:

izslēgt vārdu “(importētājiem)”;

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājiem”.

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

9. 14.pantā:

aizstāt vārdu “nodaļā” ar vārdiem “un reģionālo plānu nodaļās”;

 

 

izslēgt vārdu “(importētājiem)”;

 

 

aizstāt vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājiem”.

 

15.pants. (1) Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu iepakotājs veic pats, dibina iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai slēdz līgumu ar šādu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību). Iepakotāja un iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību nosaka līgums.

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Juridiskais birojs

Likuma 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu iepakotājs veic pats vai slēdz līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju.”;

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotāja”;

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

10. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu iepakotājs veic pats vai slēdz līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju.”;

 

 

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotāja”;

(2) Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendārajā gadā pārsniedz Ministru kabineta noteikto apjomu:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrējas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vai tās pilnvarotajā institūcijā;

2) organizē izlietotā iepakojuma savākšanu un reģenerāciju;

3) reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem.

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājs”.

 

Deputāts I.Emsis

15.panta 2.daļu izteikt šādā redakcijā:

„(2) Iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendārajā gadā pārsniedz Ministru kabineta noteikto apjomu:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrējas Vides ministrijā vai tās pilnvarotajā institūcijā;

2) organizē izlietotā iepakojuma dalīto savākšanu un reģenerāciju, sadarbojoties ar pašvaldībām, kuras saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Atkritumu apsaimniekošanas likumu ir atbildīgas par atkritumu savākšanu savā teritorijā;

3) reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 15. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) organizē izlietotā iepakojuma dalīto savākšanu un reģenerāciju, sadarbojoties ar pašvaldībām”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) organizē izlietotā iepakojuma dalīto savākšanu un reģenerāciju, sadarbojoties ar pašvaldībām;”;

 

 

28

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Likuma 15.pantā:

Papildināt otrās daļas 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ziņojumā norādīto informāciju pamato ar attaisnojošiem uzskaites dokumentiem, sākot no iepakojuma iegādes vai preču iepakojumā ievešanas no citām valstīm līdz pilnīgas reģenerācijas vai pārstrādes brīdim.”

atbalstīt

papildināt otrās daļas 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ziņojumā norādīto informāciju pamato ar attaisnojošiem uzskaites dokumentiem, sākot no iepakojuma iegādes vai preču iepakojuma ievešanas no citām valstīm līdz pilnīgas reģenerācijas vai pārstrādes brīdim.”;

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Izlietoto iepakojumu, kas izvests pārstrādei vai reģenerācijai uz citu valsti ārpus Eiropas Kopienas, uzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tikai tad, ja ir pamatoti pierādījumi tam, ka reģenerācija vai pārstrāde notikusi, ievērojot nosacījumus, kas visumā ir līdzvērtīgi tiem, kas noteikti Eiropas Kopienas tiesību aktos šajā jomā.”

 

Deputāts I.Emsis

15.pantu papildināt ar jaunu 3.daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja iepakotājs ir nodibinājis iepakojuma apsaimniekošanas komercuzņēmumu vai noslēdzis ar iepakojuma apsaimniekošanas komercuzņēmumu līgumu, 15.panta 2.daļā noteiktos pienākumus iepakotāja vietā veic iepakojuma apsaimniekošanas komercuzņēmums.”

atbalstīt

 

 

 

Redakc.

 preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Izlietoto iepakojumu, kas izvests pārstrādei vai reģenerācijai uz citu valsti ārpus Eiropas Kopienas, uzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tikai tad, ja ir pamatoti pierādījumi tam, ka pārstrāde vai reģenerācija notikusi, ievērojot nosacījumus, kas visumā ir līdzvērtīgi tiem, kādi noteikti Eiropas Kopienas tiesību aktos šajā jomā.”

 

16.pants. Iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir informēt sabiedrību par:

1) izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām;

2) iepakojuma lietotāju funkcijām iepakojuma atkārtotā lietošanā un izlietotā iepakojuma reģenerācijā;

3) iepakojuma marķējuma nozīmi.

