Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 9. decembra

Nr.9/1- 473

 

 Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „ Par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā” /reģ.1024; dok.nr. 3367 /;

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības Ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

2. Likumprojekts „Par 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu ( Eiropas Patentu Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanās par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un 2000. gada 29. novembra Grozījumiem 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu ( Eiropas Patentu Konvencija)” / reģ.nr. 989; dok.nr. 3242 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                     Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā

 

 

 

 

  1. pants. Grozījums 2001.gada 11.decembrī Vašingtonā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanās jomā ( Latvijas Vēstnesis, 2002, 48. nr.) (turpmāk - Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

  1. pants. Grozījums tiek izdarīts, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1. pantā minētā līguma XIII pantu.

 

  1. pants. Ārlietu ministrija nosūta Amerikas Savienotajām Valstīm diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu izteikt šā likuma 1. pantā minētā līguma II panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

„ 1. Puses ar savu pārstāvju, kā arī citu ministriju un iestāžu starpniecību drīkst slēgt izpildes līgumus vai vienošanās, kas atbilst šā līguma I pantā noteikto mērķu sasniegšanai.”

 

  1. pants. Ministrijas un iestādes, kuras atbilstoši šā likuma 1. pantā minētā līguma II panta pirmajai daļai slēdz izpildes līgumus vai vienošanās, pirms to noslēgšanas saskaņo šos izpildes līgumus vai vienošanās ar Iekšlietu ministriju un ir atbildīgas par noslēgto līgumu vai vienošanos izpildi.

 

  1. pants. Grozījums stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par nepieciešamo iekšējo procedūru izpildi, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada __________________.