9/8 -

 

9/8 -

   .12.2004.

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

            Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 15. decembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"   (Reģ. nr.1028)       (Dok. nr.3391, 3391A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

    

         

 

 

     Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

        

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus "un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi".

 

3. Papildināt 6.panta otro daļu pēc vārdiem "drošības auditēšanas" ar vārdiem "un ceļu drošības auditoru sertificēšanas".

 

4.  16.panta septītajā daļā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem "tehniskā kontrole" ar vārdiem "uz ceļiem";

aizstāt otrajā teikumā vārdus "apstiprina satiksmes ministrs" ar vārdiem "nosaka Ministru kabinets".

 

5. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ziņas par nederīgām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj nederīgo dokumentu reģistrā."

 

6. Izteikt 43.2 pantu šādā redakcijā:

 

"43.pants. Īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu

(1) Ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, sastāda protokolu – paziņojumu, kurā norāda šādu informāciju:

1) protokola – paziņojuma sastādīšanas datums;

2) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi sodu, un protokola – paziņojuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

3) pārkāpuma konstatēšanas datums un laiks;

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (piemēram, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese);

5) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;


6) pārkāptais Ceļu satiksmes noteikumu punkts;

7) lēmums par soda uzlikšanu un soda apmērs;

8) naudas soda samaksas termiņš;

9) maksājuma uzdevuma rekvizīti un institūcijas, kurās iespējams samaksāt naudas sodu;

10) pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība;

11) informācija par sekām, kādas iestājas, ja naudas sods netiek samaksāts.

(2) Ja laikā, kad tiek konstatēts transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums, transportlīdzekļa vadītājs ierodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, soda uzlikšanas kārtība nemainās un tiek sastādīts protokols – paziņojums.

(3) Uzliktais naudas sods maksājams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā.

(4) Ja naudas sods netiek samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā, transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), uz kura vārda transportlīdzeklis ir reģistrēts, no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra nosūta paziņojumu par nesamaksāto naudas sodu. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

1) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi naudas sodu;

2) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

3) transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja) dati;

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (piemēram, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese), datums un laiks;

5) protokola – paziņojuma numurs;

6) nesamaksātā naudas soda apmērs;

7) maksājuma uzdevuma rekvizīti un institūcijas, kurās iespējams samaksāt naudas sodu;

8) informācija par sekām, kādas iestājušās, jo naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā.

(5) Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā termiņā, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdara atzīmi par aizliegumu līdz naudas soda samaksai veikt valsts tehnisko apskati transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, un reģistrēt to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(6) Ja par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteik­tajā termiņā, naudas sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

(7) Lēmumu par uzlikto sodu mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu augstākai amatpersonai vai augstākā iestādē. Augstākas iestādes (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt tiesā.


(8) Kārtību, kādā noformējams protokols – paziņojums par uzlikto naudas sodu un nosūtāma informācija transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod noteikumus par ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtību."