Rīgā, 2004

 

Rīgā, 2004.gada 9.decembrī          nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””(reģ.nr.1026), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 176.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt pirmās nodaļas otro daļu un 1.panta otro daļu pēc vārdiem "biedrības un nodibinājumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "politiskās partijas, to apvienības" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt 2.2 pantā vārdus "ievērojot Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus" ar vārdiem "ievērojot attiecīgi Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā vai Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus".

 

3. Papildināt likumu ar 2.13 pantu šādā redakcijā:

 

"2.13 pants. Politisko partiju un to apvienību reģistra vešana

Politisko partiju un to apvienību reģistru saskaņā ar šo likumu, Politisko partiju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

 

4. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārdiem "biedrību un nodibinājumu reģistru" ar vārdiem "politisko partiju un to apvienību reģistru".

 

5. Izteikt 18.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu sabiedriskās organizācijas, sabiedrisko organizāciju apvienības, biedrības vai nodibinājuma nosaukumu."

 

6. Papildināt likumu ar jaunu piekto1 nodaļu šādā redakcijā:

 

"Piektā1 nodaļa

Politisko partiju un to apvienību reģistra vešana

 

18.pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju un to apvienību reģistra vešanai

Politisko partiju un to apvienību reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi.

 

18.pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai politisko partiju un to apvienību reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu."

 

7. 21.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likumā" ar vārdiem "vai Politisko partiju likumā";

aizstāt vārdus "biedrībām vai nodibinājumiem" ar vārdiem "biedrībām vai nodibinājumiem, vai politiskajām partijām, vai to apvienībām".

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.