 

< span style='mso-field-code:"SEQ Table \\* ARABIC"'>31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

Deputāts I.Emsis

16.pantu izteikt šādā redakcijā:

„16.pants. Iepakotāju un iepakojuma apsaimniekošanas komercuzņēmumu pienākums ir informēt sabiedrību par:

1) izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām;

2) iepakojuma lietotāju funkcijām iepakojuma atkārtotā lietošanā un izlietotā iepakojuma reģenerācijā;

3) iepakojuma marķējuma nozīmi.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 16.pantā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotāja”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“Iepakojuma apsaimniekotāja pienākums ir informēt sabiedrību par:

1) izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām;

2) iepakojuma lietotāju funkcijām iepakojuma atkārtotā lietošanā un izlietotā iepakojuma pārstrādē un reģenerācijā;

3) iepakojuma marķējuma nozīmi.

(2) Iepakotāja pienākums ir informēt sabiedrību par izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.33

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

11. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. (1) Iepakojuma apsaimniekotāja pienākums ir informēt sabiedrību par:

1) izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām;

2) iepakojuma lietotāju funkcijām iepakojuma atkārtotā lietošanā un izlietotā iepakojuma pārstrādē un reģenerācijā;

3) iepakojuma marķējuma nozīmi.

(2) Iepakotāja pienākums ir informēt sabiedrību par izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām.”

17.pants. (1) Iepakojuma apsaimniekošanas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem iepakojuma apsaimniekošanas jautājumos ir ieteikuma raksturs. Ministru kabinets nosaka Iepakojuma apsaimniekošanas padomē pārstāvētās institūcijas un apstiprina šīs padomes nolikumu.

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina Iepakojuma apsaimniekošanas padomes personālsastāvu.

(3) Iepakojuma apsaimniekošanas padome veicina šā likuma prasību izpildi, sniedz priekšlikumus ar iepakojuma jomu saistīto normatīvo aktu pilnveidošanai, kā arī sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas iepakojuma apsaimniekošanā.

7. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs" ar vārdiem "Vides ministrs".

 

 

 

12. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs” ar vārdiem “Vides ministrs”.

18.pants. (1) Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs, kas izmanto atkārtoti lietojamo iepakojumu, veido iepakojuma depozīta sistēmu. Patērētājs, pērkot preci vai produktu iepakojumā, kuram ir piemērota depozīta sistēma, samaksā noteiktu naudas summu — depozīta maksu. Saņemot atpakaļ šo iepakojumu no patērētāja, pārdevējs atmaksā viņam depozīta maksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Preces vai produkta importētājs veido iepakojuma depozīta sistēmu gadījumos, kad ir noslēgts līgums ar preces vai produkta piegādātāju ārvalstīs par atkārtoti lietojamā iepakojuma saņemšanu atpakaļ.

(3) Pārdevējam, kas pārdod preci vai produktu iepakojumā, kuram piemērota depozīta sistēma, ir pienākums pieņemt no patērētāja atpakaļ attiecīgo iepakojumu, kuram ir piemērota depozīta sistēma.

(4) Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs nodrošina, lai pārdevēja savāktais iepakojums, kuram ir piemērota depozīta sistēma, tiktu transportēts uz attiecīgo uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

(5) Iepakojumam, kuram ir piemērota depozīta sistēma, nepiemēro tirdzniecības uzcenojumu.

(6) Ministru kabinets nosaka tos iepakojuma veidus, kuriem piemēro depozīta sistēmu, kritērijus un kārtību, kādā tiek veidota un piemērota depozīta sistēma, kā arī tā iepakojuma uzskaites, pārskata un kontroles kārtību, kuram ir piemērota depozīta sistēma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdu "ārvalstīs" ar vārdiem "citās valstīs".

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Juridiskais birojs

Likuma 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs” ar vārdiem “Preces ražotājs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Preces ražotājs nodrošina, lai pārdevēja savāktais iepakojums, kuram ir piemērota depozīta sistēma, tiktu transportēts uz attiecīgo komercdarbības veikšanas vietu.”

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

13. 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs” ar vārdiem “Preces ražotājs”;

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu “ārvalstīs” ar vārdiem “citās valstīs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Preces ražotājs nodrošina, lai pārdevēja savāktais iepakojums, kuram ir piemērota depozīta sistēma, tiktu transportēts uz attiecīgo komercdarbības veikšanas vietu.”

