Likumprojekts

Likumprojekts

 

Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums

 

1.pants. Šis likums nosaka pārejas posmu, kura laikā politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, kas ir reģistrētas sabiedrisko organizāciju reģistrā, tiek reģistrētas politisko partiju un to apvienību (turpmāk – partija) reģistrā, kā arī pārejas posmā piemērojamo likumu.

 

2.pants. Reģistrācijas procedūras jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Politisko partiju likums, piemēro likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

 

3.pants. Politisko partiju likumā lietotais termins "politiskā partija" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam terminam "politiskā organizācija (partija)".

 

4.pants. Uzņēmumu reģistra izsniegta partijas reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos.

 

5.pants. Līdz pārejas perioda beigām (šā likuma 12.pants) Politisko partiju likuma 20.panta trešo daļu nepiemēro un lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

6.pants. Valsts nodevas apmēru par politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā un valsts nodevas samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

7.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai politisko partiju reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

8.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar biedru sapulces lēmumu pārveido par partiju vai partiju apvienību un piesaka ierakstīšanai partiju reģistrā vai ar biedru sapulces lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to ierakstīšanai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 


9.pants. Lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu un jaunus statūtus vai statūtu grozījumus, kas nepieciešami, lai politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pieteiktu ierakstīšanai partiju reģistrā, pieņem biedru sapulcē ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce sasaucama attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības statūtos noteiktajā kārtībā.

 

10.pants. Lēmums par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par partiju vai partiju apvienību stājas spēkā pēc šo ziņu ierakstīšanas partiju reģistrā. Pēc grozījumu izdarīšanas statūtos vai statūtu pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai.

 

11.pants. Ja politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības statūti nav pretrunā ar Politisko partiju likumu un statūtos netiek izdarīti citi grozījumi, politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieņem tikai lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par partiju vai partiju apvienību.

 

12.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ieraksta partiju reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu. Pieteikumu Uzņēmumu reģistrā iesniedz līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

13.pants. Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta visas partijas amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības.

 

14.pants. Pieteikumā par ierakstīšanu partiju reģistrā norāda Politisko partiju likuma 18.panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

15.pants. Pieteikumam par ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

1) biedru sapulces lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā;

2) pilnu statūtu tekstu, ja tajos ir izdarīti grozījumi vai ir pieņemti jauni statūti;

3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti partijas darbības saskaņošanai ar statūtiem.

 


16.pants. Ja partija tiek pārreģistrēta no sabiedrisko organizāciju reģistra, tad pēc tās ierakstīšanas partiju reģistrā attiecīgo subjektu svītro no sabiedrisko organizāciju reģistra un par to izdara attiecīgu ierakstu.

 

17.pants. Partiju reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgās pārveidotās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības tiesību un saistību pārņēmējs.

 

18.pants. Līdz ar politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu un tās tiesības un saistības pāriet attiecīgajai partijai.

 

19.pants. Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība nevar veikt pārreģistrāciju, ja nav izpildītas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās prasības.

 

20.pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu, lai politiskajai organizācijai (partijai) vai to apvienībai nosaka pārreģistrācijas aizliegumu, ja pēc brīdinājuma saņemšanas politiskā organizācija (partija) vai to apvienība turpina nepildīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās prasības.

 

21.pants. Uzņēmumu reģistrs izskata visus pieteikumus, kas iesniegti šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

 

22.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniedz pēc šā likuma 12.pantā noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā. Pēc tam, kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami noteikumi par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības darbības izbeigšanu un svītrošanu no sabiedrisko organizāciju reģistra.

 

23.pants. Ja pieteikums par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniegts šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, nosakot citu termiņu trūkumu novēršanai (kas beidzas pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa), un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likumā noteiktajām prasībām, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Šajā gadījumā pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

24.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai partiju reģistrā, kā arī nav pieteikta tās likvidācija vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē.

 

25.pants. Ar nākamo dienu pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa beigām politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) ka triju mēnešu laikā pēc publikācijas kreditori var pieteikt savus prasījumus.

 

26.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma 25.pantā minētā saraksta publicēšanas visi attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot Uzņēmumu reģistra sabiedrisko organizāciju reģistram par saviem mantiskajiem prasījumiem pret politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību.

 

27.pants. Ja šā likuma 26.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs nav saņēmis nevienu paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmumu svītro no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas partiju reģistrā.

