Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                          Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (reģ.nr 1026)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(7)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 176.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 176.nr.) šādus grozījumus:

Pirmā nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk — Uzņēmumu reģistrs) darbības mērķis ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā.

Likumā noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

Otrā nodaļa

Uzņēmumu reģistra funkcijas un uzdevumi

 

1.pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistra funkcijas ir:

1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, politisko organizāciju (partiju), biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, koncesijas līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;

2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;

3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

1. Papildināt pirmās nodaļas otro daļu un 1.panta otro daļu pēc vārdiem "biedrības un nodibinājumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "politiskās partijas, to apvienības" (attiecīgā locījumā).

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 1.panta 1.punktā vārdus “politisko organizāciju (partiju)” ar vārdiem “politisko partiju un to apvienību”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < ![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdus “politisko organizāciju (partiju)” ar vārdiem “politisko partiju un to apvienību”.

 

2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju reģistra vešana

Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju (to skaitā politisko partiju) reģistru ved saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, šā likuma noteikumiem par biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Aizstāt 2.2 pantā vārdus "ievērojot Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus" ar vārdiem "ievērojot attiecīgi Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā vai Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus".

3.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma 2.2 pantā pēc vārdiem “biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu” ar vārdiem “Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu, Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumu”.

 

Atbalstīts

2. Papildināt 2.2 pantu pēc vārdiem “biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu” ar vārdiem “Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu, Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumu”.

2.13 pants. Šķīrējtiesu reģistra vešana

Šķīrējtiesu reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs.

 

3. Papildināt likumu ar 2.13 pantu šādā redakcijā:

"2.13 pants. Politisko partiju un to apvienību reģistra vešana

Politisko partiju un to apvienību reģistru saskaņā ar šo likumu, Politisko partiju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

4.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.pantā skaitli “2.13“ ar skaitli “2.14” un izslēgt panta nosaukumā, kā arī tekstā vārdus “un to apvienību”.

 

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar 2.14 pantu šādā redakcijā:

"2.14 pants. Politisko partiju reģistra vešana

Politisko partiju reģistru saskaņā ar šo likumu, Politisko partiju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

4.pants. Uzņēmumu reģistra uzdevumi

Lai nodrošinātu savu funkciju izpildi, Uzņēmumu reģistrs veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanai, dokumentus par izmaiņām attiecīgajos reģistros vai par dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un glabā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;

2) pieņem lēmumu par Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanu, par izmaiņām attiecīgajā reģistrā vai dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un izdara attiecīgu ierakstu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu vai par reģistrēšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai;

3) reģistrē kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumus un rīkojumus, ar kuriem piemērots nodrošinājuma līdzeklis;

4) ziņo attiecīgajām iestādēm par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem un sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

5) izskata un sagatavo atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem, sagatavo reģistrācijas lietu un Uzņēmumu reģistra lietvedības dokumentu kopijas un izrakstus, kā arī nodrošina iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar reģistrācijas lietām;

6) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārdiem "biedrību un nodibinājumu reģistru" ar vārdiem "politisko partiju un to apvienību reģistru".

5.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Atbalstīts

 

18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana biedrību un nodibinājumu reģistra vešanai

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

2) iesniegtie dokumenti pēc formas atbilst likuma prasībām;

3) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā vai grozījumi biedrību un nodibinājumu reģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

4) nav biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

 

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

 

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu.

 

Ja konstatē šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētos trūkumus un šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu ir jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

 

Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, ja biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumiem.

 

Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis vai no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

5. Izteikt 18.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu sabiedriskās organizācijas, sabiedrisko organizāciju apvienības, biedrības vai nodibinājuma nosaukumu."

 

 

 

4. Izteikt 18.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu sabiedriskās organizācijas, sabiedrisko organizāciju apvienības, biedrības vai nodibinājuma nosaukumu."

 

6. Papildināt likumu ar jaunu piekto1 nodaļu šādā redakcijā:

"Piektā1 nodaļa Politisko partiju un to apvienību reģistra vešana

18.pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju un to apvienību reģistra vešanai

Politisko partiju un to apvienību reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi.

18.pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai politisko partiju un to apvienību reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu."

 

6.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar jaunu sesto nodaļu šādā redakcijā:

"Sestā nodaļa

Politisko partiju reģistra vešana

18.pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju reģistra vešanai

Politisko partiju reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

18.pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums nepārprotami neatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai to apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma,

2) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums nepārprotami neatšķiras no politisko partiju reģistrā reģistrētas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma,

3) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrības, nodibinājuma vai sabiedriskās organizācijas vai to apvienības nosaukumu."

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar jaunu sesto nodaļu šādā redakcijā:

"Sestā nodaļa

Politisko partiju reģistra vešana

18.pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju reģistra vešanai

Politisko partiju reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

18.pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums nepārprotami neatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma;

2) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums nepārprotami neatšķiras no politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma;

3) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrības, nodibinājuma vai sabiedriskās organizācijas vai to apvienības nosaukumu."

Sestā nodaļa

Nobeiguma noteikumi

 

7.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma sesto no daļu kā septīto nodaļu.

Atbalstīts

6. Uzskatīt līdzšinējo sesto nodaļu par septīto nodaļu.

 

21.pants. Atbildība

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), komersantiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām vai Eiropas komercsabiedrībām neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai Uzņēmumu reģistra amatpersonu likumīgo lēmumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā, vai nepilnīgu izpildīšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, Uzņēmumu reģistra atbildīgā amatpersona ierosina vainīgās personas saukt pie likumā noteiktās atbildības.

Par Biedrību un nodibinājumu likumā noteikto ziņu un dokumentu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā, par ziņu nesniegšanu pēc Uzņēmumu reģistra amatpersonu pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī par nepatiesu ziņu sniegšanu par biedrībām vai nodibinājumiem attiecīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

 

7. 21.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likumā" ar vārdiem "vai Politisko partiju likumā";

 

aizstāt vārdus "biedrībām vai nodibinājumiem" ar vārdiem "biedrībām vai nodibinājumiem, vai politiskajām partijām, vai to apvienībām".

 

 

 

 

7. 21.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likumā" ar vārdiem "vai Politisko partiju likumā";

 

aizstāt vārdus "biedrībām vai nodibinājumiem" ar vārdiem "biedrībām vai nodibinājumiem, vai politiskajām partijām, vai to apvienībām".

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.