 

19.pants. (1) Iepakojuma ražotājs (importētājs) reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem. Ja iepakojuma ražotājs (importētājs) ir nodibinājis iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai noslēdzis ar iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līgumu, ziņojumu par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem iesniedz attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I.Emsis

19.panta 1.daļu izteikt šādā redakcijā:

„(1) Iepakotājs un iepakojuma ražotājs (ievedējs no citām valstīm) reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par saražotā, eksportētā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem. Ja iepakotājs vai iepakojuma ražotājs (ievedējs no citām valstīm) ir nodibinājis iepakojuma apsaimniekošanas komercuzņēmumu vai noslēdzis ar iepakojuma apsaimniekošanas komercuzņēmumu līgumu, ziņojumu par saražotā, eksportētā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem iesniedz attiecīgais komercuzņēmums.”

 

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja iepakojuma ražotājs ir noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu par saražotā, no citām valstīm ievestā vai uz citām valstīm izvestā iepakojuma apjomu un veidiem attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs.”;

 

Atbildīgā komisija

19.panta 1.daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Iepakojuma ražotājs reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par saražotā, izvestā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem. Ja iepakojuma ražotājs ir noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu par saražotā, no citām valstīm ievestā vai uz citām valstīm izvestā iepakojuma apjomu un veidiem attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs.”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.38

 

 

 

 

 

atbalstīt

14. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Iepakojuma ražotājs reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par saražotā, izvestā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem. Ja iepakojuma ražotājs ir noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu par saražotā, no citām valstīm ievestā vai uz citām valstīm izvestā iepakojuma apjomu un veidiem attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs.”;

(2) Pamatojoties uz iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iepakojuma ražotāja (importētāja) un iepakotāja iesniegtajiem ziņojumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarotā institūcija veido un uztur datu bāzi par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apjomu un veidiem.

(3) Ziņojuma iesniegšanas kārtību nosaka un ziņojuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets .

 

39

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pamatojoties uz iepakojuma apsaimniekotāja, iepakojuma ražotāja un iepakotāja iesniegtajiem ziņojumiem, Vides ministrija vai tās pilnvarotā institūcija veido un uztur datu bāzi par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apjomu un veidiem.”.

atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pamatojoties uz iepakojuma apsaimniekotāja, iepakojuma ražotāja un iepakotāja iesniegtajiem ziņojumiem, Vides ministrija vai tās pilnvarotā institūcija veido un uztur datu bāzi par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apjomu un veidiem.”

 

 

40

Deputāts I.Emsis

19.pantu papildināt ar jaunu 4.daļu šādā redakcijā:

„(4) Iepakojuma plūsmai ir jābūt pierādāmai ar attaisnojošiem dokumentiem no iepakojuma rašanās brīža līdz pat pilnīgas pārstrādes brīdim.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.28

 

 

20.pants. Latvijas Vides aģentūra katru gadu izstrādā un publicē ziņojumu par saražotā (importētā) iepakojuma apjomu un izlietotā iepakojuma apjomu un apsaimniekošanu valstī.

9. Aizstāt 20.pantā vārdus "Latvijas Vides aģentūra" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra".

 

 

 

15. Aizstāt 20.pantā vārdus “Latvijas Vides aģentūra” ar vārdiem “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”.

 

21.pants. Iepakojuma ražotāja (importētāja), iepakotāja un iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Vides valsts inspekcija un reģionālās vides pārvaldes.

 

 

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Iepakojuma ražotāja (ievedēja no citām valstīm), iepakotāja un iepakojuma apsaimniekošanas komercsabiedrības darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Valsts vides dienests."

41

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 10.pantā (likuma 21.panta jaunajā redakcijā) vārdus “(ievedēja no citām valstīm)” un aizstāt vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas komercsabiedrības” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotāja”.

 

atbalstīt

16. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Iepakojuma ražotāja, iepakotāja un iepakojuma apsaimniekotāja darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Valsts vides dienests

 

Pārejas noteikums

Šā likuma 18.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

42

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Papildināt likuma „Pārejas noteikumus” ar 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 18.augustam izdod likuma 1.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

17. Pārejas noteikumā:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 18.augustam izdod likuma 1.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

 

Pārejas noteikums

 

 

 

 

 

Šā likuma 9. un 10.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

43

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu.

atbalstīt

 

 

 

44

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Papildināt likumu ar Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/12/EK, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.”

atbalstīt

18. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvas 2004/12/EK, ar ko groza direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.”