 

28.pants. Ja šā likuma 26.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem un līdz 2007.gada 31.decembrim nav pieteikta politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācija, šo politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē saskaņā ar Politisko partiju likumu.

 

29.pants. Manta, kas palikusi pēc politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācijas un svītrošanas no sabiedrisko organizāciju reģistra, saskaņā ar Civillikuma 417.pantu pielīdzināma bezmantinieka mantai.

 


30.pants. Līdz Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktā un sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteiktā politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidācija jāpabeidz līdz 2007.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

31.pants. Pēc Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienas uzsāktā politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidācija, pamatojoties uz biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu, jāpabeidz līdz 2008.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

32.pants. Šā likuma 30. un 31.pantā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību, un statūtus, kuri bija spēkā lēmuma par likvidāciju pieņemšanas dienā.

 

33.pants. Ja šā likuma 30. un 31.pantā minētajos termiņos likv idācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai nav tiesību veikt darbību. Par šā likuma pārkāpumiem politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

V.Muižniece

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Likumprojekta

“Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd ir uzsākta reforma, ar kuras palīdzību tiek nošķirts privāto tiesību subjektu regulējums no politisko partiju regulējuma. Reformas ietvaros Saeimā 2003.gada 30.oktobrī tika pieņemts Biedrību un nodibinājumu likums un 2004.gada 22.janvārī – Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums, kura pārejas noteikumu 1.punktā ir paredzēta Politisko partiju likuma izstrāde.

Tieslietu ministrijas darba grupa ir izstrādājusi Politisko partiju likumprojektu, kuram stājoties spēkā, paredzamas problēmas ar piemērojamo likumu pārejas periodā. Tāpēc bija nepieciešams izstrādāt Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumprojektu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekta mērķi ir šādi:

1)     noteikt pārejas perioda termiņu;

2)     noteikt pārejas periodā piemērojamo likumu;

3)     noteikt tiesību un saistību pāreju;

4)     noteikt sekas nepārreģistrācijas gadījumā.

Likumprojekts balstās uz divu reģistru koncepciju - līdz ierakstīšanas brīdim politisko partiju reģistrā piemēro to likumu, saskaņā ar kuru subjekts dibināts, turpretī pēc subjekta ierakstīšanas politisko partiju reģistrā piemēro jauno likumu. Šāda koncepcija ļauj novērst augstāk minētās problēmas, kā arī ļauj “atsijāt” politiskās partijas, kuras reālu darbību neveic.

Likumprojekts paredz pārejas periodu līdz 2007.gada 31.decembrim, kura laikā esošās politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības pārreģistrējas no sabiedrisko organizāciju reģistra uz politisko partiju reģistru vai izbeidz savu darbību. Politisko partiju likuma noteiktajā pilnvarojumā politisko partiju reģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Lai veiktu pārreģistrāciju, politiskajai organizācijai (partijai) ir jāveic tiesiskas darbības  organizācijas iekšienē.

Pārejas periodā politiskajām partijām, kas jau būs pārreģistrējušās politisko partiju reģistrā, attieksies Politisko partiju likums, bet līdz pārreģistrācijas brīdim – likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.

 3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Pārejas periods nodrošina pakāpenisku pāreju uz jauno kārtību, neradot administratīvu pārslodzi ne politiskajām partijām, ne Uzņēmumu reģistram.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija 

Par politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību pārreģistrāciju politisko partiju reģistrā tiks paredzēta valsts nodeva, bet ņemot vērā organizāciju nelielo skaitu, ietekme būs nenozīmīga.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekta  6.pants paredz izdot Ministru kabineta noteikumus, ar kuriem tiks noteikts valsts nodevas apmērs politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ierakstīšanai politisko partiju reģistrā.

 

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar Politisko partiju likumprojektu un likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”.

 

2. Cita informācija

 Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums             

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām  nav notikušas.

 

 

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

 

 

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

  Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas, jo Uzņēmumu reģistrs jauno papildus funkciju veiks esošā finansējuma ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Tiks sagatavota informācija Tieslietu ministrijas,  Uzņēmumu reģistra mājas lapā, normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

 

Tieslietu ministre

V.Muižniece

 

 

 

12.11.2004; 11:59

951

I.Gratkovska 7036768

Indra.Gratkovska@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

I.Gratkovska