Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 176.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt pirmās nodaļas otro daļu un 1.panta otro daļu pēc vārdiem "biedrības un nodibinājumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "politiskās partijas, to apvienības" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt 2.2 pantā vārdus "ievērojot Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus" ar vārdiem "ievērojot attiecīgi Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā vai Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus".

 

3. Papildināt likumu ar 2.13 pantu šādā redakcijā:

 

"2.13 pants. Politisko partiju un to apvienību reģistra vešana

Politisko partiju un to apvienību reģistru saskaņā ar šo likumu, Politisko partiju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

 

4. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārdiem "biedrību un nodibinājumu reģistru" ar vārdiem "politisko partiju un to apvienību reģistru".

 

5. Izteikt 18.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu sabiedriskās organizācijas, sabiedrisko organizāciju apvienības, biedrības vai nodibinājuma nosaukumu."

 


6. Papildināt likumu ar jaunu piekto1 nodaļu šādā redakcijā:

 

"Piektā1 nodaļa

Politisko partiju un to apvienību reģistra vešana

 

18.pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju un to apvienību reģistra vešanai

Politisko partiju un to apvienību reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi.

 

18.pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai politisko partiju un to apvienību reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu."

 

7. 21.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likumā" ar vārdiem "vai Politisko partiju likumā";

aizstāt vārdus "biedrībām vai nodibinājumiem" ar vārdiem "biedrībām vai nodibinājumiem, vai politiskajām partijām, vai to apvienībām".

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

V.Muižniece

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 19.februārī stājās spēkā Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums, kurš paredz sabiedrisko organizāciju un to apvienību pārveidošanu par biedrībām vai nodibinājumiem un pārreģistrāciju biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Tāpat likums nosaka, ka tas netiek piemērots attiecībā uz politiskajām organizācijām (partijām). Tāpēc saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 1.punktu Ministru kabinetam ir jāizstrādā un jāiesniedz Saeimā likumprojekts par politiskajām partijām un projekti par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

Politisko partiju likumprojekta Pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē šis likums par politisko partiju reģistru, piemēro likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteikumus. Politisko partiju likumprojekta 12.panta otrā daļa paredz, ka politisko partiju reģistru ved ar likumu tam pilnvarota valsts iestāde.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts precizē politisko partiju reģistrācijas jautājumus, kas nav noteikti Politisko partiju likumprojektā un nosaka, ka politisko partiju reģistru ved Uzņēmumu reģistrs.

Papildus likumprojekts paredz grozījumus attiecībā uz biedrību un nodibinājumu reģistrāciju, precizējot Uzņēmumu reģistra valsts notāra rīcību, izskatot iesniegtos dokumentus.

 

 3. Cita informācija

 ­­­Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts precizē atsevišķus politisko partiju un biedrību un nodibinājumu reģistrācijas jautājumus. 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija 

Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir sagatavots Politisko partiju likumprojekts, kas tiek virzīts kopā ar šo likumprojektu.

 

2. Cita informācija

 Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums              

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām  nav notikušas.

 

 

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

 

 

 

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

 

5. Cita informācija

  Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas, jo Uzņēmumu reģistrs politisko organizāciju (partiju) reģistrāciju saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” veic jau šobrīd.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Tiks sagatavota informācija Uzņēmumu reģistra mājas lapā, normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

4. Cita informācija

 Nav

 

Tieslietu ministre                                                                          V.Muižniece

 

 

20.10.2004. 10:46

819

K.Nešpora

7031735  kristinen@ur.gov.lv

 

 

Tieslietu

ministre

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

V.Muižniece

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

K.Nešpora